Tài liệu Báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ công tác kế toán tại công ty giang thắng

  • Số trang: 127 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 146 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Sơn MỤC LỤC CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIANG THẮNG.................................................................................6 1.1 Thành lập.............................................................................................................6 1.1.1Tên công ty:........................................................................................................... 6 1.1.2Vốn điều lệ : .........................................................................................................6 1.1.3Quyết định thành lập............................................................................................6 1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh...............................................................................6 1.2.1 Ngành nghề kinh doanh......................................................................................6 1.3 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty.....................................................................6 1.4 Tổ chức bộ máy kế toán..........................................................................................9 1.5 CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY.......................................10 1.5.1 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty : chứng từ ghi sổ.................................10 1.5.2Các chính sách khác:..........................................................................................12 CHƯƠNG 2. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIANG THẮNG........................................................................13 2.1.KẾ TOÁN TIỀN MẶT..........................................................................................13 2.1.1.Chứng từ sử dụng..............................................................................................13 2.1.2.Tài khoản sử dụng.............................................................................................13 2.1.3.Sổ kế toán sử dụng.............................................................................................13 2.1.4.Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt:...................................................................13 2.1.5 Ví dụ minh họa..................................................................................................14 2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng.................................................................................19 2.2.1. Chứng từ sử dụng:............................................................................................20 2.2.2. Tài khoản sử dụng:...........................................................................................20 2.2.3 Sổ kế toán sử dụng.............................................................................................20 2.2.4. Tóm tắt quy trình kế toán tiền gửi ngân hàng:................................................20 2.2.5 Ví dụ minh họa..................................................................................................20 2.3.KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU..................................................................26 2.3.1.Chứng từ sử dụng:.............................................................................................26 2.3.2 Tài khoản sử dụng.............................................................................................26 SVTH: Nhóm 03 – Lớp CDKT14BTH 1 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Sơn 2.3.3 Sổ kế toán sử dụng.............................................................................................26 2.3.4 Tóm tắt quy trình kế toán phải thu khách hàng...............................................26 2.3.5. Ví dụ minh họa..................................................................................................26 2.4.KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO...............................................................................33 2.4.1.Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ:.......................................................33 2.4.1.1.Kế toán nguyên vật liệu:.................................................................................33 2.4.1.1.1.Chứng từ sử dụng:.......................................................................................33 2.4.1.1.2.Tài khoản sử dụng:......................................................................................33 2.4.1.1.3.Số kể toán:....................................................................................................33 2.4.1.1.4.Tóm tắt quy trình kế toán nguyên vật liệu:.................................................33 2.4.1.1.5. Ví dụ minh họa:..........................................................................................34 2.4.1.2.Kế toán công cụ,dung cụ:...............................................................................41 2.4.1.2.1. Chứng từ sử dụng:......................................................................................41 2.4.1.2.2. Tài khoản sử dụng:.....................................................................................41 2.4.1.2.3.Sổ kế toán:....................................................................................................41 2.4.1.2.4. Tóm tắt quy trình kế toán công cụ,dụng cụ................................................41 2.4.1.2.5 Ví dụ minh họa.............................................................................................41 2.4.1.3 Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang...............................................47 2.4.1.3.1 Chứng từ sử dụng........................................................................................47 2.4.1.3.2 Tài khoản sử dụng.......................................................................................47 2.4.1.3.3 Sổ kế toán.....................................................................................................47 2.4.1.3.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tính gía thành sản phẩm.........................47 2.5.KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH:...........................................................................50 2.5.1.Chứng từ sử dụng:.............................................................................................50 2.5.2. Tài khoản sử dụng:...........................................................................................50 2.5.3.Sổ kế toán:..........................................................................................................50 2.5.4. Tóm tắt quy trình kế toán Tài sản cố định:......................................................50 2.5.5 Ví dụ minh họa..................................................................................................50 2.6. KẾ TOÁN HAO MÒN TSCĐ..............................................................................56 2.6.1.Chứng từ sử dụng:.............................................................................................56 2.6.2 Tài khoản sử dụng:............................................................................................56 2.6.3. Sổ kế toán:.........................................................................................................56 SVTH: Nhóm 03 – Lớp CDKT14BTH 2 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Sơn 2.6.4.Tóm tắt quy trình kế toán hao mòn TSCĐ........................................................56 2.6.5.Ví dụ minh họa..................................................................................................56 2.7: KẾ TOÁN VAY NGẮN HẠN..............................................................................61 2.7.1:Chứng từ sử dụng..............................................................................................61 2.7.2:Tài khoản sử dụng.............................................................................................61 2.7.3: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.......................................................................61 2.7.4 Ghi sổ kế toán....................................................................................................62 2.8. KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN...................................................................66 2.8.1.Chứng từ dụng:..................................................................................................67 2.8.2.Tài khoản sử dụng:............................................................................................67 2.8.3. Sổ kế toán:.........................................................................................................67 2.8.4.Tóm tắt quy trình kế toán nợ phải trả:..............................................................67 2.8.5. Ví dụ minh họa..................................................................................................67 2.9.KẾ TOÁN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP CHO NHÀ NƯỚC.................73 2.9.1.Chứng từ sử dụng:.............................................................................................73 2.9.2.Tài khoản sử dụng:............................................................................................73 2.9.3.Sổ kế toán sử dụng:...........................................................................................73 2.9.4.Tóm tắt quy trình kế toán thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước.............73 2.9.5.Ví dụ minh họa..................................................................................................73 2.10. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ CHO CÔNG NHÂN VIÊN...................80 2. 10.1.Hình thức trả lương:.......................................................................................80 2. 10.2. Phụ cấp lương và các khoản có tính chất lương:.........................................80 2. 10.3.Các khoản trích theo lương:...........................................................................80 2. 10.4.Chứng từ sử dụng:..........................................................................................80 2. 10.5.Tài khoản sử dụng:.........................................................................................81 2. 10.6.Sổ kế toán sử dụng:........................................................................................81 2. 10.7.Tóm tắt quy trình kế toán các khoản phải trả cho công nhân viên:..............81 2. 10.8. Ví dụ minh họa...............................................................................................81 2.11.KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ KHÁC.....................................................86 2.11.1. Chứng từ sử dụng:..........................................................................................86 2.11.2.Tài khoản sử dụng:..........................................................................................86 2.11.3.Sổ kế toán:........................................................................................................86 SVTH: Nhóm 03 – Lớp CDKT14BTH 3 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Sơn 2.11.4. Tóm tắt quy trình kế toán các khoản phải trả khác.......................................86 2.11.5.Ví dụ minh họa.................................................................................................86 2.12.KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ.................93 2.12.1.Chứng từ và sổ sách sử dụng:.........................................................................93 2.12.2.Tài khoản sử dụng:..........................................................................................93 2.12.3.Sổ kế toán sử dụng:........................................................................................93 2.12.4.Tóm tắt quy trình kể toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:............93 2.12.5.Ví dụ minh họa:...............................................................................................93 2.13.KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN:..................................................................100 2.13.1.Chứng từ sử dụng:.........................................................................................100 2.13.2.Tài khoản sử dụng:........................................................................................100 2.13.3. Sổ kế toán sử dụng:.......................................................................................100 2.13.4.Tóm tắt quy trình kế toán giá vốn hàng bán:...............................................102 2.14. KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH:.............................................................102 2.14.1.Chứng từ sử dụng:.........................................................................................102 2.14.2. Tài khoản sử dụng:.......................................................................................102 2.14.3.Sổ kế toán sử dụng:.......................................................................................102 2.14.4 Ví dụ minh họa...............................................................................................102 2.15. KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP........................................106 2.15.1. Chứng từ sử dụng.........................................................................................106 2.15.2. Tài khoản sử dụng........................................................................................106 2.15.3. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán.......................................106 2.15.4 Sổ kế toán sử dụng.........................................................................................106 2.15.5 . Tóm tắt quy trình kế toán chi phí thuế TNDN...........................................110 2.16. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH...........................................................110 2.16.1. Tài khoản sử dụng........................................................................................110 2.16.2. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh...................................................................110 2.16.3. Toán tắt quy trình kế toán xác định kết quả kinh doanh.............................112 2.17. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH:.........................................................................112 2.17.1 Bảng cân đối tài khoản..................................................................................112 2.17.2.Bảng cân đối kế toán:....................................................................................112 SVTH: Nhóm 03 – Lớp CDKT14BTH 4 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Sơn 2.17.2.1.Minh họa phương pháp lập BCDKT tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Giang Thắng......................................................................................................113 2.17.3.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:........................................................119 2.17.4..Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:..........................................................................121 2.17.4.1 Minh họa phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp của công ty TNHH sản xuất và thương mại Giang Thắng..........................121 2.19.5.Thuyết minh báo cáo tài chính:.....................................................................124 CHƯƠNG 3 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ..............................................................125 3.1. NHẬN XÉT CHUNG.........................................................................................125 3.2. KIẾN NGHỊ.......................................................................................................126 KẾT LUẬN................................................................................................................ 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................129 SVTH: Nhóm 03 – Lớp CDKT14BTH 5 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Sơn CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIANG THẮNG 1.1 1.1.1      1.1.2 1.1.3 Thành lập Tên công ty: Tên tiếng việt : Công ty TNHH sản xuất và thương mại Giang Thắng Trụ sở chính : 25K3 - TT Rừng Thông - Đông Sơn - Thanh Hóa Điện thoại : 0964808450 Email : Quyluongth@gmail.com Tài khoản giao dịch 50110000254613 tại ngân hàng TMCP Á Châu Mã số thuế : 2801904353 Vốn điều lê : 5.500.000.000 đồng Quyết định thành lập Công ty TNHH sản xuất và TM Giang Thắng được thành lập theo giấy phép số 2801904353 do sở kế hoạch và đầu tư Thanh Hóa cấp ngày 08/ 06/ 2000 1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh 1.2.1 Ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH sản xuất và TM Giang Thắng là một công ty có lĩnh vực hoạt động kinh doanh đa ngành được phép hành nghề trên các lĩnh vực sau: - Khai thác, chế biến đá - Khai thác cát, sỏi - Kinh doanh thiết bị công nghệ, vật liệu xây dựng - Kinh doanh đá, gạch ốp lát…….. - Xây dựng Nhà , các công trình dân dụng, công nghiệp… 1.3 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty gồm: - Ban Giám đốc Công ty có một giám đốc và hai phó giám đốc. - Năm phòng ban trực thuộc gồm có: + Phòng kế hoạch vật tư. + Phòng kỹ thuật KCS, thiết bị. + Phòng Tổ chức hành chính. + Phòng Kinh doanh. + Phòng Tài vụ. Giám Đốc SVTH: Nhóm 03 – Lớp CDKT14BTH 6 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Sơn Phó Giám đốc sản xuất Phòng kế hoạch vật tư Phòng kĩ thuật KCS ,thiết bị Phó Giám đôc kinh doanh Phòng tô chức hành chính Phòng kinh doanh Phòng tài chínhkế toán Sơ đồ 1.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lí của công ty *Chức năng nhiêm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý - Giám đốc: Là người đại diện theo pháp luật của công ty, là người quyết định cuối cùng mọi việc của công ty sau khi đã được sự thoả thuận của hội đồng thành viên công ty. - Phó Giám đốc sản xuất: Dưới quyền Giám đốc, chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Giám đốc. Có toàn quyền quyết định những phần việc liên quan đến sản xuất, nhất là các quyết định về kỹ thuật, công nghệ nhân sự, thiết bị máy móc, bố trí đường truyền... nhằm sản xuất có hệ thống, hiệu quả, năng suất, chất lượng. Trực tiếp quản lý các phòng ban chuyên môn đến từng tổ sản xuất. - Phó Giám đốc kinh doanh: Dưới quyền Giám đốc, chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Giám đốc. Quan hệ trực tiếp với khách hàng, với các đầu mối cung cấp vât tư nguyên phụ liệu và tiêu thụ sản phẩm. Có toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến kinh doanh nhằm đảm bảo sản xuất ổn định, tiêu thụ tốt sản phẩm hàng hoá, doanh thu kông ngừng tăng trưởng. Trực tiếp SVTH: Nhóm 03 – Lớp CDKT14BTH 7 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Sơn quản lý các phòng ban như: Tổ chức hành chính, Kinh doanh, Tài vụ đến cửa hàng quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. - Phòng Kế hoạch vật tư: Trong hệ thống tổ chức quản lý sản xuất của Công ty thi công tác kế hoạch vật tư đóng vai trò trung tâm chủ đạo mang tính chi phối của công tác quản lý khác - kế hoạch sản xuất là điểm xuất phát mọi hoạt động của công ty. Chịu trách nhiệm điều phối kế hoạch sản xuất cho các phân xưởng và đến các tổ sản xuất. Nhập nguyên phụ liệu, xuất thành phẩm đúng với tác nghiệp và hợp đồng với khách hàng, xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể của công ty, đề xuất đơn giá các mã hàng. - Phòng kỹ thuật KCS, thiết bị: Chịu trách nhiệm toàn bộ về kỹ thuật trước Ban Giám đốc về kỹ thuật của các lô hàng sản xuất tại công ty, thiết kế chế thử mẫu mã theo kế hoạch sản xuất, xây dựng các đường truyền công nghệ cho các đơn hàng sản xuất, chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm cuối cùng và kiểm soát quá trình sản xuất, kiểm soát và quản lý các thiết bị của các phân xưởng. - Phòng tổ chức hành chính: Chịu trách nhiệm giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ công nhân viên công ty, thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuyên chuyển, sát hạch, thưởng phạt của cán bộ công nhân viên, tuyển lao động và có kế hoạch đào tạo lao động mới, quản lý hồ sơ lao động của toàn công ty. - Phòng kinh doanh tổng hợp: Chịu trách nhiệm về công tác bán hàng của công ty, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, tham gia ký kết hợp đồng kinh tế, quản lý và giám sát công tác giới thiệu sản phẩm. - Phòng tài chính- kế toán Chịu trách nhiệm cập nhật mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày của công ty, chịu trách nhiệm về mọi kết quả trước giám đốc, phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của công ty theo từng quý, năm. Kiểm tra, kiểm soát việc thu chi, thanh toán các khoản nợ, theo dõi tình hình công nợ của khách hàng. Phân tích tình hình tài chính trong công ty, đánh giá hiệu quả SXKD của công ty. Cuối quý, kế toán tổng hợp SVTH: Nhóm 03 – Lớp CDKT14BTH 8 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Sơn lập báo cáo kế toán để trình lên ban lãnh đạo về tình hình thực hiện kinh doanh của công ty. Tham mưu cho Giám đốc trong lĩnh vực quản lí tài chính, công tác hạch toán kế toán trong toàn bộ công ty theo đúng chuẩn mực kế toán, quy chế tài chính và pháp luật nhà nước. Tham mưu đề xuất với giám đốc công ty ban hành các quy chế tài chính phù hợp với nhiệm vụ SXKD của đơn vị, xây dựng các định mức kinh tế, định mức chi phí, xác định giá thành bảo đảm kinh doanh có hiệu quả. - Quản đốc phân xưởng: Chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo công ty về toàn bộ hoạt động của phân xưởng, nhận kế hoạch sản xuất từ bộ phận kế hoạch và lập kế hoạch sản xuất cho từng tổ, thực hiện chế độ giao ban, báo cáo với ban lãnh đạo công ty về các mặt hoạt động của phân xưởng, đấu mối với các phòng ban để thực hiện sản xuất đúng kế hoạch của phân xưỏng, quản lý lao động ở từng tổ sản xuất, đề nghị lên Ban Giám đốc và Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể cán bộ công nhân của công ty. 1.4 Tổ chức bộ máy kế toán Cơ cấu phòng kế toán KẾ TOÁN TRƯỞNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU KẾ TOÁN THANH TOÁN CÔNG NƠ KẾ TOÁN BÁN THỦ QUY HÀNG Ghi chú: : Quan hệ chỉ đạo :Quan hệ đối chiếu Sơ đồ 1.2 : Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty  Chức năng và nhiêm vụ của từng bộ phận kế toán - Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp: Là người tổ chức chỉ đạo mọi mặt công tác kế toán, tài chính của các công ty trong toàn công ty về hoạt động của các SVTH: Nhóm 03 – Lớp CDKT14BTH 9 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Sơn nhân viên kế toán. Kế toán trưởng có quyền đề xuất với giám đốc về các quyết định tài chính phù hợp với SXKD của đơn vị, tổ chức, kiểm tra việc chấp hành chế độ tài chính, tổ chức quản lí chứng từ kế toán, quy định kế toán lưu chuyển chứng từ, ghi chép sổ sách và lập báo cáo kế toán để cung cấp thông tin kịp thời cho Giám đốc trong việc điều hành SXKD của DN. - Kế toán nguyên vật liêu: Có nhiệm vụ theo dõi tình hình nhập xuất, tồn nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa. Tổng hợp phiếu xuất kho cho từng đơn hàng để tính giá thành sản phẩm và có sự điều tiết hợp lí để không ảnh hưởng đến tiến độ kinh doanh. - Kế toán bán hàng: Có nhiệm vụ theo dõi tinh hình bán hàng, xác định doanh thu tiêu thụ - Kế toán thanh toán công nợ: Theo dõi và thanh toán tiền lương và các khoản phụ cấp cho cán bộ công nhân viên, theo dõi tình hình tạm ứng các khách hàng của công ty. Ngoài ra còn lập phiếu thu, chi tiền mặt theo chứng từ và cuối tháng lập báo cáo quyết toán sổ quỹ tiền mặt. - Thủ quỹ : Có nhiệm vụ, chi tiền mặt, quản lí tiền mặt, ngân phiếu, ghi chép quỹ và báo cáo sổ quỹ hàng ngày. 1.5 CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY 1.5.1 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty : chứng từ ghi sổ SVTH: Nhóm 03 – Lớp CDKT14BTH 10 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Sơn SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN CHỨNG TỪ GHI SỔ Chứng từ kế toán Sổ quỹ Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại Sổ ,thẻ kế toán chi tiết Chứng từ ghi sổ Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi vào cuối tháng Đối chiếu ,kiểm tra Sơ đồ 1.3 : Quy trình ghi sổ theo “Chứng từ- ghi sổ”  Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ - Hàng ngày,căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra , được dùng làm căn cứ ghi sổ , kế toán lập chứng từ ghi sổ căn cứ vào chứng từ ghi sổ đăng kí chứng từ ghi sổ, sau đó được dùng để ghi SVTH: Nhóm 03 – Lớp CDKT14BTH 11 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Sơn vào sổ cái các chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan - Cuối tháng phải khóa sổ tính ra tổng tiền của các nghiệp vụ kinh tế ,tài chính phát sinh trong tháng trên sô đăng kí chứng từ ghi sổ , tính ra tổng số phát sinh nợ , tổng số phát sinh có và số dư từng tài khoản trên sổ cái căn cứ vào sổ cái lập bảng cân đối phát sinh. - Sau khi đối chiếu khớp đúng ,số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ,thẻ kế toán chi tiết) được dùng đẻ lập báo cáo tài chính. Quan hệ đối chiếu ,kiểm tra phải đảm bảo tổng số phát sinh nợ và tổng số phát sinh có của tất cả các tài khoản trên bảng cân đối số phát sinh phải bằng nhau và bằng tổng số tiền phát sinh tên sổ đăng kí chứng từ ghi sổ tổng số ghi nợ và tổng số ghi có của các tài khoản trên bảng cân đối phát sinh bằng nhau , và số dư của từng tài khoản trên bảng cân đối số phát sinh phải bằng số dư của từng khoản tương ứng trên bảng tổng hợp chi tiết. 1.5.2 Các chính sách khác: - Niên độ kế toán : bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc ngày 31/12 - Đơn vị tiền tê được sử dụng trong ghi chép kế toán : đồng Việt Nam - Phương pháp nộp thuế GTGT : phương pháp khấu trừ - Phương pháp kế toán TSCĐ: + Nguyên tắc xác định nguyên giá tài sản: hạch toán theo giá mua + Phương pháp khấu hao áp dụng: phương pháp đường thẳng. + Phương pháp kế toán hàng tồn kho: + Nguyên tắc đánh giá: tính giá thành sản xuất + Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho : theo giá mua + Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.  Phương pháp tính toán các khoản dự phòng,tình hình trích lập dự phòng: Dựa vào tình hình thực tế, giá cả thị trường có thể tiêu thụ được để lập dự phòng.  Phương pháp tính giá thành: phương pháp trực tiếp (giản đơn). SVTH: Nhóm 03 – Lớp CDKT14BTH 12 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Sơn CHƯƠNG 2. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ TM GIANG THẮNG 2.1.KẾ TOÁN TIỀN MẶT Tiền mặt là tiền tại quỹ của doanh nghiệp bao gồm tiền Việt Nam (kể cả ngân phiếu), ngoại tệ, kim khí, đá quý. Mọi nghiệp vụ thu, chi bằng tiền mặt và việc bảo quản tiền mặt tại quỹ do thủ quỹ của doanh nghiệp thực hiện 2.1.1.Chứng từ sử dụng + Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng (xem phụ lục số 1) + Phiếu thu (xem mẫu 01) + Phiếu chi(xem mẫu 02) + Giấy đề nghị thanh toán 2.1.2.Tài khoản sử dụng Số hiệu Tên tài khoản 111 Tiền mặt tại quỹ 1111 Tiền mặt VNĐ 2.1.3.Sổ kế toán sử dụng + Sổ chứng từ ghi sổ. + Sổ cái TK 111 (xem mẫu vd minh họa) + Sổ quỹ (xem mẫu ví dụ minh họa) 2.1.4.Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt: Chứng từ gốc Chứng từ ghi sổ Sổ cái TK111 Sổ đăng ký CTGS Sổ quỹ tiền mặt SVTH: Nhóm 03 – Lớp CDKT14BTH 13 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Sơn - Kế toán chi tiền mặt : Bộ phận có nhu cầu thanh toán sẽ lập giấy đề nghị thanh toán và sau đó trình giám đốc kí duyệt, căn cứ vào giấy đề nghị đã được sự đồng ý cua giám đốc, kế toán thanh toán sẽ kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ hồi lập phiếu chi và chuyển cho kế toán trưởng kí duyệt.khi phiếu chi đã được kí duyệt sẽ chuyển đến cho thủ quỹ để thủ quỹ làm thủ tục chi tiền sau đó kế toán thanh toán lưu phiếu chi này. -Kế toán thu tiền mặt Dựa vào hóa đơn bán hàng.khi nhận tiền từ khách hàng,kế toán tiền mặt lập phiếu thu(2 liên)hợp lệ, kiểm tra, sau đó chuyển cho thủ quỹ để thu quỹ nhận đu số tiền, phiếu thu sẽ được trình kế toán trưởng ký rồi được lưu ở kế toán liên quan 1 liên và khách hàng sẽ 1 liên. Hằng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiêm tra , được dùng làm căn cứ ghi sổ kế toán lập”chứng từ ghi sổ” 2.1.5 Ví dụ minh họa - Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Nghiêp vụ 1. Ngày 10/12 chi tiền lương tháng 11 cho nhân viên văn phòng, số tiền 20.000.000đ Nợ TK 334: 20.000.000 Có TK 111: 20.000.000 Chứng từ: Phiếu chi ( Xem phụ lục 01) Nghiêp vụ 2.Ngày 18/12/2014,bán hàng cho công ty TNHH Thuận Phát theo HĐ 0000469, số tiền hàng chưa VAT 12.600.000, VAT 10% , đã thu bằng tiền mặt. Nợ TK 111 13.860.000 Có TK 511 Có TK 3331 12.600.000 1.260.000 Chứng từ: Hóa đơn GTGT số 0000469 ( xem phụ lục 01) Phiếu thu số 77 ( Xem phụ lục 01) SVTH: Nhóm 03 – Lớp CDKT14BTH 14 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Sơn Nghiêp vụ 3. Ngày 27/12/2014 , mua dầu diezel của công ty TNHH Mai Hải theo HĐ GTGT số 003486 để phục vụ máy sản xuất. công ty đã chi tiền mặt trả tiền người bán Nợ TK 152 1.000.000 Nợ TK 1331 100.000 Có TK 111 1.100.000 Chứng từ: Hóa đơn GTGT số 003486 ( xem phụ lục 01) Phiếu chi số 95 ( Xem phụ lục 01) - Sổ chứng từ ghi sổ: Công ty TNHH SX&TM Giang Thắng Mẫu số S02a- DNN Địa chỉ: 25K3–TT Rừng Thông–Đông Sơn (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 001 Ngày 10 đến 27 tháng 12 năm 2014 Trích yếu Số hiêu tài Số tiền khoản Chi tiền lương tháng 11 G hi chú Nợ 334 Có 111 20.000.000 PC75 152 111 1.000.000 PC95 1331 111 100.000 BPVP Mua dầu diezel của CT mai Hải Theo HĐ 003486 Chi tiền thuế GTGT theo HĐ số 003486 ……….. Cộng …… 21.100.000 Ngày 10 tháng12 năm 2014. Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) SVTH: Nhóm 03 – Lớp CDKT14BTH 15 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Sơn Công ty TNHH SX&TM Giang Thắng Mẫu số S02a- DNN Địa chỉ: 25K3–TT Rừng Thông–Đông Sơn (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 002 Ngày 18 tháng 12 năm 2014 Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền hi chú Nợ 111 Có 511 12.600.000 Thu tiền thuế GTGT theo HĐ 111 33311 1.260.000 số 0000469 …………… Cộng … …. Thu tiền bán hàng cho CT G PT77 TNHH Thuận Phát theo HĐ 0000469 13.860.000 Ngày 18 tháng12 năm 2014. Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) SVTH: Nhóm 03 – Lớp CDKT14BTH 16 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Sơn Công ty TNHH SX&TM Giang Thắng Mẫu số S03a- DNN Địa chỉ: 25K3–TT Rừng Thông–Đông Sơn (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Năm 2014 Chứng từ ghi sổ Số hiêu Ngày 001 10/12 08/12 002 Số tiền Chứng từ ghi sổ Số hiêu Ngày Số tiền 21.100.000 13.860.000 - Cộng tháng 183.000.000 - Cộng tháng - Cộng lũy kế từ đầu quý - Cộng lũy kế từ đầu quý - Số này có …………. trang, đánh số trang từ 01 đến trang ……………. - Ngày mở sổ: …………. Ngày31 tháng12 năm 2014. Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) SVTH: Nhóm 03 – Lớp CDKT14BTH 17 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Sơn - Sổ cái Công ty TNHH SX&TM Giang Thắng Mẫu số S02c1- DNN Địa chỉ: 25K3–TT Rừng Thông–Đông Sơn (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI NĂM 2014 TÊN TÀI KHOẢN : TIỀN MẶT SỐ HIỆU :111 Chứng từ ghi Ngày tháng Số ghi sổ hiê 1 u 2 10/12 18/12 27/12 51 54 59 Số tiền Tk sổ Ngày, Diễn giải tháng 3 10/12 18/12 27/12 Ghi đối ứng Nợ Có 7 8 148.468.018 9 4 Số dư đầu tháng ……….. Chi lương tháng 11 Thu tiền hàng theo 334 511 12.600.000 HĐ số 0000469 Thu tiền thuế theo 3331 1.260.000 HĐ số 0000469 152 chú 10 20.000.000 1.000.000 Chi tiền mua hàng theo HĐ số 003486 Chi tiền nộp thuế …… …. ….. theo HĐ số 003486 ……… Cộng phát sinh Cộng cuối năm 1331 ….. 100.000 ….. …… 376.947.361 348.442.356 177.000.086 Ngày 31 tháng12 năm 2014. Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) SVTH: Nhóm 03 – Lớp CDKT14BTH 18 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Sơn - Sổ quỹ tiền mặt: Công ty TNHH SX&TM Giang Thắng Mẫu số S07- DNN Địa chỉ: 25K3–TT Rừng Thông–Đông Sơn (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ QUỸ TIỀN MẶT Quyển số: … THÁNG 12 NĂM 2014 Ngày tháng 31/12 Số phiếu Thu PT 05 Diễn giải Chi Số tiền Thu Chi Số dư đầu năm Thu tiền công ty Tồn quỹ 148.468.081 13.860.000 TNHH Thuận Phát PC 04 theo HĐ số 0000469 Trả tiền mua hàng 12.110.000 công ty Minh Phú. ........ ........ ........ .................................... Cộng ................ ............... ............ 376.947.361 176.973.086 348.442.356 Ngày 31 tháng12 năm 2014. Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 2.2. KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG SVTH: Nhóm 03 – Lớp CDKT14BTH 19 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thị Hồng Sơn Tiền gửi là số tiền mà doanh nghiệp gửi tại các ngân hàng, kho bạc Nhà nước hoặc các công ty tài chính, bao gồm tiền Việt Nam, , vàng bạc đá quý 2.2.1. Chứng từ sử dụng: + Giấy báo có (xem phục lục số 1) + Ủy nhiệm thu (xem phục lục số 1) + Ủy nhiệm chi (xem phục lục số 1) + Giấy lĩnh tiền. 2.2.2. Tài khoản sử dụng: 2.2.3 Sổ kế toán sử dụng + Sổ chứng từ ghi sổ. + Sổ cái TK 112 + Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng (xem mẫu ví dụ minh họa) 2.2.4. Tóm tắt quy trình kế toán tiền gửi ngân hàng: Chứngtừtừgốc gốc Chứng K Chứngtừ từ ghi ghi sổ Chứng Sổ cái TK T 112 Số tiền gửi NH 2.2.5 Ví dụ minh họa - Nghiệp vụ phát sinh trong tháng : Nghiêp vụ 1. Ngày 9/12/2014 : Bán hàng cho công ty Vĩnh Oanh Theo HĐ số 0000465 ,số lượng 600 m2 gạch ốp tường, đơn giá 50.000 đồng /m2 ,VAT 10% thanh toán bằng chuyển khoản Nợ TK 112 33.000.000 Có TK 511 30.000.000 Có TK 3331 3.000.000 Chứng từ: Hóa đơn GTGT số 0000465 ( xem phụ lục 01) Giấy báo Có ( Xem phụ lục 01) SVTH: Nhóm 03 – Lớp CDKT14BTH 20
- Xem thêm -