Tài liệu Báo cáo thực tập-môi trường marketing

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

MOÂI TRÖÔØNG MARKETING 1 Moâi tröôøng marketing goàm caùc yeáu toá beân ngoaøi (boä phaän marketing) coù aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. 2 Moâi tröôøng marketing bao goàm taát caû caùc taùc nhaân coù aûnh höôûng ñeán khaû naêng cuûa doanh nghieäp trong vieäc thöïc hieän thaønh coâng caùc giao dòch vôùi khaùch haøng troïng taâm. 3 Moâi tröôøng kinh doanh luoân bieán ñoäng - Taïo ra cô hoäi môùi - Taïo ra nhöõng ñe doïa môùi. Ñaëc tröng cho söï bieán ñoäng cuûa moâi tröôøng: - Ñoä phöùc taïp - Toác ñoä thay ñoåi 4 A. Moâi tröôøng vó moâ 5 Aûnh höôûng ñeán moïi coâng ty, goàm caùc yeáu toá 6 1. Kinh teá Hoaøn caûnh kinh teá aûnh höôûng maïnh ñeán söùc mua vaø cung caùch chi tieâu cuûa ngöôøi daân. Yeáu toá kinh teá: Laïm phaùt, tyû leä taêng tröôûng kinh teá/ suy thoaùi kinh teá, thu nhaäp, chæ soá giaù caû, khuynh höôùng tieát kieäm hay ñeå daønh…. Nhöõng yeáu toá naøy töông ñoái roäng neân choïn loïc ñeå nhaän bieát caùc taùc ñoäng cuï theå aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán DN. 7 2. Daân soá (Nhaân khaåu hoïc) Con ngöôøi laø yeáu toá caáu thaønh thò tröôøng. Yeáu toá daân soá: quy moâ, giôùi tính, maät ñoä, daân toäc, toân giaùo, söï thay ñoåi veà tuoåi, phaân boá daân cö, ngheà nghieäp, tình traïng gia ñình, möùc hoïc vaán…. Söï thay ñoåi nhaân khaåu aûnh höôûng maïnh ñeán keá hoaïch tieáp thò. 8 3. Töï nhieân (nguoàn nguyeân vaät lieäu thoâ, naêng löôïng, moâi tröôøng sinh thaùi, …) Moâi tröôøng sinh thaùi bò thu heïp  Chính phuû can thieäp quaûn lyù taøi nguyeân thieân nhieân; Nhu caàu xöû lyù moâi tröôøng ôû Vieät Nam gia taêng; Daân chuùng yù thöùc baûo veä moâi tröôøng. 9 4. Coâng ngheä Coù aûnh höôûng saâu roäng ñoái vôùi moïi doanh nghieäp. Coâng ngheä môùi coù theå laøm cho saûn phaåm cuûa DN bò laïc haäu 1 caùch tröïc tieáp/ giaùn tieáp. Trong 6 thaønh phaàn cuûa moâi tröôøng vó moâ thì yeáu toá coâng ngheä kó thuaät thay ñoåi nhanh nhaát. 10 5. Chính trò vaø luaät phaùp cuûa chính phuû DN phải xem xét các vấn đề: Sự ổn định chung chính trị, qui tắc luật pháp ở nước mà DN hoạt động, thái độ của các viên chức nhà nước đối với DN, đối với mối quan hệ với quốc gia khác. Yếu tố chính trị có ảnh hưởng to lớn đối với hoạt động của DN, chính phủ có thể tạo ra những cơ hội hoặc những nguy cơ cho 1 ngành 11 6. Vaên hoùa/ taäp tuïc/ truyeàn thoáng Coù hieåu vaên hoùa môùi hieåu ngöôøi tieâu duøng. Moãi XH raát khaùc veà vaên hoùa, vaên hoùa aûnh höôûng ñeán haønh vi 12 B. Moâi tröôøng vi moâ 13 1. Moâi tröôøng noäi boä ôû caùc boä phaän khaùc trong doanh nghieäp Caùc boä phaän khaùc trong doanh nghieäp coù aûnh höôûng tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp ñeán vieäc ra quyeát ñònh. 14 2. Nguoàn cung öùng ñaàu vaøo Nhaø cung öùng chi phoái chi phí saûn xuaát, nhòp ñoä saûn xuaát, chaát löôïng saûn phaåm, tính hôïp thôøi cuûøa saûn phaåm  Choïn nhaø cung öùng coù tín nhieäm ñeå traùnh ruûi ro do cung öùng gaây ra Xeùt nhaø cung öùng: tieàm naêng, naêng suaát, saûn xuaát oån ñònh (giaù, thôøi gian, chaát löôïng, dòch vuï) 15 Nhaø cung öùng coù theå gaây söùc eùp vôùi doanh nghieäp trong caùc tröôøng hôïp sau • Nguyeân lieäu khoù thay theá, aûnh höôûng ñeán chaát löôïng saûn phaåm.. • Doanh nghieäp khoâng phaûi laø khaùch haøng quan troïng cuûa nhaø cung öùng • Chi phí chuyeån ñoåi töø nhaø trung gian naøy sang nhaø trung gian khaùc raát toán keùm • Doanh nghieäp khoâng theå töï taïo nguoàn cung caáp rieâng cho mình • Nhaø cung caáp coù theå töï saûn xuaát saûn phaåm cuøng loaïi vôùi doanh nghieäp 16 3. Trung gian phaân phoái Hôïp taùc vôùi doanh nghieäp ñeå taïo ra gía trò cho saûn phaåm. 17 Nhaø trung gian coù theå gaây söùc eùp vôùi doanh nghieäp trong caùc tröôøng hôïp sau • • • • • • Khi hoï coù qui moâ lôùn Löôïng mua lôùn. Doanh nghieäp bò leä thuoäc nhieàu vaøo nhaø trung gian Nhaø trung gian coù theå mua töø nhaø cung caáp khaùc Nhaø trung gian coù theå mua töø nhieàu nhaø cung caáp. Nhaø trung gian coù theå mua töï cung caáp thay vì mua. 18 4. Khaùch haøng Yếu tố quan trọng trong sự thành công của tổ chức, nếu thiếu khách hàng thì không thể tồn tại việc kinh doanh. 19 Xem xét khách hàng • Khách hàng mục tiêu là ai? Nhu cầu mong muốn của họ? • Qui mô nhu cầu hiện tại và tiềm năng • Khả năng thanh toán của khách hàng (mức độ giàu có của người tiêu dùng (thu nhập/người)) 20
- Xem thêm -