Tài liệu Bài giảng bài phương trình cân bằng nhiệt vật lý 8 (5)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PHƢƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT KHIEM CAOKY 1. Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ? A. Khối lượng của vật. B. Khối lượng riêng của chất tạo nên vật. C. Chất cấu tạo nên vật. D. Độ tăng nhiệt độ của vật. KHIEM CAOKY 2. Nhiệt dung riêng của một chất cho ta biết điều gì ? A. Nhiệt lượng cần truyền cho chất đó để nhiệt độ tăng thêm 10C. B. Nhiệt lượng cần truyền cho 1 kg chất đó để nhiệt độ giam xuống 10C. C. Nhiệt lượng cần truyền cho 1 kg chất đó để nhiệt độ tăng thêm 10C. D. Nhiệt lượng cần truyền cho 1 g chất đó để nhiệt độ tăng thêm 10C. KHIEM CAOKY 3. Một nồi nhôm trong đựng 2 lít nước ở nhiệt độ 250C. Dùng bếp đun cho nước trong nồi sôi, độ tăng nhiệt độ của nồi nhôm đó là bao nhiêu ? A. 250C B. 1250C C. 1000C D. 750C KHIEM CAOKY 4. Công thức nào sau đây là công thức tính nhiệt lượng mà một vật thu vào để nóng lên ? A. m.c Q = t B. Q = m.t c C. t Q = c.m D. Q = m.c.t0 0 0 0 KHIEM CAOKY Tiết 29, Bài 25: PHƢƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT Nhận xét: Qua emảnh có sau: Hãyhình quanảnh sát đó hình Khi hai vật tiếp xúc với nhau thì nhiệt sẽ nhậntừxét gì? truyền vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn, khi nhiệt độ hai vật bằng nhau thì ngừng truyền nhiệt. Nhiệt độ bằng nhau Vật A ra A Tỏa Nhiệtnhiệt độ cao lượng Truyền nhiệt Ngừng truyền B Thu vào nhiệtVật B Nhiệt độ thấp lượng nhiệt KHIEM CAOKY Tiếp xúc nhau Bài 25: PHƢƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT I. Nguyên lý truyền nhiệt 1. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn. 2. Sự truyền nhiệt xay ra cho tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì dừng lại. 3. Nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào. II. Phương trình cân bằng nhiệt Q tỏa ra = Q thu vào Nhiệt lượng tỏa ra được tính bằng công thức Q = m.c.(t1 – t2), với t1 là nhiệt độ ban đầu còn t2 là nhiệt độ cuối cùng của quá trình truyền nhiệt. III. Ví dụ về dùng phương trình cân bằng nhiệt Thả một quả cầu nhôm có khối lượng 0,15kg được đun nóng tới 100oC và một cốc nước ở nhiệt độ 20oC. Sau một thời gian, nhiệt độ của quả cầu và của nước đều bằng 25oC. Tính khối lượng nước, coi như chỉ quả cầu và nước truyền nhiệt cho nhau. KHIEM CAOKY Bài 25: PHƢƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT I. Nguyên lý truyền nhiệt 1. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn. 2. Sự truyền nhiệt xãy ra cho tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì dừng lại. 3. Nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào. II. Phương trình cân bằng nhiệt Q tỏa ra = Q thu vào III. Ví dụ về dùng phương trình cân bằng nhiệt Tóm tắt: m1 = 0,15kg c1 = 880J/kg.độ. t1 = 100oC t = 25oC c2 = 4 200J/kg.độ t2 = 20oC m2? Nhiệt lượng do quả cầu nhôm tỏa ra: Q1 = m1.c1.(t1 – t) = 0,15.880.(100-25) = 9 900(J) Nhiệt lượng do nước thu vào: Q2 = m2.c2.(t – t2) Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt: Q1 = Q2  m2.c2.(t – t2) = 9 900 9900 m2 = = 0,47(kg) 4200(25-20) KHIEM CAOKY Bài 25: PHƢƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT I. Nguyên lý truyền nhiệt 1. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn. 2. Sự truyền nhiệt xãy ra cho tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì dừng lại. 3. Nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào. II. Phương trình cân bằng nhiệt Q tỏa ra = Q thu vào III. Ví dụ về dùng phương trình cân bằng nhiệt IV. Vận dụng C1 Hãy dùng phương trình cân bằng nhiệt để tính nhiệt độ của hỗn hợp gồm 200g nước đang sôi đổ vào 300g nước ở nhiệt độ phòng. (25oC) Tóm tắt: Nhiệt lượng do nước sôi tỏa ra: m1 = 0,2kg Q1 = m1.c1.(t1 – t) = 0,2.4200.(100-t) o t1 = 100 C Nhiệt lượng do nước ở nhiệt độ phòng thu vào: C1 = C2 = 4 200J/kg.độ Q = m .c .(t – t ) = 0,3.4200 ( t – 25) 2 2 2 2 t2 = 25oC Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt: m2 = 0,3kg Q1 = Q2  0,2.4200.(100-t) = 0,3.4200 ( t – 25) KHIEM CAOKY t=?  t = 550C Bài 25: PHƢƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT I. Nguyên lý truyền nhiệt 1. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn. 2. Sự truyền nhiệt xãy ra cho tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì dừng lại. 3. Nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào. II. Phương trình cân bằng nhiệt Q tỏa ra = Q thu vào III. Ví dụ về dùng phương trình cân bằng nhiệt IV. Vận dụng C2 Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,5kg vào 500g nước. Miếng đồng nguội đi từ 80oC xuống 20oC. Hỏi nước nhận được một nhiệt lượng bao nhiêu và nóng lên thêm bao nhiêu độ? Nhiệt lượng nước thu vào bằng nhiệt lượng đồng tỏa ra. Q1=Q2 =m1c1 (t1 – t2)= 0,5 .380 .(80 – 20) = 11400(J) Độ tăng nhiệt độ của nước. KHIEM CAOKY  ∆t = 5,4oC Q2 = m2c2.∆t = 0,5. 4200. ∆t =11400 Hướng dẫn về nhà - Học bài - Làm bài tập C2, C3 SGK/89 KHIEM CAOKY
- Xem thêm -