Tài liệu Bang cham cong

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 74 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

B¶ng chÊm c«ng Q§ liªn Bé TCTK-T§TL sè 583 ngµy 1-9-1967 Tæ VËn hµnh 56+57 th¸ng 11 n¨m 2004 Hä vµ tªn STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 §ç Kh¾c Lîi Lª Ngäc Hîp Bïi V¨n Long NguyÔn Thu Dung TrÇn ThÞ §« TrÞnh Thanh H¶i Lª V¨n Thanh Lª Ngäc ¢n Mai V¨n S¬n §inh V¨n Chung §ç Träng Gi¸p Hµ Nh HiÖp Céng Phô tr¸ch ®¬n vÞ Sè thÎ 1 2 2645 2639 2640 2642 2643 2644 2647 2647 2650 2652 0002 2599 3 3 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 1 1 1 4 2 2 2 3 3 3 1 1 1 5 6 7 8 9 ... 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ngêi duyÖt Trëng ca, ®éi trëng s¶n xuÊt Phßng Tæ chøc lao ®éng 3 3 3 1 1 1 2 2 2 Tæng sè c«ng s¶n phÈm 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 C«ng s¶n phÈm B×nh Ca thêng 3 16 8 15 9 17 7 17 7 16 8 16 8 16 8 17 7 16 8 17 7 16 8 16 8 Ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2004 Tæ trëng XÕp lo¹i L§ A A A A A A A A A A A A
- Xem thêm -