Tài liệu Bài giảng luật thương mại

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 179 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

bài giảng luật thương mại
TOÅNG QUAÙT VEÀ MOÂN HOÏC Soá tín chæ: 2 (30 tieát lyù thuyeát) ² Chöông trình moân hoïc: 8 Chöông ² Tieåu luaän: Nhoùm 3-10 SV (noäp TL & thuyeát trình) ² Hình thöùc thi: Traéc nghieäm / Töï luaän Giöõa kyø: Traéc nghieäm 40 caâu/45 phuùt ² MOÂN vn LUAÄT THÖÔNG MAÏI ed 1 u. Cuoái kyø: Khoa QTKD quyeát ñònh Nghæ hoïc > 6 tieát (> 20%): Caám thi cuoái kyø GV: TS. Nguyeãn Nam Haø namhadhcn@yahoo.com.vn 0909812330 w w w .fb a. CHÖÔNG TRÌNH MOÂN HOÏC (1) Chöông 1: Khaùi quaùt luaät thöông maïi Chöông 2: Quaûn lyù nhaø nöôùc trong lónh vöïc thöông maïi Chöông 3: Phaùp luaät veà mua baùn haøng hoùa Chöông 4: Phaùp luaät veà xuùc tieán thöông maïi 3 2 CHÖÔNG TRÌNH MOÂN HOÏC (2) Chöông 5: Phaùp luaät veà trung gian thöông maïi Chöông 6: Phaùp luaät veà ñaáu giaù, ñaáu thaàu Chöông 7: Phaùp luaät veà dòch vuï Logistic & Giaùm ñònh thöông maïi Chöông 8: Phaùp luaät veà quyeàn sôû höõu coâng nghieäp trong hoaït ñoäng thöông maïi 4 ² NÑ 19/2006 Xuaát xöù haøng hoùa. ² NÑ 20/2006 Giaùm ñònh thöông maïi ² NÑ 35/2006 Nhöôïng quyeàn thöông maïi ² NÑ 158/2006 Sôû giao dòch haøng hoùa ² NÑ 37/2006 Xuùc tieán thöông maïi. ed u. 59/2006 Haøng hoùa, dòch vuï caám, haïn cheá vaø kinh doanh coù ñieàu kieän. w .fb a. 140/2007 Ñieàu kieän kinh doanh vaø giôùi haïn traùch nhieäm DN kinh doanh loâgi-stíc. ² NÑ 6/2008 Xöû phaït vi phaïm haønh chính trong hoaït ñoäng thöông maïi 6 A CH T I BÀI GI NG I NT ² www.hui.edu.vn / Các khoa / Qu n tr kinh doanh / Bài gi ng giáo viên / Nguy n Nam Hà / Môn Lu t th ng m i. A CH T I V N B N LU T ² www.gov.vn / H th ng v n b n / Lu t và pháp l nh / N m ban hành / 2005 / Lu t Th ng m i 2005. w w 12/2006 Mua baùn haøng hoùa quoác teá ² NÑ 5 ² NÑ ² NÑ vn TAØI LIEÄU MOÂN HOÏC ² Giaùo trình Luaät thöông maïi, Tröôøng ÑH Luaät Haø Noäi, 2011. VAÊN BAÛN LUAÄT ² Luaät Thöông maïi 14/6/2005 (1/1/2006) ² Luaät Tieâu chuaån vaø Quy chuaån kyõ thuaät 29/6/2006 (1/1/2007) ² Lu t Ch t l ng s n ph m, haøng hoùa 21/11/2007 (1/7/2008) 7 8 ÑEÀ TAØI TIEÅU LUAÄN 1. Vai troø cuûa Luaät Thöông maïi 2005 ñoái vôùi hoäi nhaäp kinh teá quoác teá cuûa VN. 2. Quaûn lyù Nhaø nöôùc veà giaù: Thöïc traïng & kieán nghò. 3. Giaûi phaùp haïn cheá tranh chaáp hôïp ñoàng mua baùn haøng hoùa trong nöôùc. 4. Giaûi phaùp haïn cheá tranh chaáp hôïp ñoàng mua baùn haøng hoùa quoác teá. 5. Quaûn lyù Nhaø nöôùc veà chaát löôïng saûn phaåm, haøng hoùa saûn xuaát trong nöôùc: Thöïc traïng & kieán nghò. 6. Quaûn lyù Nhaø nöôùc veà chaát löôïng saûn phaåm, haøng hoùa nhaäp khaåu: Thöïc traïng & kieán nghò. 7. Mi n traùch nhieäm trong hôïp ñoàng thöông maïi: Thöïc traïng & kieán nghò. vn 8. Thöïc tieãn aùp duïng cheá taøi boài thöôøng thieät haïi trong hôïp ñoàng thöông maïi. 9. Thöïc tieãn aùp duïng cheá taøi phaït vi phaïm trong hôïp ñoàng thöông maïi. ed 9 u. 10. Thöïc traïng & giaûi phaùp phaùt trieån hoaït ñoäng nhöôïng quyeàn thöông maïi taïi VN. a. 11. Thöïc traïng & giaûi phaùp phaùt trieån dòch vuï Logistic. .fb 12. Thöïc tieãn aùp duïng cheá taøi huûy boû hôïp ñoàng thöông maïi. w 13. Thöïc traïng & giaûi phaùp phaùt trieån dòch vuï giaùm ñònh thöông maïi. w 14. Thöïc traïng & giaûi phaùp phaùt trieån hoaït ñoäng cuûa Sôû giao dòch haøng hoùa. w 15. Thöïc traïng & giaûi phaùp phaùt trieån hoaït ñoäng khuyeán maïi. 11 10 16. Thöïc traïng & giaûi phaùp phaùt trieån hoaït ñoäng quaûng caùo thöông maïi. 17. Thöïc traïng & giaûi phaùp phaùt trieån hoaït ñoäng tröng baøy giôùi thieäu saûn phaåm. 18. Thöïc traïng & giaûi phaùp phaùt trieån hoaït ñoäng trieån laõm, hoäi chôï thöông maïi. 19. Thöïc traïng & giaûi phaùp phaùt trieån hoaït ñoäng ñaïi dieän cho thöông nhaân. 20. Thöïc traïng & giaûi phaùp phaùt trieån hoaït ñoäng moâi giôùi thöông maïi. 21. Thöïc traïng & giaûi phaùp phaùt trieån hoaït ñoäng uûy thaùc mua baùn haøng hoùa. 12 vn 29. Xaây döïng ñieàu khoaûn ruûi ro ñoái vôùi haøng hoùa trong hôïp ñoàng thöông maïi. 30. Thöïc tieãn aùp duïng cheá taøi ñình chæ thöïc hieän hôïp ñoàng thöông maïi. ed 13 27. Vai troø cuûa t p quaùn thöông maïi ñoái vôùi hoaït ñoäng thöông maïi. 28. Thöïc traïng & giaûi phaùp phaùt trieån dòch vuï Logistic. w w w .fb a. 32. YÙ nghóa cuûa Hieäp ñònh thöông maïi Vieät Nam – Hoa Kyø (BTA) ñoái vôùi hoaït ñoäng thöông maïi cuûa DN VN. 33. YÙ nghóa c a Hieäp ñònh thöông maïi töï do ASEAN – UÙc – New Zealand (AANZFTA) ñoái vôùi neàn kinh teá VN. 34. YÙ nghóa c a Hieäp ñònh thöông maïi haøng hoùa ASEAN (ATIGA) ñoái vôùi VN. 35. YÙ nghóa c a Hieäp ñònh khung ASEAN veà dòch vuï (AFAS) ñoái vôùi neàn kinh teá VN. 36. YÙ nghóa c a Hieäp ñònh ñaàu tö toaøn dieän ASEAN (ACIA) ñoái vôùi neàn kinh teá VN. 15 31. Thöïc tieãn aùp duïng cheá taøi ñình chæ thöïc hieän hôïp ñoàng thöông maïi. u. 22. Thöïc traïng & giaûi phaùp phaùt trieån hoaït ñoäng ñaïi lyù thöông maïi. 23. Thöïc traïng vaán ñeà chuyeån nhöôïng saùng cheá trong hoaït ñoäng thöông maïi taïi VN. 24. Thöïc traïng vaán ñeà chuyeån nhöôïng kieåu daùng coâng nghieäp trong hoaït ñoäng thöông maïi taïi VN. 25. Thöïc traïng vaán ñeà chuyeån nhöôïng teân thöông maïi taïi VN. 26. Thöïc traïng vaán ñeà chuyeån nhöôïng nhaõn hieäu haøng hoùa taïi VN. 14 37. YÙ nghóa c a Hieäp ñònh ñoái taùc kinh teá VN – Nhaät Baûn (VJEPA) ñoái vôùi neàn kinh teá VN. 38. YÙ nghóa c a Hieäp ñònh th ng maïi töï do (FTA) giöõa Vieät Nam & khoái th ng maïi töï do chaâu AÂu (EFTA) ñoái vôùi neàn kinh teá VN. 39. Ý ngh a c a Hi p nh i tác kinh t toàn di n ASEAN-Nh t B n (AJCEP) i v i n n kinh t VN. 40. Khu v c m u d ch t do ASEAN- n (AIFTA). 16 CHÖÔNG 1 u. ed 17 vn KHAÙI QUAÙT LUAÄT THÖÔNG MAÏI N I DUNG BÀI GI NG ² Khái ni m ho t ng th ng m i ² Khái ni m Lu t th ng m i ² H th ng Pháp lu t th ng m i ² Ngu n c a Lu t th ng m i ² Ph m vi i u ch nh c a Lu t th ng m i ² i t ng i u ch nh c a Lu t th ng m i ² Ch th Pháp lu t th ng m i ² Th ng nhân ² Nguyên t c c b n trong ho t ng th ng m i w w w .fb a. 1. Khaùi nieäm ho t ñ ng th ng m i ² Laø ho t ñ ng nh m m c ñích sinh l i, g m: Mua baùn haøng hoùa Cung ng d ch v Ñ ut Xuùc ti n th ng m i Ho t ñ ng nh m m c ñích sinh l i khaùc 19 ² 18 Haøng hoùa g m: T t c caùc lo i ñ ng s n (hi n h u / hình thaønh trong t ng lai) V t g n li n v i ñ t ñai. Ñoäng saûn: Caùc loaïi taøi saûn khoâng phaûi laø baát ñoäng saûn. Baát ñoäng saûn: Ñaát ñai; Nhaø ôû, coâng trình xaây döïng, taøi saûn khaùc gaén lieàn vôùi ñaát. 20 2. Khaùi nieäm Luaät thöông maïi ² Laø toång theå caùc quy phaïm phaùp luaät do Nhaø nöôùc ban haønh nhaèm ñieàu chænh caùc quan heä xaõ hoäi phaùt sinh trong: Toå chöùc, quaûn lyù hoaït ñoäng thöông maïi giöõa cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc vôùi thöông nhaân. Hoaït ñoäng thöông maïi giöõa caùc thöông nhaân vôùi nhau. QUAN HEÄ ÑIEÀU CHÆNH: vn CÔ QUAN QUAÛN LYÙ NHAØ NÖÔÙC ed 21 u. THÖÔNG NHAÂN w w w .fb a. 3. Heä thoáng Phaùp luaät thöông maïi ² Phaùp luaät veà quaûn lyù Nhaø nöôùc ñoái vôùi hoaït ñoäng thöông maïi ² Phaùp luaät veà thöông nhaân ² Phaùp luaät veà ho t ñ ng mua baùn haøng hoùa ² Phaùp luaät veà hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi ² Phaùp luaät veà hoaït ñoäng trung gian thöông maïi ² Phaùp luaät veà sôû höõu coâng nghieäp trong hoaït ñoäng thöông maïi ² Phaùp luaät veà troïng taøi thöông maïi 23 THÖÔNG NHAÂN 22 4. Nguoàn cuûa Luaät thöông maïi ² Vaên baûn quy phaïm phaùp luaät Vaên baûn Luaät: Quoác hoäi ban haønh Vaên baûn döôùi Luaät: Chính phuû, Boä, cô quan ngang Boä ban haønh. ² Ñieàu öôùc quoác teá: VN tham gia kyù keát. Ví duï: Coâng öôùc Vieân 1980 veà mua baùn haøng hoùa quoác teá; Hieäp ñònh thöông maïi Vieät – Myõ ² Taäp quaùn thöông maïi: Nhöõng thoùi quen ñöôïc thöøa nhaän roäng raõi trong hoaït ñoäng thöông maïi khoâng traùi Luaät thöông maïi Vieät Nam.* 24 u. ed 25 w w w .fb a. 7. Chuû theå Phaùp luaät thöông maïi ² Cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc: Chính phuû Caùc Boä, cô quan ngang Boä UÛy ban nhaân daân caùc caáp ² Hi p h i th ng m i: B o v quy n l i c a th ng nhaân. ² Thöông nhaân: Toå chöùc kinh teá Caù nhaân kinh doanh. 27 6. Ñoái töôïng ñieàu chænh cuûa Luaät TM ² Haønh vi thöông maïi: Haønh vi mang tính ngheà nghieäp do thöông nhaân thöïc hieän khi tham gia hoaït ñoäng thöông maïi. ² Phaân loaïi haønh vi thöông maïi: Haønh vi thöông maïi thuaàn tuùy: Haønh vi veà baûn chaát hoaøn toaøn mang tính thöông maïi. Ví duï: Mua haøng hoùa ñeå baùn laïi kieám lôøi. Haønh vi thöông maïi phuï thuoäc: Haønh vi coù baûn chaát daân söï do thöông nhaân thöïc hieän nhaèm phuïc vuï cho hoaït ñoäng ngheà nghieäp. Ví duï: Mua trang thieát bò cho vaên phoøng laøm vieäc. vn 5. Phaïm vi ñieàu chænh cuûa Luaät TM ² Ho t ñ ng th ng m i treân laõnh th VN: Caùc beân giao dòch cuøng coù muïc ñích lôïi nhuaän Moät beân trong giao dòch khoâng coù m c ñích l i nhuaän, nhöng ch n aùp d ng Lu t TM. ² Ho t ñ ng th ng m i ngoaøi laõnh th VN: Caùc beân ch n aùp d ng i u c qu c t VN laø thaønh vieân quy ñ nh. 26 8. Thöông nhaân ² Luaät thöông maïi Phaùp: laø ngöôøi thöïc hieän caùc haønh vi thöông maïi vaø laáy ñoù laøm ngheà nghieäp thöôøng xuyeân cuûa mình. ² Luaät thöông maïi Vieät Nam: Toå chöùc kinh teá thaønh laäp hôïp phaùp; Caù nhaân hoaït ñoäng thöông maïi ñoäc laäp, thöôøng xuyeân, coù ñaêng kyù kinh doanh. 28 Ñaëc ñieåm cuûa thöông nhaân: Coù naêng löïc haønh vi thöông maïi. Thöïc hieän haønh vi thöông maïi ñoäc laäp Nhaân danh chính mình vaø vì lôïi ích cuûa baûn thaân mình. Thöïc hieän haønh vi thöông maïi mang tính ngheà nghieäp thöôøng xuyeân Coù ñaêng kyù kinh doanh. w w .fb a. Caù nhaân hoaït ñoäng th ng maïi khoâng phaûi ñ ng kyù kinh doanh vaø khoâng phaûi laø “th ng nhaân”: Buoân baùn rong (buoân baùn d o); Buoân baùn nh ng v t d ng nh l coù ho c khoâng coù ñ a ñi m c ñ nh; Baùn quaø v t (quaø baùnh, ñ n, n c u ng) coù ho c khoâng coù ñ a ñi m c ñ nh; Buoân chuy n; Th c hi n caùc d ch v : ñaùnh giaày, baùn veù s , ch a khoùa, s a xe, gi xe, r a xe, caét toùc, v tranh, ch p nh … w ² 31 Phaân loaïi thöông nhaân: Caù nhaân - khoâng coù tö caùch phaùp nhaân: Hoä kinh doanh Toå chöùc kinh teá - coù tö caùch phaùp nhaân: Doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ, lieân hieäp HTX Boán ñieàu kieän baét buoäc cuûa phaùp nhaân Thaønh laäp hôïp phaùp; Coù cô caáu toå chöùc chaët cheõ; Coù taøi saûn ñoäc laäp vôùi toå chöùc caù nhaân khaùc vaø töï chòu traùch nhieäm baèng taøi saûn ñoù; Nhaân danh mình tham gia caùc quan heä phaùp luaät moät caùch ñoäc laäp. vn ed 29 ² u. ² 30 9. Nh ng nguyên t c c b n trong ho t ng th ng m i ² Nguyên t c bình ng: Không ph thu c thành ph n kinh t , quy mô, l nh v c, a bàn ho t ng. ² Nguyên t c t do, t nguy n tho thu n: Không vi ph m i u c m c a pháp lu t, trái o c xã h i. Không bên nào c áp t, c ng ép, e do , ng n c n bên nào. ² Nguyên t c áp d ng thói quen trong ho t ng th ng m i c thi t l p gi a các bên 32 Nguyên t c áp d ng t p quán trong ho t ng th ng m i: không trái nguyên t c c a Pháp lu t th ng m i; tr ng h p pháp lu t không có quy nh. ² Nguyên t c b o v l i ích chính áng c a ng i tiêu dùng: Th ng nhân có ngh a v thông tin y , trung th c cho ng i tiêu dùng v hàng hoá và d ch v , ch u trách nhi m v ch t l ng, tính h p pháp c a hàng hoá, d ch v .. ² Nguyên t c th a nh n giá tr pháp lý c a thông i p d li u: thông i p d li u có giá tr pháp lý t ng ng v n b n./. ² .fb CHÖÔNG 2 vn u. a. ed 33 Caâu hoûi oân taäp 1. Neâu khaùi nieäm, phaïm vi, ñoái töôïng ñieàu chænh cuûa Luaät thöông maïi? 2. Caùc loaïi chuû theå cuûa Luaät thöông maïi? 3. Phaân bieät haønh vi thöông maïi vaø haønh vi daân söï? 02/09/2012 w w w QUAÛN LYÙ NHAØ NÖÔÙC TRONG LÓNH VÖÏC THÖÔNG MAÏI 1 34 N I DUNG BÀI GI NG ² Qu n lý nhà n c v c p Gi y phép kinh doanh. ² Qu n lý nhà n c v ch t l ng s n ph m, hàng hóa. ² Qu n lý nhà n c v giá. ² X lý vi ph m trong l nh v c th ng m i. 02/09/2012 2 DANH M C T VI T T T ² NN: Nhà n c ² CQ: C quan ² SP: S n ph m ² HH: Hàng hóa ² DV: D ch v ² DN: Doanh nghi p ² SX: S n xu t ² KD: Kinh doanh ² TC&QC: Tiêu chu n và quy chu n V N B N LU T ² Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t 29/6/2006 (1/1/2007) ² Lu t Ch t l ng s n ph m, hàng hóa 21/11/2007 (1/7/2008) l nh Giá 10/5/2002 (1/7/2002) 3 4 02/09/2012 ed 02/09/2012 u. vn ² Pháp a. 1. Quaûn lyù NN veà caáp Giaáy pheùp KD 1.1. Vaên baûn luaät ² NÑ 43_15/4/2010 Ñaêng kyù DN ² NÑ 59_12/6/2006 Haøng hoùa, dòch vuï caám KD, haïn cheá KD vaø KD coù ñieàu kieän. ² NÑ 72_3/9/2009 Ñieàu kieän an ninh, traät töï ñoái vôùi ngaønh, ngheà KD coù ñieàu kieän 02/09/2012 w w w .fb QU N LÝ NHÀ N 5 C GI Y CH NG NH N NG KÝ DOANH NGHI P C P GI Y PHÉP KINH DOANH 02/09/2012 GI Y PHÉP KINH DOANH NGÀNH NGH KINH DOANH CÓ I U KI N 6 1.3. Giaáy pheùp kinh doanh (giaáy pheùp con): ² CQNN coù thaåm quyeàn caáp. ² Chæ aùp duïng cho ngaønh ngheà kinh doanh coù ñieàu kieän döôùi teân goïi khaùc nhau: (1) Chöùng chæ haønh ngheà (2) Giaáy xaùc nhaän voán phaùp ñònh (3) Giaáy CN ñuû ñieàu kieän kinh doanh (4) Giaáy CN ñuû ñieàu kieän an ninh, traät töï (5) Giaáy CN ñuû ñieàu kieän phoøng chaùy, chöõa chaùy. 7 ed 02/09/2012 u. vn 1.2. Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù DN ² CQNN coù thaåm quyeàn caáp ² Xaùc nhaän veà phaùp lyù vieäc thaønh laäp, quyeàn hoaït ñoäng SXKD cuûa DN ² YÙ nghóa: Coâng cuï quaûn lyù haønh chính cuûa NN Xaùc laäp tö caùch phaùp nhaân - Chuû theå kinh doanh cho DN. Thôøi ñieåm caáp: Sau khi Thöông nhaân ñöôïc thaønh laäp hôïp phaùp (tröø Chöùng chæ haønh ngheà, Giaáy xaùc nhaän voán phaùp ñònh) ² Thaåm quyeàn caáp: CQNN chuyeân ngaønh: Boä Coâng thöông, Boä Xaây döïng, Boä Y teá … ² YÙ nghóa phaùp lyù: Xaùc nhaän cuûa NN veà ñuû ñieàu kieän kinh doanh cuûa thöông nhaân. ² 02/09/2012 w w w .fb a. 1.4. Ñaëc ñieåm Giaáy pheùp kinh doanh ² Coâng cuï quaûn lyù nhöõng ngaønh KD phaûi ñaùp öùng ñieàu kieän veà: Voán kinh doanh Trình oä chuyeân moân, kinh nghieäm An ninh, traät töï, chaùy noå Cô sôû vaät chaát toái thieåu Veä sinh an toaøn thöïc phaåm ² Ñaûm baûo an toaøn cho khaùch haøng, xaõ hoäi. ² Ñoái töôïng aùp duïng: Thöông nhaân. 8 02/09/2012 9 02/09/2012 10 11 vn ed 02/09/2012 a. D ch v b o hi m ² D ch v pháp lý ² D ch v in, kh c d u ² D ch v b o v ² D ch v l hành qu c t . ² D ch v òi n (thu h i n ) ² D ch v c m ² Kinh doanh karaoke, v tr ng, massage ² Kinh doanh casino. 02/09/2012 w w w .fb ² 13 Khách s n, nhà ngh ² Hành ngh thú y ² D ch v vi n thông ² D ch v truy nh p, k t n i Internet ² D ch v b u chính ² Phân ph i i n ² D ch v h p tác làm phim ² D ch v v n t i a ph ng th c qu c t ² D ch v thi t k ph ng ti n v n t i ² u. Hàng hóa, d ch v kinh doanh có i u ki n: ² Vàng mi ng ² X ng, d u, khí t ² Th c ph m; Thu c dùng cho ng i ² Thu c thú y, thu c b o v th c v t ² Di v t, c v t, b o v t qu c gia ² Phim, a hình (g m c in, sao chép) ² D ch v y t , y d c c truy n ² V t li u n công nghi p, pháo hoa ² Công c h tr , súng s n. 02/09/2012 12 1.5. Caùc loaïi Giaáy pheùp kinh doanh ² Caáp theo ngaønh, lónh vöïc: ² Ngaønh coâng thöông: Xaêng daàu, khí ñoát, vaät lieäu noå coâng nghieäp … ² Ngaønh y: Thuoác duøng cho ngöôøi, thöïc phaåm ² Ngaønh vaên hoùa thoâng tin: Quaûng caùo, karaoke, vuõ tröôøng, in aán … ² Ngaønh taøi chính ngaân haøng: Baûo hieåm, chöùng khoaùn … ² Ngaønh coâng an: Giaáy xaùc nhaän ñuû ñieàu kieän veà an ninh traät töï, phoøng chaùy chöõa chaùy. 02/09/2012 14 Chöùng chæ haønh ngheà: CQNN / Hieäp hoäi ngheà nghieäp caáp cho caù nhaân coù ñuû trình ñoä chuyeân moân, kinh nghieäm veà moät ngaønh ngheà. ² Lónh vöïc aùp duïng: Dòch vuï phaùp lyù, khaùm chöõa beänh, kinh doanh döôïc phaåm, thuù y, thieát keá coâng trình, kieåm toaùn, moâi giôùi chöùng khoaùn … ² Ñieàu kieän: Giaùm ñoác Cty phaûi coù Chöùng chæ haønh ngheà. 2. Quaûn lyù NN veà chaát löôïng SP-HH ² vn ed u. 15 02/09/2012 Luaät Chaát löôïng SP-HH 21/11/2007 (1/7/2008) ² NÑ 132_31/12/2008 Quy ñònh chi tieát thi haønh Luaät Chaát löôïng SP-HH. ² Luaät Tieâu chuaån vaø Quy chuaån kyõ thuaät 29/6/2006 (1/1/2007) ² NÑ 127_1/8/2007 Quy ñònh chi tieát thi haønh Luaät TC&QC kyõ thuaät. ² 02/09/2012 w w w .fb a. 2.1. Khaùi nieäm chaát löôïng SP-HH ² Theo Toå chöùc quoác teá veà tieâu chuaån hoùa (ISO): Chaát löôïng SP-HH - möùc ñoä thoûa maõn nhöõng nhu caàu ñònh tröôùc cho noù trong ñieàu kieän xaùc ñònh veà kinh teá, kyõ thuaät, xaõ hoäi. ² Quan ñieåm cuûa ngöôøi tieâu duøng: Saûn phaåm ñaït chaát löôïng khi noù thoûa maõn mong muoán cuûa ngöôøi tieâu duøng. 17 02/09/2012 16 ² Quan ñieåm thöù ba: Saûn phaåm ñaït chaát löôïng khi noù thoûa maõn ñoøi hoûi cuûa thò tröôøng theá giôùi, ñaït Tieâu chuaån quoác teá. ² Luaät Chaát l ôïng SP-HH: Chaát l ôïng SP-HH - möùc ñoä caùc ñaëc tính cuûa SPHH ñaùp öùng tieâu chuaån coâng boá aùp duïng, quy chuaån kyõ thuaät t ng öùng (Ñieàu 3 Luaät Chaát l ôïng SP-HH). 02/09/2012 18 2.3. Khaùi nieäm quaûn lyù nhaø nöôùc veà chaát löôïng SP-HH ² Hoaït ñoäng cuûa CQ quaûn lyù nhaø nöôùc nhaèm ñònh höôùng phaùt trieån, naâng cao & kieåm soaùt chaát löôïng SP-HH ñaùp öùng caùc muïc tieâu kinh teá xaõ hoäi. 19 ed 02/09/2012 u. vn 2.2. Yeáu toá aûnh höôûng chaát löôïng SPHH ² Yeâu caàu cuûa thò tröôøng ² Trình ñoä saûn xuaát ² Söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc, coâng ngheä ² Cô cheá quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc. 20 CQ quaûn lyù NN veà chaát löôïng SP-HH: ² Chính phuû: Quaûn lyù chung ² Boä KH&CNä, Boä XD, Boä CT …: Quaûn lyù chaát löôïng haøng hoùa löu thoâng trong nöôùc, xuaát khaåu vaø haøng hoùa nhaäp khaåu. ² UBND tænh, thaønh phoá. 02/09/2012 w w w .fb a. Noäi dung quaûn lyù nhaø nöôùc veà chaát löôïng saûn phaåm, haøng hoùa: ² Ban haønh Vaên baûn luaät; ² Thaønh laäp CQ quaûn lyù nhaø nöôùc veà chaát löôïng haøng hoùa; ² Ban haønh heä thoáng tieâu chuaån, quy chuaån kyõ thuaät quoác gia; ² Quaûn lyù hoaït ñoäng chöùng nhaän chaát löôïng, heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng, giaùm ñònh chaát löôïng haøng hoùa. ² Kieåm tra, xöû lyù vi phaïm chaát löôïng SP-HH 02/09/2012 21 02/09/2012 22 ² Tieâu chuaån: Ñaëc tính kyõ thuaät vaø yeâu caàu quaûn lyù duøng laøm chuaån ñeå phaân loaïi, ñaùnh giaù SP-HH-DV. ² Quy chuaån kyõ thuaät: Möùc giôùi haïn cuûa ñaëc tính kyõ thuaät vaø yeâu caàu quaûn lyù maø SP-HH-DV phaûi tuaân thuû ñeå baûo ñaûm an toaøn, veä sinh, söùc khoeû con ng ôøi, baûo veä moâi tr ôøng. vn u. 23 02/09/2012 ed 02/09/2012 2.4. Khaùi nieäm tieâu chuaån chaát löôïng haøng hoùa ² Tieâu chuaån - Taøi lieäu kyõ thuaät söû duïng nhieàu laàn trong SXKD. ² Tieâu chuaån quoác gia (TCVN): Boä KH&CNä ban haønh. ² Tieâu chuaån cô sôû (TCCS): DN ban haønh .fb a. 2.5. Các lo i tiêu chu n ch t l ng: ² Tiêu chu n c b n: Quy nh c tính, yêu c u áp d ng chung cho m t l nh v c c th . ² Tiêu chu n thu t ng : Quy nh tên g i, nh ngh a i v i i t ng c a ho t ng trong l nh v c tiêu chu n. ² Tiêu chu n yêu c u k thu t: Quy nh v m c, ch tiêu, yêu c u i v i i t ng c a ho t ng trong l nh v c tiêu chu n. w ² w w 02/09/2012 ² 25 24 Tiêu chu n ph ng pháp th : Quy nh ph ng pháp l y m u, o, xác nh, phân tích, ki m tra, kh o nghi m, giám nh các m c, ch tiêu, yêu c u i v i SP-HH. Tiêu chu n ghi nhãn, bao gói, v n chuy n và b o qu n: Quy nh các yêu c u v ghi nhãn, bao gói, v n chuy n và b o qu n SP-HH. 02/09/2012 26 Cách H th ng tiêu chu n ch t l ng VN: Tiêu chu n qu c gia: TCVN Tiêu chu n c s : TCCS ² Tiêu chu n qu c t , tiêu chu n khu v c và tiêu chu n n c ngoài: DN t nguy n áp d ng. c tiêu chu n qu c gia: TCVN 4980: 2006 ² Tiêu chu n qu c gia có s hi u 4980, công b n m 2006. TCVN 111: 2006 (ISO 15: 1998) ² Tiêu chu n qu c gia t ng ng v i tiêu chu n qu c t . TCVN ISO 14001: 2006 c xây d ng trên ² Tiêu chu n qu c gia c s ch p nh n hoàn toàn tiêu chu n qu c t ISO 14001 v h th ng qu n lý môi tr ng c công b n m 2006. 27 02/09/2012 ed 02/09/2012 u. vn ² 02/09/2012 w w w .fb a. 2.6. Chöùng nhaän chaát löôïng & coâng nhaän heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ² Chöùng nhaän chaát löôïng saûn phaåm haøng hoùa: Hoaït ñoäng ñaùnh giaù & xaùc nhaän SP-HH phuø hôïp vôùi tieâu chuaån VN / tieâu chuaån quoác teá. Cô quan caáp Giaáy chöùng nhaän tieâu chuaån: Cô quan chöùng nhaän (QUATEST) thuoäc Toång cuïc Ño löôøng Tieâu chuaån chaát löôïng – Boä KH&CN. ² 28 Chöùng nhaän heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng: Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng saûn phaåm cuûa moät toå chöùc ñaït tieâu chuaån baûo ñaûm cho moïi saûn phaåm cung caáp ra thò tröôøng coù chaát löôïng cao. Boä tieâu chuaån quoác teá ISO – 9000 cuûa Toå chöùc Tieâu chuaån hoùa Quoác teá ñöa ra chuaån möïc cho heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng aùp duïng trong saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï. 150 quoác gia chaáp nhaän & aùp duïng tieâu chuaån ISO trong ñoù coù VN. ISO 29 02/09/2012 30 3.2. Muïc ñích ² Haïn cheá nhöõng tieâu cöïc cuûa thò tröôøng ² Baûo ñaûm giaù caû thò tröôøng ñoùng vai troø tích cöïc vaøo quaù trình phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi ² Baûo ñaûm khaû naêng caïnh tranh cuûa haøng hoùa VN treân thò tröôøng theá giôùi ² OÅn ñònh ñôøi soáng cuûa nhaân daân. 31 02/09/2012 ed 02/09/2012 u. vn 3. Quaûn lyù nhaø nöôùc veà giaù 3.1. Vaên baûn luaät Luaät Giaù_20/6/2012 (1/1/2013) Phaùp leänh veà giaù_10/5/2002 (1/7/2002) NÑ 170_25/12/2003 Quy ñònh chi tieát thi haønh moät soá Ñieàu cuûa Phaùp leänh giaù ² NÑ 75_9/6/2008 söûa ñoåi NÑ 170_2003. Thoâng t 104_13/11/2008_Boä Taøi chính H ôùng daãn thöïc hieän NÑ 170, 75. Thoâng tö 122_12/8/2010 söûa ñoåi TT 104. 02/09/2012 w w w .fb a. 3.3. Caùc hình thöùc vaø coâng cuï quaûn lyù giaù 3.3.1. Quaûn lyù baèng ñònh giaù tröïc tieáp: Nhaø nöôùc duøng coâng cuï haønh chính (caùc bieän phaùp bình oån giaù) taùc ñoäng vaøo möùc giaù, höôùng noù ñeán giaù trò thò tröôøng, goàm: ² Giaù chuaån: Möùc giaù chuaån cho moät soá maët haøng, DN phaûi giao dòch theo möùc giaù naøy (giaù baùn leû ñieän, cöôùc dòch vuï böu chính…). ² Giaù saøn: Möùc giaù toái thieåu, caùc giao dòch treân thò tröôøng khoâng ñöôïc thöïc hieän thaáp hôn möùc giaù saøn (giaù thu mua luùa…). 33 ² ² ² 32 Giaù traàn: Möùc giaù toái ña, caùc giao dòch khoâng ñöôïc cao hôn möùc giaù naøy (xaêng daàu, thuoác chöõa beänh, c ôùc vaän chuyeån haøng khoâng noäi ñòa…). Khung giaù: Goàm giaù saøn & giaù traàn, cho pheùp giaù caû thò tröôøng dao ñoäng trong khung giaù (giaù cho thueâ ñaát, maët nöôùc, giaù baùn nhaø ôû thuoäc sôû höõu Nhaø nöôùc, giaù nöôùc saïch cho sinh hoaït…) Trôï giaù: Söû duïng caùc coâng cuï taøi chính vaø tín duïng (öu ñaõi thueá, öu ñaõi tín duïng, trôï caáp taøi chính …) nhaèm bieán ñoåi möùc giaù (cöôùc vaän chuyeån baèng xe buyùt…). 02/09/2012 34 35 loaïi haøng hoùa, dòch vuï ñeå coù hình thöùc quaûn lyù thích hôïp: haøng hoùa, dòch vuï ñoäc quyeàn (ñieän, nöôùc, vaän chuyeån ñöôøng saét, ñöôøng khoâng …) Nhaø nöôùc kieåm soaùt giaù caû baèng ñònh giaù. ² Xaây döïng chính saùch choáng phaù giaù haøng nhaäp khaåu vaøo VN nhaèm baûo veä quyeàn lôïi cuûa DN trong nöôùc. .fb vn a. ² Phaân ² w ² ² w w 02/09/2012 02/09/2012 ed 02/09/2012 3.4. Noäi dung quaûn lyù nhaø nöôùc veà giaù ² Kieåm soaùt laïm phaùt, bình oån giaù haøng hoùa, dòch vuï thieát yeáu cho saûn xuaát vaø ñôøi soáng nhaân daân. ² Aùp duïng ñoàng boä caùc bieän phaùp taøi chính, tieàn teä, thueá… ² OÅn ñònh tyû giaù hoái ñoaùi. ² Xaây döïng chính saùch tieàn teä ñuùng ñaén: Ñieàu hoøa cung öùng tieàn vaø laõi suaát. u. 3.3.2. Quaûn lyù giaù baèng coâng cuï giaùn tieáp ² Nhaø nöôùc söû duïng caùc coâng cuï goàm: Chính saùch taøi chính, tieàn teä Chính saùch thu nhaäp Quy ñònh xuaát, nhaäp khaåu Löu thoâng haøng hoùa, ñieàu hoøa thò tröôøng … ² Nhaèm baûo ñaûm caân ñoái cuûa cung vaø caàu ngaén haïn / daøi haïn, qua ñoù ñieàu tieát giaù haøng hoùa treân thò tröôøng. ² ² 37 36 Th c tr ng: 6/2011 Thanh tra B Tài chính ki m tra giá 7 m t hàng thi t y u (gas, phân bón, s a b t cho tr d i 6 tu i, th c n ng, thép xây d ng) ch n nuôi, xi m ng, t i 21 doanh nghi p, k t qu : 6/7 m t hàng t ng giá, c th : Phân bón t ng 25%, chi phí u vào ch t ng 9,25%; Xi m ng t ng 20% chi phí u vào ch t ng t 14% -> 16%. Th c n ch n nuôi t ng t 14,1% - 16,8% S a b t cho tr em d i sáu tu i t ng 8% 11,5%; Gas t ng 5% - 12%. Thép xây d ng t ng 14%. 02/09/2012 38 39 ed 02/09/2012 a. Th m quy n x ph t: c thêm Pháp l nh X lý vi ph m hành chính 02/09/2012 w w w .fb ² 4. X lý vi ph m trong th ng m i 4.1. V n b n lu t ² Pháp l nh X lý vi ph m hành chính 2/7/2002 (1/10/2002) ² Pháp l nh X lý vi ph m hành chính s a i 2/4/2008 (1/8/2008) ² N 128_16/12/2008 Quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ² N 6_16/1/2008 X ph t vi ph m hành chính trong ho t ng th ng m i. ² N 112_1/12/2010 s a i N 6_2008 vn Nguyên nhân chính: Chi phí qu ng cáo, ti p th v t m c quy nh (10% t ng chi phí kinh doanh). DN kinh doanh s a chi qu ng cáo, ti p th trên 50% t ng chi phí kinh doanh. Công ty TNHH Mead Jonhson Nutrition VN chi v t m c quy nh 114 t . Công ty TNHH Nestlé VN chi v t m c quy nh 181,4 t . u. ² 41 02/09/2012 40 4.2. Th i hi u x ph t: ² 1 n m t ngày hành vi vi ph m th c hi n ² 2 n m t ngày hành vi vi ph m th c hi n: Ho t ng xu t, nh p kh u; Buôn l u, buôn bán ho c v n chuy n hàng nh p l u; S n xu t kinh doanh hàng gi . Chú ý: Th i gian t ch c vi ph m c tình tr n tránh, c n tr vi c x ph t không c tính vào th i hi u x ph t. 02/09/2012 42 4.3. X lý vi ph m ² Hình th c x ph t chính: C nh cáo Ph t ti n * ² Hình th c x ph t b sung: T c quy n s d ng có th i h n ho c không th i h n các lo i gi y phép, ch ng ch hành ngh . T ch thu tang v t, ph ng ti n vi ph m vn ed a. 4.3. Nguyên t c x lý: .fb M i hành vi vi ph m ch áp d ng m t hình th c x ph t chính cùng m t / nhi u hình th c x ph t b sung, bi n pháp kh c ph c h u qu w Quá th i h n x ph t: Không cx ph t, ch c áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu . 02/09/2012 w w ² Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c tiêu h y hàng gây h i s c kho con ng i, môi tr ng… Bu c tái xu t hàng Bu c kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi tr ng, lây lan d ch b nh Bu c thu h i hàng vi ph m v nhãn mác Bu c lo i b y u t gi m o trên nhãn, bao bì. u. 43 02/09/2012 ² ² 45 02/09/2012 44 4.4. M t s quy nh c th ² Vi ph m quy nh v Gi y CN KDN Ph t ti n t 1 – 3 tr.: Kinh doanh không úng ngành ngh , m t hàng, a i m ghi trong Gi y CN KDN. ² Kinh doanh hàng hóa c m kinh doanh Ph t c nh cáo / ph t ti n t 500.000 – 35 tr. tùy vào giá tr hàng hóa. Giá tr hàng t 100 tr. ng có th b truy c u trách nhi m hình s v t i “mua bán hàng c m” 02/09/2012 46
- Xem thêm -