Tài liệu Bài tiểu luận-thiết kế lớp

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 173 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

LTUDQL 2 Thiết kế lớp Bùi Tấn Lộc btloc@fit.hcmus.edu.vn . -1- ©HCMUS LTUDQL 2 1.Phương pháp luận • Bước 1: phân tích • Xác định trong ngữ cảnh bài toán có bao nhiêu đối tượng và các đối tượng này thuộc về những lớp nào • Bước 2: thiết kế • Thiết kế các lớp đã được xác định ở bước 1 (trong trường hợp các lớp đó không có sẵn). Việc thiết kế chia thành 2 giai đoạn: • Thiết kế thành phẫn dữ liệu • Thiết kết thành phần xử lý. • Bước 3: cài đặt • Là sự thể hiện bản thiết kế bằng một ngôn ngữ lập trình cụ thể. Trong phạm vi môn học này chúng ta sẽ sử dụng ngôn ngữ VB.NET . -2- ©HCMUS LTUDQL 2 2.Thiết kế lớp • Giai đoạn 1: Thiết kế thành phần dữ liệu • Xác định lớp đối tượng có những thông tin nào và kiểu dữ liệu của từng thông tin cụ thể • Giai đoạn 2: Thiết kế thành phần xử lý • Còn được gọi là thiết kế các phương thức cho lớp • Xác định các khả năng mà các đối tượng của lớp phải có • Người ta chia các khả năng thành 5 nhóm chính: 1. Phương thức khởi tạo 2. Phương thức cung cấp thông tin 3. Phương thức cập nhật thông tin 4. Phương thức xử lý, tính toán 5. Phương thức kiểm tra . -3- ©HCMUS LTUDQL 2 2.1 Phương thức khởi tạo • Có nhiệm vụ thiết lập các thông tin ban đầu cho đối tượng. Trong nhóm này lại chia thành các loại sau: • Phương thức khởi tạo mặc định • Phương thức khởi tạo khi biết đầy đủ thông tin • Phương thức khởi tạo khi biết một số thông tin (các thông tin còn lại được • • khởi tạo mặc định) Phương thức khởi tạo dựa vào một đối tượng khác Phương thức nhập • Ghi chú: ngoài phương thức nhập các phương thức khởi tạo còn lại thường được thay thế bằng hàm tạo . -4- ©HCMUS LTUDQL 2 2.2 Phương thức cung cấp thông tin • Có nhiệm vụ cung cấp thông tin của đối tượng cho thế giới bên ngoài, giúp cho đối tượng giao tiếp với chương trình và các đối tượng khác • Ghi chú: Một số phương thức cung cấp thông tin thường được thay thế bằng đoạn lệnh Get trong câu lệnh Property . -5- ©HCMUS LTUDQL 2 2.3 Phương thức cập nhật thông tin • Có nhiệm vụ cập nhật lại thông tin của đối tượng trong quá trình sống của đối tượng • Ghi chú: Một số phương thức cập nhật thông tin thường được thay thế bằng đoạn lệnh Set trong câu lệnh Property . -6- ©HCMUS LTUDQL 2 2.4 Nhóm các phương thức xử lý tính toán • Có nhiệm vụ xử lý tính toán bên trong đối tượng hay giữa đối tượng này với đối tượng khác . -7- ©HCMUS LTUDQL 2 2.5 Nhóm các phương thức kiểm tra • Có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra về mặt ràng buộc dữ liệu hay kiểm tra tính chất nào đó của đối tượng. . -8- ©HCMUS LTUDQL 2 3. Ví dụ • Thiết kế lớp DiemOxy trong mặt phẳng Oxy • Phương pháp luận? • Giai đoạn 1? • Giai đoạn 2? . -9- ©HCMUS LTUDQL 2 3.1 Thiết kế thành phần dữ liệu • Tung độ _x kiểu số thực • Hoàng độ _y kiểu số thực . - 10 - ©HCMUS LTUDQL 2 3.2 Thiết kế thành phần xử lý 3.2.1 Nhóm các phương thức khởi tạo • Phương thức khởi tạo mặc định (giá trị hoành độ, tung độ được khởi tạo mặc định) • Phương thức khởi tạo khi biết đầy đủ thông tin (khi biết chính xác giá trị hoành độ, tung độ) • Phương thức khởi tạo khi biết một số thông tin (trong ngữ cảnh bài toán này không áp dụng) • Phương thức khởi tạo dựa vào một đối tượng DiemOxy khác • Phương thức nhập . - 11 - ©HCMUS LTUDQL 2 3.2.2 Nhóm các phương thức cung cấp thông tin • Phương thức cung cấp thông tin hoành độ _x (đoạn lệnh Get trong câu lệnh Property) • Phương thức cung cấp thông tin tung độ _y (đoạn lệnh Set trong câu lệnh Property) • Phương thức xuất . - 12 - ©HCMUS LTUDQL 2 3.2.3 Nhóm các phương thức cập nhật thông tin • Phương thức cập nhật tung độ _x (đoạn lệnh Set trong câu lệnh Property) • Phương thức cập nhật tung độ _y (đoạn lệnh Set trong câu lệnh Property) • Phương thức dịch chuyển điểm về phía bên trái 1 đơn vị • Phương thức dịch chuyển điểm về phía bên phải 1 đơn vị • Phương thức dịch chuyển điểm về phía bên trên 1 đơn vị • Phương thức dịch chuyển điểm về phía bên dưới 1 đơn vị •… . - 13 - ©HCMUS LTUDQL 2 3.2.4 Nhóm các phương thức xử lý tính toán • Phương thức tính khoảng cách hoành độ _x giữa 2 điểm • Phương thức tính khoảng cách tung độ _y giữa 2 điểm • Phương thức tính khoảng cách giữa 2 điểm . - 14 - ©HCMUS LTUDQL 2 3.2.5 Nhóm các phương thức kiểm tra • Phương thức kiểm tra điểm có nằm trong cung phần tư thứ 1 không • Phương thức kiểm tra điểm có nằm trong cung phần tư thứ 2 không • Phương thức kiểm tra điểm có nằm trong cung phần tư thứ 3 không • Phương thức kiểm tra điểm có nằm trong cung phần tư thứ 4 không . - 15 - ©HCMUS LTUDQL 2 4. Cài đặt • Xem demo, source code DiemOxyApp . - 16 - ©HCMUS LTUDQL 2 5.Áp dụng • Thiết kế và cài đặt lớp TamGiac trong mặt phẳng Oxy • Thiết kế và cài đặt lớp DuongTron trong mặt phẳng Oxy . - 17 - ©HCMUS LTUDQL 2 6.Câu hỏi . - 18 - ©HCMUS
- Xem thêm -