Tài liệu Bài báo cáo thực tập - an ninh thông tin

  • Số trang: 118 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 166 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Bài giảng : AN NINH THÔNG TIN GV: Th.S Lý Thiên Bình TP. HỒ CHÍ MINH 3/2010 1 TỔ CHỨC LỚP HỌC • • • • Phân nhóm 6 ngƣời, nhóm trƣởng Thảo luận trong giờ học (+/-) Báo cáo nghiên cứu lấy điểm giữa kỳ Nhóm trƣởng phân công và kiểm soát công việc (quyền và trách nhiệm) • Lớp trƣởng giúp giảng viên quản lý kết quả báo cáo của các nhóm (có thưởng) • Bảo đảm tính công bằng cho cả lớp 2 ĐẶT VẤN ĐỀ • Khái niệm “môi trƣờng thông tin” – tập hợp các thông tin, hạ tầng thông tin, các chủ thể tham gia vào quá trình thu thập, thiết lập, phổ biến, sử dụng thông tin và các hệ thống điều phối xuất hiện trong quan hệ xã hội • Xã hội càng phát triển vai trò của “môi trƣờng thông tin” càng lớn • “Môi trƣờng thông tin” có ảnh hƣởng mạnh đến quan hệ xã hội, trạng thái chính trị, kinh tế, quốc phòng và các vấn đề an ninh khác của quốc gia 3 • Về phạm vi: an ninh thông tin xét theo các mức cá nhân, tổ chức (doanh nghiệp) và quốc gia • “An ninh thông tin” – trạng thái đƣợc bảo vệ của thông tin và vật mang tin (thuộc sở hữu cá nhân, tổ chức, hệ thống và các phương pháp bảo đảm sự tiếp nhận, xử lý, lưu trữ,lan truyền và sử dụng thông tin) trƣớc các nguy cơ khác nhau • Nguồn gốc các nguy cơ có thể biết trƣớc (ăn cắp thông tin), có thể không biết trƣớc (không rõ mục tiêu của tội phạm) 4 • Bảo đảm an ninh thông tin có thể thực hiện bằng những “biện pháp” và “công cụ” khác nhau (tổ chức, kỹ năng …) • Tập hợp tất cả các biện pháp và phƣơng pháp bảo đảm an ninh thông tin tạo thành hệ thống bảo vệ thông tin 5 Mục đích bảo vệ thông tin • Ngăn ngừa mất mát, gây nhiễu, tung tin … • Ngăn ngừa đe dọa an ninh của cá nhân, xã hội, quốc gia • Ngăn ngừa những hoạt động trái phép nhằm tiêu hủy, gây nhiễu, sao chép, gây tắc nghẽn thông tin; ngăn ngừa các dạng quấy rối vào tài nguyên thông tin và hệ thống thông tin • Bảo vệ quyền công dân về sự riêng tƣ và tính bảo mật của dữ liệu cá nhân trong các hệ thống thông tin • Bảo vệ bí mật quốc gia, tính bảo mật của thôg tin văn bản tƣơng ứng với quy định của luật pháp • Bảo đảm quyền lợi của các chủ thể trong quá trình truyền thông, chế tác, sản xuất và sử dụng hệ thống 6 thông tin CHƢƠNG I KHÁI NIỆM AN NINH THÔNG TIN • An ninh – bảo đảm không thể gây hại đến hoạt động và thuộc tính của một đối tƣợng nào đó, kể cả cấu trúc và thành phần của nó • An ninh của một đối tƣợng có thể phân chia thành nhiều dạng khác nhau. Một trong những dạng đó là an ninh thông tin (bảo vệ thông tin và những hoạt động với thông tin) 7 VAI TRÕ THÔNG TIN VỚI CÁ NHÂN • Thông tin đối với con ngƣời cũng rất cần thiết nhƣ không khí, thức ăn, nƣớc uống • Thông tin giúp con ngƣời nâng cao hiệu quả công việc • Thông tin giúp con ngƣời phát sinh nhu cầu xã hội, phát triển cá tính, tự tin … • Thông tin là phƣơng tiện cơ bản trong giao tiếp, thiếu phƣơng tiện này đa phần các nhiệm vụ không thể hoàn thành 8 • Thông tin giúp tồn tại quá trình đạo tạo, giáo dục để truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm … • Gây tổn hại đến thông tin hay khả năng tiếp nhận, suy nghĩ của một ngƣời chính là làm giảm sức sống của ngƣời đó • An ninh thông tin cá nhân là đảm bảo an toàn thông tin riêng tƣ, hoạt động xã hội dựa trên cơ sở suy luận, suy nghĩ từ thông tin nhận đƣợc 9 VAI TRÕ THÔNG TIN VỚI CÁ NHÂN • Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động với thông tin, con ngƣời dùng các thiết bị hỗ trợ: SV nêu ví dụ? 10 Thảo luận nhóm • Chỉ ra 5 phƣơng pháp truyền tin giữa hai ngƣời và 5 tác nhân có thể gây tổn hại đến quá trình đó • Chỉ ra 5 ví dụ về ảnh hƣởng của sự thiếu thông tin đến hiệu quả công việc của một ngƣời (có thể tính bằng tiền) 11 VAI TRÕ THÔNG TIN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP • Mỗi doanh nghiệp, tổ chức đƣợc xem là một hệ thống (sự liên kết nhân lực, vật lực để tiến đến mục đích chung) MỤC TIÊU HỆ QUẢN TRỊ ĐỐI TƢỢNG QUẢN TRỊ 12 KHÁI QUÁT HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ĐE DỌA CƠ HỘI NGUYÊN VẬT LiỆU CÔNG CỤ, NGUYÊN VẬT LiỆU … Mục tiêu doanh nghiệp là tìm kiếm lợi nhuận 13 CẤU TRÖC HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP THEO QUAN ĐIỂM TỔ CHỨC HTTT KẾ TOÁN HTTT HTTT HTTT KHO HTTT KINH DOANH HTTT SẢN XUẤT HTTT NHÂN SỰ Hệ thống thông tin doanh nghiệp bao gồm nhiều HTTT con. Mỗi HTTT này phục vụ hoạt động của một phòng, ban …và có sự trao đổi thông tin nội bộ và với bên 14 ngoài HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA • Thông tin cấp quốc gia nhằm phục vụ các hoạt động mức nhà nƣớc.(an ninh xã hội, bảo vệ môi trường, giáo dục, sức khỏe cộng đồng …) • Mục tiêu các hoạt động của nhà nƣớc có thể là : - Tăng trƣởng kinh tế - Hòa bình, ổn định xã hội - Thỏa mãn (hạnh phúc) của dân chúng… 15 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ $ $ BANK NÔNG NGHIỆP KHAI THÁC NGUYÊN VẬT LIỆU LUẬT PHÁP GIAO THÔNG THUẾ AN NINH LỆ PHÍ CHÍNH SÁCH KINH TẾ QUÂN ĐỘI … GIÁO DỤC NHÀ NƯỚC Hệ thống thông tin quốc gia cũng được phân chia theo mục tiêu của các bộ, ngành … 16 KẾT LUẬN • Hệ thống thông tin có thể xem xét ở các mức : cá nhân, doanh nghiệp, nhà nƣớc • Hệ thống thông tin của một chủ thể đảm bảo hiệu quả hoạt động của chủ thể đó • An ninh thông tin của một hệ thống chính là bảo vệ quyền lợi của hệ thống đó đối với tài nguyên thông tin, hạ tầng thông tin, quyền về thông tin, các hoạt động về thông tin … 17 CẤU TRÖC KHÁI NIỆM “AN NINH THÔNG TIN” An ninh thông tin – Đảm bảo không bị gây hại đến các tính chất của đối tƣợng đƣợc bảo vệ, tài nguyên thông tin và hạ tầng thông tin Đối tƣợng an ninh thông tin - các tính chất đối tƣợng, tài nguyên thông tin và hạ tầng thông tin Hoạt động Các nguy cơ về an ninh thông tin Trang thiết bị Đảm bảo an ninh thông tin Nhân lực 18 Thảo luận nhóm QUY ĐỊNH MỚI - Nhóm trƣởng ghi rõ danh sách các bạn có mặt, ghi sai cả nhóm bị điểm 0. Giáo viên sẽ kiểm tra từng buổi - Nên chọn bạn viết chữ đẹp để viết báo cáo • Hãy xác định cấu trúc an ninh thông tin đối với trang Web doanh nghiệp kinh doanh nhà đất ? http//:nhaban.com 19 20
- Xem thêm -