Tài liệu Báo cáo thực tập tại công ty vinaconex no7

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHẦN I : GIỚI THIỆU Nhịp độ phát triển của Công Nghệ Thông Tin đang là một vấn đề rất được các ngành Khoa Học, Giáo Dục, Kinh Tế… quan tâm. Nó hiện hữu với một tầm vóc hết sức mạnh mẽ, to lớn và ngày đang một lớn mạnh thêm. Việc ứng dụng Công Nghệ Thông Tin vào các lĩnh vực làm sao để đạt đuợc một cách có hiệu quả. Sự lựa chọn và vận dụng những phần mềm sao cho phù hợp và đạt được kết quả tốt. Để lựa chọn một phần mềm phù hợp bao giờ cũng quan trọng đối với các doanh nghiệp. Ngày nay các phần mềm cơ bản đã được ứng dụng và phát triển rộng rãi trong hầu hết mọi doanh nghiệp. Thế nhưng yêu cầu của người sử dụng phần mềm ngày càng đa dạng và nhiều tính năng hơn. Do đó yêu cầu người làm phần mềm phải đáp ứng được yêu cầu trên. Cũng nhằm mục đích nói trên, mà đề tài “ Quản Lý Tài Sản” được ra đời. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phần mềm Quản Lý Tài Sản là một trong những phần mềm phổ biến nhất hiện nay mà hầu như doanh nghiệp nào cũng cần. Nhóm 7_06b2 được tham gia phân tích và tìm hiểu về đề tài Quản Lý Tài Sản. Về cơ bản đạt được một số yêu cầu: Quản lí tài sản. Quản lí nhóm tài sản. Tính khấu hao giá trị tài sản. Thêm xóa sửa. Tra cứu, tìm kiếm, cập nhật … Trong quá trình học tâập, nghiên cứu cũng như trong quá trình làm bài tâập nhóm , chúng em đã găập không ít khó khăn, song dưới sự chỉ bảo tâận tình của Thầy đã giúp chúng em hoàn thành được môật chương trình nhỏ này. Tuy nhiên trong môật khoảng thời gian có hạn chúng em đã cố gắng hết sức nhưng không trách hết được những lỗi sơ đẳng. Mong Thầy góp ý để chương trình sẽ hoàn thiêận hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy !. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHẦN II : BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH I. SƠ ĐỒ LIÊN KẾT DỮ LIÊỆU. 1. Sơ Đồ. 2. Chi Tiết.  Bảng 01 gồm trường MaTS (Mã Tài Sản), NamKH ( Năm Khấu Hao), ThangKH (Tháng Khấu Hao), SotienKH (Số Tiền Khấu Hao), Chiso (Chỉ số). Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Bảng 02 gồm trường MaTS (Mã Tài Sản), TenTS (Tên tài sản), MaNhom (Mã Nhóm), NgayTang (Ngày Tăng), NgayGiam (Ngày Giảm), SoTien (Số Tiền), SoThangKH (Số Tháng Khấu Hao), MucKH(Mức Khấu Hao) , NguoiSD (Người Sử Dụng ) , SoTiendaKH ( Số Tiền đã Khấu Hao).  Bảng 03 gồm trường MaNhom (Mã Nhóm), TenNhom (Tên Nhóm) , ThuocNhom (Thuôậc Nhóm). II. MÀN HÌNH CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khi bắt đầu chạy chương trình, giao diện của chương trình như trên sẽ được hiện ra.Giao diện khá thân thiện với người sử dụng. Tiếp theo đó bạn nhấn vào menu hệ thống hoặc sử dụng fím tắt Ctrl + K để kết nối database tới chương trình. Cửa sổ sẽ hiện ra khi bạn nhấn Kết Nối : Bạn nhấn Đăng Nhập để bắt đầu vào chương trình Toàn bộ chương trình được chia thành 4 phần : 1.Hệ thống. 2. Qủan lý tài sản. 3.Báo cáo. 4.Thông tin Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong phần “Hệ Thống” gồm các phần : 1. Kết Nối ( Sử dụng phím tắt Ctrl + K). 2.Thoát (Sử dụng phím tắt Ctrl + E). Trong phần “Quản lý tài sản” gồm các phần : 1. Tài sản (Phím tắt Ctrl+T). Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môật số tính năng như “Tìm kiếm” theo yêu cầu cũng được bổ xung vào trong phần “Tài sản”. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngoài ra nó còn có môật số tính năng khác như : “Thêm, Sửa, & Xoá” dữ liêậu, giúp cho người dùng có thể quản lí được csdl dễ dàng hơn !. 2. Nhóm tài sản (Phím tắt Ctrl+N). Giao diêận của nhóm tài sản : Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sửa lại thuôậc tính của nhóm : 3. Khấu hao tài sản (Phím tắt Ctrl +H). Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tính khấu hao theo tháng ta áp dụng công thức sau : KH tháng = a +(x/y * z). Trong đó : a : ∑ Mức KH từ khi bắt đầu tới ngày tháng tính. x : Mức KH của một tháng. y : Số ngày trong một tháng. z : Số ngày kể từ khi bắt đầu KH trong tháng cho đến hết ngày tính KH tháng đó. Trong phần “Báo Cáo” gồm các phần : Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1. Báo cáo “Danh sách tài sản” (Phím tắt F1). Chọn ngày tháng để xem danh sách tài sản môật cách chính xác,bấm nút xem để xem danh sách của ngày tháng vừa chọn. Bấm nút xem hết để xem tất cả danh sách tài sản. 2. Báo cáo “Danh sách nhóm tài sản” (Phím tắt F2). Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lựa chọn trong danh sách để xem thông tin của nhóm TS bấm để xem thông tin 3. Báo cáo “Chi tiết khấu hao” (Phím tắt F3). Lựa chọn tháng rồi bấm xem để xem thông tin KH của từng tháng,chọn ALL rồi bấm xem để xem hết Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Xem thêm -