Tài liệu Bài giảng bài quan hệ góc tới và góc khúc xạ vật lý 9 (6)

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Phòng GD&ĐT TP Bắc Ninh Trường THCS Phong Khê     A 600 I N' KK A' N Biên soạn: Nguyễn Văn Yên Triggers Slide KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Nhận xét đƣờng truyền của tia sáng, chỉ ra điểm tới, tia tới, tia khúc xạ. So sánh độ lớn góc khúc xạ và góc tới. N . Pháp tuyến NN’ Tia tới AB C Điểm tới B B N' Tia khúc xạ BC . A Góc tới CBN >Góc khúc xạ ABN’ 2. Còng hái nh trªn nhng m«i trêng ngîc l¹i N . Pháp tuyến NN’ C Điểm tới B B Tia khúc xạ BC Tia tới AB N’ Góc khúc xạ CBN >Góc tới ABN’ . A Tiết 45 Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ I. SỰ THAY ĐỔI GÓC KHÖC XẠ THEO GÓC TỚI 1. Thí nghiệm Bố trí thí nghiệm nhƣ hình 31.1 a. Khi gãc tíi NIA=600 Cắm một đinh ghim tại điểm A Đặt mắt phía cạnh cong của miếng thuỷ tinh sao cho nhìn thấy điểm A qua khe I. Đƣa đinh ghim A' tới vị trí sao cho nó che khuất đồng thời cả khe I và đinh ghim A. A 600 I N' KK A' N C1 Chứng minh rằng nối các vị trí A, I, A' là đƣờng truyền của tia sáng từ đinh ghim A đến mắt. Tiết 45 Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ I. SỰ THAY ĐỔI GÓC KHÖC XẠ THEO GÓC TỚI 1. Thí nghiệm Bố trí thí nghiệm nhƣ hình 31.1 a. Khi gãc tíi NIA=600 Trả lời C1: Đặt mắt ở cạnh cong của miếng thuỷ tinh ta thấy chỉ có một vị trí quan sát đƣợc hình ảnh của đinh ghim A qua miếng thuỷ tinh. Điều đó chứng tỏ ánh sáng từ A phát ra, truyền đến khe hở I vào miếng thuỷ tinh rồi đến mắt. Khi chỉ nhìn thấy đinh ghim A' có nghĩa là A' đã che khuất I và A, Do đó ánh sáng từ A phát ra không đến mắt đƣợc. Vậy đƣờng nối A,I,A' là đƣờng truyền của tia sáng từ A đến mắt. A N' Thuỷ tinh I Kkhí A' 600 N C1 Chứng minh rằng nối các vị trí A, I, A' là đƣờng truyền của tia sáng từ đinh ghim A đến mắt. Tiết 45 Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ I. SỰ THAY ĐỔI GÓC KHÖC XẠ THEO GÓC TỚI 1. Thí nghiệm Bố trí thí nghiệm nhƣ hình 31.1 a. Khi gãc tíi NIA=600 Trả lời C2: Tia sáng từ không khí vào thuỷ tinh, bị khúc xạ tại mặt phân cách giữa không khí và thuỷ tinh. AI là tia tới, A'I là tia khúc xạ, góc NIA là góc tới góc, góc N'IA' là góc khúc xạ. Các em quan sát C2 Nêu nhận xét về đƣờng truyền của tia sáng từ không khí vào thuỷ tinh. Chỉ ra tia tới, tia khúc xạ, góc tới, góc khúc xạ. Đo độ lớn góc khúc xạ và ghi vào bảng 1. A 600 I N' Góc KX A' 400 Góc tới N Tiết 45ĐỔI Quan hệ KHÖC giữa góc và góc I. SỰ THAY GÓC XẠtới THEO GÓCkhúc TỚI xạ 1. Thí nghiệm Bố trí thí nghiệm nhƣ hình 31.1 a. Khi gãc tíi NIA=600 Minh hoạ TN 300 Thuỷ tinh Tiến hành TN theo các bƣớc tƣơng tự nhƣ trên. 450 + Tắt 300 00+Bảng 00 i b. Khi gãc tíi b»ng 450, 300, 00. Vẽ đƣờng truyền của tia sáng từ đinh ghim đến mắt trong từng trƣờng hợp đo các góc khúc xạ tƣơng ứng ghi vào bảng 1 N 450 KQđo Lần đo Không khí 00 r 300 200 N' Gãc tíi i Gãc tíi r 1 2 600 450 400 300 3 300 200 4 00 00 Tiết 45 Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ I. SỰ THAY ĐỔI GÓC KHÖC XẠ THEO GÓC TỚI 1. Thí nghiệm 2. Kết luận Khi ánh sáng truyền từ không khí sang thuỷ tinh: - Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới - Góc tới tăng (giảm) góc khúc xạ cũng tăng (giảm) 3. Mở rộng Ngƣời ta đã làm nhiều TN về hiện tƣợng khúc xạ. Khi chiếu ánh sáng từ không khí sang môi trƣờng trong suốt rắn, lỏng khác nhau nhƣ thạch anh, nƣớc đá, rƣợu, dầu…ngƣời ta đều thấy kết luận trên vẫn đúng. Tiết 45 Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ I. SỰ THAY ĐỔI GÓC KHÖC XẠ THEO GÓC TỚI II. VẬN DỤNG M C3 Trên hình cho biết M là vị trí đặt mắt để nhìn thấy viên sỏi nhỏ trong nƣớc, A là vị trí thực của viên sỏi, B là ảnh của nó, PQ là mặt nƣớc. Hãy vẽ đƣờng truyền của tia sáng đến từ viên sỏi đến mắt. B A Tiết 45 Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ I. SỰ THAY ĐỔI GÓC KHÖC XẠ THEO GÓC TỚI II. VẬN DỤNG N S C4 Trên hình cho biết SI là tia tới. Tia khúc xạ của tia này trùng với một trong số các đƣờng IH, IE, IG, IK. Hãy điền dấu mũi tên vào tia khúc xạ đó. Không khí I Q Nƣớc H K N’ E G DẶN DÕ • Học kỹ bài và đọc phần có thể em chƣa biết. • Làm phần còn lại bài tập 40- 41 SBT trang 48-49 BÀI HỌC KẾT THÚC TẠI ĐÂY! CÁM ƠN CÁC EM? DÀNH CHO THẦY (CÔ) • Ở SLIDE 7 SAU KHI NHẤN 2 LẦN CHUỘT TRÁI Ở MÀN HÌNH, THẦY (CÔ) CHUYỂN SANG 45 + Tắt NHẤN 2 LẦN, NẾU MUỐN TẮT "TIA…" CHO THOÁNG, NHẤN THÊM LẦN NỮA; TIẾP 30 TỤC CHUYỂN SANG , CUỐI CÙNG NHẤN 0 +Bảng • CÁI HAY CỦA NÓ LÀ ỨNG VỚI MỖI TIA TỚI, TA CÓ THỂ LẶP LẠI NGAY NHIỀU LẦN CHO HS QUAN SÁT ĐƢỢC KỸ HƠN, ĐỂ ĐỒNG THỜI CÁC TIA HOẶC RIÊNG RẼ TỪNG TIA ĐỀU ĐƢỢC. 0 0 0
- Xem thêm -