Tài liệu Bài giảng bài mẫu nguyên tử bo vật lý 12

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 89 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI 33 BÀI 33: MẪU NGUYÊN TỬ BO I. MÔ HÌNH HÀNH TINH NGUYÊN TỬ Nhắc lại Thuyết động học phân tử về cấu tạo chất? BÀI 33: MẪU NGUYÊN TỬ BO I. MÔ HÌNH HÀNH TINH NGUYÊN TỬ Mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ-đơ-pho - Hạt nhân mang điện tích (+) rất nhỏ, ở giữa và tập trung phần lớn khối lượng của nguyên tử. -Còn các êlectron mang điện tích (-) quay xung quanh hạt nhân trên các quỹ đạo tròn hoặc elip. -Điện tích dương của hạt nhân bằng tổng độ lớn của các điện tích âm của êlectron. Nguyên tử ở trạng thái trung hòa điện BÀI 33: MẪU NGUYÊN TỬ BO I. MÔ HÌNH HÀNH TINH NGUYÊN TỬ Mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ-đơ-pho KHÓ KHĂN: - Hạt nhân mang điện tích (+) rất Không giải được nhỏ, ở giữa và tập thích trung phần lớn tính bền vững của khối lượng của nguyên tử. sự tạo thành quang phổ nguyên tử và -Còn các êlectron điện tích của các mang nguyên tử (-) quay xung quanh hạt nhân trên các quỹ đạo tròn hoặc elip. -Điện tích dương của hạt nhân bằng tổng độ lớn của các điện tích âm của êlectron. Nguyên tử ở trạng thái trung hòa điện vạch BÀI 33: MẪU NGUYÊN TỬ BO II. CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ 1. Tiên đề về các trạng thái dừng P O N M r0 4r0 9r0 16r0 25r0 36r0 L K 1 2 3 4 5 BÀI 33: MẪU NGUYÊN TỬ BO II. CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ 2. Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử Em  = hf =Em-En  = hf =Em-En En BÀI 33: MẪU NGUYÊN TỬ BO III. QUANG PHỔ PHÁT XẠ VÀ HẤP THỤ CỦA NGUYÊN TỬ HIĐRÔ Quang phổ vạch Quang hấp thụ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUANG PHỔ VẠCH NGUYÊN TỬ HIĐRÔ P O M L  = En - Em ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N QUANG PHỔ VẠCH NGUYÊN TỬ HIĐRÔ P O M L  = En - Em ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N QUANG PHỔ VẠCH NGUYÊN TỬ HIĐRÔ P O M L  = En - Em ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N QUANG PHỔ VẠCH NGUYÊN TỬ HIĐRÔ P O M L  = En - Em ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N BÀI 33: MẪU NGUYÊN TỬ BO CỦNG CỐ: Câu 1: ÔÛ traïng thaùi döøng, nguyeân töû:  A. khoâng böùc xaï vaø khoâng haáp thuï naêng löôïng.  B. khoâng böùc xaï nhöng coù theå haáp thuï naêng löôïng.  C. khoâng haáp thuï nhöng coù theå böùc xaï naêng löôïng  D. vaãn coù theå haáp thuï vaø böùc xaï naêng löôïng BÀI 33: MẪU NGUYÊN TỬ BO CỦNG CỐ: Câu 2 : Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho ở điểm nào dưới đây ? A. Hình dạng quỹ đạo của các electron B. Lực tương tác giữa electron và hạt nhân nguyên tử C. Trạng thái có năng lượng ổn định D. Mô hình nguyên tử có hạt nhân BÀI 33: MẪU NGUYÊN TỬ BO CỦNG CỐ: Câu 3 : Bài tập Giả sử êlectron chuyển từ quỹ đạo M có mức năng lượng 3,4 eV về quỹ đạo L có mức năng lượng là 1,5 eV. Xác định bước sóng của bức xạ mà nguyên tử phát ra?
- Xem thêm -