Tài liệu Bài giảng bài cộng trừ và nhân số phức giải tích 12 (3)

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TTGDTX Chợ Lách BÀI GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ CỘNG TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC G/v thực hiện: Trần Ngọc Hiếu KIỂM TRA BÀI CŨ : HS1 1. Định nghĩa số phức ? Một biểu thức dạng a+bi trong đó a,b là số thực ,i2 = -1 gọi là một số phức 2.Hai số phức khi nào được gọi là bằng nhau ? Hai số phức gọi là bằng nhau nếu phần thực và phần ảo của chúng tương ứng bằng nhau a + bi = c+di  a=c và b=d Z  a  bi KIỂM TRA BÀI CŨ : HS2 1. Cho số phức z = a + bi. Số phức liên hợp của z ? Z = a -+ bi 2. Modun của số phức z = a + bi ? 2 z = a+b i = a +b 2 BÀI 2 1 Phép cộng và phép trừ : Theo quy tắc cộng, trừ đa thức (coi i là biến), hãy tính : (3+2i) + (5+8i) (3+2i) + (5+8i) = 8 + 10i (7+5i) – (4+3i) (7+5i) – (4+3i) = 3 + 2i 1 Phép cộng và phép trừ : Ví dụ 1: (5 + 2i) + (3 + 7i) = (5+3)+(2+7)i =8+9i (1 + 6i) - (4 + 3i) = (1-4)+(6-3)i =-3+3i Tổng quát: (a + bi) + (c + di) = (a+c) + (b+d)i (a + bi) - (c + di) = (a-c) + (b-d)i 2 Phép nhân : Theo quy tắc nhân đa thức với chú ý: i2=-1 hãy tính : (3+2i)(2+3i) ? (3+2i)(2+3i) = 6 + 9i + 4i + 6i2 2 = 6 + 9i + 4i + 6i 6(-1) = 6 – 6 + 9i + 4i =13i 2 Phép nhân : Ví dụ 2: (5 + 2i)(4 + 3i) = ? =20 + 15i + 8i + 6i2 = (20 – 6) + (15 + 8)i = 14 + 23i (2 - 3i)(6 + 4i) = ? = 12 + 8i – 18i – 12i2 = (12 + 12) + (8 – 18)i = 24 – 10i (-1) (-1) 2 Phép nhân : Tổng quát: (a + bi) (c + di) = ac + adi + bci + bdi2 = ac + adi + bci +- bd bd(-1) = Vậy: (a + bi) (c + di) = (ac – bd) + (ad + bc)i (-1) Chú ý Phép cộng và phép nhân các số phức có các tính chất của phép cộng và phép nhân các số thực không ? Phép cộng và phép nhân các số phức có tất cả các tính chất của phép cộng và phép nhân các số thực. Tính : P= (3 + 4i) + (1 – 2i)(5 + 2i) a) 6 + 8i b) 6 – 8i c) 12 -4i d) Kết quả khác Vì: P = (3 + 4i) + (1 – 2i)(5 +2i) = 3 + 4i +5 + 2i - 10i - 4i2 =3 + 5 + 4 + 4i +2i -10i =12 – 4i Số nào trong các số sau là số thực: a) (2+ i 5) + (2 - i 5 ) b) ( 3+ 2i) - ( 3 - 2i ) c) d) (1 + i 2 3) (2 - i 2 2)  Vì: (2  i 5)  (2  i 5)  4  0.i  4 Số nào trong các số sau là số thuần ảo : a) ( 2 + 3i) + ( 2 - 3i) b) ( 2 + 3i)( 2 - 3i) c) (2 + 2i)2 d) (2 + 3i)2   Giải thích : (2 + 2 2i)   thuần ảo) 2 +4i = 4 + 8i = 4 – 4 + 8i = 8i (là số Tính Z=[(4 +5i) – (4 +3i)]5 có kết quả là : 5 a) – 2 i b) 25 i c) – 25 d) 25  5 [(4+5i)-(4+3i)] =(4-4+5i- 3i)5  5 =(2i)  5 5 2i  = = 25 i  Nắm vững các phép toán cộng, trừ và nhân số phức.  Tính toán thành thạo cộng, trừ và nhân số phức  Làm các bài tập SGK trang 135, 136. Bài tập Trang 135,136  Bài 1. Thực hiện các phép tính sau: a) (3 – 5i) + (2 + 4i) b) (-2 – 3i) + (-1 – 7i) c) (4+3i) - (5-7i) d) (2-3i) -(5-4i)
- Xem thêm -