Tài liệu Bài giảng bài hàm số lũy thừa giải tích 12

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

§2 . HÀM SỐ LŨY THỪA Kiểm tra miệng: Nhắc lại tính chất của lũy thừa với số mũ thực Áp dụng: Rút gọn biểu thức E =  a .a   ,     + a a  -  a a (a )  a  (ab)   a .b   a 0 ; b 0  a (a E a  a ( )   b b Neáu a>1 thì a  a      Neáu a<1 thì a  a      7 1 .a2- 2 2 a a ) 7 2 2 (a>0) 7 1 2  7 ( 2 2)( 3 a 5  2  a 2  2) a   KHAÙI NIEÄM : Haøm soá y  x , vôùi   R, ñöôïc goïi laø haøm soá luõy thöøa  1 3 1 2  VD : Caùc haøm soá y=x, y=x , y= , y=x ,y=x ,y=x x Vẽ trên cùng hệ trục tọa 2 độ đồ thị các hàm số sau 2 xét tập TXÑ và cuûanêu haømnhận soá y=x laøvềD=R xác định của 1chúng: 1 2 TXÑ cuûa2 haøm soá y=x laø D=1 0;+  y  x , y  x 2 , y-1  x TXÑ cuûa haøm soá y=x laø D=R\ 0 CHUÙ YÙ: Taäp xaùc ñònh cuûa haøm soá luõy thöøa y=x tuøy thuoäc vaøo giaù trò cuûa  . Cuï theå, -Vôùi  nguyeân döông, taäp xaùc ñònh laø R -Vôùi  nguyeân aâm hoaëc baèng 0, taäp xaùc ñònh laø R\{0} -Vôùi  khoâng nguyeân, taäp xaùc ñònh laø(0;+)  x   nx II/ ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LŨY THỪA: n Cho biết đạo hàm các hàm n số sau: / n 1 ( x  R) / y= x ( x  R) vaø y= x / 1 1   1 1 1 2 2 x  hay x  x ( x  0)   ( n  , n  1) 2 x   2     Toång quaùt : x  /   x  1 , x  0,  R VD: Tính đạo hàm các hàm số sau 3 1) y  x 4 GIẢI: 3 1) y  x 4 / 2) y  x 3  1 4 2) y  3x /  3 4 4 x 3 1 ( x 0 ) ( x 0 ) Chuù yù : Ñaïo haøm cuûa haøm soá hôïp cuûa haøm soá luõy thöøa laø (u )'   u 1.u ' Chuù yù : Ñaïo haøm cuûa haøm soá hôïp cuûa haøm soá luõy thöøa laø (u )'   u 1.u ' VD:Tính đạo hàm của hàm số sau y   2 x  x  1 2 2 3 GIẢI: 2 2 y   2 x  x  1 3 2  4 x  1  3 2 3 2x  x 1 /  1 3  2x 2  x  1 / Câu hỏi,bài tập cũng cố: • 1) Tùy vào giá trị của số mũ thực,hãy cho biết tập xác định của hàm số lũy thừa ? •2) Tính đạo hàm của hàm số sau : y   3x  1 2  2 y   6 2 x  3x  1 / 2  2 1 Hướng dẫn học sinh : +Xem trước dạng đồ thị và bảng tóm tắt +Về nhà làm bài tập1;2 tr 60-61 (SGK)ø
- Xem thêm -