Tài liệu Bài giảng bài thấu kính phân kỳ vật lý 9 (9)

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Người dạy : Nguyễn Huy Hoàng Kiểm tra bài cũ : Câu hỏi: Trình bày các đặc điểm của thấu kính hội tụ? Phát biểu các kết luận về đƣờng truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ? TIẾT 48. BÀI 44: THẤU Thứ ba ngày 03 thang 02 năm 2009 KÍNH PHÂN KÌ I. Đặc điểm của thấu kính phân kì:1. Quan sát và tìm cách nhận biết: - Là vật trong suốt có phần rìa dày hơn phần giữa. - Kí hiệu : TIẾT 48. BÀI 44: THẤU Thứ ba ngày 03 thang 02 năm 2009 KÍNH PHÂN KÌ I. Đặc điểm của thấu kính phân kì:1. Quan sát và tìm cách nhận biết: 2. Thí nghiêm: Nhận xét: Chùm tia tới thấu kính song song cho chùm tia ló loe rộng ra tkht Gièng Kh¸c tkPK • §Òu lµ vËt thÓ trong suèt. • Cã phÇn r×a máng h¬n • Cã phÇn r×a dÇy h¬n phÇn phÇn gi÷a. • Chïm tia tíi song song víi trôc chÝnh cho chïm tia lã héi tô. gi÷a. • Chïm tia tíi song song víi trôc chÝnh cho chïm tia lã ph©n k×. TIẾT 48. BÀI 44: THẤU KÍNH PHÂN KÌ I. Đặc điểm của thấu kính phân kì:1. Quan sát và tìm cách nhận biết: 2. Thí nghiêm: II. Trục chính, quang tâm, tiêu điểm và tiêu cự của thấu kính phân kì: chính: 1. Trục  TIẾT 48. BÀI 44: THẤU Thứ ba ngày 03 thang 02 năm 2009 KÍNH PHÂN KÌ I. Đặc điểm của thấu kính phân kì:1. Quan sát và tìm cách nhận biết: 2. Thí nghiêm: II. Trục chính, quang tâm, tiêu điểm và tiêu cự của thấu kính phân kì: chính: 1. Trục 2. Quang tâm: O  * Mọi tia tới qua quang tâm O cho tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phƣơng của tia tới. TIẾT 48. BÀI 44: THẤU KÍNH PHÂN KÌ I. Đặc điểm của thấu kính phân kì:1. Quan sát và tìm cách nhận biết: 2. Thí nghiêm: II. Trục chính, quang tâm, tiêu điểm và tiêu cự của thấu kính phân kì: chính: 1. Trục 2. Quang tâm: 3. Tiêu điểm:  O F F’ TIẾT 48. BÀI 44: THẤU Thứ ba ngày 03 thang 02 năm 2009 KÍNH PHÂN KÌ I. Đặc điểm của thấu kính phân kì:1. Quan sát và tìm cách nhận biết: 2. Thí nghiêm: II. Trục chính, quang tâm, tiêu điểm và tiêu cự của thấu kính phân kì: chính: 1. Trục 2. Quang tâm: 3. Tiêu điểm: 4. Tiêu cự : f = OF = OF’  O F F’ GHI NHỚ: • Thấu kính phân kì thường có độ dày phần rìa dầy hơn phần giữa. • Chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho chùm tia ló phân kì. • Đường truyền của hai tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì: + Tia tới song song với trục chính thì tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm. + Tia tới qua quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới. TIẾT 48. BÀI 44: THẤU Thứ ba ngày 03 thang 02 năm 2009 KÍNH PHÂN KÌ I. Đặc điểm của thấu kính phân kì: II. Trục chính, quang tâm, tiêu điểm và tiêu cự của thấu kính phân kì: III. Vận dụng: C7: S. . F O . F’  TIẾT 48. BÀI 44: THẤU Thứ ba ngày 03 thang 02 năm 2009 KÍNH PHÂN KÌ I. Đặc điểm của thấu kính phân kì: II. Trục chính, quang tâm, tiêu điểm và tiêu cự của thấu kính phân kì: III. Vận dụng: C7: C9: So sánh sự giống và khác nhau giữa thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì. tkht Gièng tkPK • §Òu lµ vËt thÓ trong suèt. • C¸c tia s¸ng ®i qua quang t©m cho tia lã tiÕp tôc truyÒn th¼ng theo ph¬ng cña tia tíi. Kh¸c • Cã phÇn r×a máng h¬n • Cã phÇn r×a dÇy h¬n phÇn phÇn gi÷a. • Chïm tia tíi song song víi trôc chÝnh cho chïm tia lã héi tô. • Tia tíi song song víi trôc chÝnh cho tia lã ®i qua tiªu ®iÓm F gi÷a. • Chïm tia tíi song song víi trôc chÝnh cho chïm tia lã ph©n k×. • Tia tíi song song víi trôc chÝnh cho tia lã kÐo dµi qua tiªu ®iÓm F HƢỚNG DẪN VỀ NHÀ  HỌC THUỘC PHẦN GHI NHỚ SGK – 121.  XEM LẠI C1 ĐẾN C9/SGK  LÀM BÀI TẬP 43-44.1, 43-44.2/SBT “Vòng quay kỳ diệu” C O N S Ố M A Y M Ắ N 1 2 3 4 Dừng Bắt đầu Thời gian: 12 13 14 15 10 11 987654321giờ Hết Tiếp tục “Vòng quay kỳ diệu” C O N S Ố M A Y M Ắ N 3 1 4 Dừng Bắt đầu Thời gian: 12 13 14 15 10 11 987654321giờ Hết Tiếp tục “Vòng quay kỳ diệu” C O N S Ố M A Y M Ắ N 4 3 Dừng Bắt đầu Xin chúc mừng bạn, bạn đã tìm đƣợc con số may mắn, và phần thƣởng của bạn là một tràng pháo tay của các bạn và cùng với đó là một điểm 9 may mắn ! Tiếp tục
- Xem thêm -