Tài liệu Báo cáo assignment hệ thống thông tin quản lý

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỰC HÀNH FPT --- --- Báo Cáo ASSIGNMENT Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn thị Trà My Sinh viên thực hiện :Nguyễn Văn Đồng Mã SV:PA00130 Lớp : PT09301 Thanh Hóa – 2014 I. Tạo tài khoản skype..................................................................................3 1. Đăng ký skype........................................................................................3 2. Điền thông tin tài khoản........................................................................3 3. Điền tài khoản mật khẩu.......................................................................4 4. điền capcha theo yêu cầu.......................................................................5 5. tải skype.................................................................................................6 6. cài đặt skype............................................................................................6 7. Cài dặt skype...........................................................................................7 8. xác nhận gmail........................................................................................7 9. Đăng nhập skype...................................................................................8 10. Đăng nhập thành công...........................................................................8 11. Thêm người liên lạc.................................................................................9 12. tạo nhóm và thêm thành viên......................................................................9 13. lưu tên nhóm..........................................................................................10 II. Tạo tài khoản dropbox...........................................................................10 1. Đăng ký tài khoản.................................................................................10 2. điền thông tin tài khoản......................................................................11 3. dowload dropbox..................................................................................11 4. đăng nhập thành công..........................................................................12 5. Chia sẽ thư mục..................................................................................12 III.Google contact........................................................................................14 1. Đăng nhập...........................................................................................14 2. Chọn contact........................................................................................15 3. chọn new contact tạo hồ sơ mới.........................................................15 4. Điền các thông tin cần thiết................................................................15 5. thêm các địa chỉ email............................................................................16 6. Sửa thông tin của 1 địa chỉ.................................................................17 I. Tạo tài khoản skype 1. Đăng ký skype 2. Điềền thông tn tài khoản 3. Điềền tài khoản mật khẩu 4. điềền capcha theo yều cầều 5. tải skype 6. cài đặt skype 7. Cài dặt skype 8. xác nhận gmail 9. Đăng nhập skype 10. Đăng nhập thành công 11. Thềm người liền lạc 12. tạo nhóm và thềm thành viền 13. lưu tền nhóm II. Tạo tài khoản dropbox 1. Đăng ký tài khoản 2. điềền thông tn tài khoản 3. dowload dropbox 4. đăng nhập thành công 5. Chia seẽ thư mục III. Google contact 1. Đăng nhập 2. Chọn contact 3. chọn new contact tạo hôề sơ mới 4. Điềền các thông tn cầền thiềết 5. thềm các địa chỉ email 6. Sửa thông tn của 1 địa chỉ
- Xem thêm -