Tài liệu Bài giảng kỹ thuật vi xử lý ts phạm hoàng duy chương 7 ghép nối 8088 với thiết bị vào ra

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 82 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG MÔN Kỹ Thuật Vi Xử Lý Giảng viên: TS. Phạm Hoàng Duy Điện thoại/E-mail: phamhduy@gmail.com Bộ môn: Khoa Học Máy Tính- Khoa CNTT1 Học kỳ/Năm biên soạn:2009 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ NỘI DUNG GHÉP NỐI 8088 VỚI THIẾT BỊ VÀO/RA Giảng viên: TS. Phạm Hoàng Duy E-mail: phamhduy@gmail.com Năm biên soạn: 2009 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 2 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Nội dung  Phân loại  Giải mã địa chỉ  Phương pháp lập trình vào ra www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 3 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Ghép nối thiết bị vào ra Địa chỉ & Điều khiển CPU Giao tiếp bộ nhớ Địa chỉ Dữ liệu Địa chỉ IO Giao tiếp & Điều vào/ra khiển www.ptit.edu.vn Bộ nhớ GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Thế giới bên ngoài Trang 4 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Phân loại thiết bị vào/ra  Thiết bị vào/ra có không  Thiết bị vào/ra dùng gian địa chỉ tách biệt chung không gian địa chỉ với bộ nhớ 00000 Địa chỉ bộ nhớ 0000 00000 Địa chỉ vào/ ra Địa chỉ bộ nhớ FFFF Vào ra FFFFF FFFFF www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 5 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Phân loại thiết bị vào/ra  Thao tác đọc/ghi dữ liệu     Thao tác đọc/ghi dữ liệu IN AX,[Địa chỉ cổng] OUT [Địa chỉ cổng], AX Địa chỉ cổng vào/ra  0000-FFFF: Lưu trong DX 00-FF: địa chỉ trực tiếp    www.ptit.edu.vn  MOV [địa chỉ cổng],AX Đọc: MOV AX,[Địa chỉ cổng] Địa chỉ cổng vào/ra  00000-FFFFF GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 6 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Giải mã địa chỉ  Tổ hợp các tín hiệu địa chỉ và điều khiển thành xung đọc/ghi  Địa chỉ riêng • IO + RD~ + Ai…Aj = IN • IO + WR~ + Ai…Aj = OUT  Địa chỉ chung với bộ nhớ • M~ + RD~ + Ai…Aj = IN • M~ + WR~ + Ai…Aj = OUT www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 7 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Bài tập  Xây dựng mạch giải mã cho thiết bị đọc có địa chỉ cổng: 8000H www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 8 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Ví dụ 1 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 9 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Ví dụ 2 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 10 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Ví dụ 3 _ _ _ _ _ _ _ _ G A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 O0O1O2O3O4O5O6O7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 11 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Giao tiếp vào ra  Đệm dữ liệu  Thực hiện giao thức điều khiển thiết bị  Chuyển đổi định dạng dữ liệu  Phát hiện và sửa lỗi Phía CPU Dữ liệu Địa chỉ Điều khiển www.ptit.edu.vn Phía thiết bị Thanh ghi đệm dữ liệu Cổng vào Thanh ghi trạng thái Cổng ra Điều khiển giao thức vào/ra GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Điều khiển IO Trang 12 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Phương pháp lập trình vào ra  Vào ra lập trình  CPU thăm dò trạng thái thiết bị vào/ra  Thực hiện các thao tác đọc/ghi số liệu  Vào ra sử dụng ngắt  Thiết bị vào ra thông báo cho CPU về tình trạng hoạt động  CPU thực hiện thao tác đọc/ghi số liệu  Vào ra trực tiếp bộ nhớ  Yêu cầu phần cứng đặc biệt  CPU không phải thực hiện thao tác số liệu www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 13 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Ví dụ ghép nối bàn phím www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 14 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Chương trình đọc bàn phím www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 15 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Chương trình đọc bàn phím  Biết cổng ghi A  Biết cổng đọc B  Trễ ~4000 NOP  Chương trình =?? www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 16 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Ghép nối hiển thị số www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 17 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Ghép nối hiển thị số www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 18 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Ghép nối hiển thị số  Cổng A: chọn số  Cổng B: giá trị  Chương trình!!! www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 19 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Điều khiển đèn báo hiệu www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 20
- Xem thêm -