Tài liệu Bài báo cáo-phần ii-cầu và dự báo cầu-chương 3-lý thuyết cầu

 • Số trang: 30 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 51 |
 • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

|       ›     › ›  | " "# #          ! | $     ( )* )*   -   . .  )0 )0 1 1 %& ' ' )* )* + +  , ,    %  | | / )* )*%2 %2 › ›    › › ›› 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Đưӡng cҫu thӏ trưӡng Hàm cҫu cӫa ngành và cӫa hãng Co giãn theo giá cӫa cҫu Co giãn điӇm và co giãn vòng cung Dùng hàm cҫu đӇ tính co giãn theo giá cӫa cҫu Co giãn theo giá và tәng chi tiêu Tәng doanh thu, doanh thu biên và co giãn theo giá Nhӳng yӃu tӕ quyӃt đӏnh đӝ co giãn theo giá cӫa cҫu ích lӧi cӫa hӋ sӕ co giãn theo giá cӫa cҫu Co giãn theo giá cӫa cҫu và chính sách giá Co giãn theo thu nhұp cӫa cҫu Dùng hàm cҫu đӇ tính co giãn theo thu nhұp Co giãn chéo cӫa cҫu Co giãn cӫa cҫu theo chi phí quҧng cáo Hàm cҫu có đӝ co giãn không đәi Tóm tҳt „      ›  ! Cҫu cӫa 1 loҥi sҧn phҭm trên thӏ trưӡng có thӇ đưӧc biӇu diӉn bҵng bҧng dӳ liӋu hoһc đӗ thӏ thӇ hiӋn mӕi quan hӋ giӳa lưӧng sҧn phҭm mà ngưӡi dùng sҹn lòng mua ӭng vӟi các mӭc giá cӫa sҧn phҭm. VD: Cҫu vӅ máy tính cá nhân năm 1996 đưӧc biӇu diӋn như sau (Ví dͽ này s͕ cùng chúng ta đi suͩt chương này) (%„$%& " r ' r)* +% "#$%&' 3.000 ,-- 2.750 ./0 2.500 „ „0- 2.250 „ 10 2.000 „ 0-- (%$%& (%$%& (%$%& (%$%& (%$%& (%$%& " r'''''' " r " r " r " r " r A 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 B 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 00000 800 800 800 1.200 1.200 1.200 1.600 1.600 r "#$%&' „  ›23(4$)5637 6 Ð Thӭ nhҩt: đưӡng cҫu cho biӃt toàn bӝ lưӧng máy tính mà ngưӡi tiêu dùng sҹn lòng mua ӣ mӛi mӭc giá chӭ không phҧi sӕ lưӧng cҫu vӅ máy tính cӫa 1 hãng nào đó. Ð Thӭ hai: đưӡng cҫu có xu hưӟng dӕc xuӕng vӅ bên phҧi thӇ hiӋn quy luұt cҫu: P Z và ngưӧc lҥi P Z  Ð Thӭ ba: đưӡng cҫu thӏ trưӡng đưӧc thiӃt lұp trong 1 thӡi kǤ xác đӏnh (năm 1996). Bҩt kǤ đưӡng cҫu nào cũng đӅu liên quan đӃn 1 thӡi kǤ nhҩt đӏnh, dҥng và vӏ trí cӫa nó sӁ tùy thuӝc vào đӝ dài thӡi gian và nhӳng đһc trưng cӫa thӡi kǤ. „     ›%&8)#$9 &43 Ð r : ( (6 9;: nӃu ngưӡi tiêu dùng ưa thích sҧn phҭm này hơn trưӟc thì đưӡng cҫu dӏch chuyӇn sang phҧi và ngưӧc lҥi thì đưӡng cҫu dӏch chuyӇn sang trái. Ð (% <= > ?@ A B$ 2 )(6 C= (thay thӃ hay bә sung): nӃu giá sҧn phҭm thay thӃ Y tăng thì cҫu cӫa sҧn phҭm X tăng Z đưӡng cҫu dӏch chuyӇn sang phҧi. Ð r ( (6 9; =$ (=  : nӃu sӕ ngưӡi tiêu dùng tham gia thӏ trưӡng tăng thì cҫu cӫa sҧn phҭm tăng cũng như các hàng hóa khác Z đưӡng cҫu dӏch chuyӇn sang phҧi Ð  DA +E CF 3 (: Đӕi vӟi hàng thông thưӡng: khi thu nhұp tăng, ngưӡi tiêu dùng có xu hưӟng chi tiêu nhiӅu hơn Z đưӡng cҫu dӏch chuyӇn sang phҧi. Đӕi vӟi hàng thӭ cҩp: khi thu nhұp tăng, ngưӡi tiêu dùng có xu hưӟng sӱ dөng hàng tӕt hơn Z đưӡng cҫu dӏch chuyӇn sang trái. Ð ›% &8  %: chi tiêu cho quҧng cáo, kǤ vӑng, .... 1 G› ›HIG JG›HI K G› ›HIG JG›HI K  G› ›HIG JG›HI K Hàm cҫu thӏ trưӡng cӫa 1 sҧn phҭm có thӇ đưӧc viӃt dưӟi dҥng tәng quát như sau: LMN"OPQQO Q ' : sӕ lưӧng cҫu sҧn phҭm X. PX: giá sҧn phҭm X. I: thu nhұp bình quân. PY: giá cӫa các sҧn phҭm có liên quan. ĐӇ phөc vө cho phân tích và dӵ báo, hàm này có thӇ đưӧc viӃt mӝt cách chính xác hơn. Xét ví dө sҧn phҭm là máy tính, hàm cҫu thӏ trưӡng sӁ là: LM+„OR+1R+rR+SI " „' : sӕ lưӧng cҫu vӅ máy tính trong vòng 1 năm. P: giá trung bình cӫa máy tính trong vòng 1 năm. I: thu nhұp bình quân cӫa dân cư trong năm này. S: giá trung bình cӫa nhӳng phҫn mӅm trong năm này A: tәng chi tiêu quҧng cáo cӫa các nhà sҧn xuҩt máy tính trong năm này. 1 G› ›HIG JG›HI K G› ›HIG JG›HI K Ð Ð ›F T( JD& #$   U# 3 2 $( C= V   8 #WX J #$ $%& : L M Y/--O R 1-- Z 0--r R -Q-„I " 1' Hàm cҫu biӇu thӏ quan hӋ giӳa sӕ lưӧng cҫu cӫa sҧn phҭm và nhӳng yӃu tӕ khác ҧnh hưӣng đӃn sӕ lưӧng đó như phương trình (3.2). Đưӡng cҫu cho thҩy mӕi quan hӋ giӳa sӕ lưӧng cҫu cӫa sҧn phҭm và giá cӫa nó khi tҩt cҧ các biӃn liên quan khác không đәi. Chҷng hҥn khi I Z 13.000, S Z 400, A Z 50.000.000 thì phương trình (3.2) sӁ là: L M 1 .-- --- Z /--O =& O M SQ„S Z -Q--„S1.L " ' Do đó, khi đã biӃt đưӧc hàm cҫu thӏ trưӡng có thӇ dӉ dàng lưӧng hóa nhӳng dӏch chuyӇn cӫa đưӡng cҫu do sӵ thay đәi cӫa giá sҧn phҭm khi nhӳng biӃn khác có giá trӏ không đәi. 1 G› ›HIG JG›HI K G› ›HIG JG›HI K ›F T( 3[ = JD& 8 +(8 #$   )# A E " 1' U# ( M „ ---Q I M 0- --- --- U# r =& 3\( ] S--Y^1-- E 3 ?_ 9 &4  8 #W X = ThӃ I, S, A vào phương trình (3.2) ta sӁ có đưӡng cҫu mӟi là: Z 3.000.000 ± 700P hay P Z 4,286 ± 0,001429 uan sát ta thҩy phương trình (3.4) có cùng đӝ dӕc vӟi phương trình (3.2), điӅu này cho thҩy 2 đưӡng thҷng này song song nau, nhưng hoành đӝ gӕc đã tăng lên tӯ 2.900.000 - 3.000.000 cho biӃt đưӡng cҫu dӏch chuyӇn sang phҧi và lưӧng cҫu sӁ tăng lên. (3.4) (%$%& " r ' SZ 200 3.000 2.500 2.000 S Z 400 00 0 800 1.200 1.600 r "#$%&' 1 G› ›HIG JG›HI K G› ›HIG JG›HI K ]3F&= `& Ð Có thӇ xác đӏnh hàm cҫu riêng cӫa tӯng hãng tӯ đưӡng cҫu thӏ trưӡng đӇ dӵ kiӃn doanh thu cӫa mình. Ð Lưӧng cҫu vӅ sҧn phҭm cӫa hãng có quan hӋ vӟi các biӃn như sau: + Nghӏch biӃn vӟi giá cӫa nó, nhưng có quan hӋ đӗng biӃn vӟi giá cӫa sҧn phҭm hãng cҥnh tranh + Đӗng biӃn vӟi chi phí quҧng cáo cӫa hãng, nhưng lҥi có quan hӋ nghӏch biӃn vӟi chi phí quҧng cáo cӫa hãng cҥnh tranh ›F T(JD& #$<=# U# #$<= a % = 8#WX = ӛi hãng sӁ có quan tâm riêng đӃn các biӃn sӁ tác đӝng đӃn doanh thu cӫa ngành và cӫa riêng hãng. Đây chính là điӇm khác biӋt giӳa hàm cҫu cӫa ngành và hàm cҫu cӫa hãng. ›-K bcd›HI› Ð  e=Co giãn theo giá cӫa cҫu là % biӃn đәi cӫa sӕ lưӧng cҫu khi giá biӃn đәi 1% Ð ›f g\C% n Z -dQ/dP x P/Q Ð e= thӇ hiӋn đӝ nhҥy cҧm cӫa lưӧng cҫu vӅ sҧn phҭm khi giá thay đәi. VD 1 sҧn phҭm có đӝ co gĩan cӫa cҫu theo giá là 3% Z có nghĩa là khi giá sҧn phҭm thay đәi 1% thì lưӧng cҫu vӅ sҧn phҭm thay đәi 3%. ›-K bcd›HI› Ð Ð Ð Ð Co giãn cӫa cҫu theo giá không giӕng nhau theo dӑc chiӅu dài đưӡng cҫu. Ta sӁ làm rõ ӣ ví dө sau Co giãn sӁ nhiӅu hơn ӣ mӭc giá cao và ít hơn ӣ nhӳng mӭc giá thҩp. Ta sӁ làm rõ ӣ ví dө sau Đӝ co giãn cũng khác nhau ӣ nhӳng thӏ trưӡng khác nhau Co giãn theo giá cӫa cҫu cӫa 1 sҧn phҭm sӁ có giá trӏ tӯ 0 - ’ + NӃu nó bҵng 0 thì đưӡng cҫu là đưӡng thҷng đӭng và hoàn toàn không co giãn + NӃu nó bҵng ’ thì đưӡng cҫu là đưӡng nҵm ngang và co giãn hoàn toàn S ›W9a3(4$U#W9aUh ÞP: biӃn đәi cӫa giá sҧn phҭm Þ: biӃn đәi cӫa sӕ lưӧng cҫu tương ӭng vӟi vӟi sӵ biӃn đәi cӫa giá Co dãn điӇm cӫa cҫu theo giá khi ÞP rҩt nhӓ: - Co dãn vòng cung cӫa cҫu theo giá khi ÞP lӟn: S ›W9a3(4$U#W9aUh "' B@ng 3.2 : S l*ng cu gng vii nh>ng mgc giá khác nhau (khi bi8n đ\i cng mgc giá khác nhau (khi bi8n đ\i c&8C&83 3kW(a jW(%<= (1). Co giãn theo giá cӫa cҫu mӝt loҥi sҧn phҭm nào đó phө thuӝc rҩt nhiӅu vào sӕ loҥi sҧn phҭm có thӇ dùng thay thӃ và mӭc đӝ mà nhӳng sҧn phҭm thay thӃ giӕng vӟi sҧn phҭm đưӧc thay thӃ. (2). Co giãn theo giá cӫa cҫu mӝt loҥi sҧn phҭm nào đó có thӇ tuǤ thuӝc vào phҫn chi cho sҧn phҭm đó trong ngân sách cӫa ngưӡi tiêu dùng. (3). Co giãn theo giá cӫa mӝt loҥi sҧn phҭm tuǤ thuӝc vào đӝ dài thӡi kǤ thiӃt lұp nên đưӡng cҫu này. . l )*(<= V?W(a jW(% <= 345657849:;9<=>?@ABC;BD=BE49FG=-=H I Loҥi vé Co giãn theo giá Co giãn theo thu nhұp Hҥng nhҩt 0,45 1,50 Hҥng thưӡng 1,30 1,38 Vé khuyӃn mãi 1,83 2,37
- Xem thêm -