Tài liệu Bài giảng bài máy biến thế vật lý 9 (3)

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 77 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN GÒ VẤP TRƢỜNG THCS TÂY SƠN Bài giảng Vật Lý 9 MÁY BIẾN THẾ Giáo viên: Phạm Thị Liên Châu Câu 1. Để truyền đi cùng một công suất điện, nếu đƣờng dây tải điện dài gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ: A. tăng 2 lần. B. tăng 4 lần. C. giảm 2 lần. D. không tăng, không giảm. Câu 2. Trên cùng một đƣờng dây dẫn tải đi cùng một công suất điện, nếu dùng dây dẫn có tiết diện tăng gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ: A. tăng 2 lần. B. giảm 2 lần. C. tăng 4 lần. D. giảm 4 lần. KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 3. Truyền tải điện năng đi xa thì có những biện pháp nào làm giảm hao phí điện năng trên đƣờng dây tải điện? Biện pháp nào tối ƣu nhất ?  Có hai biện pháp: giảm điện trở của dây dẫn và tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đƣờng dây.  Biện pháp tối ƣu nhất là: tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đƣờng dây. BÀI 37 Làm thế nào để truyền điện năng từ các nhà máy thủy điện đến nơi tiêu thụ ? BÀI 37. MÁY BIẾN THẾ I. Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế 1. Cấu tạo: hình 37.1 SGK. - Hai cuộn dây (cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp ) có số vòng khác nhau, đặt cách điện với nhau. - Một lõi sắt (hay thép) có pha Silic, chung cho cả hai cuộn dây. BÀI 37. MÁY BIẾN THẾ I.Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế 1. Cấu tạo. 2. Nguyên tắc hoạt động. C1. Nếu đặt vào hai đầu của một cuộn dây (gọi là cuộn sơ cấp) một hiệu điện thế xoay chiều thì bóng đèn mắc ở hai đầu cuộn dây kia (gọi là cuộn sơ cấp) có sáng lên không ? Tại sao ? 2. Nguyên tắc hoạt động. C1. Nếu đặt vào hai đầu của một cuộn dây (gọi là cuộn sơ cấp) một hiệu điện thế xoay chiều thì bóng đèn mắc ở hai đầu dây kia (gọi là cuộn sơ cấp) có sáng lên không ? Tại sao ? Trả lời: Có sáng. Vì khi đặt hai dầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều thì tạo ra trong cuộn dây đó một dòng điện xoay chiều. Lõi sắt bị nhiễm từ trở thành một nam châm có từ trƣờng biến thiên  số đƣờng sức từ của từ trƣờng xuyên qua tiết diện S của cuộn thứ cấp biến thiên  trong cuộn dây thứ cấp xuất hiện dòng điện cảm ứng  Làm cho đèn sáng. 2. Nguyên tắc hoạt động. C2. Hiệu điện thế xuất hiện ở hai đầu cuộn thứ cấp cũng là hiện điện thế xoay chiều. Tại sao ? Trả lời: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều thì trong cuộn dây đó có dòng điện xoay chiều. Từ trƣờng trong lõi sắt luân phiên tăng giảm  số đƣờng sức từ của từ trƣờng xuyên qua tiết diện S của cuộn thứ cấp luân phiên tăng giảm  Kết quả trong cuộn dây thứ cấp xuất hiện dòng điện xoay chiều  một dòng điện xoay chiều phải do một hiệu điện thế xoay chiều gây ra  Do đó ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế xoay chiều BÀI 37. MÁY BIẾN THẾ I.Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế 1. Cấu tạo. - Hai cuộn dây (cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp ) có số vòng khác nhau, đặt cách điện với nhau. - Một lõi sắt (hay thép) có pha Silic, chung cho cả hai cuộn dây. 2. Nguyên tắc hoạt động. - Đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến thế thì ở hai đầu cuộn thứ cấp xuất hiện hiệu điện thế xoay chiều. BÀI 37. MÁY BIẾN THẾ I. Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế II. Tác dụng là biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế. Cuộn sơ cấp Cuộn thứ cấp Số vòng dây: n1 (vòng) Hiệu điện thế: U1 (V) Số vòng dây: n2 (vòng) Hiệu điện thế: U2 (V) BÀI 37. MÁY BIẾN THẾ I. Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế II. Tác dụng là biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế. 1. Quan sát. ( bảng 1 ) Kết quả đo U1 (V) U2 (V) n1 (vòng) n2 (vòng) Lần thí nghiệm 1 2 3 3 3 9 BÀI 37. MÁY BIẾN THẾ I. Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế II.Tác dụng là biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế. 1. Quan sát. (bảng 1) C3. Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy rút ra nhận xét về mối quan hệ giữa hiệu điện thế U đặt vào hai đầu các cuộn dây của máy biến thế và số vòng dây của các cuộn tƣơng ứng. Trả lời: Hiệu điện thế ở hai đầu mỗi cuộn dây của máy biến thế tỉ lệ với số vòng dây của các cuộn tƣơng ứng. BÀI 37. MÁY BIẾN THẾ I. Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế II.Tác dụng là biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế. 1. Quan sát. 2. Kết luận. - Tỉ số giữa hiệu điện thế ở hai đầu các cuộn dây của máy biến thế bằng tỉ số giữa các vòng của các cuộn dây tƣơng ứng. - Công thức: U1 n1  U 2 n2 + Khi n1 >n2 thì U1 >U2 , ta có máy hạ thế. + Khi n1 - Xem thêm -