Tài liệu Bài giảng bài mẫu nguyên tử bo vật lý 12 (7)

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1. Hãy trình bày nội dung của thuyết lượng tử ánh sáng? Câu 2. Quang phổ của hyđrô là loại quang phổ gì? Trả lời Câu 1. Nội dung của thuyết lượng tử ánh sáng: • Chùm ánh sáng là một chùm các phôtôn (các lượng tử ánh sáng). Mỗi phôtôn có năng lượng xác định  = hf. Cường độ chùm sáng tỉ lệ với số phôtôn phát ra trong 1 giây. • Phân tử, nguyên tử, electron… phát xạ hay hấp thụ ánh sáng cũng có nghĩa là chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn. • Các, phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c=3.108m/s trong chân không. Trả lời Câu 2. Quang phổ của Hyđrô là loại quang phổ vạch. Câu 3. Quang phổ vạch phát xạ của Hyđrô trong vùng ánh sáng nhìn thấy gồm các vạch màu nào sau đây ? A. Đỏ, lục, lam, tím. B. Vàng, lam, chàm, tím. C. Đỏ, lam, chàm, tím. D. Lục, lam, chàm, tím. . Đáp án: C (đỏ, lam, chàm, tím) Mẫu hành tinh nguyên tử của Rơdơpho Năm 1911, sau nhiều công trình nghiên cứu công phu, Rơ-dơpho (Rutherford) đã đề xướng mẫu hành tinh nguyên tử Ernest Rutherford (1871–1937) Mẫu hành tinh nguyên tử của Rơdơpho gặp khó khăn gì? Năm 1913 khi dùng thuyết lượng tử để giải thích sự tạo thành quang phổ của hiđrô, Bo đã bổ sung vào mẫu hành tinh nguyên tử Rơ-dơ-pho hai giả thuyết gọi là các tiên đề Bo Niels Bohr (1885 – 1962) nhà vật lý học người Đan Mạch. Nguyên tử tồn tại như thế nào ? Tiết 77 MẪU NGUYÊN TỬ BO & QUANG PHỔ VẠCH CỦA NGUYÊN TỬ HIDRO 1. Mẫu nguyên tử BO. a. Tiên đề 1: Tiên đề về trạng thái dừng Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng xác định En, gọi là các trạng thái dừng. Khi ở trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ. Hệ quả: Trong các trạngcác tháitrạng dừng của nguyên tử, Trong electron chỉ chuyển động quanh hạt nhân thái dừng của nguyên tử trên những quỹ đạo có bán kính xác định gọi là quỹ đạo dừng electron chuyển động như thế nào ? MẪU NGUYÊN TỬ BO & QUANG PHỔ VẠCH CỦA NGUYÊN TỬ HIDRO Tiết 77 1. Mẫu nguyên tử BO. Với nguyên tử Hidro, Lượng tử số 1 2 3 4 5 6 … Tên quỹ đạo K L M N O P … Bán kính quỹ đạo r0 4r0 9r0 rn = 2 nr 0 16r0 25r0 36r0 … r0 = 5,3.10-11 m Tiết 77 MẪU NGUYÊN TỬ BO & QUANG PHỔ VẠCH CỦA NGUYÊN TỬ HIDRO 1. Mẫu nguyên tử BO. HẠT NHÂN r0 Quỹ đạo K 4r0 9r0 Quỹ đạo L Quỹ đạo M Khi nào thì nguyên tử bức xạ năng lượng ? MẪU NGUYÊN TỬ BO & QUANG PHỔ VẠCH CỦA NGUYÊN TỬ HIDRO Tiết 77 1. Mẫu nguyên tử BO. En  = En - Em Em MẪU NGUYÊN TỬ BO & QUANG PHỔ VẠCH CỦA NGUYÊN TỬ HIDRO Tiết 77 1. Mẫu nguyên tử Bo. b.Tiên đề 2: Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử. Khi nguyªn tö chuyÓn tõ tr¹ng th¸i dõng cã møc n¨ng lîng En sang tr¹ng th¸i dõng cã n¨ng lîng Em (víi Em < En) th× nguyªn tö ph¸t ra mét ph«t«n cã n¨ng lîng ®óng b»ng hiÖu En- Em:  = hfnm= En- Em MẪU NGUYÊN TỬ BO & QUANG PHỔ VẠCH CỦA NGUYÊN TỬ HIDRO Tiết 77 1. Mẫu nguyên tử BO. Khi nguyªn tö ë møc n¨ng lîng thÊp mµ hÊp thô ®îc mét ph«t«n th× tr¹ng th¸i cña nã sÏ thay ®æi nh thÕ nµo ? MẪU NGUYÊN TỬ BO & QUANG PHỔ VẠCH CỦA NGUYÊN TỬ HIDRO Tiết 77 1. Mẫu nguyên tử Bo. En  = En - Em Em MẪU NGUYÊN TỬ BO & QUANG PHỔ VẠCH CỦA NGUYÊN TỬ HIDRO Tiết 77 1. Mẫu nguyên tử BO. Ngîc l¹i, nÕu nguyªn tö ®ang ë trang th¸i dõng cã n¨ng lîng Em thÊp mµ hÊp thô ®îc mét ph«t«n cã n¨ng lîng hfnm ®óng b»ng hiÖu (EnEm ) th× nã sÏ chuyÓn lªn tr¹ng th¸i dõng cã møc n¨ng lîng En lín h¬n. MẪU NGUYÊN TỬ BO & QUANG PHỔ VẠCH CỦA NGUYÊN TỬ HIDRO Tiết 77 1. Mẫu nguyên tử Bo. En  = hf = En - Em Em  = hf = En - Em MẪU NGUYÊN TỬ BO & QUANG PHỔ VẠCH CỦA NGUYÊN TỬ HIĐRÔ Tiết 77 2. Quang phổ vạch của nguyên tử Hiđrô. a. Đặc điểm quang phổ của Hyđrô Năm 1885, khi nhìn bằng lăng kính, Balmer đã nhìn thấy ánh sáng từ bốn bước sóng tương ứng với 4 vạch sáng: đỏ (656.3 nm), lam (486.1 nm), chàm (434.0 nm), tím(412.0 nm) của nguyên tử Hidro. Ông gọi 4 vạch đó lần lượt là Hα , Hβ , Hγ , Hδ Hδ Hγ Hβ Hα MẪU NGUYÊN TỬ BO & QUANG PHỔ VẠCH CỦA NGUYÊN TỬ HIĐRÔ Tiết 77 2. Quang phổ vạch của nguyên tử Hiđrô. 21 năm sau, 1906 - 1914 Theodore Lyman đã phát hiện ra rằng quang phổ vạch hidro không phải chỉ có 4 vạch mà còn có một số vạch thuộc phần tử ngoại Hδ Hγ Hβ Hα
- Xem thêm -