Tài liệu Bản chất và tính hai mặt của toàn cầu hoá kinh tế

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC Trang I.Khái quát chung về dự án............................................................................2 1.Tên dự án ầu tư ..........................................................................................2 2.Cơ quan đề xuất dự án................................................................................2 3.Lĩnh vực đầu tư ........................................................................................2 4.Nội dung đầu tư..........................................................................................2 5.Hình thức đầu tư ........................................................................................2 6.Tổng mức đầu tư .......................................................................................2 7.Thời gian thực hiện dự án .........................................................................2 II.Cơ sở pháp lí lập dự án...............................................................................2 III. Thùc tr¹ng c«ng ty vµ sù cÇn thiÕt ®Çu t................................................3 IV.Môc tiªu ph¸t triÓn s¶n xuÊt n¨m 2006 vµ c¸c n¨m tiÕp.......................5 1.C¸c chØ tiªu kinh tÕ ....................................................................................5 2.VÒ ph¬ng tiÖn.............................................................................................6 3. Lao ®éng....................................................................................................6 4. Kü thuËt-vËt t.............................................................................................6 5. Më réng h×nh thøc gãp vèn.......................................................................6 V. Nhu cÇu kinh phÝ vµ h×nh thøc ®Çu t.........................................................6 1.Quy m« ®Çu t .............................................................................................6 2.Kinh phÝ ®Çu t.............................................................................................7 VI. Ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ sö dông lao ®éng.........................7 1.Ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh................................................................7 2. Sö dông lao ®éng;......................................................................................7 VII.HiÖu qu¶ ®Çu t .........................................................................................8 A-S¶n lîng vËn t¶I vµ doanh thu (tÝnh cho 1 n¨m kinh doanh) :...................8 B.PhÇn tÝnh to¸n chi tiÕt chi phÝ ®Çu vµo (tÝnh cho 1 n¨m)............................9 1.Chi phÝ nguyªn vËt liÖu...............................................................................9 2 .Chi phÝ nh©n c«ng....................................................................................10 3. Chi phÝ khÊu hao TSC§ (10 n¨m)............................................................10 4. Chi BH vËt chÊt xe c¬ giíi :.....................................................................10 5. Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn............................................................................10 6. Qu¶n lý doanh nghiÖp .............................................................................10 7. Tr¶ l·i vay vèn (n¨m ®Çu tiªn) :...............................................................10 VIII. KÕ ho¹ch tr¶ nî vay.............................................................................11 IX.§¸nh gi¸ dù ¸n.........................................................................................11 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Dự án Đầu tư phương tiện phát triển vận tải hành khách công cộng ---------------------------------------I.Khái quát chung về dự án 1.Tên dự án : Đầu tư phương tiện phát triển vận tải hành khách công cộng. 2.Cơ quan đề xuất dự án Tên cơ quan : Công ty cổ phần xe khách Bắc Giang. Địa chỉ liên hệ :167—đường Xương Giang, thị xã Bắc Giang tỉnh Bắc Giang. Điên thoại :0240.854.245 ; Fax : 0240.859.254 Đại diện theo Pháp luật : Ông Nguyễn Ngọc Dũng , Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty. 3.Lĩnh vực đầu tư : Đầu tư mở rộng sản xuất . 4.Nội dung đầu tư Đầu tư 10 xe otô khách loại 29 ghế Đầu tư 10 xe otô khách loại 51 ghế 5.Hình thức đầu tư : Mua xe oto của Hàn Quốc, Trung Quốc nhập khẩu lắp ráp hoặc đống mới tại Việt Nam. 6.Tổng mức đầu tư :10.000.000.000 đồng Trong đó : Vốn vay Ngân hàng : 5.000.000.000 đồng. Vốn tự huy động : 5.000.000.000 đồng. 7.Thời gian thực hiện dự án : 02 năm bất đầu từ quý III năm 2006. II.Cơ sở pháp lí lập dự án Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần xe khách Bắc Giang. Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty lần thứ VII. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Căn cứ vào biên bản hội đồng quản trị Công ty họp ngày 26/5/2006. Căn cứ NghÞ ®Þnh sè 92/2002/N§-CP cña Thñ tíng ChÝnh phñ ngµy 11/12/2001. III. Thùc tr¹ng c«ng ty vµ sù cÇn thiÕt ®Çu t C«ng ty cæ phÇn xe kh¸ch B¾c Giang lµ doanh nghiÖp cã ngµnh nghÒ kinh doanh vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng theo tuyÕn cè ®Þnh, theo hîp ®ång vµ kinh doanh taxi. HiÖn nay, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®· æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn, t¨ng trëng víi tèc ®é b×nh qu©n h¬n 20%/n¨m vÒ s¶n lîng vµ doanh thu, lµm trßn nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn ®îc vèn, thu nhËp cña CBCNV ngµy cµng ®îc n©ng nªn, s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i. KÕt qu¶ cô thÓ qua c¸c n¨m nh sau: ChØ tiªu SL vËn chuyÓn hµnh kh¸ch §VT Ngêi N¨m 2003 600.000 N¨m 2004 691.067 N¨m 2005 809.933 SL lu©n chuyÓn kh¸ch 1.000ng.km hµng Doanh thu x¨ng dÇu 1.000 ® b¸n ra Tæng doanh thu 1.000 ® 70.000 93.184.000 107.933.681 15.278.000 21.934.000 36.459.000 27.901.000 32.700.000 54.788.000 Nép ng©n s¸ch Nhµ n- 1.000 ® íc L·i kinh doanh 1.000 ® 254.000 249.352 306.158 215.000 173.000 254.376 Thu nhËp b×nh bq ®ång 720 852.000 950.000 1®/th¸ng Ngoµi viÖc ph¸t triÓn m¹nh s¶n lîng vµ doanh thu vËn t¶i hµnh kh¸ch, C«ng ty cßn më réng vµ ph¸t triÓn thªm c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh nh: kinh doanh x¨ng dÇu, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ giao th«ng, thiÕt kÕ c¶i t¹o c¸c ph¬ng tiÖn c¬ giíi ®êng bé, ®µo t¹o l¸i xe m«t« h¹ng A1…b íc ®Çu ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ, t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho CBCNV, uy tÝn c«ng ty ngµy cµng ®îc n©ng cao, thu hót ®îc h¬n 20 tû ®ång tõ c¸c l¸i xe trong vµ ngoµi c«ng ty dt vµo ph¬ng tiÖn ®Ó cïng hîp t¸c kinh doanh. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tuy nhiªn, hiÖn nay c«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n lµm ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng, cô thÓ lµ: *VÒ ph¬ng tiÖn C«ng ty hiÖn cã 144 ®Çu xe bao gåm nhiÒu chñng lo¹i, trong ®ã: cã 25 xe do Hµn Quèc vµ Trung Quèc s¶n xuÊt ®· cã gÇn 15 n¨m sö dông, h×nh thøc vµ mÉu m· ®· l¹c hËu, chÊt lîng kÐm cÇn ph¶i thay thÕ. Sè xe cßn lai míi ®îc ®Çu t tõ n¨m 1999 ®Õn nay , lµ lo¹i xe cña hµn Quèc s¶n xuÊt n¨m 1994-2004 vµ xe cña Trung Quèc s¶n xuÊt n¨m 2001-2004, hiÖn nay ®a vµo ho¹t ®éng trªn c¸c tuyÕn liªn tØnh vµ Nam-B¾c bíc ®Çu thÓ hiÖn cã hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ ®Õñ søc c¹nh tranh víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. §Ó t¨ng søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, n¨m 2006-2007 C«ng ty sÏ b¸n 25 xe ®êi thÊp ®Ó ®Çu t 20 xe kh¸ch chÊt lîng cao,lo¹i 29-51 ghÕ. Nh÷ng xe nµy sÏ ®a vµo ho¹t ®éng ë c¸c tuyÕn chÊt lîng cao vµ c¸c tuyÕn ch¹y theo d¹ng buýt. *VÒ thÞ trêng: B¾c Giang lµ mét tØnh miÒn nói, ®Êt réng ngêi ®«ng , m¹ng líi ®êng bé nèi tï huyÖn nµy sang huyÖn kh¸c, tõ c¸c huyÖn vÒ thÞ x· cã cù li b×nh qu©n 45km( xa nhÊt lµ 80km). Do vËy nhu cÇu ®i l¹i vµ nhu cÇu giao lu hµng ho¸ gi÷a c¸c vïng trong tØnh rÊt lín.Trong khi ®ã hiÖn nay viÖc phôc vô sù ®i l¹i cña nh©n d©n trªn tuyÕn nµy phÇn lín lµ do xe cña t nh©n vµ hîp t¸c x¨ vËn t¶i ®¶m nhiÖm, chÊt lîng xe cò n¸t, ch¹y lén xén, gi¸ c¶ vµ giê giÊc tuú tiÖn. Cho nªn viÖc ®i l¹i cña nh©n d©n gÆp nhiÒu khã kh¨n.§©y còng lµ mét lÜnh vùc vËn t¶i cÇn ph¶I ®æi míi vÒ chÊt lîng phôc vô, thay dÇn c¸c xe cò n¸t cña t nh©n b»ng c¸c xe chÊt lîng cao ch¹y theo h×nh thøc xe buýt cã biÓu ®å vËn hµnh hîp lý. Tõ thµnh c«ng cña viÖc tæ chøc vËn t¶i hµnh kh¸ch chÊt lîng cao tuyÕn B¾c Giang-Chò vµ ch¹y theo d¹ng buýt tuyÕn B¾c Giang –B¾c Ninh, c«ng ty tiÕp tôc chuÈn bÞ ®Çu t ph¬ng tiÖn ®Ó më réng thªm 02 tuyÕn xe míi B¾c Giang-Gia L©m( chÊt lîng cao), B¾c Giang-CÇu Gå( ch¹y theo d¹ng xe buýt). Nhu cÇu ph¬ng tiÖn cho 02 tuyÕn trªn kho¶ng 20 xe. §©y lµ 02 tuyÕn C«ng ty ®· kh¶o s¸t cã tÝnh kh¶ thi cao ®îc nh©n d©n ñng hé vµ mong ®îi. MÆt kh¸c, tuyÕn xe d¹ng buýt ch¹y B¾c Giang –B¾c Giang hµnh kh¸ch ®i l¹i kh¸ æn ®Þnh trong c¸c ngµy cao ®iÓm x¶y ra t×nh tr¹ng qu¸ t¶i, do ®ã cÇn ph¶i ®Çu t xe míi thiÕt kÕ cho ch¹y buýt ®Ó thay dÇn c¸c xe kh«ng phï hîp. *VÒ vèn : hiÖn nay, tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña c«ng ty lµ h¬n 34 tû ®ång, trong khi ®ã vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty lµ 6 tû ®ång, tiÒn thÕ chÊp cña l¸i xe h¬n 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2 tû ®ång, vèn cña c¸c l¸i xe gãp cïng kinh doanh 20 tû ®ång, cßn l¹i l¹i lµ vèn vay ng©n hµng vµ vèn huy ®éng tõ CBCNV. IV.Môc tiªu ph¸t triÓn s¶n xuÊt n¨m 2006 vµ c¸c n¨m tiÕp 1.C¸c chØ tiªu kinh tÕ : Ngêi vËn chuyÓn : 1.200.000 ngêi Ngêi lu©n chuyÓn; 110.000.000ng.km Tæng doanh thu: 56.9 tû ®ång. Trong ®ã: Doanh thu vËn t¶I vµ SXCN: 18 tû ®ång Doanh thu x¨ng dÇu: 38 tû ®ång §µo t¹o: 0.9 tû ®ång Nép Ng©n s¸ch NN: 350.000.000® L·i kinh doanh: 250.000.000® Thu nhËp b×nh qu©n 1 ngêi lao ®éng/1h: h¬n 1.000.000® Tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n hµng n¨m dù kiÕn Ýt nhÊt 15% 2.VÒ ph¬ng tiÖn Dù kiÕn ®Õn n¨m 2006-2007 , c«ng ty sÏ thanh lý vµ b¸n kho¶ng 25 xe ®êi thÊp trÞ gÝa kho¼ng 2 tû ®ång thay vµ ®ã sÏ lµ ®Çu t 20 xe kh¸ch chÊt lîng cao ®Ó tiÕp tôc duy tr× tèt tuyÕn B¾c Giang-B¾c Ninh, B¾c Giang –Chò vµ më thªm c¸c tuyÕn míi B¾c Giang-Gia L©m, B¾c Giang-CÇu Gå. 3. Lao ®éng: tæng sè lao ®éng trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh vµ dÞch vô kh¸c lµ 250 ngêi( t¨ng 30 ngêi). 4. Kü thuËt-vËt t : tËp trung qu¶n lý tèt c¸c xe míi ®Çu t ®Ó kÐo dµi tuæi thä cña xe vµ ®¸p øng tiªu chuÈn xe chÊt lîng cao, phôc vô tèt nhu cÇu ®i l¹i cña nh©n d©n. 5. Më réng h×nh thøc gãp vèn cïng hîp t¸c kinh doanh víi c¸c l¸i xe trong vµ ngoµi c«ng ty ®Ó ®Çu t vµo ph¬ng tiÖn cã chÊt lîng cao ®a ra ho¹t ®éng vËn t¶i hµnh kh¸ch, võa më réng ®Þa bµn ho¹t ®éng cña c«ng ty võa g¾n tr¸ch nhiÖm cao cña ngêi l¸i xe víi ph¬ng tiÖn vµ víi chÊt lîng phôc vô.ChuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt kh¸c ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ më réng ngµnh ngÒ kinh doanh ®· ®îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp. V. Nhu cÇu kinh phÝ vµ h×nh thøc ®Çu t. 1.Quy m« ®Çu t : n¨m 2006-2007 sÏ ®Çu t thªm 20 xe kh¸ch c¸c lo¹i: 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 10 xe 29 ghÕ , ch¹y B¾c Giang-Gia L©m :vèn ®Çu t 5.5 tû ®ång 05 xe 51 ghÕ ch¹y B¾c Giang-CÇu Gå: vèn ®Çu t 2.250 tû ®ång 05 xe 51 ghÕ ch¹y B¾c Giang-Sµi Gßn :vèn ®Çu t 2.250 tû ®ång Lo¹i xe ®Çu t: xe nguyªn b¶n cña Hµn Quèc hoÆc lo¹i xe m¸y gÇm Hyundai vµ Trung Quèc ®ãng t¹i nhµ m¸y «t« cña ViÖt Nam, ®ay lµ 2 chñng laäi xe phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh doanh vËn t¶i hµnh kh¸ch cña c¸c doanh nghiÖp vËn t¶I ViÖt Nam, v× : gi¸ thµnh võa ph¶i , phô tïng thay thÕ th«ng dông dÔ mua, gi¸ rÎ h¬n so víi c¸c lo¹i xe kh¸c.Lo¹i xe nµy hîp víi thÞ hiÕu kh¸ch hµng vµ t×nh h×nh ®êng x¸ ë ViÖt Nam.Theo NghÞ ®Þnh 92/2002/N§-CP cña chÝnh phñ th× sè xe nµy ®îc phÐp sö dông ®Õn n¨m 2024, thõa thêi gian ®Ó khÊu hao vµ thu håi vèn. 2.Kinh phÝ ®Çu t. STT Kho¶n môc §¬n gi¸ 1 xe ( ® ) Vèn ®Çu t ( ® ) Ghi chó ®Çu t 1 10 xe 29 ghÕ 550.000.000 5.500.000.000 2 10 xe 51 ghÕ 450.000.000 4.500.000.000 Céng 10.000.000.000 Trong ®ã: Vèn vay tõ ng©n hµng th¬ng m¹i: 5.000.000.000 ®ång. TiÒn thÕ chÊp vµ gãp vèn cña l¸i xe: 3.000.000.000 ®ång TiÒn b¸n xe cò: 2.000.000.000 ®ång. VI. Ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ sö dông lao ®éng. 1.Ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh: Sè ph¬ng tiÖn ®Çu t míi sÏ bè trÝ ®a vµo ho¹t ®éng ch¹y trªn c¸c tuyÕn sau: a.10 xe 29 ghÕ ch¹y tuyÕn chÊt lîng cao B¾c Giang-Gia L©m , mçi xe ho¹t ®éng 24 ngµy/th¸ng, mçi ngµy 6 lît( 1440 lît/th¸ng), mçi lît vËn chuyÓn tÝnh 20 hµnh kh¸ch ®i suèt, cù ly ch¹y b×nh qu©n mét lît lµ 45km. b.05 xe 51 ghÕ ch¹y c¸c tuyÕn B¾c Giang - CÇu Gå( Yªn ThÕ), mçi xe ch¹y 24 ngµy/th¸ng, mçi ngµy 8 lît(960 lît/th¸ng) , mçi lît vËn chuyÓn tÝnh 33 hµnh kh¸ch ®I suèt, cù ly ch¹y mét lît b×nh qu©n lµ 1180km. 2. Sö dông lao ®éng; Dù ¸n míi nµy sau khi ®i vµo ho¹t ®éng ngoµi viÖc sö dông sè lao ®éng ®ang cã ( ®ang l¸i xe cò) vµ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lÝ gi¸n tiÕp ë c¸c ®¬n vÞ phßng ban trong c«ng ty sec t¹o viÖc lµm cho kho¶ng 50 c«ng nh©n lµ l¸i phô xe lao ®éng trùc tiÕp, lao ®éng bè trÝ cho c¸c xe míi nh sau: 10 xe 29 ghÕ : sö dông 12 l¸i xe vµ 12 phô xe. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 05 xe 51 ghÕ ch¹y néi tØnh: sö dông 06 l¸i xe vµ 06 phô xe. 05xe 51 ghÕ ch¹y phÝa Nam:sö dông 10 l¸i xe vµ 05 phô xe. VII.HiÖu qu¶ ®Çu t . A-S¶n lîng vËn t¶I vµ doanh thu ( tÝnh cho 1 n¨m kinh doanh) : §¬n gi¸ TT DiÔn gi¶i Ngêi km ng.km ®/ng.km Xe 29 ghÕ ch¹y B¾c 345.600 45 15.552.00 220 1 Giang – Gia L©m ( 10 xe x 144 lît/th x 12 th x 20 ng/lît ) 05 xe 51 ghÕ ch¹y 380.160 30 11.404.800 166 2 B¾c Giang—CÇu Gå ( 05 xe x 192 lît/th x 12 th x 33 ng.lît ) 05 xe 51 ghÕ ch¹y 11.880 1.800 21.384.000 140 B¾c Giang-Sµi Gßn 3 ( 05 xe x 6 lît/th x 12th x 33 ng.lît ) Tæng céng 737.640 48.340.800 Doanh thu (®) 3.421.440.000 1.893.196.800 2.993.760.800 8.308.936.800 C¸c kho¶n nép : ThuÕ GTGT ®Çu ra (5%): 8.308.936.800đ 21 =395.637.943® ThuÕ GTGT ®Çu vµo ( vËt t phô tïng 10% ) : (4.391.723.856 đ - 1.579.559.810 đ ) 11 =255.651.277 ® Sè thuÕ ph¶i nép : 395.637.943® – 255.651.277 ® =139.986.666 ® Doanh thu thuÇn : 8.308.936.800 ® -- 395.637.943 ® =7.912.758.857® B.PhÇn tÝnh to¸n chi tiÕt chi phÝ ®Çu vµo (tÝnh cho 1 n¨m) 1.Chi phÝ nguyªn vËt liÖu: 4.391.723.856 ® * Nhiªn liÖu ( kh«ng tÝnh thuÕ ):1.579.559.810 ® 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 15552000ng.km 651 Xe 29 ghÕ : 10000ng.km 5027đ / l Xe 51 ghÕ : 508.169.376 đ 32788800km x 651 1.071.390.434 10000ng.km x 5027 đ/l ® * Nguyªn vËt liÖu phô tïng (bao gåm c¶ thuÕ ) :2.812.164.046® DÇu nhên :3.142.151 x 3% x 12.000®/l = 113.117.472® Mì :3.142.151 x 1,5% x 14.000®/l = 65.985.192® Ắc quy nhá: 750.000 ®/b×nh/xe x 12th 18th x 10 xe = 5.000.000® Ắc quy to : 1.500.000®/b×nh/xe x 12th 18th x 10 xe = 10.000.000® S¨m lèp «t« nhá: 777.660m/bé x 7.500.00®/qu¶ x 6 x 10 bé = 636.218.182® S¨m lèp «to to: 993.600km/60.000km/bé x 1.800.000 ®/ qu¶ x 6 quả x 10 bé = 1.788.480.000® Chi phÝ söa ch÷a thêng xuyªn: 48.340.800ng.km x 40.000đ 10.000ng.km = 193.363.200® 2 .Chi phÝ nh©n c«ng Quü l¬ng 48.340.800ng.km x 230.000đ 10.000ng.km = 1.111.838.400® B¶o hiÓm x· héi, BHYT ( 17% ) : 17% x 1.111.838.400® = 189.012.528® KPC§ ( 2% ) : 1.111.838.400 ® x 2% = 22.236.768 ® 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3. Chi phÝ khÊu hao TSC§ ( 10 n¨m ) :10.000.000.000 ®/10 = 1.000.000.000 ® 4. Chi BH vËt chÊt xe c¬ giíi : 10.000.000.000 ® x 1.36 % x 50% = 68.000.000 ® 5. Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn : 195.757.989 ® LÖ phÝ bÕn b·i cÇu phµ : ( 20 xe x 500.000 ®/ th¸ng x 12 th¸ng ) = 120.000.000 ® Tr¶ hoa hång b¸n vÐ : 7.912.758.857 ® x 1% = 79.127.589 ® 6. Qu¶n lý doanh nghiÖp : 7.912.758.857 ® x 1% = 79.127.589 ® 7. Tr¶ l·i vay vèn ( n¨m ®Çu tiªn ) : 5.000.000.000 ® x 13.8%/ n¨m = 690.000.000® Tæng chi phÝ ( n¨m thø nhÊt ): 7.751.066.729 ® -- 255.651.277 ® = 7.495.415.452 ® VIII. KÕ ho¹ch tr¶ nî vay TiÒn vay c«ng ty dù kiÕn tr¶ trong 05 n¨m,dïng tõ nguån khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cña chÝnh tµi s¶n ®Çu t , mçi n¨m tr¶ 1.000.000.000 ®. Thêi gian tr¶ b¾t tõ quý IV/2006 ®Õn hÕt quý III/2011. IX.§¸nh gi¸ dù ¸n §©y lµ dù ¸n ®Çu t ®æi míi ph¬ng tiÖn nh»m tho¶ m·n mét sè yªu cÇu chÝnh sau ®©y: Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho kho¶ng 50 lao ®éng cña c«ng ty. Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 92/2002/N§-CP cña Thñ tíng ChÝnh phñ ngµy 11/12/2001 vÒ ®iÒu kiÖn kinh doanh vËn t¶i b»ng «t«. Phôc vô ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu ®i l¹i cña nh©n d©n trong tØnh tõ thÞ x· B¾c Giang ®i c¸c huyÖn vµ giao lu víi c¸c tØnh kh¸c, ®¶m b¶o gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ trêng vËn t¶i hµnh kh¸ch vµ sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 XÐt vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ, ®©y lµ dù ¸n cã tÝnh kh¶ thi cao dem l¹i läi nhu©n cho doanh nghiÖp, t¨ng c¸c kho¶n nép cho Ng©n s¸ch Nhµ níc tõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Từ những lợi ích dự án mang lại, Công ty cổ phần xe khách Bắc Giang nhận thấy việc đầu tư dự án này là có hiệu quả và cần thiết. 10
- Xem thêm -