Tài liệu Báo cáo thực tập nhận thức tại doanh nghiệp tư nhân ôtô ngọc thành

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 144 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39841 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập: DNTN Ôtô Ngọc Thành Thời gian thực tập: 07/01/2013 – 01/03/2013 Ngƣời hƣớng dẫn: Nguyễn Thị Ngọc Trinh Giáo viên hƣớng dẫn: Dƣơng Kim Thạnh Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Tuyền Mã số sinh viên: 100707 Lớp: TV1011 TP. Bến Tre, 02/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập: DNTN Ôtô Ngọc Thành Thời gian thực tập: 07/01/2013 – 01/03/2013 Ngƣời hƣớng dẫn: Nguyễn Thị Ngọc Trinh Giáo viên hƣớng dẫn: Dƣơng Kim Thạnh Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Tuyền Mã số sinh viên: 100707 Lớp: TV1011 Phần dành riêng cho Khoa: Ngày nộp báo cáo: …/…/2013 Ngƣời nhận báo cáo: (kí tên và ghi rõ họ tên) _____________ ______________________ TP. Bến Tre, 02/2013 Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức TRÍCH YẾU Sau nhiều tuần thực tập tại DNTN Ôtô Ngọc Thành, tôi thực hiện bài báo cáo này nhằm để giới thiệu với mọi ngƣời về doanh nghiệp, nơi tôi đã thực tập và qua đó tổng kết lại các công việc tôi đã làm trong suốt tám tuần qua. Cuốn báo cáo cũng thể hiện quá trình tôi quan sát, tìm hiểu và đƣợc thực tế thực hiện các công việc, áp dụng các kiến thức trƣờng lớp, đồng thời học hỏi, tiếp thu, bổ sung cho bản thân thêm nhiều kiến thức mới. Tuy vẫn còn nhiều hạn chế, nhƣng chính những kinh nghiệm đã đúc kết và đƣợc hòa mình vào môi trƣờng thực tế đã giúp cho tôi có cái nhìn rõ hơn về ngành nghề đang theo học, có thể định hƣớng cho tƣơng lai. i Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến chú Nguyễn Văn Trực – chủ doanh nghiệp tƣ nhân ô tô Ngọc Thành đã giúp đỡ, bố trí công việc, tạo điều kiện cho tôi đƣợc làm việc trong một môi trƣờng năng động và chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, tôi cũng xin cảm ơn đến tất cả các cô, chú, anh, chị trong công ty, đặc biệt là chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh – Trƣởng phòng kinh doanh là ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn cho tôi. Các cô, chú, anh, chị là những ngƣời luôn tận tình hƣớng dẫn, sẵn sàng chia sẻ, giải đáp mọi thắc mắc cũng nhƣ cung cấp thông tin, chỉ dạy, giúp tôi bổ sung thêm đƣợc nhiều kiến thức mới, hữu ích trong công việc cũng nhƣ trong cuộc sống. Đồng thời, tôi cũng xin chân thành cảm ơn đến trƣờng Đại học Hoa Sen đã cho tôi có cơ hội tiếp xúc với môi trƣờng làm việc thực tế tại doanh nghiệp để giúp bản thân đƣợc va chạm, hiểu biết, có cái nhìn rõ hơn về ngành nghề, công việc sau này. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến thầy Dƣơng Kim Thạnh đã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành báo cáo trong suốt thời gian thực tập vừa qua. Chân thành cảm ơn! ii Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức MỤC LỤC TRÍCH YẾU ............................................................................................................ i LỜI CẢM ƠN ......................................................................................................... ii MỤC LỤC .............................................................................................................iii DANH MỤC HÌNH ẢNH ...................................................................................... v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................... vii NHẬP ĐỀ ............................................................................................................... 1 1 2 TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN Ô TÔ NGỌC THÀNH .. 2 1.1 Quá trình hình thành và phát triển ..................................................... 2 1.2 Lĩnh vực hoạt động ............................................................................ 4 1.3 Phân tích SWOT ................................................................................ 5 1.4 Định hƣớng phát triển của doanh nghiệp .......................................... 6 1.5 Cơ cấu tổ chức ................................................................................... 7 1.6 Sơ lƣợc bộ phận thực tập ................................................................... 7 CÔNG VIỆC THỰC TẬP ............................................................................. 9 2.1 Mục tiêu công việc............................................................................. 9 2.2 Các công việc thực tập ....................................................................... 9 2.2.1 Tìm hiểu qui trình bán hàng ..................................................... 9 2.2.2 Tìm hiểu cách thức quản lí số lƣợng xe trƣng bày ở các chi nhánh cửa hàng ....................................................................... 25 2.2.3 Tham gia hội chợ triễn lãm công nghiệp – thƣơng mại Bến Tre 2013 ........................................................................................ 29 2.2.4 Học cách fax, photo ................................................................ 37 2.2.5 Lƣu thông tin khách hàng vào sổ khách hàng ........................ 39 2.2.6 Chăm sóc khách hàng ............................................................. 39 iii Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức 2.2.7 Trực điện thoại ........................................................................ 41 2.2.8 Thực hiện các giao dịch với Ngân hàng ................................. 42 2.2.9 Làm bảng báo giá cho khách hàng ......................................... 45 2.2.10 Phụ giúp viết các tờ khai đăng kí, hoàn tất thủ tục giấy tờ mua xe cho khách hàng ........................................................ 47 2.2.11 Viết phiếu thu cho khách hàng ............................................. 53 2.2.12 Nhập nội dung vào phần mềm kế toán ................................. 54 3 NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN ...................................................... 56 3.1 Thuận lợi – Khó khăn ...................................................................... 56 3.1.1 Thuận lợi ................................................................................. 56 3.1.2 Khó khăn ................................................................................. 56 3.2 Đánh giá bản thân ............................................................................ 56 3.3 Những đề xuất cho doanh nghiệp .................................................... 57 KẾT LUẬN .......................................................................................................... 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................viii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ......................................................... ix NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ................................................... x THÔNG TIN LIÊN HỆ SINH VIÊN .................................................................... xi iv Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Logo DNTN Ôtô Ngọc Thành................................................................... 2 Hình 2: DNTN Ôtô Ngọc Thành chính thức khai trƣơng showroom đầu tiên....... 3 Hình 3: Ông Vũ Quang Tâm – Giám đốc nhà máy Ôtô VEAM trao chứng nhận đại lý cấp I 3S cho DNTN Ôtô Ngọc Thành .......................................................... 3 Hình 4: Sơ đồ tổ chức tại DNTN Ôtô Ngọc Thành ................................................ 7 Hình 5: Phiếu kiểm tra chất lƣợng xuất xƣởng .................................................... 10 Hình 6: Giấy chứng nhận chất lƣợng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng xe cơ giới nhập khẩu ...................................................................................................... 11 Hình 7: Hóa đơn giá trị gia tăng của DNTN Ôtô Ngọc Thành xuất khi bán hàng cho khách hàng ..................................................................................................... 12 Hình 8: Hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH Việt Nam Suzuki xuất khi bán hàng cho Công ty TNHH Á Châu.................................................................. 13 Hình 9: Hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH Á Châu xuất khi bán hàng cho DNTN Ôtô Ngọc Thành ................................................................................ 14 Hình 10: Tờ khai lệ phí trƣớc bạ .......................................................................... 15 Hình 11: Giấy giới thiệu của khách hàng là doanh nghiệp cử nhân viên của DNTN Ôtô Ngọc Thành tiến hành đi đăng kí xe cho khách hàng ....................... 16 Hình 12: Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nƣớc ................................................. 17 Hình 13: Giấy khai đăng ký xe ............................................................................. 18 Hình 14: Giấy hẹn của đội đăng kí – Phòng CSGT đƣờng bộ - đƣờng sắt Công an tỉnh Bến Tre đƣa cho nhân viên sau khi đi đăng kí .............................................. 19 Hình 15: DNTN Ôtô Ngọc Thành bán bảo hiểm xe ôtô cho khách hàng ............ 19 Hình 16: Biên bản bàn giao xe của DNTN Ôtô Ngọc Thành với khách hàng ..... 21 Hình 17: Bản vẽ thiết kế kĩ thuật cải tạo xe của DNTN Ôto Ngọc Thành thiết kế cho khách hàng đƣợc Sở GTVT Bến Tre thông qua ............................................ 23 Hình 18: Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo do Sở GTVT cấp .............................................................................................................................. 24 Hình 19: Bảng thống kê các xe hiện có tại doanh nghiệp .................................... 26 v Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức Hình 20: Bảng thống kê các xe có tại doanh nghiệp ............................................ 27 Hình 21: Thẻ đơn vị tham gia - doanh nghiệp phát cho tôi để ra vào cổng hội chợ làm việc vào các ngày diễn ra............................................................................... 33 Hình 22: Khu vực tôi đƣợc phân công tiếp khách tham quan .............................. 34 Hình 23: Quang cảnh xe đƣợc trƣng bày.............................................................. 34 Hình 24: Quang cảnh bên trong gian hàng ........................................................... 35 Hình 25: Phụ kiện, đồ chơi cho xe đƣợc trƣng bày tại gian hàng ........................ 35 Hình 26: Khách hàng tham quan triễn lãm xe ...................................................... 36 Hình 27: Tôi cùng các chị nhân viên trong doanh nghiệp trƣớc gian hàng triễn lãm ........................................................................................................................ 36 Hình 28: Máy fax – photo tại doanh nghiệp ......................................................... 37 Hình 29: Một trong các bảng báo giá tôi thực hiện trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp......................................................................................................... 46 Hình 30: Dùng mộc đỏ chứa thông tin doanh nghiệp đóng vào phần nguồn gốc tài sản trong tờ khai lệ phí trƣớc bạ ...................................................................... 48 Hình 31: Một trong số các tờ khai đăng kí xe tôi thực hiện cho khách hàng trong quá trình thực tập .................................................................................................. 50 Hình 32: Một trong các biên bản bàn giao xe tôi thực hiện cho khách hàng trong quá trình thực tập .................................................................................................. 52 Hình 33: Một trong các phiếu thu tôi thực hiện cho khách hàng trong quá trình thực tập ................................................................................................................. 54 vi Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT  DNTN: Doanh nghiệp tƣ nhân  TNHH: Trách nhiệm hữu hạn  CMND: Chứng minh nhân dân  CSGT: Cảnh sát giao thông  GTVT: Giao thông vận tải vii Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức NHẬP ĐỀ “Học đi đôi với hành” – Chính những công việc thực tế sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn rõ hơn về những điều đã học, giúp ta rèn luyện bản thân, qua đó có thể đúc kết đƣợc các kinh nghiệp, thuận lợi hơn cho công việc sau này. Tám tuần thực tập tại DNTN Ôtô Ngọc Thành là cơ hội cho tôi đƣợc va chạm với thực tế, và dƣới đây là những mục tiêu tôi đề ra và cố gắng hoàn thành sau đợt thực tập của mình:  Nắm đƣợc quá trình hình thành, lĩnh vực hoạt động và mục tiêu phát triển của DNTN Ôtô Ngọc Thành, tìm hiểu cơ cấu tổ chức, qui trình vận hành của doanh nghiệp.  Tìm hiểu đƣợc cách thức làm việc tại bộ phận đƣợc giao.  Thích nghi với môi trƣờng làm việc, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nhân viên trong công ty.  Áp dụng các kiến thức đã học vào các công việc thực tế, học hỏi thêm nhiều kiến thức mới, tích lũy các kinh nghiệm. 1 Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức 1 TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN Ô TÔ NGỌC THÀNH Hình 1: Logo DNTN Ôtô Ngọc Thành (Nguồn: DNTN Ôtô Ngọc Thành) _Tên doanh nghiệp: DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN Ô TÔ NGỌC THÀNH _Trụ sở chính: 192A, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre _Điện thoại: 0752.470.079 _Fax: 07538.3333.9 _Website: otongocthanh.com _Email: fa_truc@yahoo.com.vn _Các chi nhánh:  Chi nhánh Tiền Giang: khu phố 2, phƣờng 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: 0733.855.079.  Chi nhánh Ba Tri: đƣờng 19/5, khu phố 2, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0752.464.339.  Chi nhánh Mỏ Cày: số 66/7, khu phố 7, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0753.663.779. 1.1 Quá trình hình thành và phát triển Doanh nghiệp tƣ nhân ô tô Ngọc Thành chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 23/06/2009, là một tổ chức kinh tế tự chủ, có con dấu riêng do ông Nguyễn Văn Trực là chủ doanh nghiệp. 2 Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức Hình 2: DNTN Ôtô Ngọc Thành chính thức khai trƣơng showroom đầu tiên (Nguồn: DNTN Ôtô Ngọc Thành) Ngày 09/07/2011, DNTN Ôtô Ngọc Thành chính thức đƣợc Bộ Công Thƣơng Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam cấp bằng chứng nhận là Đại lý cấp I 3S của VEAM MOTOR – HUYNDAI tại Bến Tre. Hình 3: Ông Vũ Quang Tâm – Giám đốc nhà máy Ôtô VEAM trao chứng nhận đại lý cấp I 3S cho DNTN Ôtô Ngọc Thành (Nguồn: DNTN Ôtô Ngọc Thành) 3 Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức Với phƣơng châm nổ lực hết mình, luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh đã đề ra, DNTN Ôtô Ngọc Thành đã đạt đƣợc nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng về doanh thu và lợi nhuận, gặt hái đƣợc nhiều thành công, liên tiếp từ hạng nhì vƣơn lên hạng nhất trong hệ thống phân phối của nhà máy VEAM MOTOR về đại lý có lƣợng xe bán ra nhiều nhất trên thị trƣờng cả nƣớc. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trƣờng, doanh nghiệp đã mở rộng thị trƣờng, mở thêm các chi nhánh lân cận ở các huyện Mỏ Cày Nam, huyện Ba Tri và chi nhánh ở tỉnh Tiền Giang. 1.2 Lĩnh vực hoạt động Theo giấy chứng nhận đăng kinh doanh số 1300525306 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ cấp lần đầu vào ngày 23/06/2009, đăng kí thay đổi lần thứ ba vào ngày 06/12/2011 với các ngành nghề kinh doanh nhƣ sau:  Buôn bán xe ôtô và các xe có động cơ khác.  Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ôtô và xe có động cơ khác.  Buôn bán kim loại và quặng kim loại (chi tiết: buôn bán sắt, tole, inox).  Đại lý ôtô và xe có động cơ khác.  Đại lý ký gửi xe ôtô, phụ tùng và bộ phận phụ trợ của xe ôtô, môi giới và đấu giá.  Bảo dƣỡng, sửa chữa ôtô và xe có động cơ khác, đóng thùng xe ôtô. Thi công cải tạo phƣơng tiện cơ giới đƣờng bộ.  Hoạt động thiết kế chuyên dụng.  Cho thuê xe ôtô và xe có động cơ khác. 4 Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức 1.3 Phân tích SWOT Điểm mạnh (S) Điểm yếu (W) _Doanh nghiệp có đội ngũ nhân viên _Nguồn vốn đầu tƣ kinh doanh của doanh nghiệp chƣa đủ lớn, nguồn vốn giỏi, giàu kinh nghiệm. _Là doanh nghiệp đầu tiên, tiên phong vay là chủ yếu, vốn chủ sở hữu chƣa trong việc kinh doanh mặt hàng ô tô tại nhiều cho vòng quay của đồng vốn. tỉnh Bến Tre. _Do loại hình doanh nghiệp vẫn còn _Tạo đƣợc thế mạnh đứng vững trên vừa và nhỏ, chƣa chú tâm phát triển bộ thị trƣờng, minh chứng điều đó là hiện phận quản trị nhân sự, chính sách nhân nay ngoài cung cấp xe tiêu thụ trong sự vẫn còn yếu kém điển hình là chƣa tỉnh thì doanh nghiệp còn cung cấp xe quản lí tốt nhân sự ở các chi nhánh, ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nhân viên ngồi không trong giờ hành và đang dần mở rộng xe tiêu thụ ở các chính vẫn còn nhiều. tỉnh thành phía Đông, với chiến lƣợc kinh doanh rất thông minh và uy tín của mình. _Chiến lƣợc cho các nhân viên sales xâm nhập thị trƣờng, tự tìm kiếm nguồn khách hàng, hƣởng hoa hồng khuyến khích nhân viên làm việc, tăng số lƣợng khách hàng cũng nhƣ doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp. _Đƣợc hƣởng nhiều quyền lợi từ đại lí cấp I 3S ở tỉnh Bến Tre. Cơ hội (O) Thách thức (T) _Năm 2009, thị xã Bến Tre đƣợc nâng _Trong sự phát triển kinh tế của tỉnh lên Thành phố Bến Tre, cầu Rạch nhà, cùng với cơ sở hạ tầng ngày một 5 Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức Miễu, cầu Hàm Luông đƣợc xây và hoàn thiện nên các công ty, doanh khánh thành, thay thế cho những nghiệp bắt đầu mở rộng việc đầu tƣ chuyến phà tạo thuận lợi cho việc kinh doanh ôtô ngày càng nhiều, trở thông thƣơng, sự phát triển của tỉnh. thành đối thủ tạo nên sự cạnh tranh gay Song song đó, mọi hoạt động thƣơng gắt và thách thức lớn cho doanh mại cũng dần phát triển, thay đổi diện nghiệp. Điều đó, yêu cầu doanh nghiệp mạo mới đẹp hơn cho tỉnh nhà, góp cần phải có các chiến lƣợc khôn khéo phần thúc đẩy tạo nên bƣớc tiến, phát trong kinh doanh. triển cho doanh nghiệp. 1.4 Định hƣớng phát triển của doanh nghiệp Luôn thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nƣớc. Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp ở hiện tại và các kế hoạch kinh doanh trong tƣơng lai. Cung cấp hàng hóa, dịch vụ có chất lƣợng cao nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp. Về bộ máy tổ chức: từng bƣớc thực hiện, sắp xếp và đổi mới bộ máy tổ chức phù hợp với tình hình thực tế nhằm đạt hiệu quả quản lí cao nhất, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Luôn chú trọng nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, nâng cao đời sống cho nhân viên. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội góp phần xây dựng quê hƣơng, đất nƣớc ngày càng giàu đẹp. 6 Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức 1.5 Cơ cấu tổ chức Giám đốc Phòng kinh doanh Phòng kế toán tài chính Phòng kĩ thuật Hình 4: Sơ đồ tổ chức tại DNTN Ôtô Ngọc Thành (Nguồn: Sinh viên thực hiện dựa trên thông tin doanh nghiệp cung cấp) 1.6 Sơ lƣợc bộ phận thực tập Trong đợt thực tập này, tôi chủ yếu đƣợc phân công làm việc ở bộ phận kinh doanh. Tuy nhiên, do thực tập vào các ngày cuối và đầu của năm mới, doanh nghiệp có nhiều công việc bận rộn, thiếu nguồn nhân lực nên thƣờng đƣợc luân chuyển qua phụ giúp, học hỏi bên bộ phận kế toán. Song, công việc thực tập chủ yếu vẫn ở bộ phận kinh doanh. Nhiệm vụ của Phòng kinh doanh tại doanh nghiệp Nhân viên có nhiệm vụ tƣ vấn, giới thiệu chất lƣợng mẫu mã, giá cả và sự bền bỉ của tất cả các loại xe mà doanh nghiệp có thể cung cấp cũng nhƣ các phụ kiện, đồ chơi cho xe. Đề ra các chiến lƣợc, phƣơng án bán hàng, tiếp xúc thị trƣờng tìm nguồn khách hàng cho doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp đạt đƣợc hiệu quả trong kinh doanh. 7 Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức Đồng thời, nhân viên Phòng kinh doanh có quyền thay mặt Chủ doanh nghiệp tiến hành kí kết các hợp đồng mua bán xe, dịch vụ thiết kế, cải tạo xe với khách hàng. Sau đó, nhân viên sẽ chịu trách nhiệm tiến hành tất cả các thủ tục hồ sơ mua bán, vay vốn (nếu có) cũng nhƣ hồ sơ đăng kí, đăng kiểm, bảo hiểm trọn vẹn các dịch vụ cho khách hàng. Nhân viên Phòng kinh doanh góp phần rất lớn trong việc phát triển doanh nghiệp vững mạnh, tạo đƣợc sự uy tín, danh tiếng trên thị trƣờng. Nhiệm vụ của Phòng kế toán – tài chính Nhân viên Phòng kế toán – tài chính thực hiện tất cả các công việc liên quan đến tài chính, phụ trách việc thu và chi, tiếp nhận và xử lí các chứng từ, hợp đồng mua bán xe từ Phòng kinh doanh chuyển sang, ghi chép và kiểm soát lại toàn bộ những nghiệp vụ phát sinh có liên quan trong quá trình bán hàng, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, dự đoán lợi nhuận, chấm công, chi trả lƣơng cho từng nhân viên theo đúng năng lực và sự đóng góp của họ trong từng công việc. Bên cạnh đó, nhân viên Phòng kế toán – tài chính có thể thực hiện các giao dịch mua bán cả bằng tiền mặt và thông qua tài khoản tiền gửi ngân hàng thay mặt cho Chủ doanh nghiệp. Ngoài ra, Phòng kế toán còn có một thủ kho chuyên kiểm tra, xuất số lƣợng hàng hóa, phụ tùng, thiết bị, đồ chơi của xe đƣợc mua bán, sữa chữa ở cửa hàng. Sau đó, lên kế hoạch nhập số lƣợng hàng cần thiết, tránh việc dƣ thừa hay thiếu. 8 Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức 2 CÔNG VIỆC THỰC TẬP 2.1 Mục tiêu công việc Tiếp xúc với môi trƣờng làm việc thực tế, hiểu đƣợc cách thức làm việc, qui trình vận hành cũng nhƣ văn hóa tại doanh nghiệp. Từ đó, tập cách thích nghi với môi trƣờng, vận dụng và phát triển các kĩ năng bản thân để hòa nhập với doanh nghiệp. Vận dụng các kiến thức đã học và các kĩ năng bổ trợ khác để hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao. Tích lũy đƣợc các kinh nghiệm thông qua các bài học từ thực tế. Nhìn nhận, rút ra đƣợc điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, từ đó tìm cách phát huy và khắc phục, để hoàn thiện tốt hơn, định hƣớng cho công việc tƣơng lai sau này. 2.2 Các công việc thực tập 2.2.1 Tìm hiểu qui trình bán hàng Qui trình mua bán xe ôtô con, xe ben, xe tải không đóng thùng Bƣớc 1: Khảo sát thị trƣờng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng Bƣớc 2: Tiếp cận khách hàng và tƣ vấn sản phẩm Bƣớc 3: Chăm sóc khách hàng Do xe ôtô là một sản phẩm có giá trị lớn nên khách hàng thƣờng băn khoăn, cần phải có thời gian suy nghĩ khi mua. Vì thế, các nhân viên bán hàng cần phải quan tâm, liên lạc, thuyết phục nhằm giúp khách hàng tin tƣởng, quyết định mua sản phẩm ở công ty. Bƣớc 4: Tiến hành làm hợp đồng Có 2 loại hợp đồng:  Hợp đồng khách hàng trả 100% tiền mặt: khách hàng và công ty tiến hành thảo luận, thỏa thuận các điều khoản hợp đồng. Bên mua sẽ đặt cọc 9 Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức một khoản tiền tùy theo thỏa thuận. Sau khi công ty tiến hành các bƣớc hoàn tất việc mua bán, thủ tục giấy tờ, khách hàng sẽ trả đủ số tiền còn lại.  Hợp đồng khách hàng vay Ngân hàng để mua xe: khách hàng và công ty tiến hành thảo luận, thỏa thuận các điều khoản hợp đồng. Khách hàng thƣờng đặt cọc khoản 10-50 triệu (tùy vào khách hàng và công ty thỏa thuận). Công ty sẽ tƣ vấn cho khách hàng nên chọn Ngân hàng nào vay. Sau đó, nhân viên sẽ giữ hợp đồng, CMND, hộ khẩu khách hàng đến Ngân hàng để Ngân hàng thẩm định, có ra quyết định cho vay hay không để công ty tiến hành bán hàng làm thủ tục xe? Thời gian thẩm định, ra quyết định thƣờng là 05 ngày, 01 tuần hay nửa tháng (tùy vào sự quen biết giữa khách hàng với Ngân hàng cũng nhƣ của công ty với Ngân hàng đó để thủ tục đƣợc nhanh gọn, công ty nhanh chóng bán đƣợc sản phẩm.) Bƣớc 5: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ xe để tiến hành làm thủ tục. Hồ sơ gốc gồm có:  Phiếu kiểm tra chất lƣợng xuất xƣởng (hay còn gọi là giấy ngắn) Hình 5: Phiếu kiểm tra chất lƣợng xuất xƣởng (Nguồn: DNTN Ôtô Ngọc Thành) 10 Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức  Giấy chứng nhận chất lƣợng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng xe cơ giới (hay còn gọi là giấy dài) Hình 6: Giấy chứng nhận chất lƣợng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng xe cơ giới nhập khẩu (Nguồn: DNTN Ôtô Ngọc Thành) 11
- Xem thêm -