Tài liệu Bài báo cáo-ô nhiễm nước và phương pháp xử lý

 • Số trang: 37 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 58 |
 • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

|    I. |  Đӏnh nghĩa ô nhiӉm nưӟc   III.Các khái niӋm liên quan IV.Ô nhiӉm nưӟc mһt: V. Ô nhiӉm nưӟc ngҫm: VI.So sánh ô nhiӉm nưӟc mһt và nưӟc ngҫm VII.Sӵ trao đәi giӳa nưӟc mһt và nưӟc ngҫm VIII.Sӵ xâm nhұp cӫa nưӟc biӇn IX.Các chӍ tiêu chҩt lưӧng nưӟc I. Đӏnh nghĩa ô nhiӉm nưӟc |       !" #$  % &'    Ì ( | ) * !" Ì #" + , - . , ( , p       ¬ / 0 1 2 / 34  5 /  ( ӵ nhiên:mưa,mưa acid, tuyӃt,bҧo, lөt,«làm rӱa trôi các chҩt bӅ mһt / 0 .1 Nhân tҥo:các loҥi nưӟc thҧi: Công nghiӋp + Nông nghiӋp + Sinh hoҥt + Giao thông +« / 64 Ì Úӱu cơ: Các chҩt dinh dưӥng; Các loҥi vi sinh(tҧo,vi khuҭn) Làm giҧm O2,gây bӋnh dӏch« Vô cơ: ác nhân vұt lý(to,màu, đӝ đөc, mùi, chҩt lơ lӳng« ác nhân hoá hӑc(kim loҥi,pÚ, dioxin,thuӕc bҧo vӋ thӵc vât« /  ( ác nhân sinh hӑc:Các loҥi vi khuҭn,tҧo, nҩmgây bӋnh, tiêu hao O2 ác nhân hoá hӑc: các chҩt vô hӱu cơ, dҫu tràn các kim loҥi gây đӝc hҥi ác nhân vұt lý:togây xӕc to các chҩt lơ lӳng:giҧm đӝ chiӃu sáng « ác nhân phóng xҥ gây hҥi lӟn dù lưӧng nhӓ III.Các khái niӋm liên quan 1.Chҩt thҧi cҫn O2: là vi sinh phân huӹ các chҩtdinh dưӥng làm giҧm O2 trong nưӟc tҥo nên các thuӹ vӵc chӃt 2.Vi sinh vұt gây bӋnh là nhân tӕ gây ô nhiӉm sinh hӑc: gây các bӋnh nguy hiӇm lâyqua nưӟc uӕng như là dӏch tҧ, thương hàn, viêm gan và bӋnh lӷ« Nhӳng dӏch bӋnh này rҩt khó kiӇm soát 5 7 8' tӹ lӋ ngưӡi nhiӉm giun sán, giun đũa, giun móc...đưӧc xemlà cao nhҩt thӃ giӟi.Nhӳng khҧo sát cho thҩygҫn100% trҿ em tӯ 4 - 14 tuәi ӣ nông thôn nhiӉm giun đũa, tӯ 50 - 80% nhiӉm giun móc 4.Nưӟc ô nhiӉm kim loҥi nһng:có nӗng đӝ cao các kl:Úg, Cd, Pb, As, Sb, Cr,Cu, Zn, Mn... tích tө trong cơ thӇ gây hҥi cho Ngưӡi và các loҥi sinh vұt 5. Ô nhiӉm phú dưӥng: do nưӟc có dư lưӧng lӟn N và P tҥo điӅu kiӋn cho thӵc vұt phù du phát triӇn gây đӝc nưӟc và ngăn cҧn ánh sáng chiӃu xuӕng. Phҧn ӭng cӫa mӛi phân tӱ thӵc vұt phù du CÚ2O116NÚ 16ÚNO +1 8O2ĺ106CO2 + 122Ú2O + 16ÚNO + Ú PO4. 0 9$ , Ì : ; ( 8; 0 ! < <  , =1 > 8 ) ?8 # 3@ 4  6.Ô nhiӉm dҫu tràn: do các hiӋn tưӧng đҳm tàu, xúc rӱa tau, sӵ cӕ khai thác... làm dҫu loangtrên mһt biӇn gây ô nhiӉm rӝng trên hӋ sinh thái mһt biӇn và vùng bӡ. |  A' Nguӗn điӅm: tӯ cácmiӋng cӕng xҧ thҧi là nguӗn dӇ KiӇm soát và xӱ lý Nguӗn khuӃch tán: ӯ nưӟc tưӟi nông nghiӋp,tӯ các vùng khai thác mӓ,mưa chҧy tràn là nguӗn khó kiӇm soát và xӱ lý. V. Ô nhiӉm nưӟc ngҫm:   Ô nhiӉm nưӟc Mһt Ô nhiӉm nưӟc Ngҫm Xҧy ra nhanh DiӉn ra chұm hơn Nhұn trӵc tiӃp tӯ nguӗn Nhұn gián tiӃp Giҧm ô nhiӉm nhanh do Giҧm ô nhiӉm chұm do dӉ đưӧc pha loãng, lҳng khó đưӧc pha loãng,lҳng tө và có các đk tӵ làm tө và ít có các đk tӵ làm sҥch cӫa môi trưӡng sҥch cӫa môi trưӡng VII.Sӵ trao đәi giӳa nưӟc mһt và nưӟc ngҫm: Nưӟc mһt ô nhiӉm Lҳng đӑng Ô nhiӉm nưӟc ngҫm VIII.Sӵ xâm nhұp cӫa nưӟc biӇn: Vì nưӟc ngӑt có mұt đӝ ít hơn nưӟc biӇn 1000 so vӟi 1025mg/cm .Cӝt nưӟc ngӑt cao 41cm đӇ cân bҵng vӟi 40cm nưӟc biӇn IX.Các chӍ tiêu chҩt lưӧng nưӟc B C DE FC ) 8 DG D$ 8  % &  !" * 8'
- Xem thêm -