Tài liệu Bài giảng bài năng lượng liên kết của hạt nhân và phản ứng hạt nhân vật lý 12 (3)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN PHẢN ỨNG HẠT NHÂN. NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN PHẢN ỨNG HẠT NHÂN. III. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN. 1. Định nghĩa và đặc tính. - Đ/n: Phản ứng hạt nhân là quá trình các hạt nhân tương tác với nhau và biến đổi thành các hạt nhân khác. - Phân loại: a. Phản ứng hạt nhân tự phát. + Là quá trình tự phân rã của một hạt nhân không bền vững thành các hạt nhân khác. + Ví dụ: Quá trình phóng xạ. NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN PHẢN ỨNG HẠT NHÂN. III. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN. 1. Định nghĩa và đặc tính. a. Phản ứng hạt nhân tự phát. + Là quá trình tự phân rã của một hạt nhân không bền vững thành các hạt nhân khác. b. Phản ứng hạt nhân kích thích +Quá trình các hạt nhân tương tác với nhau tạo ra các hạt nhân khác. +Ví dụ: phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN PHẢN ỨNG HẠT NHÂN. III. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN. 1. Định nghĩa và đặc tính. a. Phản ứng hạt nhân tự phát. b. Phản ứng hạt nhân kích thích. - Đặc tính. + Biến đổi các hạt nhân. + Biến đổi các nguyên tố. So sánh với phản ứng hoá học? + Không bảo toàn khối lượng nghỉ. NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN PHẢN ỨNG HẠT NHÂN. III. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN. 1. Định nghĩa và đặc tính. 2. Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân. Bốn định luật bảo toàn cơ bản nhất: a. Bảo toàn điện tích (bảo toàn số Z). b. Bảo toàn số nuclôn (bảo toàn số A). c. Bảo toàn năng lượng toàn phần. d. Bảo toàn động lượng. -Ví dụ: A1 Z1 A A2 Z2 B A3 Z3 X A4 Z4 Y * Z1 + Z2 = Z3 + Z4. (Các số Z có thể âm) * A1 + A2 = A3 + A4. (Các số A luôn không âm). - Chú ý: Trong phản ứng hạt nhân không bảo toàn số nơtrôn (A - Z). NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN PHẢN ỨNG HẠT NHÂN. III. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN. 1. Định nghĩa và đặc tính. 2. Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân. 3. Năng lượng phản ứng hạt nhân. - Phản ứng hạt nhân có thể toả năng lượng hoặc thu năng lượng. + Nếu mtrước > msau: Phản ứng tỏa năng lượng. Wtỏa = W = (mtrước - msau)c2 NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN PHẢN ỨNG HẠT NHÂN. 3. Năng lượng phản ứng hạt nhân. - Phản ứng hạt nhân có thể toả năng lượng hoặc thu năng lượng. + Nếu mtrước > msau: Phản ứng tỏa năng lượng. Wtỏa = W = (mtrước - msau)c2 + Nếu mtrước < msau: W < 0. Phản ứng thu năng lượng. Wthu = /W/ = - W Muốn thực hiện một phản ứng hạt nhân thu năng lượng chúng ta cần làm gì? - Muốn thực hiện một phản ứng hạt nhân thu năng lượng chúng ta cần phải cung cấp cho hệ một năng lượng đủ lớn. Phản ứng hạt nhân là quá trình tương tác giữa các hạt nhân và biến đổi thành hạt nhân khác. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN Phản ứng hạt nhân tự phát (phóng xạ) Phản ứng hạt nhân kích thích (phân hạch, nhiệt hạch) - Bảo toàn điện tích. - Bảo toàn số nuclôn (bảo toàn số A). - Bảo toàn năng lượng toàn phần. - Bảo toàn động lượng. Wtoa  Wthu  mtruoc  msau c 2 m m truoc truoc   msau : Toû a nl   msau : Thu nl BÀI HỌC KẾT THÚC
- Xem thêm -