Tài liệu Bài tập tiếng anh lớp 1

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 5826 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Tham gia: 09/10/2015

Mô tả:

Write …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Is it correct? 1. This is a chair.  2. This is a bag.  3. This is a ruler.  4. This is a desk.  5. This is a pen. 9. It is number six.  17. It is number four  10. It is number five.  18. It is a lion  11. It is number three.  19. It is an elephant  12. It is number one  20. It is a train  13. It is number two.  21. It is a balloon  14. It is number four  22. It is a bird  23. It is a doll   6. This is a pencil.  7. It is number eight.  15. It is number four   16. It is number four  8. It is number seven. Choose the correct option bag pen book pen pencil ten chair book notebook pencil ruler bird kite train five pink blue red lion elephant goat blue red pink doll cat lion for car van table desk dog pen pencil ruler green blue red blue green pink goat bird dog car van train egg car lion train kite van book eraser pen dog goat cat tiger goat elephant cat dog lion Look and write …………………………….. chairs. ……………………………. …………………………… hats …………………………… …………………………… balloons …………………………… …………………………… people …………………………… …………………………… …………………………… Complete the blanks Bo __k Pe __ Penc__l b__g __ive ei__ht si__ fo__r __even t__o Th__ee Find and circle the words Book Gab bag npe pen okob pencil lnepci ruler lurer chair desk ksed cirah Writing the missing words and numbers   Four one     …………………………………………………… ……………………. …two……… seven……………………………… Replace the numbers with the correct words then do the maths(Thay hình bằng chữ và làm tính)  + …………..……………. + ………….…………… = ………………………. + ………………..……….. + ………….………… …= ………………………… + + + …………………………+ ………………………..= …………………………... ………………..…….. + ………….…………..…= ……………………………. ………………..……………….... + ………….……….….…= ……………………………. + ………………..………........+ ………….…………...…= ……………………………. Count and write the numbers(Đếm và viết chữ số) …………………..
- Xem thêm -