Tài liệu ân tích swot của công ty du lịch bà rịa – vũng tàu.

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ph©n tÝch SWOT cña c«ng ty du lÞch Bµ RÞa – Vòng Tµu. C«ng ty du lÞch tØnh Bµ RÞa – Vòng Tµu Trô së chÝnh: 207 Vâ ThÞ S¸u – Ph-êng 2 – thµnh phè Vòng Tµu – tØnh Bµ RÞa Vòng Tµu Telephone: (064) 856445 – 856446 – 856779 – 856138 Website: www.vungtautourist.com.vn Fax: (064) 856444 Email: vungtautou@hcm.vnn.vn I. LÞch sö h×nh thµnh cña c«ng ty du lÞch tØnh Bµ RÞaVòng Tµu. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng ty du lÞch tØnh Bµ RÞa Vòng Tµu lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc ®-îc thµnh lËp vµo n¨m 1996, ®-îc nhµ n-íc giao cho träng tr¸ch lµ ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña ®Þa ph-¬ng ®· tõng b-íc ph¸t huy mäi nguån lùc, tËp trung ®Çu t- vµo chiÒu s©u vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm du lÞch ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ cao vµ gãp phÇn c¶i thiÖn m«i tr-êng du lÞch tØnh nhµ. C«ng ty du lÞch Bµ RÞa Vòng Tµu ®· t×m ra h-íng ®i riªng cho m×nh ®ã lµ ph¸t huy nguån tµi nguyªn du lÞch biÓn, ®Çu t- du lÞch sinh th¸i míi t¹i ®Þa ph-¬ng C¬ cÊu tæ chøc: Tæng gi¸m ®èc: «ng TrÇn TuÊn ViÖt Phã tæng gi¸m ®èc: «ng Vâ TuÊn Thµnh «ng NguyÔn Hång ¢n C¸c phßng ban chøc n¨ng: 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Phßng hµnh chÝnh nh©n sù: Tr-ëng phßng: bµ Lª ThÞ Tuyªn -Phßng nghiÖp vô tæng hîp: Tr-ëng phßng: bµ Huúnh ThÞ Trung HiÕu -Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Tr-ëng phßng: bµ Vâ ThÞ Lý -Phßng th-¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu: Tr-ëng phßng: bµ Phan ThÞ Kim Dung -Phßng qu¶n lý dù ¸n: Tr-ëng phßng: «ng NguyÔn Thµnh Nh©n C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc: -Khu du lÞch BiÓn §«ng: Gi¸m ®èc: «ng NguyÔn NiÖm -Trung t©m l÷ hµnh vµ dÞch vô du lÞch: 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Gi¸m ®èc: «ng L-¬ng Ngäc Hïng -XÝ nghiÖp dÞch vô du lÞch Long H¶i: Gi¸m ®èc: «ng §µm Quang Long -Chi nh¸nh thµnh phè Hå ChÝ Minh: Gi¸m ®èc: «ng NguyÔn V¨n Anh Dòng -Chi nh¸nh §µ N½ng: Gi¸m ®èc: bµ NguyÔn ThÞ ¸nh TuyÕt -Chi nh¸nh Hµ Néi: Gi¸m ®èc: bµ NguyÔn ThÞ Lan Anh C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng: 1, Du lÞch l÷ hµnh trong vµ ngoµi n-íc: - Du lÞch tham quan danh lam th¾ng c¶nh, di tÝch lÞch sö - Du lÞch sinh th¸i nghØ d-ìng kÕt hîp ch÷a bÖnh - Du lÞch th¨m chiÕn tr-êng x-a 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Du lÞch thÓ thao gi¶i trÝ t¾m biÓn leo nói - Du lÞch d· ngo¹i cuèi tuÇn - Du lÞch kÕt hîp c«ng viÖc th¨m th©n ngoµi n-íc t¹i ch©u ¸ (Trung Quèc, Hång K«ng, Th¸i Lan, NhËt B¶n, Hµn Quèc…); t¹i ch©u ¢u (BØ, Hµ Lan, Ph¸p, §øc…); ch©u Mü (Mü, Canada..); ch©u óc 2, DÞch vô du lÞch vµ thÓ thao gi¶i trÝ: - Khu du lÞch BiÓn §«ng – Vòng Tµu - Khu du lÞch Mòi Nghinh Phong – Vòng Tµu - Khu du lÞch suèi kho¸ng nãng B×nh Ch©u Hå Cèc - Khu du lÞch Kú V©n – Long H¶i - Khu du lÞch sinh th¸i C«n S¬n – C«n §¶o - Khu du lÞch sinh th¸i Minh §¹o – Ph-íc H¶i - Khu du lÞch sinh th¸i biÓn B×nh Ch©u – Xuyªn Méc 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Ho¹t ®éng dÞch vô thÓ thao vµ thi ®Êu gi¶i trÝ (chã ®ua) - Tin häc vµ thiÕt bÞ tin häc - Phim ¶nh kü thuËt sè 3, L-u tró vµ nghÜ d-ìng: - Kh¸ch s¹n SamMy – Vòng Tµu - Kh¸ch s¹n c¨n hé OMA – FLATEL - Kh¸ch s¹n OMA - Tæ hîp du lÞch The Imperlal Complex - Khu nhµ nghØ cao cÊp Nam BiÓn §«ng - Khu ®iÒu d-ìng du lÞch Sanatour – Vòng Tµu 4, Th-¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu: - Th-¬ng m¹i néi ®Þa - XuÊt nhËp khÈu n«ng h¶i s¶n, vËt t-, nguyªn liÖu, hµng tiªu dïng 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. M«i tr-êng kinh doanh cña c«ng ty du lÞch Bµ RÞa Vòng Tµu: §iÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi, thêi tiÕt m¸t mÎ quanh n¨m víi c¸c b·i biÓn c¸t tr¾ng phñ dµi lý t-ëng cho t¾m biÓn vµ nghØ d-ìng. C«ng ty ®-îc sù hËu thuÉn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng: c«ng ty ®-îc giao träng tr¸ch lµ ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña ®Þa ph-¬ng. Tõ n¨m 1999, Vòng Tµu Tourist ®-îc tØnh giao cho qu¶n lý vµ khai th¸c kinh doanh mét khu du lÞch trÞ gi¸ hµng chôc tû ®ång tr¶i dµi suèt 800m b·i biÓn n»m däc ®-êng Thuú V©n, B·i Sau thµnh phè Vòng Tµu. C¸c dÞch vô phôc vô t¾m biÓn ¨n uèng, thÓ thao biÓn cã kh¶ n¨ng phôc vô cïng lóc vµi ngµn ng-êi, c¸ biÖt cã ngµy lªn tíi h¬n m-êi ngµn ng-êi. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngay tõ khi míi thµnh lËp c«ng ty ®· ®Æt c«ng t¸c gi÷ g×n vµ b¶o vÖ m«i tr-êng lµm vÞ trÝ trung t©m. §Ó gi÷ g×n vÖ sinh chung VT tourist ®· huy ®éng toµn bé nh©n viªn tham gia nh÷ng buæi lao ®éng x· héi chñ nghÜa ®Ó thu däc vÖ sinh trong khu vùc du lÞch nhÊt lµ khu vùc b·i biÓn. Song song víi viÖc thu dän r¸c, xö lý hÖ thèng r¸c th¶i, viÖc trång c©y t¹o mÇm xanh còng ®-îc quan t©m. VÊn ®Ò b¶o vÖ m«i tr-êng an toµn cho du kh¸ch còng ®-îc ®Æc biÖt quan t©m nh»m ®Èy lïi tÖ b¸n hµng rong, ¨n xin, c-íp bãc, mãc tói…quÊy nhiÔu du kh¸ch. TØnh Bµ RÞa Vòng Tµu cã nhiÒu chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngµnh du lÞch khai th¸c ph¸t huy thÕ m¹nh vµ tiÒm n¨ng. TØnh còng ®Çu t- m¹nh mÏ vÒ c¬ së h¹ tÇng kü thuËt ®Æc biÖt lµ hÖ thèng giao th«ng ®-êng bé ®-êng thuû…ë 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¸c khu vùc träng ®iÓm vÒ du lÞch nh-: b·i t¾m Thuú V©n, suèi n-íc kho¸ng nãng B×nh Ch©u.. Míi ®©y UBND tØnh BR- VT ®· ban hµnh quy chÕ b¶o vÖ m«i tr-êng trong lÜnh vùc du lÞch. §ã lµ gi¶i ph¸p nh»m ng¨n ngõa vµ gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn m«i tr-êng du lÞch, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn cña du lÞch theo h-íng bÒn v÷ng. Ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty tËp trung vµo 3 lÜnh vùc: dÞch vô du lÞch, ®Çu t- ph¸t triÓn dù ¸n vµ th-¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu. Víi chøc n¨ng chÝnh lµ kinh doanh du lÞch, c«ng ty th-êng xuyªn quan t©m ®Çu t- cho ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ hµnh, phèi hîp víi ba chi nh¸nh cña c«ng ty ë miÒn B¾c, miÒn Trung, miÒn Nam, trung t©m l÷ hµnh vµ dÞch vô du lÞch t¹i VT ®Ó kÕt nèi tour trªn ph¹m vi toµn quèc. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 VÒ dÞch vô, c«ng ty ®· ph¸t huy lîi thÕ cña BR VT cïng nh÷ng thÕ m¹nh vÒ c¬ së vËt chÊt ®Ó t¹o lªn 1 t©m ®iÓm du lÞch biÓn t¹i thµnh phè VT. C¸c s¶n phÈm dÞch vô cña c«ng ty bao gåm: nhµ hµng, thÓ thao biÓn, l-u tró, vËn chuyÓn hµnh kh¸ch, tour m¸y bay trùc th¨ng vµ c¸c tour tham quan thµnh phè VT… Khu du lÞch BiÓn §«ng lµ mét côm liªn hîp hoµn h¶o phôc vô c¸c dÞch vô t¾m biÓn vµ du lÞch biÓn trän gãi, ®-îc ®¸nh gi¸ lµ khu du lÞch sinh th¸i an toµn, lÞch sù. Hµng n¨m n¬i ®©y tiÕp ®ãn vµ phôc vô h¬n n¨m tr¨m ngµn l-ît kh¸ch du lÞch trong vµ ngoµi n-íc. Khu du lÞch Mòi Nghinh Phong ®Çy n¾ng giã n»m trong khung c¶nh s¬n thuû h÷u t×nh nh- mét dÊu lÆng gi÷a thµnh phè ®«ng ®óc vµ n¸o nhiÖt. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khu du lÞch Kú V©n, lµ c«ng ty cæ phÇn trong ®ã c«ng ty du lÞch tØnh BR VT lµ mét trong c¸c cæ ®«ng s¸ng lËp. §©y lµ khu du lÞch nghØ d-ìng vµ t¾m n¾ng lý t-ëng cho du kh¸ch. Kh¸ch s¹n liªn doanh VT Sammy lµ kh¸ch s¹n liªn doanh gi÷a c«ng ty vµ ®èi t¸c n-íc ngoµi víi 119 phßng ®¹t tiªu chuÈn ba sao n»m ë vÞ trÝ ®Ñp nhÊt B·i Sau kh«ng khÝ tho¸ng m¸t dÔ chÞu phôc vô kinh doanh l-u tró, ¨n uèng vµ mét sè dÞch vô bæ sung. Suèi kho¸ng nãng B×nh Ch©u lµ n¬i nghØ d-ìng tuyÖt vêi kÕt hîp ch÷a bÖnh: Ngµy 28/8/2005 c«ng ty du lÞch VT ®· hîp t¸c víi c«ng ty Th¸i S¬n (thuéc Bé quèc phßng) ®· chÝnh thøc khai tr-¬ng tour du lÞch tham quan VT b»ng m¸y bay trùc th¨ng. Víi tour du lÞch nµy m¸y bay sÏ chë kh¸ch xuÊt ph¸t tõ s©n bay VT sau 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®ã tõ ®é cao kho¶ng 2000m m¸y bay sÏ bay däc b·i biÓn Thuú V©n, ®Õn B·i Sau, qua ®¶o Long S¬n, côm ®Çu Cá May, cÇu Cöa LÊp, c¶ng dÇu khÝ, khu du lÞch Paradise…C«ng ty ®· thiÕt kÕ 3 tour víi thêi l-îng bay 6 phót, 17 phót vµ 42 phót. C«ng ty còng ®· ®-a trung t©m th«ng tin du lÞch vµo ho¹t ®éng. Trung t©m nµy ®Æt t¹i khu du lÞch BiÓn §«ng, sè 8 ®-êng Thuú V©n thµnh phè VT. Trung t©m nµy ho¹t ®éng 24/24h víi nhiÖm vô cung cÊp miÔn phÝ mét c¸ch nhanh nhÊt vµ chÝnh x¸c cho du kh¸ch vÒ c¸c s¶n phÈm dÞch vô cña c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã cßn cung cÊp cho kh¸ch hµng c¸c dÞch vô t¹i chç nh-: Internet, ®iÖn tho¹i ®-êng dµi, Fax, photocopy…tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã nh»m phôc vô nhu cÇu th«ng tin ®a d¹ng cña du kh¸ch. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngoµi ra c«ng ty du lÞch tØnh Bµ RÞa – Vòng Tµu cßn kinh doanh th-¬ng m¹i vµ xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp c¸c mÆt hµng nh-: - Ph©n phèi s¶n phÈm trang trÝ bª t«ng Brickform (USA), thÐp x©y dùng Vinakoyei. - §¹i lý tØnh Bµ RÞa – Vòng Tµu ph©n phèi c¸c s¶n phÈm thiÕt bÞ ®iÖn: Clipsal, GP, Duhaii, Mitsubisi, Narva, Megaman, Legran. - R-îu vang Mü c¸c lo¹i, n-íc uèng ®ãng chai nh·n hiÖu ‚Vòng T¯u Tourist‛. - XuÊt khÈu c¸c mÆt hµng n«ng – thuû – h¶i s¶n. - NhËp khÈu c¸c mÆt hµng m¸y mãc thiÕt bÞ, xe « t«, xe g¾n m¸y, hµng tiªu dïng… 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp cña c«ng ty lµ Saigon tourist mét c«ng ty ®· ra ®êi tõ nhiÒu n¨m vµ cã tªn tuæi c¶ trong n-íc vµ quèc tÕ. Chi nh¸nh ngoµi Hµ Néi còng ph¶i c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty næi tiÕng t¹i ®©y nh-: Hanoi tourism, c«ng ty du lÞch Hå G-¬m… III.KÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty: Hµng n¨m c«ng ty tiÕp ®ãn vµ phôc vô h¬n 20.000 l-ît kh¸ch l÷ hµnh quèc tÕ vµ kho¶ng 1.000.000 l-ît kh¸ch du lÞch trong n-íc ®Õn c¸c c¬ së l-u tró, ®iÓm tham quan vui ch¬i gi¶i trÝ do c«ng ty së h÷u hoÆc ®ång së h÷u. Víi c¸h lµm n¨ng ®éng s¸ng t¹o cïng víi sù quan t©m s©u s¾c cña l·nh ®¹o tØnh vµ c¸c ngµnh c¸c cÊp nªn chØ sau 10 n¨m ho¹t ®éng, VT touris ®· x©y dùng ®-îc 16 dù ¸n víi tæng sè vèn ®Çu t- trªn 1.800 tû ®ång. Mét sè dù ¸n ®ang ho¹t ®éng 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh-: ch-¬ng tr×nh ®ua chã gi¶i trÝ, Kh¸ch s¹n Sammy ( ®¹t tiªu chuÈn kh¸ch s¹n 3 sao), khu du lÞch sinh th¸i nghØ d-ìng suèi kho¸ng nãng B×nh Ch©u…Mét sè dù ¸n ®ang x©y dùng cã nguån vèn lín nh-: khu ®iÒu d-ìng du lÞch Vòng Tµu (vèn ®Çu t- 63 tû ®ång), vµ c¸c dù ¸n trong giai ®o¹n thµnh lËp nh-: Khu du lÞCéng Hßa X· héi Chñ NghÜa ViÖt Nam sonh th¸i biÓn Minh §¹m – Ph-íc H¶i, khu du lÞch sinh th¸i San H« Xanh – C«n §¶o. Trong lÜnh vùc th-¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu qua nhiÒu n¨m x©y dùng vµ h¹ot ®éng c«ng ty ®· x©y dùng ®-îc thÞ tr-êng vµ t¹o dùng ®-îc uy tÝn vµ th-¬ng hiÖu cho c«ng ty. Nh- vËy ngoµi th-¬ng hiÖu VungTauTourist, c«ng ty ®· x©y dùng vµ ph¸t triÓn hµng lo¹t c¸c th-¬ng hiÖu riªng cho tõng lÜnh vùc nh-: VTTour (cho l÷ hµnh); VTTex (Cho xuÊt 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 khÈu); Oma (cho dÞch vô l-u tró vµ ¨n uèng); OCEAN PARK (cho dÞch vô biÓn)…vµ tiÕn tíi x©y dùng tiªu chuÈ ISO, víi môc tiªu ngµy cµng hoµn thiÖn chÊt l-îng dÞch vô gãp phÇn ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam vµ du lÞch tØnh Bµ RÞa – Vòng Tµu ®¹t nh÷ng b-íc tiÕn v÷ng ch¾c, toµn diÖn. IV. Ph©n tÝch SWOT cña c«ng ty du lÞch tØnh Bµ RÞaVòng Tµu. 1.§iÓm m¹nh: C«ng ty cã vÞ trÝ ®Þa lý vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn rÊt thuËn lîi. C«ng ty n»m trong tØnh cã tiÒm n¨ng du lÞch lín: tµi nguyªn phong phó, ®a d¹ng nh- mòi Nghinh Phong, suèi kho¸ng nãng B×nh Ch©u, d¶i san h« ë C«n §¶o…Mét ®iÓn v« cïng thuËn lîi ë ®©y lµ thêi tiÕt khÝ hËu m¸t mÎ quanh n¨m t¹o ®iÒu kiÖn cho du lÞch ph¸t triÓn, gi¶m yÕu tè trong du lÞch. C«ng ty cã ®iÒu 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kiÖn giao th«ng rÊt thuËn lîi, c¶ vÒ ®-êng bé, ®-êng kh«ng vµ ®-êng biÓn. TØnh Bµ RÞa- Vòng Tµu cã bê biÓn dµi vµ ®Ñp, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn du lÞch nghØ biÓn. C«ng ty du lÞch tØnh Bµ RÞa- Vòng Tµu lµ c«ng ty ®-îc sù ®Çu t- vµ hç trî cña Nhµ n-íc. C«ng ty ®-îc Nhµ n-íc giao cho träng tr¸ch lµ ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña ®Þa ph-¬ng. Ngay tõ khi míi thµnh lËp c«ng ty ®· ý thøc lµ ph¶i tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nh»m b¶o vÖ m«i tr-êng, c¶ m«i tr-êng tù nhiªn lÉn m«i tr-êng x· héi cho du kh¸ch. C«ng ty huy ®éng toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn tham gia nh÷ng buæi lao ®éng x· héi chñ nghÜa ®Ó thu dän vÖ sinh trong khu du lÞch, ®Æc biÖt lµ ë gÇn vµ trªn b·i biÓn. C«ng ty cßn cho ®Æt c¸c giá r¸c ë tÊt c¶ c¸c bµn kh¸ch ë khu vùc b·i biÓn. C«ng ty x©y dung h×nh ¶nh gi÷ g×n m«i tr-êng ®Ó nªu g-¬ng cho c- d©n n¬i ®©y vµ 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cho kh¸ch du lÞch b»ng c¸ch: tÊt c¶ tõ l·nh ®¹o ®Õn nh©n viªn ngµy ngµy cói nhÆt tõng mÈu r¸c kh¸ch v« ý vøt xuèng b·i biÓn ®· trë nªn quen thuéc víi tÊt c¶ mäi ng-êi. VÊn ®Ò b¶o ®¶m m«i tr-êng x· héi an toµn cho du kh¸ch, c«ng ty ®· bè trÝ lùc l-îng b¶o vÖ nh»m ®Èy lïi n¹n hµng rong, mãc tói, ¨n xin…quÊy nhiÔu du kh¸ch. C«ng ty du lÞch tØnh Bµ RÞa – Vòng Tµu lµ mét th-¬ng hiÖu cã uy tÝn trªn th-¬ng tr-êng víi quy m« c«ng ty lín, c¸c phßng ban ®-îc ph©n chia râ rµng( 900 c¸n bé c«ng nh©n viªn, víi 4 phßng qu¶n lý chøc n¨ng,7 ®¬n vÞ ho¹ch to¸n trùc thuéc vµ 7 ®¬n vÞ liªn doanh ho¹ch to¸n ®éc lËp), cã chi nh¸nh ë c¶ 3 miÒn B¾c, Trung, Nam; kinh doanh ®a ngµnh, ®a lÜnh vùc ( dÞch vô du lÞch, ®Çu t- ph¸t triÓn dù ¸n vµ th-¬ng m¹i xuÊt 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhËp khÈu) vµ ®· t¹o ®-îc nhiÒu danh hiÖu trªn thÞ tr-êng: VTTOUR ( cho l÷ hµnh), VTTEX ( cho hµng xuÊt khÈu), Oma ( cho dÞch vô ¨n uèng, l-u tró), OCEAN PARK ( cho dÞch vô biÓn)… C«ng ty ®· ®-a trung t©m th«ng tin vµo ho¹t ®éng, lµ trung t©m th«ng tin Du lÞch ®-îc ®Æt t¹i Khu du lÞch BiÓn §«ng, sè 8 ®-êng Thuú V©n, TP. Vòng Tµu. Trung t©m nµy ho¹t ®éng 24/24 giê víi nhiÖm vô cung cÊp miÔn phÝ mét c¸ch nhanh nhÊt vµ chÝnh x¸c cho du kh¸ch vÒ c¸c dÞch vô: Nhµ hµng, thÓ thao biÓn, l-u tró, vËn chuyÓn hµnh kh¸ch, tour m¸y bay trùc th¨ng vµ c¸c tour tham quan TP, Vòng Tµu… Bªn c¹nh ®ã, trung t©m cßn cung cÊp cho kh¸ch hµnh c¸c dÞch vô t¹i chç nh-: Internet, ®iÖn tho¹i ®-êng dµi, fax, photocopy… S¶n phÈm dÞch vô cña c«ng ty ®a d¹ng, phong phó vµ ®éc ®¸o, 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh-: tour trùc th¨ng, m«n thÓ thao ®ua chã… 2.§iÓm yÕu: Sù hç trî cña Nhµ n-íc cho c«ng ty mét phÇn lµm cho c«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh Ýt ®éc lËp vµ kÐm linh ho¹t víi sù thay ®æi cña thÞ tr-êng. Quy m« c«ng ty lín vµ lÜnh vùc kinh doanh réng sÏ lµm ph©n t¸n lùc l-îng còng nh- kh¶ n¨ng qu¶n trÞ, qu¶n lý trong c«ng ty, ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã mét nhµ qu¶n trÞ, qu¶n lý cã n¨ng lùc tèt, hiÓu biÕt réng, ®a lÜnh vùc. VÊn ®Ò r¸c th¶i ë khu vùc b·i biÓn c«ng ty vÉn ch-a khèng chÕ ®-îc. 3.C¬ héi: C«ng ty ®ang tiÕp cËn vµ thùc hiÖn tour trùc th¨ng, mét lo¹i h×nh du lÞch míi ch-a xuÊt hiÖn ë n-íc ta. C«ng ty lµ 20
- Xem thêm -