Tài liệu Bài báo cáo-thuyết minh công nghệ chế tạo máy

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

SVTH: NguyÔn Träng LuËn Líp : CTM –K44 Lêi nãi ®Çu HiÖn nay, cïng víi sù ®i lªn cña ngµnh c¬ khÝ, m«n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y thùc sù lµ hµnh trang ®Ó mçi mét kÜ s−, mét c«ng nh©n cã thÓ dùa vµo lµm c¬ së thiÕt kÕ. M«n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®−îc ®em vµo gi¶ng d¹y ë hÇu hÕt c¸c tr−êng kÜ thuËt vµ cµng ngµy kh«ng ngõng ®−îc c¶i tiÕn d−íi sù nghiªn cøu cña c¸c chuyªn gia hµng ®Çu vµ ngµy cµng ®−îc øng dông nhiÒu c«ng nghÖ míi gãp phÇn t¨ng n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng gia c«ng lªn rÊt cao. §èi víi mçi sinh viªn c¬ khÝ, ®å ¸n m«n häc C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y lµ m«n häc gióp lµm quen víi viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò tæng hîp cña c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®· ®−îc häc ë tr−êng qua c¸c gi¸o tr×nh c¬ b¶n vÒ c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y. Khi lµm ®å ¸n nµy ta ph¶i lµm quen víi c¸ch sö dông tµi liÖu, c¸ch tra sæ tay còng nh− so s¸nh lý thuyÕt ®· häc víi thùc tiÔn s¶n xuÊt cô thÓ mét s¶n phÈm ®iÓn h×nh .§Ó hoµn thµnh ®−îc ®å ¸n m«n häc nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h−íng dÉn cña thÇy L−u V¨n Nhang cïng c¸c thµy thuéc bé m«n C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y tr−êng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi. Do lµ lÇn ®Çu ®−îc hoµn thµnh m«n häc nµy, tÊt nhiªn kh«ng thÓ tr¸nh khái cã sai sãt. Em rÊt mong cã ®−îc sù chØ b¶o gióp ®ì cña c¸c thÇy vµ c¸c b¹n ®Ó sau nµy ra tr−êng ®i lµm viÖc khái bì ngì. Hµ Néi 08/2008 Sinh viªn NguyÔn Träng LuËn §å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y http://www.ebook.edu.vn 1 SVTH: NguyÔn Träng LuËn Tr−êng §HBK hµ néi Líp : CTM –K44 Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam Khoa C¬ khÝ Bé m«n CNCTM §éc lËp-Tù do-H¹nh phóc NhiÖm vô ThiÕt kÕ ®å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y Hä vµ tªn sinh viªn : NguyÔn Träng LuËn Líp : CTMt1-K44. Chuyªn ngµnh C«ng nghÖ ChÕ t¹o m¸y I. §Çu ®Ò thiÕt kÕ : ThiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o chi tiÕt d¹ng cµng II. C¸c sè liÖu ban ®Çu : S¶n l−îng hµng n¨m : 5000 chi tiÕt §iÒu kiÖn s¶n xuÊt : Tù chän III. Néi dung c¸c phÇn thuyÕt minh vµ tÝnh to¸n : 1. Ph©n tÝch chøc n¨ng lµm viÖc cña chi tiÕt 2. Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu chi tiÕt . 3. X¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt . 4. Chän ph−¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i. 5. LËp thø tù c¸c nguyªn c«ng (vÏ s¬ ®ß g¸ ®Æt , kÝ hiÖu ®Þnh vÞ,kÑp chÆt, chän m¸y, chän dao,kÝ hiÖu chiÒu chuyÓn ®éng cña dao,cña chi tiÕt) 6. TÝnh l−îng d− cho 1 bÒ mÆt (mÆt trßn ngoµi, mÆt trßn trong ,hoÆc mÆt ph¼ng) vµ tra l−îng d− cho c¸c mÆt cßn l¹i . 7. TÝnh chÕ ®é c¾t cho 1 nguyªn c«ng (tÝnh cho nguyªn c«ng cÇn thiÕt kÕ ®å g¸) vµ tra chÕ ®é c¾t cho c¸c nguyªn c«ng cßn l¹i. 8. TÝnh thêi gian gia c«ng c¬ b¶n cho tÊt c¶ c¸c nguyªn c«ng . 9. TÝnh vµ thiÕt kÕ 1 ®å g¸ (lËp s¬ ®å g¸ ®Æt ,tÝnh lùc kÑp , thiÕt kÕ c¸c kÕt cÊu cña ®å g¸ , tÝnh sai sè chuÈn , sai sè kÑp chÆt , sai sè mßn , sai sè hiÖu chØnh , sai sè chÕ t¹o cho phÐp cña ®å g¸ , ®Æt yªu cÇu kÜ thuËt cña ®å g¸ , lËp b¶ng kª c¸c chi tiÕt c¶u ®å g¸ ). §å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y http://www.ebook.edu.vn 2 SVTH: NguyÔn Träng LuËn Líp : CTM –K44 IV. PhÇn b¶n vÏ . 1. Chi tiÕt lång ph«i . 2. S¬ ®å nguyªn c«ng . 3. §å g¸. Ng−êi nhËn : (Hä tªn vµ ch÷ ký ) Hµ Néi ngµy Th¸ng n¨m 2008 C¸n bé h−íng dÉn (Hä tªn vµ ch÷ ký ) §å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y http://www.ebook.edu.vn 3 SVTH: NguyÔn Träng LuËn Líp : CTM –K44 PhÇn I Ph©n tÝch chøc n¨ng vμ ®iÒu kiÖn lμm viÖc cña chi tiÕt Dùa vµo b¶n vÏ chi tiÕt gia c«ng ta thÊy r»ng cµng g¹t cÇn chÕ t¹o lµ 1 chi tiÕt d¹ng cµng.Cµng thuéc lo¹i chi tiÕt cã 1 hoÆc 1 sè lç c¬ b¶n mµ t©m cña chóng song song víi nhau hoÆc t¹o víi nhau 1 gãc nµo ®ã . 1.Chøc n¨ng lµm viÖc. Lµ bé phËn nèi gi÷a trôc ®iÒu khiÓn vµ c¸c b¸nh r¨ng di tr−ît nh»m ®iÒu chØnh sù ¨n khíp cña c¸c cÆp b¸nh r¨ng (khi cÇn thay ®æi tû sè truyÒn trong hép tèc ®é). S¬ ®å lµm viÖc: cÆp b¸nh r¨ng cè ®Þnh cÆp b¸nh r¨ng di truît cµng g¹t 2.§iÒu kiÖn lµm viÖc: §iÒu kiÖn lµm viÖc kh«ng kh¾c nghiÖt, chi tiÕt chØ chÞu m« men xo¾n nhá khi lµm viÖc (g¹t cho c¸c b¸nh r¨ng ¨n khíp víi nhau) vµ chi tiÕt th−êng xuyªn kh«ng chÞu t¶i, kh«ng mµi mßn, cã va ®Ëp khi lµm viÖc, nhiÖt ®é lµm viÖc kh«ng cao . §å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y http://www.ebook.edu.vn 4 SVTH: NguyÔn Träng LuËn Líp : CTM –K44 PhÇn II Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu cña chi tiÕt TÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu lµ 1 tÝnh chÊt quan träng cña s¶n phÈm hoÆc chi tiÕt c¬ khÝ nh»m ®¶m b¶o l−îng tiªu hao kim lo¹i Ýt nhÊt ,khèi l−îng gia c«ng vµ l¾p r¸p lµ Ýt nhÊt , gi¸ thµnh chÕ t¹o lµ thÊp nhÊt trong ®iÒu kiÖn vµ quy m« s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh . §èi víi chi tiÕt cµng nãi chung ,bÒ mÆt lµm viÖc chñ yÕu lµ c¸c mÆt trong cña c¸c lç chÝnh v× vËy khi thiÕc kÕ cÇn chó ý ®Õn kÕt cÊu cña nã nh− : - §é cøng v÷ng cña cµng : +Do mÆt ®Çu lµm viÖc cña chi tiÕt qu¸ máng(12mm) trong qu¸ tr×nh gia c«ng vµ lµm viÖc cã thÓ kh«ng ®ñ cøng v÷ng cÇn lµm thªm phÇn g©n t¨ng cøng. +Lç Φ16 l¾p víi trôc g¹t cÇn ph¶i khö ba via b»ng v¸t mÐp,®ång thêi thuËn lîi cho l¾p ghÐp.Lç chèt n»m trªn mÆt trôc khã kh¨n cho viÖc khoan nªn lµm bÒ mÆt vu«ng gãc víi mòi khoan nh−ng lç chèt kh«ng quan träng cã thÓ kh«ng cÇn thay ®æi kÕt cÊu. §å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y http://www.ebook.edu.vn 5 SVTH: NguyÔn Träng LuËn Líp : CTM –K44 - ChiÒu dµi cña c¸c lç c¬ b¶n nªn b»ng nhau vµ c¸c mÆt ®Çu cña chóng cïng n»m trªn 2 mÆt ph¼ng song song. + Hai ®−êng t©m cña 2 lç B vµ C ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch 107+0,1 + §é kh«ng song song cña hai t©m lç lµ 0,05mm trªn 100mm chiÒu dµi + §é kh«ng vu«ng gãc cña t©m lç so víi mÆt ®Çu lµ 0,05mm trªn 100 mm b¸n kÝnh + §é kh«ng song song cña c¸c mÆt ®Çu c¸c lç c¬ b¶n ®¹t 0,05mm trªn 100 mm b¸n kÝnh mÆt ®Çu cña nã . - §Ó ®¶m b¶o dÔ gia c«ng th× kÕt cÊu cµng nªn ®èi xøng qua 1 mÆt ph¼ng nµo ®ã . Chi tiÕt cµng mµ ta gia c«ng lµ 1 nöa víi c¸c chiÒu dµi lç c¬ b¶n lµ kh¸c nhau . §Ó gia c«ng dÔ dµng ®ång thêi n©ng cao ®−îc n¨ng suÊt gia c«ng , qu¸ tr×nh t¹o ph«i dÔ h¬n vµ ®¶m b¶o tÝnh c«ng nghÖ ta ghÐp thªm 1 nöa ®èi xøng ë mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng qua hai lç t©m C vµ ®i qua t©m lç B . V× thÕ cuèi qu¸ tr×nh gia c«ng cã thªm nguyªn c«ng c¾t ®øt . - KÕt cÊu cµng ph¶i thuËn lîi cho viÖc gia c«ng nhiÒu chi tiÕt cïng 1 lóc . - H×nh d¸ng cµng ph¶i thuËn lîi cho viÖc chän chuÈn th« vµ chuÈn tinh thèng nhÊt . PhÇn III X¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt . §å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y http://www.ebook.edu.vn 6 SVTH: NguyÔn Träng LuËn Líp : CTM –K44 1. §Ó x¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt tr−íc hÕt ph¶i biÕt l−îng hµng n¨m cÇngiac«ng . Sè l−îng chi tiÕt tæng céng cÇn chÕ t¹o trong 1 n¨m ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau : N = N1.m(1 + α +β 100 ) Trong ®ã : N1 lµ sè l−îng s¶n phÈm cÇn chÕ t¹o trong n¨m theo kÕ ho¹ch . Theo ®Çu ®Ò cña ®å ¸n ta cã : N=10000 chi tiÕt . m lµ sè l−îng chi tiÕt trong 1 s¶n phÈm . Do ta ph¶i c¾t ®øt chi tiÕt ra lµm hai ®Ó cho ra hai s¶m phÈm nªn lÊy m = 0,5. α lµ sè l−îng s¶m phÈm dù phßng do sai háng khi t¹o ph«i (®óc hoÆc rÌn g©y ra) α = 3-6% lÊy α = 4% β lµ l−îng s¶n phÈm dù trï cho háng hãc vµ phÕ phÈm trong qu¸ tr×nh gia c«ng c¬ β =5-7% lÊy β = 6% Tõ ®ã suy ra N = 10000.0,5(1 + 4+6 )= 100 5500 (chi tiÕt /n¨m) 2. Khèi l−îng chi tiÕt ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau : Q1 = V .γ (kg) Trong ®ã γ lµ khèi l−îng riªng cña vËt liÖu . Víi vËt liÖuc gang x¸m GX15-32 ta cã γ =(6,8 ÷ 7,4)kg/dm3 Q1 khèi l−îng cña chi tiÕt . V lµ thÓ tÝch cña chi tiÕt (cm3) Ta tÝnh thÓ tÝch cña chi tiÕt nh− sau : V = Vth + 2Vtrn + Vtrl +2Vg -2V1-V2 Trong ®ã víi : Vg thÓ tÝch g©n vµ ta cã Vg = (35-2-8)(107-31)8 = 15600mm3 Vtrn lµ thÓ tÝch trô rçng nhá Vtrn = π 4 (332 − 162 )35 = 22900 mm3 Vtrl lµ thÓ tÝch cña trô rçng lín §å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y http://www.ebook.edu.vn 7 SVTH: NguyÔn Träng LuËn π Vtrl = 4 (622 − 422 )12 Líp : CTM –K44 = 19603,5 mm3 V1, V2 lµ thÓ tÝch cña phÇn trôc rçng nhá vµ lín bÞ trõ ®I khi ®· tÝnh thªm ë Vtrn vµ Vtrl V1 = V2 = π (332 − 162 )8 = 5234 mm3 (622 − 422 )8 = 13069 mm3 4 π 4 Vth thÓ tÝch phÇn th©n bao cã chiÒu cao 8mm Vth = 4.S.8 S= 1 ⎡ ⎤ π 2 π 2 ⎢⎣8.107 + 2 (31 − 8)107 ⎥⎦ − 4 8 − 4 21 = 1689,87 mm2 Suy ra Vth = 54076 mm3 Tõ ®ã thay sè vµo ta ®−îc V = 127142.5 mm3 = 0,127 dm3 Do ®ã ta cã Q1 = 7,0 x 0,127 = 0, 9kg Dùa vµo gi¸ trÞ tÝnh to¸n cña N vµ Q1 vµ tra b¶ng 2.6 ta x¸c ®Þnh ®−îc d¹ng s¶n xuÊt cña s¶n phÈm lµ s¶n xuÊt hµng lo¹t võa . PhÇn IV Chän ph«I vμ ph−¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«I . ThiÕt kÕ b¶n vÏ chi tiÕt lång ph«i. Ph−¬ng ph¸p chän ph«i phô thuéc rÊt nhiÒu vµo vÊn ®Ò nh− chøc n¨ng vµ kÕt cÊu cña chi tiÕt m¸y trong côm m¸y , vËt liÖu sö dông , yªu cÇu kÜ thuËt h×nh d¸ng bÒ mÆt vµ kÝch th−íc cña chi tiÕt , quy m« vµ tÝnh lo¹t cña s¶n xuÊt . 1.Chän ph«i . Chän ph«i nghÜa lµ chän lo¹i vËt liÖu chÕ t¹o , ph−¬ng ph¸p h×nh thµnh ph«i , x¸c ®Þnh l−îng d− gia c«ng cho c¸c bÒ mÆt , tÝnh to¸n kÝch th−íc vµ quyÕt ®Þnh dung sai cho qu¸ tr×nh chÕ t¹o ph«i . - VËt liÖu chÕ t¹o ph«i lµ gang x¸m GX15-32 §å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y http://www.ebook.edu.vn 8 SVTH: NguyÔn Träng LuËn Líp : CTM –K44 - Ta chän ph−¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i lµ ph−¬ng ph¸p ®óc Tra b¶ng 2.12 ta cã : + Chän cÊp chÝnh x¸c ®óc lµ cÊp 1 víi sè l−îng chi tiÕt 1000 ÷ 10000. + Trang bÞ ®óc : mÉu vµ hßm khu«n b»ng kim lo¹i + ChÕ t¹o : Khu«n chÕ t¹o b»ng m¸y . Thao ®óc cã kÝch th−íc lín , l¾p b»ng m¸y vµ thao cã kÝch th−íc nhá l¾p b»ng tay . Tra b¶ng 2.11 cho ta kÝch th−íc danh nghÜa cña ph«i cÇn x¸c ®Þnh dung sai (mm 2.MÆt ph©n khu«n . Ta chän mÆt ph©n khu«n nh− sau : MÆt ph©n khu«n ®i qua tiÕt diÖn lín nhÊt cña chi tiÕt cã d¹ng nh− h×nh vÏ . T D 3.B¶n vÏ chi tiÕt lång ph«i . §å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y http://www.ebook.edu.vn 9 SVTH: NguyÔn Träng LuËn Líp : CTM –K44 PhÇn V ThiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng chi tiÕt V-I X¸c ®Þnh ®−êng lèi c«ng nghÖ . Víi chi tiÕt lµ cµng g¹t vµ d¹ng s¶n xuÊt lµ hµng lo¹t võa trong khi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ë n−íc ta c¸c m¸y chñ yÕu lµ v¹n n¨ng nªn ta chän ph−¬ng ph¸p ph©n t¸n nguyªn c«ng vµ gia c«ng tuÇn tù c¸c bÒ mÆt . V-II Chän ph−¬ng ¸n gia c«ng . Theo b¶ng 4 tµi liÖu [I] vËt liÖu lµ gang x¸m GX15-32. + BÒ mÆt I (do nguyªn c«ng I thùc hiÖn )cÇn gia c«ng mÆt ®Çu cã kÝch th−íc 35 ± 0.125 . V× dung sai lµ 0.25 mm øng víi ®é chÝnh x¸c cÊp 7 , ®é bang Ra = 10 cÊp nh½n bãng lµ Δ 4nªn ta chän ph−¬ng ph¸p gia c«ng cuèi cïng lµ phay tinh . + BÒ mÆt II (do nguyªn c«ng II thùc hiÖn) cÇn gia c«ng mÆt ®Çu cã kÝch th−íc 35 ± 0.125 . V× dung sai lµ 0.25 mm øng víi cÊp chÝnh x¸c 7 , ®é bãng Ra = 10 , do ®ã cÊp cÊp nh½n bãng lµ Δ 4 nªn chän ph−¬ng ph¸p gia c«ng cuèi cïng lµ phay tinh . + BÒ mÆt III(do nguyªn c«ng III thùc hiÖn ) cÇn gia c«ng mÆt ®Çu cã kÝch th−íc 12 ± 0.125 t−¬ng tù chän ph−¬ng ph¸p phay tinh. + BÒ mÆt IV(do nguyªnc«ng IV thùc hiÖn )cÇn gia c«ng lç φ 16 ± 0.018 cÊp nh½n bãng lµ ∇ 6nªn chän ph−¬ng ¸n cuèi cïng lµ doa th«. + BÒ mÆt V (do nguyªn c«ng V thùc hiÖn )cÇn gia c«ng lç cã kÝch th−íc φ 42 ± 0.25 . V× dung sai lµ 0.5 mm øng víi cÊp chÝnh x¸c 14 , ®¹t ®é bãng Ra = 25 øng víi cÊp nh½n bãng ∇ 6 nªn chän ph−¬ng ¸n cuèi cïng lµ tiÖn b¸n tinh + BÒ mÆt VI cÇn gia c«ng r·nh then cã kÝch th−íc 4 ± 015 . V× dung sai lµ 0.03 øng víi cÊp chÝnh x¸c 9 ®é bãng Ra = 10 øng víi cÊp nh½n bãng ∇ 5 nªn chÞn ph−¬ng ¸n cuèi cïng lµ xäc th«. V-III LËp tiÕn tr×nh c«ng nghÖ vµ thiÕt kÕ nguyªn c«ng . Dùa vµo h×nh d¸ng vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña chi tiÐt ta lËp ®−îc c¸c b−íc nguyªn c«ng nh− sau : §å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y http://www.ebook.edu.vn 10 SVTH: NguyÔn Träng LuËn Líp : CTM –K44 Nguyªn c«ng 1 : Phay mÆt ®Çu thø nhÊt Nguyªn c«ng 2 : Phay mÆt ®Çu thø hai Nguyªn c«ng 3 : Phay mÆt ®Çu thø ba Nguyªn c«ng 4 : Khoan, khoÐt, doa lç Ø16 Nguyªn c«ng 5 : KhoÐt lç Ø42 Nguyªn c«ng 6 : KhoÐt miÖng c«n lç Ø16 Nguyªn c«ng 7 : Xäc r·nh then Nguyªn c«ng 8 : KiÓm tra Nguyªn c«ng 9 : C¾t ®øt. Nguyªn c«ng I Phay mÆt ®Çu thø nhÊt . 1. §Þnh vÞ: +§Þnh vÞ mÆt ®¸y 3 bËc tù do b»ng phiÕn tú khÝa nh¸m +Hai mÆt bªn h¹n chÕ 3 bËc tù do b»ng 3 khèi V, trong ®ã cã 1 khèi V tuú ®éng, 1 khèi V cè ®Þnh. n S W Nguyªn c«ng I 2. KÑp chÆt: Dïng ngay khèi V ®iÒu chØnh ®Ó kÑp chÆt, lùc kÑp h−íng tõ ph¶i sang tr¸i. 3.Chän m¸y: §Ó phay mÆt ®Çu thø nhÊt nµy ta chän m¸y phay ®øng v¹n n¨ng 6H12 víi c¸c ®Æc tÝnh kÜ thuËt sau : C«ng suÊt cña ®éng c¬ chÝnh : 7KW §å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y http://www.ebook.edu.vn 11 SVTH: NguyÔn Träng LuËn Líp : CTM –K44 C«ng suÊt cña ®éng c¬ ch¹y dao 1,7KW Khèi l−îng m¸y 2900 kg KÝch th−íc phñ b× cña m¸y Dµi x réng x cao = 2100x2440x1875 Ph¹m vi tèc ®é trôc chÝnh 30-1500 (vßng /phót) víi c¸c tèc ®é sau : 30; 37,5; 47,5; 60; 75; 95; 118; 150; 190; 235; 300; 375; 475; 600; 750; 950; 1180; 1500. C¸c ®Æc tÝnh kÜ thuËt tra b¶ng 7-12 trang 458 s¸ch Sæ tay C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y 2000 (TrÇn V¨n §Þch) 4. Chän dao: §Ó phay mÆt ®Çu nµy ta dïng dao phay mÆt ®Çu, ch¾p m¶nh hîp kim cøng. C¸c th«ng sè: -§−êng kÝnh dao: D =100mm -Sè r¨ng: Z= 8 -d = 32 mm; B =50 mm -M¸c hîp kim: BK6. (B¶ng 4-94, trang 374[2]) 5. L−îng d−: Tra b¶ng 3-94 tËp I-2003 ®èi vøi ph«i gang ®óc cÊp chÝnh x¸c I - KÝch th−íc lín nhÊt cña chi tiÕt 247 mm ∈ (120-260) - VÞ trÝ bÒ mÆt khi rãt kim lo¹i : trªn - KÝch th−íc danh nghÜa : 62mm >50 mm Do ®ã ta chän ®−îc l−îng d− z = 3mm Ta chia lµm hai b−íc c«ng nghÖ Phay th« : 2,5 mm Phay tinh : 0,5 mm 6.Tra chÕ ®é c¾t: a)Phay th«: ChiÒu s©u c¾t t = 2,5mm L−îng ch¹y dao r¨ng: Sz = 0,26mm/r¨ng. §å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y http://www.ebook.edu.vn 12 SVTH: NguyÔn Träng LuËn Líp : CTM –K44 VËy l−îng ch¹y dao vßng: Sv = 8*0,26= 1,88 mm/vßng. Tèc ®é c¾t khi ch−a tÝnh tíi hÖ sè ®iÒu chØnh k tra b¶ng 5-127 trang 115 tËp I-2005 ta cã v = 158 m/phót (víi tuæi thä cña dao lµ T = 180p). Khi tÝnh ®Õn c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh : +HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo ®é cøng cña gang víi HB =182-199 ta cã k1 = 1 +HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo chu k× bÒn cña dao k2= 0,8 víi T φ /TH = 2 + HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc m¸c hîp kim cøng. Víi BK6 ta cã k3=1 + HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc tr¹ng th¸i bÒ mÆt gia c«ng K4 = 1 khi kh«ng vá cøng + HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc chiÒu réng phay Víi B 62 = = 0, 62 D 100 ta cã k5 = 1 + HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo gãc nghiªng chÝnh K6 = 1 Do ®ã tèc ®é c¾t ®−îc tÝnh sÏ lµ Vt = Vb.K = 158.1.0,8.1.1.1.1 = 126,4 (m/phót) Tèc ®é trôc chÝnh lµ n = 1000.vt π .D = 1000.126, 4 = 3.14*100 402,5 (vßng /phót) Chän tèc ®é quay cña m¸y lµ 375 (vßng/phót) Tèc ®é c¾t thùc tÕ V= π .D.nm 1000 = 3.14*100*375 1000 = 117,75 (m/phót) L−îng ch¹y dao phót Sph =n*Sv = 1,88.375 = 705 (mm/phót) b)Phay tinh: ChiÒu s©u c¾t t = 0,5mm L−îng ch¹y dao vßng: Sv = 1 mm/vßng. Tèc ®é c¾t khi ch−a tÝnh tíi hÖ sè ®iÒu chØnh k tra b¶ng 5-127 trang 115 tËp I-2005 ta cã v = 228 m/phót (víi tuæi thä cña dao lµ T= 180p). Khi tÝnh ®Õn c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh : §å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y http://www.ebook.edu.vn 13 SVTH: NguyÔn Träng LuËn Líp : CTM –K44 +HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo ®é cøng cña gang víi HB =182-199 ta cã k1 = 1 +HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo chu k× bÒn cña dao k2= 0,8 víi T φ /TH = 2 + HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc m¸c hîp kim cøng. Víi BK6 ta cã k3=1 + HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc tr¹ng th¸i bÒ mÆt gia c«ng K4 = 1 khi kh«ng vá cøng + HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc chiÒu réng phay Víi B 62 = = 0, 62 D 100 ta cã k5 = 1 + HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo gãc nghiªng chÝnh K6 = 1 Do ®ã tèc ®é c¾t ®−îc tÝnh sÏ lµ Vt = Vb.K = 228.1.0,8.1.1.1.1 = 182,4 (m/phót) Dã ®ã tèc ®é trôc chÝnh lµ n = 1000.vt π .D = 1000.182, 4 = 3,14*100 580 (vßng /phót) Chän tèc ®é quay cña m¸y lµ 600 (vßng/phót) Tèc ®é c¾t thùc tÕ V= π .D.nm 1000 = 3,14.100.600 1000 = 188,4 (m/phót) L−îng ch¹y dao phót Sph =n*Sv = 1*600 = 600 (mm/phót) Do ®ã ta cã b¶ng chÕ ®é c¾t sau ®©y : M¸c m¸y 6H12 n t v Sph (v/ph) (mm) (m/ph) (mm/ph) Dao phay mÆt Phay th« 375 2,5 118 705 ®Çu ch¾p Phay tinh 600 0,5 188 600 m¶nh hîp kim cøng Dông cô c¾t B−íc Nguyªn c«ng II §å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y http://www.ebook.edu.vn 14 SVTH: NguyÔn Träng LuËn Líp : CTM –K44 Phay mÆt ®Çu thø hai . 1. §Þnh vÞ: +§Þnh vÞ mÆt ®¸y võa gia c«ng 3 bËc tù do b»ng phiÕn tú ph¼ng(mÆt ph¼ng lµ mÆt ®· tinh). +Hai mÆt bªn h¹n chÕ 3 bËc tù do b»ng2 khèi V, trong ®ã cã 1 khèi V tuú ®éng, 1 khèi V cè ®Þnh. n S W W Nguyªn c«ng II 2. KÑp chÆt: §Ó kÑp chÆt chi tiÕt gia c«ng ®ång thêi ®Ó ®ñ ®é cøng v÷ng ta dïng hai ®ßn kÑp vÒ hai phÝa cña cµng nh− h×nh vÏ . 3.Chän m¸y: §Ó phay mÆt ®Çu thø nhÊt nµy ta chän m¸y phay ®øng v¹n n¨ng 6H12 víi c¸c ®Æc tÝnh kÜ thuËt sau : C«ng suÊt cña ®éng c¬ chÝnh : 7KW C«ng suÊt cña ®éng c¬ ch¹y dao 1.7KW Khèi l−îng m¸y 2900 kg KÝch th−íc phñ b× cña m¸y Dµi x réng x cao = 2100x2440x1875 Ph¹m vi tèc ®é trôc chÝnh 30-1500 (vßng /phót) víi c¸c tèc ®é sau : 30; 37,5; 47,5; 60; 75; 95; 118; 150; 190; 235; 300; 375; 475; 600; 750; 950; 1180; 1500. §å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y http://www.ebook.edu.vn 15 SVTH: NguyÔn Träng LuËn Líp : CTM –K44 C¸c ®Æc tÝnh kÜ thuËt tra b¶ng 7-12 trang 458 s¸ch Sæ tay C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y 2000 (TrÇn V¨n §Þch) 4. Chän dao: §Ó phay mÆt ®Çu nµy ta dïng dao phay mÆt ®Çu, ch¾p m¶nh hîp kim cøng. C¸c th«ng sè: -§−êng kÝnh dao: D =100mm -Sè r¨ng: Z= 8 -d = 32 mm; B =50 mm -M¸c hîp kim: BK6. (B¶ng 4-94, trang 374[2]) 5. L−îng d−: Tra b¶ng 3-94 tËp I-2003 ®èi vøi ph«i gang ®óc cÊp chÝnh x¸c I - KÝch th−íc lín nhÊt cña chi tiÕt 214 mm ∈ (120-260) - VÞ trÝ bÒ mÆt khi rãt kim lo¹i : d−íi - KÝch th−íc danh nghÜa : 33mm < 50 mm Do ®ã ta chän ®−îc l−îng d− z = 2mm Ta chia lµm hai b−íc c«ng nghÖ Phay th« : 1,5 mm Phay tinh : 0,5 mm 6.Tra chÕ ®é c¾t: a)Phay th«: ChiÒu s©u c¾t t = 1,5mm L−îng ch¹y dao r¨ng: Sz = 0,26mm/r¨ng. VËy l−îng ch¹y dao vßng: Sv = 8*0,26= 1,88 mm/vßng. Tèc ®é c¾t khi ch−a tÝnh tíi hÖ sè ®iÒu chØnh k tra b¶ng 5-127 trang 115 tËp I-2005 ta cã vb= 158 (m/phót) (víi tuæi thä cña dao lµ T= 180p). Khi tÝnh ®Õn c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh : +HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo ®é cøng cña gang víi HB =182-199 ta cã k1 = 1 §å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y http://www.ebook.edu.vn 16 SVTH: NguyÔn Träng LuËn Líp : CTM –K44 +HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo chu k× bÒn cña dao k2= 0.8 víi T φ /TH = 2 + HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc m¸c hîp kim cøng. Víi BK6 ta cã k3=1 + HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc tr¹ng th¸i bÒ mÆt gia c«ng K4 = 1 khi kh«ng vá cøng + HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc chiÒu réng phay Víi B 33 = = 0,33 D 100 <0,45 do ®ã k5 = 1,13 + HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo gãc nghiªng chÝnh K6 = 1 Tèc ®é c¾t ®−îc tÝnh sÏ lµ Vt = v.k = 158.1.0,8.1.1.1,13.1 = 142,8 (m/phót) Do ®ã tèc ®é trôc chÝnh lµ n = 1000.vt π .D = 1000.142,8 = 3,14.100 454,7 (vßng /phót) Chän tèc ®é quay cña m¸y lµ 475 (vßng/phót) Tèc ®é c¾t thùc tÕ : V= π .D.nm 1000 = 3,14.100.475 1000 = 150 (m/phót) L−îng ch¹y dao phót Sph =n*Sv = 1,88.475 = 893 (mm/phót) b)Phay tinh: ChiÒu s©u c¾t t = 0,5mm L−îng ch¹y dao vßng: Sv = 1 mm/vßng. Tèc ®é c¾t khi ch−a tÝnh tíi hÖ sè ®iÒu chØnh k tra b¶ng 5-127 trang 115 tËp I-2005 ta cã v = 228 m/phót (víi tuæi thä cña dao lµ T= 180p). Khi tÝnh ®Õn c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh : +HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo ®é cøng cña gang víi HB =182-199 ta cã k1 = 1 +HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo chu k× bÒn cña dao k2= 0.8 víi T φ /TH = 2 §å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y http://www.ebook.edu.vn 17 SVTH: NguyÔn Träng LuËn Líp : CTM –K44 + HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc m¸c hîp kim cøng. Víi BK6 ta cã k3=1 + HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc tr¹ng th¸I bÒ mÆt gia c«ng K4 = 1 khi kh«ng vá cøng + HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc chiÒu réng phay Víi B 33 = = 0,33 D 100 ta cã k5 = 1,13 + HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo gãc nghiªng chÝnh K6 = 1 Tèc ®é c¾t ®−îc tÝnh sÏ lµ Vt = v.k = 228.1.0,8.1.1.1,13.1 = 206 (m/phót) Dã ®ã tèc ®é trôc chÝnh lµ n = 1000.vt π .D = 1000.206 = 3,14.100 656 (vßng /phót) Chän tèc ®é quay cña m¸y lµ 600 (vßng/phót) Tèc ®é c¾t thùc tÕ V= π .D.nm 1000 = 3,14.100.600 1000 = 188,4 (m/phót) L−îng ch¹y dao phót Sph =n.Sv = 1.600 = 600 (mm/phót) Do ®ã ta cã b¶ng chÕ ®é c¾t sau ®©y : n t v Sph M¸c Dông cô c¾t B−íc (v/ph) (mm) (m/ph) (mm/ph) m¸y 6H12 Dao phay mÆt Phay th« 475 1,5 150 893 ®Çu ch¾p Phay tinh 600 0,5 188 600 m¶nh hîp kim cøng Nguyªn c«ng III Phay mÆt ®Çu thø ba 1. §Þnh vÞ: +§Þnh vÞ mÆt ®¸y 3 bËc tù do b»ng phiÕn tú ph¼ng +Hai mÆt bªn h¹n chÕ 3 bËc tù do b»ng 2 khèi V, trong ®ã cã 1 khèi V tuú ®éng, 1 khèi V cè ®Þnh. §å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y http://www.ebook.edu.vn 18 SVTH: NguyÔn Träng LuËn Líp : CTM –K44 n W S W Nguyªn c«ng III 2. KÑp chÆt: Dïng ngay khèi V ®iÒu chØnh ®Ó kÑp chÆt, lùc kÑp h−íng tõ ph¶i sang tr¸i.§Ó cho ch¾c ch¾n ng−êi ta thªm c¬ cÊu kÑp chÆt ë hai ®Çu mÆt ®· gia c«ng 3.Chän m¸y: §Ó phay mÆt ®Çu thø ba nµy ta chän m¸y phay ®øng v¹n n¨ng 6H12 víi c¸c ®Æc tÝnh kÜ thuËt sau : C«ng suÊt cña ®éng c¬ chÝnh : 7KW C«ng suÊt cña ®éng c¬ ch¹y dao 1.7KW Khèi l−îng m¸y 2900 kg KÝch th−íc phñ b× cña m¸y Dµi x réng x cao = 2100x2440x1875 Ph¹m vi tèc ®é trôc chÝnh 30-1500 (vßng /phót) víi c¸c tèc ®é sau : 30; 37,5; 47,5; 60; 75; 95; 118; 150; 190; 235; 300; 375; 475; 600; 750; 950; 1180; 1500. C¸c ®Æc tÝnh kÜ thuËt tra b¶ng 7-12 trang 458 s¸ch Sæ tay C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y 2000 (TrÇn V¨n §Þch) 4. Chän dao: §Ó phay mÆt ®Çu nµy ta dïng dao phay mÆt ®Çu thÐp giã víi c¸c th«ng sè nh− sau : C¸c th«ng sè: -§−êng kÝnh dao: D =63 mm -Sè r¨ng: Z = 14 §å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y http://www.ebook.edu.vn 19 SVTH: NguyÔn Träng LuËn Líp : CTM –K44 - §−êng kÝnh lç dao d = 27 mm - BÒ réng r¨ng L =40 mm 5. L−îng d−: Tra b¶ng 3-94 tËp I-2003 ®èi vøi ph«i gang ®óc cÊp chÝnh x¸c I - KÝch th−íc lín nhÊt cña chi tiÕt 214 mm ∈ (120-260) - VÞ trÝ bÒ mÆt khi rãt kim lo¹i : d−íi - KÝch th−íc danh nghÜa : 62mm >50 mm Do ®ã ta chän ®−îc l−îng d− z = 2,5mm Ta chia lµm hai b−íc c«ng nghÖ Phay th« : 2 mm Phay tinh : 0,5 mm 6.Tra chÕ ®é c¾t: a)Phay th«: ChiÒu s©u c¾t t = 2 mm L−îng ch¹y dao r¨ng: Sz = 0,2 (mm/r¨ng.) VËy l−îng ch¹y dao vßng: Sv = 14*0,2= 2,8( mm/vßng.) Tèc ®é c¾t khi ch−a tÝnh tíi hÖ sè ®iÒu chØnh k tra b¶ng 5-120 tËp II2005 ta cã v = 38 m/phót (víi tuæi thä cña dao lµ T = 180p). Dã ®ã tèc ®é trôc chÝnh lµ: n = 1000.vt π .D = 1000.38 = 3,14.63 192 (vßng /phót) Chän tèc ®é quay cña m¸y lµ 190 (vßng/phót) Tèc ®é c¾t thùc tÕ V= π .D.nm 1000 = 3,14.63.190 1000 = 37,6 (m/phót) L−îng ch¹y dao phót Sph =n*Sv = 2,8.190 = 532 (mm/phót) b)Phay tinh: ChiÒu s©u c¾t t = 0,5mm L−îng ch¹y dao r¨ng Sr = 0,10 (mm/r¨ng) L−îng ch¹y dao vßng: Sv = 0,10.14 = 1,4 mm/vßng. Tèc ®é c¾t khi ch−a tÝnh tíi hÖ sè ®iÒu chØnh k tra b¶ng 5-120 tËp II2005 §å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y http://www.ebook.edu.vn 20
- Xem thêm -