Tài liệu Bản sắc dân tộc trong ca khúc mới việt nam (bìa)

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

TRẦN BẢO LÂN VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN BẢO LÂN VĂN HÓA HỌC BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG CA KHÚC MỚI VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: VĂN HÓA DÂN GIAN MÃ SỐ: 62317005 LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC KHÓA 2008 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PSG.TS. NGUYỄN THỤY LOAN - HÀ NỘI 2013 -
- Xem thêm -