Tài liệu BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PHẦN 1

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN Bài tập 1: 1. Đinh khoản: (1). Ngày 2/5. Nợ TK 1112: 5000 x 15.250 = 76.250.000 Có TK 131 ( cty A): Có TK 515 5000 x 12.160 = 60.800.000 : 15.450.000 (2). Ngày 3/5. Nợ TK 152: 5000 x 15.300 = 76.500.000 Có TK 331 (Cty B) : Nợ TK 152: 7.650.000 Có TK 3333: Nợ TK 133: 76.500.000 7.650.000 (76.500.000 + 7.650.000) x 10% = 8.415.000 Có TK 33312: 8.415.000 (3). Ngày 4/5. Nợ TK 1111: 1.200 x 15.300 = 18.360.000 Có TK 1112: 1000 x 15.200 + 200 x 15.250 = 18.250.000 Có TK 515 : 110.000 (4). Ngày 10/5. Nợ TK 1122: 2000 x 15.400 = 30.800.000 Có TK 1111: 30.800.000. (5). Ngày 18/5. Nợ TK 331 (Nợ Cũ cty B): 3000 x 15.200 = 45.600.000 Nợ TK 331 (Nợ Mới): 1000 x 15.300 = 15.300.000 Nợ TK 635: 200.000 Có TK 1122: 2500 x 15.200 + 1500 x 15.400 = 61.100.000 Bài tập 2: 1. Định khoản (1). Nợ TK 632: Có TK 156: Nợ TK 1122: 279.000.000 279.000.000 350.900.000 Có TK 511: 20.000 x 15.950 = 319.000.000 Có TK 3331: (2). Nợ TK 331: Có TK 1122: (3). Nợ TK 1122: 31.900.000 10.000 x 15.930 = 159.300.000 159.300.000 16.000 x 15.940 = 255.040.000 Có TK 131: 16.000 x 15.930 = 254.880.000 Có TK 515:
- Xem thêm -