Tài liệu Bài giảng bài phương trình trạng thái của khí lí tưởng vật lý 10 (11)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VẬT LÍ 10 PHƢƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƢỞNG Kiểm tra bài cũ 1. Thế nào là quá trình đẳng nhiệt? Viết biểu thức định luật Bôilơ – Mariốt cho trường hợp một lượng khí xác định biến đổi từ trạng thái (1) qua trạng thái (2). 2. Thế nào là quá trình đẳng tích? Viết biểu thức định luật Sác lơ cho trường hợp một lượng khí xác định biến đổi từ trạng thái (1) qua trạng thái (2). trạng thái (1) V1, p1, T1 Xét ở điều kiện lí tưởng, hãy lập mối quan hệ của các thông số ở hai trạng thái trên? trạng thái (2) V2 , p2 , T2 1 p1,V1,T1 Chưa có mối liên hệ trực tiếp Quá trình đẳng nhiệt 1’ p’,V2,T1 2 p2,V2,T2 Quá trình đẳng tích Phân tích các giai đoạn của quá trình biến đổi trạng thái từ 1 đến 2 Ta phân ra thành 2 giai đoạn Giai đoạn 1 từ 1 đến 1’ p1, V1, T1 p1.V1 = p’ .V2 p’, V2 , T1 Giai đoạn 2 từ 1’ đến 2 p’/T1 = p2/T2 p’, V2 , T1 p2 ,V2 ,T2 Hãy thiết lập mối quan hệ giữa hai giai đoạn? Kết luận 1 p1,V1,T1 p1V1 p 2 V2  T1 T2 2 p2,V2,T2 Phƣơng trình trạng thái khí lí tƣởng Chú ý * Phương trình trạng thái của khí lí tưởng chỉ đúng đối với một lượng khí lí tưởng xác định. * Hằng số PV/T phụ thuộc vào khối lượng khí. Vận dụng Câu 1 Mối liên hệ giữa áp suất, thể tích, nhiệt độ của một lượng khí trong quá trình nào sau đây không được xác định bằng phương trình trạng thái của khí lí tưởng ? a/ Nung nóng một lượng khí trong một bình đậy kín. b/ Nung nóng một lượng khí trong một bình không đậy kín. c/ Nung nóng một lượng khí trong một xilanh kín có pít tông làm khí nóng lên, nở ra, đẩy píttông di chuyển. d/ Dùng tay bóp lõm quả bóng bàn. Vận dụng Câu 2 (Ví dụ tr164 SGK) • Trạng thái 1 t1 = 27 0C V1 = 100 cm3 p1 = 105 Pa • Trạng thái 2 t2 =39 0C V2 = 20cm3 p2 = ? Hƣớng dẫn Theo phương trình trạng thái khí lí tưởng thì: P1.V1/ T1=P2.V2/ T2 => P2 = P1V1T2/ T1V2 Vận dụng Câu 3: Có một lượng khí lí tưởng đựng trong bình. Hỏi áp suất của khí sẽ biến đổi thế nào nếu thể tích của bình tăng gấp ba lần, còn nhiệt độ tuyệt đối thì giảm đi một nửa? a. Áp suất không đổi. b. Áp suất tăng gấp đôi. c. Áp suất tăng gấp bốn lần. d. Áp suất giảm đi sáu lần.
- Xem thêm -