Tài liệu Bài báo cáo thảo luận nhóm-quản trị chiến lược lần một

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ- KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP BÀI THẢO LUẬN MÔN : QUẢN TRỊ CHIẾN LƢỢC LỚP: ĐHQT4A1 TỔ 1: NHÓM 2 các thành viên: LÊ THỊ TUYỀN HOÀNG THỊ XUÂN TRỊNH TRUNG THÀNH TRƢƠNG THỊ THỦY BÙI THỊ THUY NGUYỄN THỊ THỦY NGUYỄN THỊ THU HƢỜNG  Câu 1: phân tích ảnh hưởng của các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô tớ hoạt động của doanh nghiệp.Liên hệ với thực tế tình hình VN hiện nay ?  Môi trường vĩ mô là tổng hợp các yếu tố vĩ mô,các điều kiện có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp,các yếu tố này tương tác với nhau.  Môi trường vĩ mô gồm các yếu tố nằm bên ngoài tổ chức,định hình và có ảnh hưởng đến các môi trường tác nghiệp và môi trường nội bộ và tạo ra các cơ hội và mối nguy cơ đối với các tổ chức vì thế chúng ta cần quan tâm đến môi trường vĩ mô khi sản xuất và kinh doanh. NỘI DUNG  Những yếu tố môi trường vĩ mô bao gồm : 1 2 1 Các Yếu tố môi trường kinh tế Các Yếu tố chính trị-pháp luật 3 Các Yếu tố kỹ thuật-công nghệ 4 Các yếu tố tự nhiên 5 Các yếu tố nhân khẩu học 1 Các Yếu tố môi trường kinh tế Các nhân tố kinh tế là yếu tố quan trọng nhất của môi trường hoạt động của doanh nghiệp.sau đây là những nhân tố cơ bản : +tốc độ tăng trƣởng của nền kinh tế,làm phát sinh các nhu cấu mới cho sƣ̣ phát triển các nghành của nền kinh tế quốc dân. +tỷ lệ lạm phát làm ảnh hƣởng đến khả năng sinh lợi,vốn đầu tƣ. +tỷ lệ thất nghiệp chung của nền kinh tế quốc dân,nghành,vùng có ảnh hƣởng đến vấn đề nhân công trên phƣợng diện tuyển dụng,xa thải. +sƣ̣ đảm bảo chung về tiền công,giá cả ảnh hƣởng đến sốn lƣợng sản phẩm,công nhân,nhân sƣ̣. +sƣ̣ ổn định của đồng tiền,tỷ giá hối đoái làm thay đổi những điều kiện kinh doanh nói chung,tạo ra cơ hội,đe dọa khác nhau đối với doanh nghiệp và điều chỉnh QH xuất nhập khẩu. +vấn đề toàn cầu hóa nền kinh tế,xu hƣớng đầu tƣ quốc tế. +thu nhập quốc dân,tỷ trọng của các khu vực,nghành,thu nhập bình quân tính theo đầu ngƣời. +các nhân tố kinh tế có ảnh hƣởng sâu sắc đến hoạt động của một doanh nghiệp.vì thế các doanh nghiệp cần phân tích chính xác các nhân tố ảnh hƣởng tới hoạt động của công ty nhất để đƣa ra nhƣng biện pháp dƣ̣ phòng +theo dõi sƣ̣ biến động và xu hƣớng kinh tế của trong và ngoài nƣớc. 2 Các yếu tố chính trị-pháp luật Sự ổn định chính trị,thồng nhất về đƣờng lối vá chính sách Luật pháp hoàn thiện: pháp luật kinh doanh và môi trƣờng. Quy định về việc quảng cáo sản phẩm:đây có thể là sự cản trở và đe dọa tớ doanh nghiệp Quy định về thuế suất và lệ phí,phí… Quy định về tuyển dụng,đề bạt,chế độ hƣu trí….có ảnh hƣởng đến SD và phát huy nguồn nhân lực. +các nhân tố trên tác động lên môi trƣờng theo các hƣớng khác nhau : có thể lợi thế,trở ngại,thậm chí rủi ro cho doanh nghiệp. +vì thế các DN cần phải sớm phát hiện những thác thức và cơ hội mới trong kinh doanh tƣ̀ đó điều chỉnh cho phù hợp. +vấn đề mấu chốt là cần phải tuân thủ tố các quy định của nhà nƣớc ban hành 3 Các yếu tố kỹ thuật công nghệ Là một trong cá yếu tố rất năng động chứa đựng nhiều cơ hội và đe dọa đối Với các doanh nghiệp Làm xuất hiện nhiều lĩnh vực kinh doanh Mới hoàn thiện hơn.đe dọa Các DN hiện hữu trong nghành Làm vòng đời CN rút ngắn tƣ̀ đó Tăng áp lực khấu hao Tác động của yếu tố công nghệ +là nhân tố có ảnh hƣởng lớn,trực tiếp đến chiến lƣợc kinh doanh của các lĩnh vực,nghành cũng nhƣ nhiếu doanh nghiệp cụ thể. +biến đổi cong nghệ làm xuất hiện lĩnh vực KD mới hoàn thiện hơn nên DN cần theo dõi liên tục để có chiến lƣợc thích ứng +DN cần thƣờng xuyên quan tâm đến chính sách khoa học và công nghệ bằng cách đầu tƣ cho khoa học và công nghệ,cho nghiên cứu và triển khai,khuyến khích phát minh sáng chế,thƣ̣ hiện chuyển giao công nghê 4 Các yếu tố tự nhiên ̣ 1 2 3 Vị trí địa lí: Khí hậu. Môi trường. liên quan đến chi phí vận chuyển và khả năng cạnh tranh nhờ lợi thế về mức chi phí vận chuyển thấp. Ảnh hưởng đến chu kì sx và tiêu dùng trong khu vực,đến nhu cầu về các loại sp được tiêu dùng,sự bảo quản sp và thời gian sử dụng vấn đề cân bằng sinh thái,bảo vệ môi trƣờng liên quan đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. +yếu tố tƣ̣ nhiên có ảnh hƣởng đến nguồn lực đầu vào cần thiết cho các nhà máy sx và chùng có thể ảnh hƣởng đến hoạt động marketing. +cần trang bị đầy đủ thiết bị xƣ̉ lý chất thải trƣớc khi thải ra môi trƣờng,tất cả vì sƣ̣ phát triển bền vững hơn. 5 Các yếu tố nhân khẩu học Dân số và tốc độ tăng dân số : ảnh hƣởng đến dung lƣợng thị trƣờng có thể.quy mô dân số càng lớn thì nhu cầu càng lớn,khối lƣợng hàng tiêu thụ càng nhiều,từ đó đảm bảo hiệu quả kinh doanh Tuổi thọ và cấu trúc tuổi : ảnh hƣởng tới khách hàng tiềm năng theo độ tuổi.từ đó tác động đến cơ cấu tiêu dùng và nhu cầu về các loại mặt hàng và kế hoạch marketing Cơ cấu,quy mô hộ gia đình: ảnh hƣởng đến số lƣợng quy cách sp cụ thể khi sp đó đáp ứng nhu cầu cho hộ gia đình . Sự chuyển dịch dân cư và xu hướng vận động : sự hình thành hay suy gaimr mức độ tập chung dân cƣ ở một khu vực nhất định ảnh hƣởng lớn đến sự xuất hiện cơ hội hoặc suy tàn cơ hội hiện tại của DN +yếu tố này đƣợc nhà hoạt động marketing rất quan tâm vì thị trƣờng là khách hàng,là do con ngƣời hợp thành nên việc hiểu biết vế các yếu tố nhân khẩu là rất quan trọng đối với doanh nghiệp Liên hệ với tình hình thực tế việt nam hiện nay Về kinh tế Về chính trị - xã hội Về công nghệ Về kinh tế  Tỷ lệ lạm phát cao : năm 2011 tỷ lệ lạm phát của việt nam thuộc top 5 thế giới.  Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá.năm 2010 đạt 6,78%  Tỷ lệ thất nghiệp năm 2010 là 2,8% ,lao động nhàn rỗi còn nhiều nhất là khu vực nông thôn thường lao động theo vụ  Kinh tế việt nam có độ mở hàng đầu thế giới vao năm 2011.
- Xem thêm -