Tài liệu Báo cáo ass

  • Số trang: 114 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 74 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỰC HÀNH FPT-POLYTECHNIC BÁO CÁO ASSIGNMENT Đề bài: Quản Trị Server 2 Giáo viên: Lê Thanh Hải Họ tên sinh viên: Hoàng Ngọc Hiếu Mã sinh viên: PA00177 Lớp: PT10.1 1 Báo cáo Assignment1 PA00177 Assigment-Gd1 Yêu cầu 1: 1. Cài đặt địa chỉ IP cho máy S1-DC Cài domain cho máy S1-DC là sonha.com 2 Báo cáo Assignment1 PA00177 2. Cài đặt địa chỉ IP cho máy Sever-02 3 Báo cáo Assignment1 PA00177 3. Cài đặt đị chỉ IP cho máy sever-03 4. Cài đặt địa chỉ IP cho máy sever-04 (máy có 3 card mạng) 4 Báo cáo Assignment1 PA00177 - - Địa chỉ IP cho LAN1 Địa chỉ IP cho LAN2 5 Báo cáo Assignment1 PA00177 - Địa chỉ IP cho LAN3 Phần 2: Xây dựng dịch vụ DNS sever trên máy S1-DC - Cài đặt dịch vụ DNS: Start/Programs/Administrative tools/Server Manager/ Bên Panel trái nhấn vào mục Roles nhấn vào Panel phải mục Add Roles 6 Báo cáo Assignment1 PA00177 - Chọn Next để tiếp tục 7 Báo cáo Assignment1 PA00177 - Chọn mục DNS Server và nhấn nút Next 8 Báo cáo Assignment1 PA00177 - Nhấp nút Next - Nhấn nút Install để cài đặt , Sau khi cài đặt thành công nhấn nút Close. 1. Cấu hình dịch vụ DNS Server 9 Báo cáo Assignment1 PA00177 - Start/Programs/Administrative Tools/DNS - Cấu hình Forward Lookup Zones Click phải chuột vào mục Forward Lookup Zones và nhấn vào New Zone - Nhấn vào mục Primary Zone 10 Báo cáo Assignment1 PA00177 - Gõ vào tên miền là: sonha.com.vn - Nhấp Next 11 Báo cáo Assignment1 PA00177 - Chọn mục Allow both nonsecure and secure dynamic updates và nhấn Next - Nhấn nút Finish để hoàn tất 12 Báo cáo Assignment1 PA00177 - Cấu hình bản ghi A (Host A) Trên máy DNS Server nhấn phải chuột vào mục Forward Lookup Zones chọn mục New Host - Tương tự tạo bản ghi Host A cho máy Sever-02 13 Báo cáo Assignment1 PA00177 - Tương tự tạo bản ghi Host A cho máy Sever-03 - Cấu hình bản ghi CNAME - Trong mục Forward Lookup Zones Nhấp chuột phải chọn New Alias.Bạn cần nhập các thông số thích hợp, browse đến host A tương ứng 14 Báo cáo Assignment1 PA00177 - Gõ vào phần Alias (bí danh cho máy tính) - Mục FQDN chọn nút Browser đến tên máy vật lý tương ứng (host A): như vậy bây giờ máy www.sonha.com.vn trỏ đến máy s1-dc.sonha.com.vn 15 Báo cáo Assignment1 PA00177 - Tiếp tục tạo CNAME cho máy sever-03 - Tạo thêm 1 CNAME cho máy sever-02 tên ánh xạ là ftp.sonha.com.vn 16 Báo cáo Assignment1 PA00177 - Tạo bản ghi phân giải tên ngược Reverse Lookup Zones - Nhấn phải chuột vào mục Reverse Lookup Zones chọn New Zone.. 17 Báo cáo Assignment1 PA00177 - - Chọn mục Primary zone và nhấn Next Chọn mục IP4 Reverse Lookup Zone và nhấn Next 18 Báo cáo Assignment1 PA00177 - Nhập vào địa chỉ mạng của DNS Server chẳng hạn 192.168.84 - Nhấp Next 19 Báo cáo Assignment1 PA00177 - Chọn Allow both nonsecure and secure dynamic updates. Nhấp Finish để hoàn tất phân giải địa chỉ ngược - Tạo Con trỏ Pointer cho phân giải ngược -Tạo Pointer cho máy DNS Server (192.168.84.6) - Chọn mục Resever Lookup Zone và chọn mục New Pointer (PTR) 20 Báo cáo Assignment1 PA00177
- Xem thêm -