Tài liệu Bai nhom sam dai hanh.pptx

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: PPTX |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
kenhht

Tham gia: 06/11/2018

Mô tả:

Cuoäc thi khoa hoïc kó thuaät daønh cho hoïc sinh trung hoïc caáp Quoác gia Tröôøng THPT Chuyeân Traàn Ñaïi Nghóa Baùo caùo nghieân cöùu Nghieân cöùu vaø öùng duïng tính khaùng khuaån cuûa cuû Saâm Ñaïi Haønh • Hoïc sinh : Nguyeãn Thu Taâm - 11A Leâ Hoaøng Ngoïc Lan - 11CH • GVHD : Coâ Nguyeãn Ngoïc Khaùnh Vaân I. GIÔÙI THIEÄU CHUNG : 1. Lyù do choïn ñeà taøi : • Saâm ñaïi haønh ñöôïc söû duïng laøm thuoác Ñoâng Y coå truyeàn. • Chöùa caùc chaát khaùng sinh maïnh (nhö eleutherin, isoeleutherin...). • Chöa ñöôïc khai thaùc heát giaù trò söû duïng trong Y Döôïc Vieät Nam ngaøy nay. I. GIÔÙI THIEÄU CHUNG : 2. Muïc ñích nghieân cöùu : • Thöû nghieäm tính khaùng khuaån cuûa cao chieát treân moät soá loaøi vi khuaån phoå bieán. • Thöû tính kích öùng cuûa maãu cao treân da thoû • Taïo thaønh vieân thuoác II. NOÄI DUNG ÑEÀ TAØI : 1. Giôùi thieäu saâm ñaïi haønh : • Teân khoa hoïc: Eleutherine Subaphylla gagnep. • Caây thaûo cao 20-30cm. • Thaønh phaàn hoùa hoïc: Eleutherine, Isoeleutherin, Eleutherol.… • Coâng duïng: trò thieáu maùu, vaøng da, baêng huyeát, lôû ngöùa... II. NOÄI DUNG ÑEÀ TAØI : 1. Giôùi thieäu saâm ñaïi haønh : • Caùc nghieân cöùu veà saâm ñaïi haønh:  Söï thuaàn chuûng vaø tính khaùng khuaån cuûa saâm ñaïi haønh (PGSTS Huyønh Kim Dieäu). II. NOÄI DUNG ÑEÀ TAØI : 1. Giôùi thieäu saâm ñaïi haønh : • Caùc nghieân cöùu veà saâm ñaïi haønh:  Nghieân cöùu quaù trình chieát taùch hôïp chaát Eleutherin vaø Isoeleutherin; ñaùnh giaù taùc duïng khaùng sinh treân ñoäng vaät thöïc nghieäm - Th.S Nguyeãn Thò Hoàng Vaân II. NOÄI DUNG ÑEÀ TAØI : 1. Giôùi thieäu saâm ñaïi haønh : • Caùc nghieân cöùu veà saâm ñaïi haønh:  Toång hôïp, nghieân cöùu vaø chieát taùch hôïp chaát Eleutherin- TS Tröông Minh Löông, Hoaøng Thò Haûi Vaân II. NOÄI DUNG ÑEÀ TAØI : 2. Thöïc nghieäm : • A. Chieát thaønh cao töø cuû saâm ñaïi haønh. 500g cuû saâm ñaïi haønh thoâ + 1.2 lít C2H5OH 1,35 lít dung dòch 600-650mmHg 78-80oC 31g cao Loïc 0,9 lít dung dòch Coâ quay II. NOÄI DUNG ÑEÀ TAØI : 2. Thöïc nghieäm : • B. Thöû tính khaùng khuaån: Choïn chuûng Chaám leân ñóa thaïch coù khaùng sinh Hoøa tan cao chieát trong DMSO theo caùc noàng ñoä töø 200-4500 µg/ml UÛ 37oC trong 16h Ño ñöôøng kính voøng voâ khuaån II. NOÄI DUNG ÑEÀ TAØI : 2. Thöïc nghieäm : Thử nghiệm trên chủng vi khuẩn Enterococcus Faecallis Đối Nồng độ chứng (µg/mL) âm 200 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 (DMSO) (đ.k: mm) 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 200µg dòch chieát/ml S. Epidermidis E. coli 3000µg dòch chieát/ml S. Epidermidis E.coli II. NOÄI DUNG ÑEÀ TAØI : 2. Thöïc nghieäm : Đường kính vòng ức chếế sinh vật đốếi với Staphylococcus Epidermidis và E.coli (mm) Đối Nồng độ chứng (µg/mL) âm 200 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 (DMSO) Staph. Epidermi dis (đ.k: mm) E.coli (đ.k: mm) 06 06 09 10 10 11 14 15 17 18 20 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 II. NOÄI DUNG ÑEÀ TAØI : 2. Thöïc nghieäm : Thử nghiệm trên chủng Vibrio Parahaemolyticus Nồng độ (µg/mL) (đ.k: mm) 200 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 06 06 06 06 06 10 10 10 10 12 Nồng độ (µg/mL) (đ.k: mm) 2100 2200 2300 2400 10 10 10 10 Dòch chieát ôû caùc noàng ñoä: 3000µg/mL vaø 3500µg/mL Vibrio Parahaemolyticus II. NOÄI DUNG ÑEÀ TAØI : 2. Thöïc nghieäm : Thử tính kháng khuẩn trên chủng Haemophilus Influenzae Nồng độ (µg/mL) (đ.k: mm) Đối chứng âm (DMSO) 25 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 28 25 23 27 23 23 23 24 26 27 Hình 16:Haemophilus Influenzae β (+) Đối chứng âm DMSO Hình 17: Haemophilus Influenzae β (+) Dịch chiết có nồng độ 250 µg/mL II. NOÄI DUNG ÑEÀ TAØI : 2. Thöïc nghieäm : Thử tính kháng khuẩn trên 2 chủng Streptococcus Pyogenes và Streptococcus Pneumoniae Nồng độ (µg/mL) Đối chứng 200 âm DMSO 250 300 350 400 450 500 550 600 650 S. Pyogenes 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 14 16 16 16 16 17 17 15 14 14 S. Pneumonia e Streptococcus Pneumonia Đối chứng âm DMSO Hình 22- dịch chiết ờ nồng độ 400 µg/mL đối với S. pneumoniae Streptococcus Pyogenes Đối chứng âm DMSO Hình 23- dịch chiết ờ nồng độ 400 µg/mL đối với S. pyogenes
- Xem thêm -