Tài liệu Bài giảng bài hàm số mũ - hàm số logarit giải tích 12 (3)

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Tiết 38: HÀM SỐ MŨ VÀ LOGARIT (tiếp theo) Tiết 38: HÀM SỐ MŨ VÀ LOGARIT (tiếp theo) 4. Sự biến thiên và đồ thị hàm số mũ, hàm số logarit. 4.1. Một số giới hạn của hàm số mũ và hàm số logarit y=ax 0< a<1 lim a x  0 lim (log a x)   x x  lim a x   lim (log a x)   x  lim a x   a>1 y= loga x x  lim a x  0 x  x 0 lim (log a x)   x lim (log a x)   x 0 Tiết 38: HÀM SỐ MŨ VÀ LOGARIT (tiếp theo) 4. Sự biến thiên và đồ thị hàm số mũ, hàm số logarit. 4. 2. Sự biến thiên và đồ thị của hàm số y = ax. a. Khảo sát sự biến thiên của hàm số y=ax , (01, nghịch biến trên R khi 01) y= loga x, (0< a <1) Tập xác định: D=(0;   ) Giới hạn: lim (log a x)   Tập xác định: D=(0;   ) lim (log a x)    Giới hạn: x  x  lim (log a x)   lim (log a x)    x 0  x 0 Hàm số nghịch biến trên (0;   ) 1 ; y'  0, x  D x. ln a Hàm số đồng biến trên (0;   ) Hàm số không có cực trị. Hàm số không có cực trị. Có : y'  1 ; x. ln a y’ <0, x  D Có : y'  Bảng biến thiên: Bảng biến thiên: x y= loga x, (0< a <1) 0  1 0   x y= loga x, (a>1) 0 1  0   Tiết 38: HÀM SỐ MŨ VÀ LOGARIT (tiếp theo) 4. Sự biến thiên và đồ thị hàm số mũ, hàm số logarit. 4.3. Sự biến thiên và đồ thị của hàm số y= loga x Chú ý: Hàm số y= loga x , (0< a ≠ 1): Có tập xác định là khoảng (0;   ), tập giá trị là R. Đồng biến trên (0; ) khi a>1, nghịch biến trên (0;  )khi 01) Nhận xét về đồ thị hàm số y= loga x. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, đồ thị hàm số y= loga x, (0 - Xem thêm -