Tài liệu Bao cao thuc tap sxkd

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 87 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp Khoa qu¶n trÞ lêi nãi ®Çu Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nÒn kinh tÕ hiÖn nay doanh nghiÖp lµ tÕ bµo n¬i duy nhÊt tæ chøc vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh víi môc tiªu lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. §Ó thùc hiÖn môc tiªu quan träng nµy, chÊt lîng vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò hµng ®Çu mµ c¸c doang nghiÖp ph¶i quan t©m . Níc ta trong ®iÒu kiÖn chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc ®Ó phï hîp víi xu híng ph¸t triÓn chung cña thÕ giíi, do vËy mµ nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng, muèn tån taÞ ®îc mçi ®¬n vÞ kinh tÕ ph¶i tù m×nh tæ chøc s¶n xuÊt h¹ch to¸n, tiªu thô. C¸c doanh nghiÖp (trõ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng c«ng Ých) ®Òu ®Æt ra môc tiªu cña m×nh lµ s¶n xuÊt c¸i g×, b»ng c¸ch nµo, gi¸ b¸n bao nhiªu, ®Ó ®¶m b¶o cã l·i vµ më réng s¶n xuÊt mµ thÞ trêng vÉn chÊp nhËn ®îc. Do vËy gi¶m chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét biÖn ph¸p h÷u hiÖu quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m th«ng tin vÒ kÕt qu¶ kinh doanh vµ qu¶n lý tµi chÝnh gióp cho C«ng ty thÊy râ thùc tr¹ng t×nh h×nh tµi chÝnh mµ m×nh x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ nh©n tè ¶nh hëng ®Õn t×nh h×nh t¨ng gi¶m gi¸ thµnh lîi nhuËn vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tiÒn, vèn, lao ®éng, nªn c¬ së t«n träng c¸c nguyªn t¾c tµi chÝnh vµ LuËt ph¸p gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. KÕt cÊu ®Ò tµi. Lêi nãi ®Çu Ch¬ng I: C¬ së lý luËn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n. Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp. I. kh¸i niÖm , b¶n chÊt, vai trß cña hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh: 1 - Kh¸i niÖm: - HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c nguån nh©n tµi vËt lùc ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n víi chi phÝ bá ra lµ thÊp nhÊt. SV : NguyÔn V¨n Tu©n K33A 1 B¸o c¸o thùc tËp Khoa qu¶n trÞ - Cã rÊt nhiÒu quan niÖm kh¸c nhau vÒ hiÖu qu¶ do nh×n tõ nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau: - VÒ mÆt kinh tÕ: hiÖu qu¶ ®îc hiÓu lµ môc tiªu kinh tÕ lµ kÕt qu¶ ®¹t ®îc trong ho¹t ®éng kinh tÕ, tuy nhiªn nã kh«ng ph¶i lµ môc tiªu cuèi cïng mµ lµ ph¬ng tiÖn xuyªn suèt mäi ho¹t ®éng kinh tÕ... - VÒ mÆt kÕ ho¹ch vµ qu¶n lý kinh tÕ: HiÖu qu¶ lµ quan hÖ so s¸nh tèi u gi÷a ®Çu vµo vµ ®Çu ra lµ lîi Ých lín nhÊt thu ®îc víi mét chi phÝ bá ra lµ nhá nhÊt. Song cã lÏ kh¸i qu¸t cô thÓ h¬n lµ kh¸i niÖm ®îc hiÓu: hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c nguån lùc ( lu ®éng m¸y mãc, thiÕt bÞ, vèn...) cña doanh nghiÖp. - C¸c thêi kú tæng qu¸t cña viÖc x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong mét doanh nghiÖp. C«ng viÖc nµy rÊt quan träng ®Ó x¸c ®Þnh ®îc sù ph¸t triÓn cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ trong mét doanh nghiÖp cÇn tu©n thñ theo c¸c bíc sau: - LËp kÕ ho¹ch: Tøc lµ lµm râ môc ®Ých cña viÖc x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë bíc nµy ta ph¶i thu thËp c¸c sè liÖu, th«n tin cÇn kiÓm tra ®Ó nghiªn cøu quy m«, tèc ®é ph¸t triÓn vµ nh÷ng nguyªn nh©n t¸c ®éng ®Õn viÖc x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc b¸o c¸o ph©n tÝch lµ viÖc sö dông nh÷ng v¨n b¶n ®Ó tr×nh bµy tríc héi ®ång qu¶n trÞ hay Ban gi¸m ®èc trong C«ng ty. V× vËy ®Ó c«ng t¸c x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cÇn tu©n thñ theo c¸c bíc sau: Bíc mét : Nªu râ môc ®Ých vµ tÝnh cÊp thiÕt cña viÖc ph©n tÝch. Bíc hai: Sö dông c¸c chØ tiªu kinh tÕ thÝch hîp ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh kinh doanh. Bíc ba: Trªn c¬ së ®· ®¸nh gi¸ t×nh h×nh kinh doanh mµ ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p hay ý kiÕn chung ®Ó kh¾c phôc vµ n©ng cao viÖc kinh doanh. 2- B¶n chÊt: HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ qu¸ tr×nh ph©n gi¶i ph©n chia c¸c môc tiªu kinh tÕ t¨ng hay gi¶m cña c¸c nguån lùc kinh tÕ vµ kÕt qu¶ c¸c chØ tiªu thµnh nhiÒu bé phËn nh»m rót ra nh÷ng quy luËt vµ xu híng ph¸t triÓn cña c¸c chØ tiªu cÇn x¸c ®Þnh. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i lµ viÖc x¸c ®Þnh nguån vèn quay vßng, møc cung øng vµ tiªu thô s¶n phÈm nhanh hay chËm. Cïng víi viÖc x¸c ®Þnh n¨ng lùc qu¶n lý vµ viÖc ph©n phèi s¶n phÈm lµ ph¹m trï tÊt yÕu. Do ®ã con ngêi muèn nã ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. 3- Vai trß hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp: Lµ biÓu hiÖn tr×nh ®é tæ chøc, sö dông c¸c nguån lùc s½n cã ®Ó phôc vô tèt nhu cÇu thÞ trêng vµ thu lîi nhuËn tèi ®a vµ sè vèn quay vßng ®îc thùc hiÖn mét c¸ch nhanh vµ nhiÒu nhÊt. SV : NguyÔn V¨n Tu©n K33A 2 B¸o c¸o thùc tËp Khoa qu¶n trÞ II- Sù cÇn thiÕt cña viÖc nghiªn cøu hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 1. VÒ lý luËn: Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò trung t©m cña c«ng t¸c ho¹t ®éng qu¶n lý kinh doanh lµ sö dông mét c¸ch cã lîi nhÊt, ph©n phèi hîp lý nhÊt c¸c nguån lùc. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i lµm ¨n cã l·i míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc. §¹t ®îc ®iÒu ®ã doanh nghiÖp cÇn ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng cña m×nh ®Ó hiÓu râ thùc tr¹ng vµ ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao trong viÖc sö dông vèn, lao ®éng cña m×nh ®Ó hiÓu râ thùc tr¹ng vµ ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao trong viÖc sö dông vèn lao ®éng, tµi s¶n... 2. Trong thùc tiÔn: Môc tiªu cña doanh nghiÖp cã rÊt nhiÒu vµ nã ®îc u tiªn trong tõng giai ®o¹n. Tuy nhiªn môc tiªu chñ yÕu vµ l©u dµi lµ kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, c¶i tiÕn quy tr×nh c«ng nghÖ, kh«ng ngõng t×m hiÓu nhu cÇu thÞ trêng ®Ó t×m ra nh÷ng chñng lo¹i s¶n phÈm thÝch hîp víi thÞ trêng. Do vËy cã thÓ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh mét c¸ch toµn diÖn míi cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc mÆt m¹nh, mÆt yÕu cña c«ng t¸c qu¶n lý trong doanh nghiÖp. MÆt kh¸c viÖc ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý t×m ra c¸c biÖn ph¸p thÝch ®¸ng ®Ó t¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ vµ qu¶n lý doanh nghiÖp tèt nhÊt vµ cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. III Nh÷ng néi dung lý luËn c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh: 1 - HÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh: 1.1- ChØ tiªu vÒ doanh lîi: §©y lµ chØ tiªu tæng hîp nhÊt ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ hiÖu qu¶ c¸c qu¸ tr×nh kinh doanh, ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông c¸c nguån lùc kinh doanh, chØ tiªu nµy cïng lín th× hiÖu qu¶ kinh doanh cµng cao vµ ngîc l¹i. ChØ tiªu nµy ®îc thÓ hiÖn qua c¸c c¸ch sau: - TÝnh lîi nhuËn theo tæng s¶n lîng hµng ho¸: Theo c¸ch nµy th× doanh nghiÖp lîi lµ tû sè gi÷a lîi nhuËn vµ gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n lîng hµng ho¸, chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tæng hîp hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.2- ChØ tiªu sö dông c¸c yÕu tè cña doanh nghiÖp: Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý kinh doanh vÒ viÖc sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo lµ mét vÊn ®Ò quan träng g¾n liÒn víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. Ph©n tÝch hiÖu qu¶, sö dông c¸c yÕu tè nµy ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm víi chi phÝ bá ra lµ thÊp nhÊt. Cã rÊt nhiÒu yÕu tè ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh nh÷ng vÊn ®Ò sö dông vèn lao ®éng lµ hai vÊn ®Ò c¬ b¶n mµ mäi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i cã vµ ph¸t huy. a- ChØ tiªu sö dông vèn: Vèn kinh doanh lµ mét yÕu tè hÕt søc quan träng, nã quyÕt ®Þnh viÖc kinh doanh, cã vèn ®Ó kinh doanh vµ sau ®©y lµ mét sè chØ tiªu vÒ vèn: SV : NguyÔn V¨n Tu©n K33A 3 B¸o c¸o thùc tËp Lîi nhuËn thuÇn Khoa qu¶n trÞ + Søc sinh lîi cña vèn cè ®Þnh = Vèn cè ®Þnh Doanh thu + Søc sinh lîi cña vèn lu ®éng = Vèn kinh doanh NÕu sè vßng quay cña vèn cµng lín th× hiÖu qu¶ sö dông vèn cµng lín Lîi nhuËn + Søc sinh lîi cña vèn kinh doanh = Vèn kinh doanh Vèn lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ cña C«ng ty trong vÊn ®Ò lu th«ng vµ kinh doanh hµng ho¸. PhÇn lín vèn cña C«ng Ty tËp trung ë TSL§. Cho nªn viÖc xem xÐt ®¸nh gi¸ vèn lu ®éng ®îc ®a lªn hµng ®Çu. b- ChØ tiªu sö dông lao ®éng: ViÖc sö dông cã hiÖu qu¶ hay kh«ng cã hiÖu qu¶, tèt hay kh«ng tèt, khai th¸c hÕt hay kh«ng khai th¸c hÕt kh¶ n¨ng cña c¸c yÕu tè thÞ trêng l¹i phô thuéc vµo chÝnh yÕu tè vÒ lao ®éng trong suèt qu¸ tr×nh kinh doanh cña C«ng ty. ViÖc ph©n tÝch yÕu tè nµy gióp chóng ta t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n hay nh÷ng biÖn ph¸p nh»m khai th¸c triÖt ®Ó kh¶ n¨ng cña c¸c yÕu tè lao ®éng. ChÊt lîng vµ sè lîng lao ®éng C«ng ty lµ nh©n tè kh¸ quan träng ®Õn kh¶ n¨ng kinh doanh. Do ®ã C«ng Ty ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý sö dông hîp lý søc lao ®éng vµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. ChØ tiªu nµy ®îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng + Søc s¶n xuÊt cña lao ®éng = Tæng thêi gian lao ®éng hao phÝ Lîi nhuËn gép + Søc sinh lîi cña lao ®éng = Sè lîng lao ®éng Vèn kinh doanh + Møc trang bÞ vèn = Sè lîng lao ®éng c- ChØ tiªu vÒ sö dông tµi s¶n lu ®éng: §èi víi C«ng ty th¬ng m¹i nµy th× vèn lu ®éng ®em l¹i phÇn lín doanh sè cho C«ng ty. Do ®¶m b¶o viÖc kinh doanh mét c¸ch thuËn lîi vµ an toµn. ViÖc sö dông cã hiÖu qu¶ hay kh«ng th«ng qua mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸: Doanh thu thuÇn SV : NguyÔn V¨n Tu©n K33A 4 B¸o c¸o thùc tËp + Søc s¶n xuÊt cña vèn lu ®éng = Khoa qu¶n trÞ Vèn lu ®éng b×nh qu©n Doanh thu thuÇn + Søc vßng quay cña vèn lu ®éng = Vèn lu ®éng b×nh qu©n Lîi nhuËn thuÇn (L·i rßng) + Søc sinh lîi cña vèn lu ®éng = Vèn lu ®éng b×nh qu©n Sè ngµy cña kü ph©n tÝch + Thêi gian cña mét vßng lu©n chuyÓn = Sè vßng lu©n chuyÓn vèn lu ®éng ChØ tiªu nµy cho biÕt râ sè ngµy cÇn thiÕt ®Ó vèn lu ®éng quay ®îc mét vßng. Vèn lu ®éng b×nh qu©n + HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn lu ®éng = Doanh thu thuÇn HÖ sè nµy cµng nhá th× tèc ®é lu©n chuyÓn cµng lín Vèn lu ®éng b×nh qu©n + Dung lîng vèn b×nh qu©n1 ky kinh doanh = Sè vßng quay cña vèn lu ®éng 2 . Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty: 2.1 Ph¬ng ph¸p chi tiÕt : Mäi sù vËt liÖu hiÖn tîng ®îc thµnh lËp bëi nhiÒu yÕu tè bé phËn ®Ó cã thÓ thÊy ®îc chÊt cña sù vËt hiÖn tîng cÇn ph¶i xem xÐt mét c¸ch kû lìng cô thÓ: - Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch theo thêi gian: Trong qu¸ tr×nh kinh doanh ë nh÷ng thíi gian kh¸c nhau thêng thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ kh«ng gièng nhau v× vËy ®Ó cã thÓ chØ ®¹o kinh doanh ®îc tèt h¬n cÇn thiÕt ph¶i ph©n tÝch tõng yÕu tè, tõng bé phËn cña qu¸ tr×nh kinh doanh theo thêi gian, theo quý hoÆc theo n¨m lµ theo chu kú kinh doanh cô thÓ. - Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch theo ®Þa ®iÓm: ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong tõng tæ ®éi, tõng ph©n xëng, tõng quÇy hµng, cöa hµng do tr×nh ®é kinh doanh kh¸c cung kh¸c nªn c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh kinh doanh còng kh¸c nhau tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p, ph¬ng híng sö lý thÝch h¬p. 2.2 Ph¬ng ph¸p liªn l¹c: Thêng th× nh÷ng nh©n tè, nh÷ng chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp cã mèi quan hÖ rÊt mËt thiÕ víi nhau trong nhiÒu trêng hîp nÕ kh«ng tÝnh ®Õn mèi liªn hÖ nµy sÏ dÉn ®Õn phiÕn diÖn, kh«ng ph¶n ¸nh ®óng b¶n chÊt cña sù vËt hiÖn tîng. V× vËy cÇn thiÕt chó ý ®Õn c¸c lo¹i liªn hÖ sau ®©y: SV : NguyÔn V¨n Tu©n K33A 5 B¸o c¸o thùc tËp Khoa qu¶n trÞ + Liªn hÖ trùc tuyÕn lµ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c chØ tiªu gi÷a c¸c nh©n tè mang tÝnh quy luËt, theo mét chiÒu híng nhÊt ®Þnh ch¼ng h¹n nh mèi liªn hÖ nh c¸c doanh sè víi khèi l¬ng s¶n phÈm kinh doanh trong thêi kú. Mèi liªn hÖn gi÷a lîi nhuËn vµ chi phÝ, trong mèi liªn hÖ trùc tuyÕn ngêi ta chia ra liªn hÖ trùc tuyÕn gi¸n tiÕp lµ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c chØ tiªu, c¸c nh©n tè vµ cÇn ph¶i th«ng qua méi chØ tiªu nµo ®ã, ch¼ng h¹n nh mèi liªn hÖ doanh sè vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. + Mèi liªn hÖ phi tuyÕn lµ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c chØ tiªu c¸c nh©n tè kh«ng mang tÝnh quy luËt, kh«ng theo mét chiÒu híng nhÊt ®Þnh. 2.3 Ph¬ng ph¸p c©n ®èi Lµ ph¬ng ph¸p ph©n tÝch hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong doanh nghiÖp ®îc ¸p dông khi mµ c¸c nh©n tè hay c¸c chØ tiªu cã quan hÖ víi nhau díi d¹ng tæng Gi¶ sö ta cã : A = a + b - c + d... Th× ë kú gèc ta cã : A0 = a0 +b0 - c0 +d0... ë kú ph©n tÝch ta cã : A1 = a0 +b0 - c0 + d0... §èi tîng ph©n tÝch : A = A1 - A0 2.4 Ph¬ng ph¸p so s¸nh: Lµ ph¬ng ph¸p dïng trÞ sè cña chØ tiªu ®Ó so s¸nh gi÷a c¸c kú kh¸c nhau nh»m ®¸nh gi¸ quy m« kÕt ®ång thêi s¸c ®Þnh møc ®ä ¶nh hëng cña tõng nh©n tè tíi chØ tiªu cÇn ph©n tÝch Tuú theo møc ®é ph©n tÝch mµ gèc so s¸nh cã thÓ chän lµ: - Chän gèc so s¸nh lµ thêi gian: lµ têi gian thùc hiÖn cña kú tríc, kú kÕ ho¹ch, cïng quý nµy so víi n¨m tríc, cïng th¸ng nµy so víi th¸ng tríc. - Trän gèc so s¸nh lµ kh«ng gian: §ã l¸ viÖc so s¸nh gi÷a c¸c bé phËn b¸n hµng víi nhau cã cïng ®iÒu kiÖn t¬ng ®¬ng hoÆc gi÷a c¸c bé phËn víi tæng thÓ. C¸c ph¬ng ph¸p so s¸nh: Trong so s¸nh ngêi ta thêng sö dông hai ph¬ng ph¸p sau ®©y: - Ph¬ng ph¸p so s¸nh b»ng sè tuyÖt ®èi: Lµ ph¬ng ph¸p so s¸nh trÞ sè cña chØ tiªu ph©n tÝch gi÷a c¸c thêi kú víi nhau nh»m ®Ó x¸c ®Þnh xu híng biÕn ®éng cña chØ tiªu nghiªn cøu. - Ph¬ng ph¸p so s¸nh b»ng sè t¬ng ®èi: Lµ tû lÖ % gi÷a trÞ sè cña chØ tiªu cña kú ph©n tÝch, víi trÞ sè cña chØ tiªu ë kú gèc ®Ó chi tiªu cña kú ph©n tÝch, víi trÞ sè cña chØ tiªu ë ký gèc ®Ó ®¸nh gi¸ tèc ®é ph¸t triÓn cña chØ tiªu cÇn nghiªn cøu 2.5 Ph¬ng ph¸p lo¹i trõ. Lµ ph¬ng ph¸p ®Ó s¸c ®Þnh møc ®é ¶nh hëng cña t¬ng nh©n tè ®Õn chØ tiªu ph©n tÝch cã hai d¹ng cña ph¬ng ph¸p lo¹i trõ: Ph¬ng ph¸p thay thÕ liªn hoµn: Lµ ph¬ng ph¸p dïng ®Ó x¸c ®Þnh sù ¶nh hëng cña tõng nh©n tè ®Õn chØ tiªu nghiªn cøu. SV : NguyÔn V¨n Tu©n K33A 6 B¸o c¸o thùc tËp Khoa qu¶n trÞ C¸c nh©n tè ¶nh hëng ph¶i ®îc s¾p xÕp theo mét trËt tù nhÊt ®Þnh, th«ng qua ph©n tÝch tÝnh to¸n. + Khi nghiªn cøu møc ®é ¶nh hëng cña mçi nh©n tè ta ph¶i x¸c ®Þnh c¸c nh©n tè cßn l¹i kh«ng thay ®æi hoÆc cè ®Þnh ë kú kÕ ho¹ch cè ®Þnh ë kú thùc hiÖn. + ë mçi bíc thay thÕ chØ ®îc phÐp thay thÕ mét nh©n tè, cã bao nhiªu nh©n tè ¶nh háng th× cã bÊy nhiªu ®ît thay thÕ. Ch¬ng II : THùc tr¹ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n 1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n. Sau mét qu¸ tr×nh th¨m dß , kh¶o s¸t kÐo dµi tõ n¨m 1968 ®Õn 1976 C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n ®· b¾t ®Çu thi c«ng nhµ m¸y xi m¨ng n»m t¹i thÞ x· BØm S¬n mét cùc b¾c cña tØnh Thanh Ho¸ c¸ch thµnh phè Thanh Ho¸ kho¶ng 35 Km vÒ phÝa B¾c, c¸ch Hµ néi 130 km vÒ phÝa nam. Tæng diÖn tÝch mÆt b»ng cña nhµ m¸y chiÕm kho¶ng 59ha n»m trong thung lòng ®¸ v«i vµ ®¸ sÐt víi tr÷ lîng lín . §©y lµ 2 nguyªn liÖu chÝnh ®Ó s¶n xuÊt xi m¨ng víi mét tiÒm n¨ng vÒ tµi nguyªn nh vËy th× viÖc x©y dùng mét nhµ m¸y lµ mét ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc s¶n xuÊt xi m¨ng. Sau mét thêi gian dµi x©y dùng tõ n¨m 1976 ®Õn n¨m 1980 chÝnh phñ ®· ra quyÕt ®Þnh sè 334/BXD - TCCP ngµy 04/03/1980 thµnh lËp nhµ m¸y xi m¨ng BØm s¬n l¹i thªm hai n¨m thi c«ng n÷a . Vµo ngµy 22/12/1981 mét d©y chuyÒn cña nhµ m¸y ®· chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng . Nhµ m¸y Xi m¨ng do Liªn X« (cò) thiÕt kÕ vµ trang bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ ®ång bé hiÖn ®¹i (so víi thêi ®iÓm lóc bÊy giê) . Víi hai d©y truyÒn s¶n xuÊt c«ng suÊt thiÕt kÕ 1,2 triÖu tÊn/n¨m . D©y chuyÒn ®· ®i vµo s¶n xuÊt n¨m 1982. Víi môc ®Ých ®¶m b¶o cho sù phï hîp víi sù thay ®æi qu¶n lý kinh tÕ cña toµn ®Êt níc . Th¸ng 8/1993 nhµ m¸y ®· cã quyÕt ®Þnh s¸t nhËp hai ®¬n vÞ Nhµ m¸y xi m¨ng BØm s¬n vµ C«ng ty cung øng vËt t vËn t¶i sè 4 thµnh C«ng ty xi m¨ng BØm s¬n . Tuy ra ®êi sau c¸c nhµ m¸y kh¸c nh H¶i Phßng, Hµ Tiªn kinh nghiÖm cha nhiÒu nhng nhê d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®ång bé vµ hiÖn ®¹i h¬n( vµo thêi ®iÓm ®ã) cïng víi sù nç lùc cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn . Nhµ m¸y xi m¨ng ®· ®a s¶n lîng s¶n xuÊt tõ 151.438 tÊn xi m¨ng n¨m 1982 lªn 819.000 tÊn n¨m 1989 vµ ®Õn n¨m 1994 lµ 1.285.043 tÊn vît c«ng xuÊt thiÕt kÕ n¨m 1995 s¶n lîng cña c«ng SV : NguyÔn V¨n Tu©n K33A 7 B¸o c¸o thùc tËp Khoa qu¶n trÞ ty lµ 1.254.142 tÊn, n¨m 1996 lµ 1.205.838 tÊn , n¨m 2000 lµ 1.114.101 tÊn , ®Õn n¨m 2002 lµ 1.119.019 tÊn. Nh÷ng con sè trªn qu¶ lµ nh÷ng thµnh tÝch lín cña c«ng ty, ®ång thêi nã còng thÓ hiÖn sù lao ®éng s¸ng t¹o cña CBCNV c«ng ty, víi sù quan t©m cña Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt Nam, Bé x©y dùng, Nhµ níc vµ ChÝnh phñ. 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty Xi m¨ng BØm s¬n. 2.1. Chøc n¨ng: C«ng ty xi m¨ng BØm s¬n víi chøc n¨ng s¶n xuÊt chÝnh lµ xi m¨ng bao PC30, PCB30, PC40 chÊt lîng s¶n phÈm theo tiªu chuÈn cña nhµ níc víi th«ng sè kü thuËt hµm lîng th¹ch cao SO3 n»m trong xi m¨ng ®¹t 1,3 ®Õn 3%. 2.2 NhiÖm vô: C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm s¶n xuÊt vµ cung cÊp xi m¨ng cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong níc vµ xuÊt khÈu níc ngoµi. Ngoµi ra c¸c c«ng ty cßn cung cÊp xi m¨ng cho c¸c ®Þa bµn theo sù ®iÒu hµnh tiªu thô cña tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt nam ®Ó tham gia b×nh æn gi¸ c¶ trªn thÞ trêng. 3. Quy m« , c¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty xi m¨ng BØm s¬n. Mét doanh nghiÖp vèn s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× viÖc bè trÝ c¬ cÊu s¶n xuÊt cã tÇm quan träng ®Æc biÖt . Lµ mét doanh nghiÖp cã quy m« lín ( t¹i thêi ®iÓm 01/01/2002) víi tæng sè tµi s¶n 589.983.050.463 ®ång c«ng ty xi m¨ng BØm S¬n bè trÝ c¬ cÊu s¶n xuÊt nh sau: a. Tµi s¶n cè ®Þnh: Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh : 964.679.546.533 ® §· khÊu hao: 891.030.724.065 ® Gi¸ trÞ cßn l¹i : 145.648.822.468 ® Trong ®ã : §Êt ®ai : 2.968.938.155 ® Nhµ cöa vËt kiÕn tróc : 84.266.515.172 ® M¸y mãc thiÕt bÞ : 46.186.337.691 ® Ph¬ng tiÖn vËn t¶i : 9.303.854.125 ® Dông cô qu¶n lý : 2.923.177.325 ® b . §Çu t tµi chÝnh : 20.600.000.000 ® c. Tµi s¶n lu ®éng : 423.734.227.995 ® Trong mçi doanh nghiÖp th× t×nh h×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh hîp lý hay kh«ng hîp lý sÏ ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ã, ë C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n lµ ®¬n vÞ cã qui m« lín víi h¬n 3000 CNV viÖc tæ chøc qu¶n lý SXKD sÏ lµ yÕu tè v« cïng quan träng . C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý thÓ hiÖn nh s¬ ®å sau: SV : NguyÔn V¨n Tu©n K33A 8 B¸o c¸o thùc tËp Khoa qu¶n trÞ Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc s¶n xÊt Phã gi¸m ®èc c¬ ®iÖn Phã gi¸m ®èc PTV§ chung Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch ®Çu t Phã gi¸m ®èc tiªu thô PX má PX SCTB P. CTL§ Ban QLDA PX «t« PX c¬ khÝ P.KTTKCT TTGDTT PXt¹oNL PX CSCT P.KTKH CN H.TÜnh PXLnung PX §iÖn PX Ng.XM P.N¨ng lîng PX §bao P.C¬ khÝ PX TCN P.KCS P.§§SX P.QLXM Tæng kho CN N.an CN T.ho¸ V¨n phßng CN N.B×nh P.§SQT CN N.§Þnh P. KTSX P.BVQS P. VËt t Tr¹m Y tÕ CN T.B×nh P. KTAT SV : NguyÔn V¨n Tu©n K33A 9 B¸o c¸o thùc tËp Khoa qu¶n trÞ + Gi¸m ®èc c«ng ty phô tr¸ch chung vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty , trùc tiÕp chØ ®¹o c«ng t¸c kinh tÕ kÕ ho¹ch, tµi chÝnh, tæ chøc lao ®éng. + Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch tiªu thô cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc C«ng ty trùc tiÕp chØ ®¹o ®iÒu hµnh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. + Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o ®iÒu hµnh vµ tæ chøc s¶n xuÊt c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt liªn tôc, an toµn, ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm, ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng th¸ng, quý, n¨m. + Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch chung: cã nhiÖm vô chØ ®¹o c¸c phßng ban mang tÝnh chÊt phôc vô. + Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch ®Çu t cã nhiÖm vô qu¶n lý c«ng t¸c ®Çu t cña C«ng ty. a - C¸c xëng s¶n xuÊt chÝnh: + Xëng má: Víi dông cô thiÕt bÞ m¸y mãc ®îc C«ng ty cung cÊp phôc vô cho viÖc khai th¸c ®¸ v«i vµ ®¸ sÐt t¹i c¸c má n»m c¸ch nhµ m¸y kho¶ng 3km. + ¤ t«: Bao gåm c¸c lo¹i « t« vËn t¶i cã träng t¶i lín vËn chuyÓn ®¸ v«i, ®¸ sÐt vÒ C«ng ty. + Xëng t¹o nguyªn liÖu: ThiÕt bÞ chÝnh lµ m¸y ®Ëp, m¸y nghiÒn vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî kh¸c lµm nhiÖm vô nghiÒn ®¸ v«i, ®¸ sÐt ®Ó t¹o ra hçn hîp díi d¹ng bïn. + Xëng lß nung: Lß nung cã th©n dµi 180m cïng c¸c thiÕt bÞ phô trî kh¸c, cã nhiÖm vô nung hçn hîp nguyªn liÖu díi d¹ng bïn thµnh Clinker. + Xëng nghiÒn xi m¨ng: ThiÕt bÞ chÝnh lµ m¸y nghiÒn chuyªn dïng, vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî kh¸c cã nhiÖm vô nghiÒn Clinker, th¹ch cao vµ chÊt phô gia thµnh xi m¨ng. + Xëng ®ãng bao : Dïng m¸y ®ãng bao cã nhiÖm vô ®a xi m¨ng bét vµo ®ãng bao s¶n phÈm. b- C¸c xëng s¶n xuÊt phô: Bao gåm xëng söa ch÷a thiÕt bÞ, xëng may bao, xëng söa ch÷a c«ng tr×nh, xëng ®iÖn tù ®éng, xëng söa ch÷a c«ng tr×nh cÊp tho¸t - nÐn khÝ, xëng c¬ khÝ. C¸c xëng nµy cã nhiÖm vô cung cÊp lao vô phôc vô cho s¶n xuÊt chÝnh nh söa ch÷a kÞp thêi c¸c thiÕt bÞ háng hãc, cung cÊp vá bao phôc vô cho ®ãng bao vµ cung cÊp ®iÖn níc cho s¶n xuÊt. c - NhiÖm vô cña mét sè phßng ban chñ yÕu: + Phßng c¬ khÝ: Cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh ho¹t ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ vµ söa ch÷a khi chóng bÞ h háng, chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ thay thÕ. + Phßng kü thuËt s¶n xuÊt: Cã nhiÖm vô theo dâi ®iÒu ®éng s¶n xuÊt phô tr¸ch c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt chÝnh vµ s¶n xuÊt phô. + Phßng n¨ng lîng: Cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh liªn quan ®Õn viÖc cung cÊp n¨ng lîng cho s¶n xuÊt. + Phßng kÕ to¸n thèng kÕ tµi chÝnh: Cã nhiÖm vô gi¸m s¸t b»ng tiÒn ®èi víi c¸c tµi s¶n vµ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. +Phßng vËt t: Cã nhiÖm vô cung øng vËt t m¸y mãc thiÕt bÞ cho s¶n xuÊt. SV : NguyÔn V¨n Tu©n K33A 10 B¸o c¸o thùc tËp Khoa qu¶n trÞ + Phßng kÕ ho¹ch: Cã nhiÖm vô lËp vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. + Phßng KCS: Cã nhiÖm vô theo dâi kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm. + Mét sè phßng ban kh¸c: Cã nhiÖm vô chñ yÕu nh theo dâi ®êi sèng, phßng b¶o vÖ, vµ mét sè hÖ thèng tiªu thô gåm mét trung t©m giao dÞch tiªu thô, 6 chi nh¸nh vµ rÊt nhiÒu ®¹i lý cã nhiÖm vô tiªu thô xi m¨ng trªn c¸c ®Þa bµn tõng chi nh¸nh phô tr¸ch. 5 - Quy tr×nh c«ng nghÖ cña C«ng Ty xi m¨ng BØm S¬n: S¶n xuÊt chÝnh cña C«ng ty xi m¨ng BØm s¬n lµ xi m¨ng PC30 vµ PC40, s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt trªn d©y chuyÒn ®ång bé cña Liªn x« (cò) cung cÊp. §©y lµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt xi m¨ng theo ph¬ng ph¸p ít nghiÒn hë víi ®Æc ®iÓm lµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ chÕ biÕn kiÓu liªn tôc cã thÓ tãm t¾t c¸c c«ng ®o¹n cña d©y chuyÒn nh sau: - Nguyªn liÖu s¶n xuÊt xi m¨ng lµ ®¸ v«i vµ ®¸ sÐt ®îc khai th¸c b»ng ph¬ng ph¸p khoan næ m×n sau ®ã vËn chuyÓn vÒ nhµ m¸y b»ng « t«. - Hçn hîp 2 nguyªn liÖu (®¸ v«i vµ ®¸ sÐt) ®îc cho vµo m¸y nghiÒn. Phèi liÖu ra khái m¸y nghiÒn cã ®é Èm tõ 35 - 36% ®îc ®iÒu chØnh thµnh phÇn ho¸ häc trong 8 bÓ chøa cã dung tÝch 800m 3/bÓ sau ®ã ®îc chuyÓn vµo 2 bÓ dù tr÷ cã dung tÝch 8000m3/bÓ. - Sau ®ã phèi liÖu díi d¹ng bïn ®îc ®a vµo lß nung díi d¹ng Clinker (ë d¹ng h¹t), lß nung cã ®êng kÝnh 5m, dµi 180m n¨ng suÊt mét lß lµ 60 tÊn /giê. Trong qu¸ tr×nh nµy ngêi ta cho thªm th¹ch cao vµ mét sè chÊt phô gia kh¸c ®Ó t¹o ra thµnh phÈm. Tuú theo tõng chñng lo¹i xi m¨ng ngêi ta sö dông c¸c chÊt phô gia vµ tû lÖ pha kh¸c nhau. - Xi m¨ng bét ra khái m¸y nghiÒn, dïng hÖ thèng nÐn khÝ vµ chuyÓn vµo 8 xil« chøa sau ®ã chuyÓn sang xëng ®ãng bao. Lóc ®ã thu ®îc thµnh phÈm xi m¨ng. Qua quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt xi m¨ng cña C«ng ty ta cã thÓ thÊy ®©y kh«ng ph¶i lµ quy tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p, song ®èi víi C«ng ty xi m¨ng do c«ng suÊt thiÕt kÕ lín, quy tr×nh c«ng nghÖ mang tÝnh liªn tôc. II. ®Æc ®iÓm vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty: Nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n lµ kÕt qu¶ cña t×nh h÷u NghÞ gi÷a 2 níc ViÖt Nam Liªn X«. Toµn bé 2 d©y chuyÒn s¶n xuÊt do Liªn X« chÕ t¹o, s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p ít c«ng xuÊt tæng céng lµ 1,2 triÖu tÊn /n¨m. Ngµy 3/2/1982 d©y chuyÒn sè 1 chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Ngµy 6/11/1983 d©y chuyÒn sè 2 cña nhµ m¸y hoµn thµnh vµ ®a vµo s¶n xuÊt B¶ng1: T×nh h×nh thùc hiÖn mét sè chØ tiªu s¶n xuÊt cña c«ng ty giai ®o¹n 1998-2002 diÔn gi¶i ®vt 1. SLSX TÊn 1998 1999 1.151.067,3 1.106.079,8 SV : NguyÔn V¨n Tu©n K33A 2000 2001 2002 1.114.101,9 1.017.009,05 1.242.968,25 11 B¸o c¸o thùc tËp -XM bao -XM rêi -Clinker 2.SLtiªu thô -XM bao -Xm rêi -Clinker 3.Gi¸thµnh SX -XM bao - XM rêi -Clinker 4.Doanh thu 5. Lîi nhuËn 6.Nép Ng s¸ch TÊn TÊn TÊn TÊn TÊn §/T triÖu ® - Khoa qu¶n trÞ 1.205.837,9 1.210.986,0 943.040.0 985.620.0 1.156.754,9 1.061.231,55 1.251.248,00 1.024.662.0 926.659.00 1.006.502,00 1.214.205,9 1.135.647.3 68.192,6 10.365,9 1.247.247,1 1.152.500,8 83.534,9 11.182,3 149.535,3 1.128.698,5 47.754,0 43.082,8 1.119.019,4 1.026.350,9 38.263,9 54.404,6 1.391.234,31 1.246.253,00 14.395,11 130.586,49 569.877,2 486.99.,6 421.164,9 1.027.689,9 578.029,6 498.578,9 430.922,2 1.020.938,4 526.512,5 473.526,4 398.135,9 985.239,9 502.325,8 446.607,5 381.316,5 757.945,4 477.855,8 384.469,2 309.297,7 909.373,6 46.747,1 148.536,4 34.772,4 118.914,2 81.116,3 123.726,1 82.423,5 86.317,2 84.917,9 96.444,2 III. T×nh h×nh s¶n xuÊt n¨m 2002: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp, ph¶n ¸nh t×nh h×nh vµ kÐt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh t×nh h×nh thùc hiÖn nhÜa vô cña doanh nghiÖp ®èi víi nhµ níc trong kú kÕ to¸n. Tríc khi ®i vµo ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2002 ta ®iÓm qua kh¸i qu¸t cña nghµnh SX Xi m¨ng nãi chung còng nh c«ng ty nãi riªng . Do sù ®iÒu chØnh kÞp thêi c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña nhµ níc nªn n¨m 2002 SX c«ng nghiÖp cña c¶ níc t¨ng kho¶ng 14% . ChÝnh phñ ®· ®Çu t n¨ng cÊp , x©y dùng míi c¬ së h¹ tÇng ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt nhÇm t¹o m«i trêng thuËn lîi cho sù ®Çu t cña níc ngoµi vµo ViÖt Nam .Tríc bèi c¶nh nh vËy nhu cÇu vÒ vËt liÖu x©y dùng lµ rÊt lín . Do vËy n¨m 2002 ngµnh s¶n xuÊt Xi m¨ng ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch ®¸ng dÓ gãp phÇn vµo sù t¨ng trëng vît bËc cña nÒn kinh tÕ §Êt níc. §èi víi c«ng ty mÆc dï cã nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh mang tÝnh ®Æc thï ®ã lµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt ®É l¹c hËu. Nhng víi sù phÊn ®Êu vît bËc cña tËp thÓ l·nh ®¹o, CNVC trong toµn c«ng ty cïng víi sù chØ ®¹o s¸t sao cña Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt Nam, sù quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn cña c¸c c¬ quan qu¶n lý chøc n¨ng ,sù phèi hîp t¹o ®iÒu kiÖn cña c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi Tæng c«ng ty Xi m¨ng ViÖt Nam. Nªn n¨m 2002 lµ n¨m c«ng ty ®¹t s¶n lîng s¶n xuÊt tiªu thô cao nhÊt tõ tríc ®Õn nay. 1. T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty . * Tæng tµi s¶n lu ®éng cuèi kú t¨ng so víi ®Çu kú lµ 276,871tû - 24,548 tû = 32,323 tû chñ yÕu lµ do c¸c yÕu tè sau : - TiÒn gi¶m 20,589 tû ®iÒu ®ã chøng tá sù ®iÒu hµnh sö dông tiÒn, vèn trong kinh doanh ®Æc biÖt lµ trong kh©u thanh to¸n linh ho¹t h¬n, tiÒn mÆt vµ tiÒn göi ng©n hµng tån ë møc hîp lý ®¶m b¶o cho nhu cÇu thanh to¸n cho kh¸nh hµng, CBCNV, ng©n s¸ch nhµ níc ... Kh«ng g©y ra t×nh tr¹ng mÊt c©n ®èi gi÷a sè d tiÒn mÆt, tiÒn göi vµ sè d tiÒn vay ng©n hµng. SV : NguyÔn V¨n Tu©n K33A 12 B¸o c¸o thùc tËp Khoa qu¶n trÞ - C¸c kho¶n ph¶i thu t¨ng 40.051 tû. Nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ do t¸ch ban qu¶n lý dù ¸n cho kho¶n ph¶i thu néi bé t¨ng 55,511 tû (chi phÝ thiÕt kÕ c¶i t¹o ) - Hµng tån kho t¨ng 9,646 tû trong ®ã b¸n thµnh phÈm t¨ng 15,226 tû nguyªn nh©n lµ do t×nh h×nh tiªu thô 6 th¸ng ®Çu n¨m t¨ng chËm nªn lîng Clinker tån kho t¨ng. - Thµnh phÈm tån kho gi¶m 6,715 tû ®iÒu ®ã cho thÊy viÖc dù tr÷ Xi M¨ng t¹i c¸c chi nh¸nh gi¶m lµm gi¶m vèn dù tr÷ thµnh phÈm. Trong t×nh h×nh tiªu thÞ khã kh¨n c«ng ty ®· chñ tr¬ng lµm gi¶m lîng tån Xi M¨ng t¹i kho c¸c chi nh¸nh, t¨ng lîng tån kho Clinker ®Ó gi¶m bít chi phÝ trong kh©u b¶o qu¶n. 2 . Ph©n tÝch t×nh h×nh trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ TSC§ : §Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c t×nh h×nh TSC§ cña C«ng ty h·y xem xÐt c¬ cÊu , t×nh tr¹ng kü thuËt vµ 1 sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ theo t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§ n¨m 2002. 2.1 . T×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§ . b¶ng3: B¶ng ph©n tÝch t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§ n¨m 2002 §Çu n¨m T¨ng gi¶m Cuèi kú Nguyªn gi¸ (1000®) 1.TSC§dïng cho môc ®Ých KD trong ®ã Tû träng % 904.085.355 93,62 14.030.959 8.854.677 909.261.637 -Nhµ cöa vËt kiÕn tróc 388.621.326 40,24 3.934.112 624.245 391.931.193 -M¸y mãc thiÕt bÞ 457.227.799 47,35 2.620.635 3.900.729 455.937.705 - Ph¬ng tiÖn vËn t¶i 50.360.269 5,4 5.644.431 4.088.242 51.416.458 - Dông cô qu¶n lý 4.907.023 0,51 1.744.678 241.461 6.410.240 - TSC§ kh¸c 2.968.938 0,31 97.103 - 3.066.044 2.TSC§dïng cho môc ®Ých kh¸c(phóc lîi) 61.631.168 6,38 1.050.618 - 6.268.178 Tæng céng 96.571.653 100 15.067.577 8.854.677 971.943.423 Ph©n lo¹i TSC§ Trong n¨m (1000) Trong n¨m (1000)® Nguyªn gi¸ 1000® Tû träng% 93,55 49,32 46,91 5,34 0,66 0,32 6,45 100 C¬ cÊu TSC§ ®Çu n¨m 2002 cña c«ng ty - Nhµ cöa vËt kiÕn tróc 40,24% - M¸y mãc thiÕt bÞ 5,21% - Dông cô qu¶n lý 0,51% - §Êt ®ai 0,31 % - Tµi s¶n kh¸c 6,38 % + Qua b¶ng trªn ta thÊy c¬ cÊu tõng lo¹i cuèi kú so víi ®Êu kú cã thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ , t¨ng gi¶m kh«ng qu¸ 0,5 % . + Nguyªn gi¸ TSC§ cuèi kú so víi ®Çu kú t¨ng 6.226.900.000 ® lµ do tµi s¶n t¨ng 15.081.577.000® TS gi¶m 8.854.677.000®. * Tµi s¶n t¨ng gåm : SV : NguyÔn V¨n Tu©n K33A 13 B¸o c¸o thùc tËp Khoa qu¶n trÞ Nhµ cöa kiÕn tróc t¨ng 3.934.112.000® lµ do c«ng ty cñng cè vµ t¨ng trëng c¬ së h¹ tÇng còng nh x©y dùng ®êng khai th¸c nguyªn liÖu , têng rµo vµ mét sè c¬ së vËt chÊt cho c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. M¸y mãc thiÕt bÞ t¨ng 2.610.635.000® chñ yÕu lµ do c«ng ty ®Çu t l¾p ®Æt c©n ®iÖn tö . - Ph¬ng tiÖn vËn t¶i t¨ng 85.644.431.000 ® lµ do c«ng ty mua xe cÈu vµ xe « t« con . -Dông cô qu¶n lý t¨ng 1.744.678.000 ® lµ do c«ng ty thay thÕ vµ trang bÞ thªm c¸ thiÕt bÞ tin häc, thiÕt bÞ v¨n phßng vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc . - §Êt ®ai t¨ng 97.103.000 ® lµ do sù ®iÒu chØnh khi ph©n lo¹i tµi s¶n . - Tµi s¶n t¨ng 1.050.618.000 ® lµ do sù chËm trÔ vÒ mÆt thñ tôc bµn giao mét sè c«ng tr×nh mang tÝnh chÊt phóc lîi , tõ ®ã khi nhµ m¸y ®i vµo s¶n xuÊt . * Tµi s¶n bao gåm : - Nhµ cöa vËt kiÕn tróc gi¶m 624.245.000® lµ do thanh lý 1 sè c«ng tr×nh xuèng cÊp kh«ng thÓ söa ch÷a , ®· hÕt khÊu hao kh«ng cßn sö dông . - M¸y mãc thiÕt bÞ gi¶m 3.900.729.000® lµ do thanh lý mét sè xe vËn t¶i chñ yÕu lµ xe Benla. - Ph¬ng tiÖn vËn t¶i gi¶m 4.088.242.000® lµ do thanh lý m¸y xóc m¸y khoan, m¸y ñi . - Dông cô qu¶n lý gi¶m 2.615.461.000® lµ do thanh lý bé thu ph¸t . Nh×n chung viÖc ®Çu t t¨ng tµi s¶n cña C«ng ty XMBS lµ hîp lý, chØ mang tÝnh chÊt thay thÕ ®Ó duy tr× s¶n xuÊt bªn c¹nh ®ã c«ng ty ®É tËp trung mäi tiÒm lùc vµ tµi chÝnh ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c ®Çu t c¶i t¹o hiÖn ®¹i ho¸ nhµ m¸y . 2.2 . T×nh tr¹ng kü thuËt TSC§ n¨m 2002. b¶ng4: B¶ng ph©n tÝch t×nh tr¹ng kü thuËt cña TSC§ n¨m 2002 Ph©n lo¹i TSC§ Nguyªn gi¸ (1000®) §Êu n¨m Cuèi kú TiÒn khÊu hao(1000®) §Êu n¨m Cuèi kú 1.TSC§dïng choKD 904.085.355 909..216.637 784.666.601 849.288.864 Nhµ cöa kiÕn tróc 388.643.326 391.931.193 327.753.808 363.550.923 SV : NguyÔn V¨n Tu©n K33A HÖ sè hao mßn §Çu Cuèi T¨ng n¨m kú gi¶m 0,87 0,93 0,07 0,84 0,93 0,08 14 B¸o c¸o thùc tËp Khoa qu¶n trÞ M¸y mãc thiÕt bÞ 457.227.799 455.937.705 413.709.566 436.348.302 0,90 0,96 0,08 Ph¬nh tiÖn vËn t¶i 50.360.209 51.916.458 41.165.556 44.767.454 0,82 0,86 0,04 Dông cô qu¶n lý 4.907.023 6.410.240 2.037.672 4.616.199 0,42 0,72 0,03 TSC§ kh¸c(®Êt ®ai) 2.TSC§dïngchomôc ®Ých kh¸c(phóc lîi) Tæng céng 2.968.938 3.066.041 - - 0,00 0,00 0,00 61.631.168 62.681.786 34.964.471 21.302.156 0,57 0,34 965.716.523 971.943.423 819.631.072 870.585.025 0,85 0,90 -0,23 0,05 Qua b¶ng trªn ta thÊy t×nh tr¹ng kü thuËt TSC§ cña c«ng ty qu¸ kÐm , hÖ sè hao mßn dÇu n¨m 85% , cuèi n¨m 90% trong ®ã m¸y mãc thiÕt bÞ tÝnh ®Õn cuèi n¨m cã hÖ sè hao mßn cao nhÊt 96% nhµ cöa , vËt kiÕn tróc 93% . Trong khi ®ã nhµ cña vËt kiÕn tróc vµ m¸y mãc thiÕt bÞ chiÕm tíi 87,59% tæng sè tµi s¶n . Nh vËy chøng tá r»ng m¸y mãc thiÕt bÞ nhµ xëng cña c«ng ty cÇn ph¶i thay thÕ vµ n¨ng cÊp . 2.3 T×nh h×nh sñ dông TSC§ n¨m 2002. - HiÖu suÊt sö dông TSC§ n¨m 2001 . Doanh thu 757.954.451.000 HS = = = 0,769 ® Nguyªn gi¸ BQ 984.679.681.181 Lîi nhuËn tríc thuÕ HS = 82.423.524.728 = Nguyªn gi¸ BQ = 0,883 984.679.618.181 -HiÖu suÊt sö dông TSC§n¨m 2002 Doanh thu 909.377.615.863 HS = ------------------------------ = ----------------------- = 0,938 Nguyªn gi¸ BQ 968.829.973.066 Lîi nhuËn tríc thuÕ 84.917.951.938 HS = ------------------------------ = ----------------------- = 0,088 Nguyªn gi¸ BQ 968.829.973.066 * Th«ng qua hÖ sè sö dông tµi s¶n ta thÊy r»ng : - N¨m 2001 mét ®ång TSC§ t¹o ®îc 0,769 ®ång doanh thu 0,083 ®ång lîi nhuËn . - N¨m 2002 mét ®ång TSC§ t¹o ®îc 0,938 ® doanh thu 0,088 ®ång lîi nhuËn . nh vËy viÖc sö dông TSC§ cña c«ng ty n¨m 2002 tèt h¬n n¨m 2001 3. HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng. Nguån vèn lu ®éng hiÖn cã cña c«ng ty lµ : 45.016.791.174 ®ång . §Ó ph©n tÝch hiÖu qu¶ vèn lu ®éng cña c«ng ty ta sö dông c¸c chØ tiªu sau : ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 Vßng quay hµng tån kho 1,984 1,961 SV : NguyÔn V¨n Tu©n K33A 15 B¸o c¸o thùc tËp Khoa qu¶n trÞ Tû suÊt P/ Vèn lu ®éng 0,589 1,063 Vßng quay hµng tån kho n¨m 2002 gi¶m so n¨m 2001 chñ yÕu lµ do viÖc tiªu thô gÆp khã kh¨n nªn b¸n thµnh phÈm ( Clinker ) tån kho cao h¬n. Bªn c¹nh ®ã gi¸ b¸n gi¶m còng ¶nh hëng ®Õn vßng quay vèn lu ®éng vµ sö dông hiÖu qu¶ vèn lu ®éng Nh×n mét c¸ch tæng qu¸t ta cã thÓ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty trong n¨m qua lµ kh¶ quan, lµnh m¹nh cã chiÒu híng tèt. XÐt mét sè chØ tiªu sau : ChØ tiªu Kh¶ n¨ng thanh to¸n t¹m thêi Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh N¨m 2001 3,40 0,14 N¨m 2002 3,90 0,41 So s¸nh 0,50 0,27 - Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh vµ t¹m thêi cho thÊy kh¶ n¨ng thanh to¸n cho c¸c kho¶n nî cña c«ng ty ®îc ®¶m b¶o, ®iÒu ®ã biÓu hiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh c«ng ty lµ kh¶ quan. ThÓ hiÖn sù cè g¾ng cña c«ng ty trong viÖc gi¶m dù tr÷ vËt t ë møc hîp lý, viÖc huy ®éng sö dông c¸c nguån vèn hiÖn cã vµo SXKD tõ ®ã gi¶m tiÒn vay vèn lu ®éng b×nh qu©n tõ 40,08 tû xuèng cßn 12,881 tû. - Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh t¨ng thÓ hiÖn kh¶ n¨ng sö dông vèn mét c¸ch hîp lý nªn lu«n ®¶m b¶o thanh to¸n cho c«ng ty kh«ng g©y ra t×nh tr¹ng nî d©y da ®èi víi kh¸ch hµng còng nh ng©n s¸ch vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn 4 . C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý gi¸ thµnh : 4.1 . Tæ chøc s¶n xuÊt : §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm céng nghÖ , c«ng ty tæ chøc s¶n xuÊt nh sau : - Ph©n xëng s¶n xuÊt chÝnh : + Xëng má : Khai th¸c ®¸ vµ sÐt + Xëng «t«: VËn chuyÓn ®¸ vµ sÐt . + Xëng nghiÒn nguyªn liÖu : NghiÒn trén nguyªn liÖu thanh. + Xëng lß nung : Nung bïn nghiÒn thµnh Clinker. + Xëng nghiÒn XM : NghiÒn Clinker vµ phô gia thµnh XM bét. + Xëng ®ãng bao: §ãng bao xi. - Ph©n xëng s¶n xuÊt phô : +Xëng cÊp tho¸t níc - NÐn khÝ + Xëng ®iÖn +Xëng c¬ khÝ +Xëng söa ch÷a thiÕt bÞ +Xëng söa ch÷a c«ng tr×nh - C¸c phßng ban : + Phßng kü thuËt s¶n xuÊt + Phßng n¨ng lîng + Phßng c¬ khÝ + Phßng ®iÒu ®é s¶n xuÊt + Phßng thÝ nghiÖm + Phßng kÕ to¸n kÕ ho¹ch + Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh + Phßng tæ chøc lao ®éng SV : NguyÔn V¨n Tu©n K33A 16 B¸o c¸o thùc tËp Khoa qu¶n trÞ + Phßng kû thuËt an toµn + Phßng vËt t, tæng kho + Phßng ®íi sèng, b¶o vÖ. C«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty ®îc c¨n cø vµo nh÷ng chøc n¨ng, yªu cÇu phôc vô , lao vô cña tõng lao giai ®o¹n c«ng nghÖ ®Æc ®iÓm næi bËt cña c«ng t¸c tæ chøc ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng t¸c söa ch÷a b¶o dìng nhanh chãng kÞp thêi viÖc qu¶n lý vËt t phô tïng ®¬n gi¶n vµ hiÖu qu¶ . 4.2 . Tæ chøc qu¶n lý ®Þnh møc kinh kÕ kü thuËt : ViÖc giao ®Þnh møc c«ng ty ban hµnh quy chÕ thëng ph¹t cô thÓ râ rµng, do vËy phong trµo thi ®ua thùc hiÖn tiÕt kiÖm ë c¸c ph©n xëng ®· mang l¹i hiÖu qu¶ to lín, n¨m 2002 tæng giao cho sè tiÒn tiÕt kiÖm do vËy tæ chøc ho¹ch to¸n kinh tÕ néi bé mang l¹i lµ 12,6 tû ®ång, gãp phÇn kh«ng nhá ®Ó c«ng ty hoµn thµnh ®îc kÕ ho¹ch n¨m 2002 . 4.3 . Tæ chøc qu¶n lý gi¸ thµnh So s¸nh gi¸ thµnh thùc hiÖn n¨m 2002 víi gi¸ thµnh thùc hiÖn n¨m 2001 : Tæng gi¸ thµnh t¨ng lªn lµ do : * S¶n lîng SX t¨ng : - S¶n lîng s¶n xuÊt n¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 2001 lµ 278.005.094 tÊn . lµm cho tæng gi¸ thµnh t¨ng lµ 131.792.474.473 ® Trong ®ã : - Do b¸n s¶n lîng xi m¨ng t¨ng 225.959.2 tÊn lµm cho tæng gi¸ thµnh t¨ng 113.505.140.427 ® - Do s¶n lîng xi m¨ng rêi gi¶m 23.867.387 tÊn lµm cho tæng gi¸ thµnh gi¶m 10.659.745.942 ® - Do b¸n lîng Cinker t¨ng 75.914.281 tÊn lµm cho gi¸ thµnh t¨ng 28.9947.079.988 ® * Gi¸ thµnh ®îc gi¶m : Z ®¬n vÞ gi¶m lµm tæng gi¸ thµnh gi¶m : 44.341.546.097 ® Z ®¬n vÞ gi¶m lµ do c¸c yÕu tè sau : Do møc tiªu hao vËt chÊt nguyªn nh©n vËt liÖu cho s¶n phÈm gi¶m lµm cho tæng gi¸ thµnh gi¶m 46.863.130.489 ® chñ yÕu do c¸c lo¹i vËt t sau : YÕu tè Tæng gi¸ thµnh ( T¨ng (+), Gi¶m (-)) §VT :§ång -Than c¸m - 34.581.994.713 - Than Na d¬ng + 202.423.146 - G¹ch chÞu löa - 5.391.900.038 - Th¹ch cao + 1.777.674.946 - Bi ®¹n - 3.528.002.051 - §iÖn n¨ng +11.009.484.959 - Phô gia - 8.650.069.117 - Thuèc næ - 20.868.837 - DÇu - 1.311.267.481 - DÇu b«i tr¬n - 1.236.426.656 * Do vËt t ®Çu vµo vµ chi phÝ ch¹y tµu nªn tæng gi¸ thµnh t¨ng 2.521.584.392® SV : NguyÔn V¨n Tu©n K33A 17 B¸o c¸o thùc tËp Khoa qu¶n trÞ * Gi¸ trÞ lo¹i vËt t ®Çu vµo n¨m 2002 so víi n¨m 2001 cã nhiÒu biÕn ®éng, hÇu hÕt lµ t¨ng, ®Æc biÖt lµ than c¸m . Cô thÓ mét sè ho¹t ®éng vËt t nh sau : YÕu tè Tæng gi¸ thµnh (T¨ng (+), Gi¶m (-)) §VT (®) Phô gia - 1.977.027.998 Vá bao - 3.263.219.948 G¹ch chÞu löa + 2.869.827.793 Th¹ch cao +884.955.432 Than c¸m +8.933.592.262 Than na d¬ng + 1.990.719.242 DÇu +527.532.299 Chi phÝ nh©n c«ng + 6.133.263.719 VËt liÖu phô tïng +10.188.537.147 chi phÝ c«ng cô - 1.640.496.778 Chi phÝ khÊu hao TSC§ -29.096.466.905. Qua kÕt qu¶ ph©n tÝch vµ b¶ng thèng kª sù t¨ng gi¶m ghØ kh¸c kho¶n môc trªn ta cã thÓ nãi r»ng gi¸ thµnh n¨m 2002 cao h¬n n¨m 2001 nh©n tè lµm tæng gi¸ thµnh t¨ng131.792.474.472 ® lµ do s¶n lîng t¨ng, ngîc l¹i Z ®¬n vÞ gi¶ nhiÒu®· lµm tæng gi¸ thµnh gi¶m 44.314.546.097 ® 5. C«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, gi¸ c¶ vµ thÞ trêng. Do thÞ trêng xi m¨ng biÕn ®éng lín, møc s¶n xuÊt trong ph¹m vi toµn quèc t¨ng lªn rÊt nhanh do ®· cã nhiÒu nhµ m¸y lín ®i vµo ho¹t ®éngvµ s¶n suÊt æn ®Þnh. Xi m¨ng liªn doanh cã lîng t¬ng ®èi lín, lµ nh÷ng c«ng ty liªn doang vèn chñ yÕu cña níc ngoµi do ®Çu t míi nªn ®îc miÔn gi¶m thuÕ. V× vËy c«ng t¸c xö lý gi¸ c¶ ®Õn tõng thÞ trêng rÊt linh ho¹t, kh«ng bÞ rµng buéc bëi c¬ chÕ qu¶n lý cña nhµ níc. Cho nªn viÖc t¨ng gi¶m thÞ phÇn trªn thÞ trêng ®èi víi nh÷ng c«ng ty nµy hoµn toµn lµ do chñ quan, mét lîng xi m¨ng lß ®øng kh«ng nhá ®Æc ®iÓm cña xi m¨ng nµy lµ do ®Þa ph¬ng qu¶n lý cho nªn viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông , c¬ së h¹ tÇng trong ®Þa ph¬ng lu«n ®îc c¸c ®Þa ph¬ng u tiªn cho lo¹i xi m¨ng cña m×nh . ViÖc ph¸t vèn ®Çu t cho c¸c c«ng tr×nh cña nhµ níc , gi¶i ng©n cho c¸c dù ¸n ®¹t ®óng kÕ ho¹ch . Mét sè c«ng tr×nh lín thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é thi c«ng . §îc sù quan t©m chØ ®¹o s¸t sao cña tæng C«ng ty Xi m¨ng ViÖt Nam còng nh viÖc tæ chøc vµ ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p cã hiÖu qu¶ linh ®éng cña l·nh ®¹o c«ng ty nh chÝnh s¸ch khuyÕn m¹i hoa hång ®· thùc sù t¹o ®éng lùc thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty . III. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh . 1 . B¶ng5: KÕt qu¶ thùc hiÖn mét sè chØ tiªu chñ yÕu n¨m 1998 - 2002. N¨m Doanh thu So víi NT Lîi nhuËn So víi NT Nép NS So víi NT ®¬n vÞ §ång % §ång % §ång % 1998 1.027.689.928.700 100,87 46.747.094.733 47,62 148.536.466.242 78,0 1999 1.020.938.457.710 99,34 34.772.430.015 74,38 118.929.260.108 80,06 2000 985.239.903.811 93,68 81.116.322.687 233,28 123.726.156.867 104,04 2001 757.945.451.020 79,10 82.423.524.728 101,61 86.317.233.200 69,76 2002 909.373.615.863 119,98 84.917.951.938 104,24 96.444.294.182 111,73 Qua b¶ng trªn ta thÊy : SV : NguyÔn V¨n Tu©n K33A 18 B¸o c¸o thùc tËp Khoa qu¶n trÞ + VÒ doanh thu : møc ®é t¨ng gi¶m so víi n¨m tríc n¨m 1998 , 1999 t¬ng ®èi æn ®Þnh ,n¨m 2000 gi¶m 6,14% , n¨m 2001 gi¶m 20,9% , n¨m 2002 t¨ng 19,98% nguyªn nh©n t¨ng gi¶m cña doanh thu lµ : Chñ yÕu lµ do gi¸ b¸n gi¶m , riªng n¨m 2001 do ¸p dông thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng nªn doanh thu gi¶m . Riªng thuÕ lµm cho doanh thu gi¶m 10% . Cßn n¨m 2002 lµ do s¶n lîng tiªu thô ®¹t cao nhÊt tõ tríc ®Õn nay lµm cho Clinker thu t¨ng 19,98% so víi n¨m 2001. + VÒ lîi nhuËn : Møc ®é t¨ng gi¶m lîi nhuËn rÊt kh¸c nhau n¨m 1998 gi¶m 52,38%, n¨m 1997 gi¶m 25,62% , n¨m 2000 t¨ng 133,28% , n¨m 2001 t¨ng 1,62% n¨m 2002 t¨ng 4,24 % . §iÒu ®ã cho thÊy c«ng t¸c qu¶n lý gi¸ thµnh cña c«ng ty tõ n¨m 2000 trë nªn rÊt hiÖu qu¶ . + VÒ nép ng©n s¸ch : Tæng sè nép gi¶m dÇn lµ do doanh thu gi¶m , vèn cña c«ng ty gi¶m vµ luËt GTGT ®îc ¸p dông . Nh vËy , cã thÓ nhËn xÐt r»ng 5 n¨m qua s¶n lîng s¶n xuÊt vµ tiªu thô cña c«ng ty t¬ng ®èi æn ®Þnh , mÆc dï c«ng t¸c tiªu thô gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n gi¸ b¸n gi¶m dÇn nªn ®· lµm doanh thu gi¶m nhng do viÖc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ nªn lîi nhuËn ngµy cµng cao . 2 .KÕt qña thùc hiÖn lîi nhuËn . Lîi nhuËn : lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp cho phÐp ®¸nh gi¸ mét c¸ch toµn diÖn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp , cña tõng thêi kú . * Tû suÊt lîi nhuËn thuÇn : Lîi nhuËn thuÇn TSLNT = ---------------------------- x 100 Vèn chñ së h÷u BQ 84.917.951.938 Tû suÊt lîi nhuËn thuÇn n¨m 2002 = ---------------------- x 100 = 25,54% 336.410.961.708 82.423.524.728 Tû suÊt lîi nhuËn thuÇn n¨m 2001 = ---------------------- x 100 = 21,57% 382.108.180.873 So víi n¨m 2001 tû suÊt lîi nhuÇn thuÇn n¨m 2002 cao h¬n 3,97 % cã nghÜa r»ng n¨m 2002 cø 1 ®ång vèn chñ së h÷u ®em l¹i 0.2554 ® lîi nhuËn cao h¬n n¨m 2001 lµ 0.0397 ® * Tû suÊt doanh lîi doanh thu : Lîi nhuËn thuÇn TSDLDT = ---------------------- x 100 Doanh thu thuÇn 84.917.951.938 TSDLDT N¨m 2002 = ---------------------- x 100 = 9,44% 990.373.615.863 82.423.524.728 TSDLDT N¨m 2001 = ---------------------- x 100 = 10,87% 757.945.451.010 SV : NguyÔn V¨n Tu©n K33A 19 B¸o c¸o thùc tËp Khoa qu¶n trÞ N¨m 2002 TSDLDT gi¶m 1,43% so víi n¨m 2001 cø 1 ®ång doanh thu n¨m 2001 cã lîi nhuËn 0,1087 ®ång lîi nhuËn , n¨m 2002 cã 0.0944 ®ång lîi nhuËn , n¨m 3. ¶nh hëng ®Õn lîi nhuËn 3.1 Doanh thu So víi n¨m 2001 doanh thu t¨ng kÌm cho lîi nhuËn thuÇn t¨ng 151.428.164.853® lµ do ¶nh hëng cña 2 yÕu tè - Do gi¸ b¸n b×nh qu©n trªn c¸c ®Þa bµn gi¶m -23.685®/tÊn ®· lµm tæng doanh thu gi¶m -27.207.743.867®. - Do s¶n lîng tiªu thô trªn c¸c ®Þa bµn t¨ng 272.214,827tÊn ®· lµm tæng doanh thu t¨ng 178.635.908.720® 3.2 Chi phÝ b¸n hµng So víi n¨m 2001 tæng chi phÝ b¸n hµng t¨ng lµm cho lîi nhuËn gi¶m 60.848.759.146® lµ do ¶nh hëng c¸c yÕu tè sau : - Do s¶n lîng tiªu thô t¨ng 272.214,827tÊn nªn tæng chi phÝ t¨ng 31.154.761.569® trong ®ã : + Chi phÝ vËn chuyÓn t¨ng 19.254.864.046® + CP bèi kÐp t¨ng 727.276.321® + CP trùc tiÕp t¨ng 729.711.098® + CP tiÒn l¬ng t¨ng 1.262.583.287® + CP hoa hång t¨ng 3.689.36.460® + CP khuyÕn m¹i t¨ng 3.987.608.418® + Chi phÝ khÊu haoTSC§ t¨ng 797.423.394® - Chi phÝ b×nh qu©n cho 1 tÊn tiªu thô toµn c«ng ty t¨ng nªn tæng chi phÝ t¨ng 29.693.997.577® trong ®ã: + Chi phÝ vËn chuyÓn t¨ng 12.686.538.298® + Chi phÝ trùc tiÕp t¨ng 1.769.780.662® + Chi phÝ hoa hång t¨ng 3.399.671.691® + Chi phÝ khuyÕn m¹i mÆt hµng 10.281.909.40® + Chi phÝ khÊu hao TSC§ t¨ng 1.778.044.510® XÐt vÒ mÆt tæng thÓ chi phÝ b¸n hµng thùc hiÖn cña n¨m 2002 t¨ng rÊt nhiÒu so víi n¨m 2001 chñ yÕu lµ do c¸c chi phÝ vÒ vËn chuyÓn chi phÝ vÒ khuyÕn m¹i, hoa hång ®¹i lý t¨ng ( chi phÝ vËn chuyÓn chiÕm tíi 6,8%; chi phÝ khuyÕn m¹i chiÕm12,8% vµ chi phÝ hoa hång chiÕm tíi 11,8% tæng chi phÝ b¸n hµng ). Nguyªn nh©n t¨ng lµ do c«ng ty ¸p dông c¸c biÖn ph¸p mang tÝnh chÊt s¸ch lîc nh viÖc b¸n hµng c¸c møc khuyÕn m¹i , hoa hång phÝ sinh ho¹t b¸n hµng t¹i nh÷ng thÞ trêng xa, më réng thÞ trêng sang lµo… ®Ó tiªu thô 3.3 Chi phÝ qu¶n lý. Ph©n tÝch chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp n¨m 2002 so víi n¨m 2001 chi phÝ t¨ng lµm cho lîi nhuËn gi¶m : 5.744.430.475 ®. - Do s¶n lîng t¨ng nªn tæng chi phÝ t¨ng: 66.581.899.912®. Trong ®ã chñ yÕu lµ do : SV : NguyÔn V¨n Tu©n K33A 20
- Xem thêm -