Tài liệu Bài tiểu luận-chiến lược sản phẩm

 • Số trang: 28 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 70 |
 • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Bài tiӇu luұn: î  c    Ú î | 2 3 4 5 6 7 8 c  ұu Thӏ Hà Trҫn Thӏ HuyӅn hҥm Quang Dân ұu Thӏ Thúy Hҵng guyӉn Xuân Dũng guyӉn Thӏ hưӧng guyӉn Thӏ hung guyӉn Thӏ Mai hương   c    ·î Mӣ Cӱa hàng kinh doanh Trà Thӫy Sâm c    Ù·Úî † Muӕn chăm sóc sӭc khӓe cӫa mình bҥn nên lӵa chӑn như thӃ nào? † Trên thӵc tӃ, ngày nay bҥn luôn phҧi đӕi mһt vӟi rҩt nhiӅu nguy cơ gây ra các bӋnh như ung thư, cao huyӃt áp và vì vұy đã có rҩt nhiӅu các sҧn phҭm đưa ra có thӇ đҧm bҧo chҩt lưӧng cũng có thӇ là hàng nhái kém chҩt lưӧng vӟi các công dөng chӳa trӏ khá hҩp dүn iӅu đó khiӃn không chӍ bҥn mà tҩt cҧ mӑi ngưӡi phҧi đӭng trưӟc sӵ lӵa chӑn rҩt khó khăn † Thӫy sâm là loҥi thuӕc bә lành mҥnh và sáng ngӡi như mӝt thҫn dưӧc, phòng và chӕng đưӧc nhiӅu căn bӋnh Theo nghiên cӭu cӫa các nhà khoa hӑc đã tìm thҩy trong nҩm Thӫy Sâm có 3 yӃu tӕ chính cҫn thiӃt cho cơ thӇ: cung cҩp đҥm, vitamin và các axitamin, thanh lӑc cơ thӇ, tҥo ra các vi khuҭn hӳu ích cho đưӡng ruӝt † Sau quá trình nghiên cӭu thӏ trưӡng khu vӵc thành phӕ Vinh và các huyӋn lân cұn, nhóm nhұn thҩy ӣ các khu vӵc này chưa có cӱa hàng nào bán ҩm Thӫy Sâm hay nưӟc uӕng tӯ Thӫy Sâm hóm quyӃt đӏnh mӣ mӝt cӱa hàng cung cҩp sҧn phҭm trên đӏa bàn thành phӕ Vinh c    c    !  "# $ c    îîî ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ c  cid folic † Mӝt vitamin B, hoҥt đӝng vӟi vitamin B|2 trong viӋc giҧm homocystein_mӝt yӃu tӕcó nguy cơ gây bӋnh tim Bә sung trong viӋc ngăn,, giҧm xơ vӳa đӝng mҥch (lão hóa, ung thư, bӋnh Crohn, bӋnh tim & hypercholesterolemia), mҩt trí nhӟ (bao gӗm cҧ bӋnh lzheimer), loãng xương xít gluconic † Hoҥt đӝng như | chҩt bҧo quҧn thӵc phҭm & là | sҧn phҭm cӫa các phân tích vӅ đưӡng lucuronic axit † iҧi đӝc cơ thӇ, điӅu hòa chӭc năng gan làm cho con ngưӡi khӓe mҥnh Mӝt tiӅn thân cho mucopolysaccharide giúp trong các công tác phòng chӕng lão hóa cӫa tӃ bào da xit cacbonic † HiӋn diӋn trong máu trong hӛ trӧ lӑc CO2 và quy đӏnh các mӭc đӝ pH cӫa máu (+) actic acid † detoxifier, giúp lưu thông máu, giúp ngăn ngӯa sâu răng ruӝt và táo bón Hӛ trӧ viӋc cân bҵng axit và kiӅm trong cơ thӇ và giúp ngưӡi ta tin rҵng trong phòng ngӯa ung thư bҵng cách giúp máu điӅu chӍnh các mӭc đӝ pH snic axit † ӭc chӃ virus mӝt tác nhân chӕng vi khuҭn Các axít amin (nhiӅu) ± Chӕng lão hóa, hӛ trӧ viӋc điӅu hòa cӫa cơ thӇ, tăng trưӣng Hormone (H) Hydroxy axit (khác nhau)   îîî % & ‘ Vitamin B| (Thiamin) ± Hӛ trӧ trong công tác phòng chӕng các điӅu kiӋn arthritic, xơ vӳa đӝng mҥch, ung thư, găn ngӯa nhӳng thiӋt hҥi cho cơ thӇ như lão hóa da, đӝt quӷ, lão hóa tӃ bào não, và chҩt kích thích hӋ thӕng miӉn dӏch ‘ Vitamin B2 (Riboflavin) † Hӛ trӧ trong công tác phòng chӕng dӏ ӭng, arthritic ‘ Vitamin B3 (iacin, niacinamide) ± Hӛ trӧ trong công tác phòng chӕng arthritic, rөng tóc Hӛ trӧ viӋc chӳa bӋnh cӫa tӃ bào da Tawng khҧ năng sinh lý và sӭc chӏu đӵng, cũng đưӧc sӱ dөng như là mӝt loҥi thuӕc an thҫn ӣ liӅu cao ‘ Vitamin B6 (yridoxin) ± Hӛ trӧ trong công tác phòng chӕng xơ vӳa đӝng mҥch, chӳa trӏ béo phì, thҩp khӟp, đӝt quӷ ‘ Vitamin B|2 (Cobalamin, cyanocobalamin) ±Tăng cưӡng bӝ nhӟ và chӭc năng hӑc tұp ‘ Vitamin C (tӯ actic acid) † Có nhiӅu lӧi ích sӭc khӓe c    î'Úî | Trӏ bӋnh đái tháo đưӡng hoһc tiӇu đưӡng 2 Trӏ bӋnh cao huyӃt áp, giҧm cholestorol trong máu, ngăn ngӯa xơ cӭng đӝng mҥch 3 Chӕng lão hóa, làm đҽp da mһt, trӏ tàn nhang, làm da mӏn màng hơn 4 iҧm bӟt sӵ nhҧy cҧm cӫa hóa chҩt, phòng bӋnh ung thư và chӕng lҥi tӃ bào ung thư, kéo dài sӵ sӕng đӕi vӟi bӋnh nhân ung thư 5 àm sáng mҳt, tóc bҥc trӣ nên đen hơn, tóc mӑc dày hơn c    î'Úî % & 6 Trӏ bӋnh thҩp khӟp, đau cơ bҳp, vai, cә 7 Trӏ căng thҷng thҫn kinh, điӅu hòa thҫn kinh 8 iҧm béo phì, cân đӕi cơ thӇ iҧi đӝc, tăng cưӡng sӵ hoҥt đӝng cӫa gan và túi mұt c    î'Úî % & | Trӏ bӋnh viêm đưӡng ruӝt, trӏ táo bón || Thanh lӑc cơ thӇ, làm tan mӥ trong máu, gan |2 Trӏ bӋnh mҩt ngӫ, giúp ăn ngon miӋng hơn |3 Trӏ chóng mһt do thiӃu máu lên não |4 Sung sӭc vӅ sinh lý, cơ thӇ cưӡng tráng |5 Chӳa chân tay đә mӗ hôi |6 һc trӏ bӋnh mҩt ngӫ, giúp ăn ngon miӋng hơn |7 Trӏ bӋnh trĩ c    ()  *+, -$ º       c    c    îî./0î / (  c    Ù !" îî./0î / % & Ù *  m  Thӫy Sâm đӗng hành cùng cuӝc sӕng  ! c    c c    c    c    c    c    
- Xem thêm -