Tài liệu 82 nâng cao hiệu quả kd tại cty cptm tuấn khanh

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LêI NãI §ÇU Kinh tÕ thÞ trêng lµ viÖc tæ chøc nÒn kinh tÕ x· héi dùa trªn c¬ së mét nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. ThÞ trêng lu«n më ra c¸c c¬ héi kinh doanh míi, nhng ®ång thêi còng chøa ®ùng nh÷ng nguy c¬ ®e do¹ cho c¸c doanh nghiÖp. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng tríc qui luËt c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ thÞ trêng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i vËn ®éng, t×m tßi mét híng ®i cho phï hîp. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ, lµ mét chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh lµ qu¸ tr×nh so s¸nh gi÷a chi phÝ bá ra vµ kÕt qu¶ thu vÒ víi môc ®Ých ®· ®îc ®Æt ra vµ dùa trªn c¬ së gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ nµy: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh thÕ nµo? vµ s¶n xuÊt cho ai? Do ®ã viÖc nghiªn cøu vµ xem xÐt vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu ®èi víi mçi doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh kinh doanh hiÖn nay. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®ang lµ mét bµi to¸n khã ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn. V× vËy, qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty CPTM TuÊn Khanh, víi nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch luü ®îc cïng víi sù nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy cho nªn em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty CPTM TuÊn Khanh" lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh. Néi dung chuyªn ®Ò bao gåm c¸c phÇn sau: Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp Ch¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty CPTM TuÊn Khanh. Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty CPTM TuÊn Khanh. Chuyªn ®Ò nµy ®îc hoµn thµnh díi sù híng dÉn tËn t×nh cña ThÇy gi¸o Ths. NguyÔn M¹nh Qu©n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì quÝ b¸u ®ã. Sinh viªn Lª v¨n Linh LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch¬ng I Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Cña doanh nghiÖp i. Kh¸I niÖm vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 1.Kh¸i niÖm : HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ®îc mäi ngêi quan t©m tíi. Cã rÊt nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ vÊn ®Ò nµy, ch¼ng h¹n nh: HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ c¸c chØ tiªu ®îc x¸c ®Þnh b»ng tû lÖ so s¸nh gi÷ kÕt qu¶ víi chi phÝ. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ møc ®é h÷u Ých cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ra tøc lµ gÝa trÞ sö dông cña nã, hoÆc lµ doanh thu vµ nhÊt lµ lîi nhuËn thu ®îc sau qu¸ tr×nh kinh doanh. Ngoµi ra nã cßn nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ vÊn ®Ò nµy, nhng kh¸i niÖm sau ®ay cã thÓ lµ tæng qu¸t nhÊt: HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ biÓu hiÖn tËp trung sù ph¸t triÓn kinh tÕ theo chiÒu s©u, ph¶n ¸nh tr×nh ®é khai th¸c nguån lùc vµ tr×nh ®é chi phÝ c¸c nguån lùc trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét yÕu tè quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ sù t¨ng trëng vµ thùc hiÖn c¸c môc tiªu vÒ kinh tÕ doanh nghiÖp trong tõng thêi. 2. Nh÷ng quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp: 2.1 C¸c quan ®iÓm vÒ kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶: KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh dãanh: Lµ mét sè tiÒn mµ doanh nghiÖp thu ®îc sau mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: KÕt qu¶ = Tæng doanh thu – Tæng chi phÝ HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh bao gåm hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ x· héi: + HiÖu qu¶ kinh tÕ: Lµ sù so s¸nh gi÷a kÕt qu¶ kinh doanh ®¹t ®îc víi tµon bé chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó ®îc kÕt qu¶ ®ã. + HiÖu qu¶ x· héi: Ph¶n ¸nh kÕt qu¶ mµ doanh nghiÖp ®¹t ®îc vÒ mÆt x· héi: Møc ®é ng©n s¸ch, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, c¶ thiÖn m«i trêng …. 2.2 Sù cÇn thiÕt ph¶i kÕt hîp gi÷a hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ x· héi: HiÖu qña kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ x· héi lµ hai mÆt cña mét vÊn ®Ò cã t¸c ®éng biÖn chøng, qua l¹i lÉn nhau. HiÖu qu¶ kinh tÕ quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ x· héi nhng LuËn v¨n tèt nghiÖp hiÖu qu¶ x· héi còng cã t¸c ®éng trë l¹i ®èi víi hiÖu qu¶ kinh tÕ, gãp phÇn lµm t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ. Tuy nhiªn thùc tÕ hiÖn nay nhiÒu doanh nghiÖp cã xu híng quan t©m h¬n tíi hiÖu qu¶ kinh tÕ, ®ã lµ doanh thu, lîi nhuËn, … mµ kh«ng chó träng quan t©m h¬n hiÖu qu¶ x· héi, ®ã lµ chèn thuÕ, kh«ng quan t©m t¬Ý m«i trêng … nh÷ng quan niÖm ®o hªt søc sai lÇm, chØ cã n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®i ®«i víi hiÖu qu¶ x· héi th× doanh nghiÖp míi cã thÓ ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®îc. II C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh: 1. C¸c nh©n tè chñ quan. Nh©n tè chñ quan: Con ngêi lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh cho mäi ho¹t ®éng trong doanh nghiÖp. Trong thêi ®¹i ngµy nay, hµm lîng chÊt x¸m s¶n phÈm ngµy cµng cao th× tr×nh ®é chuyªn m«n cña ngêi lao ®éng cã ¶nh hëng rÊt lín tíi kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. NhÊt lµ c¸c c¸n bé qu¶n lý. Hä lµ nh÷ng lao ®éng gi¸n tiÕp t¹o ra s¶n phÈm nhng l¹i rÊt quan träng bëi hä lµ nh÷ng ngêi ®iÒu hµnh vµ ®Þnh híng cho doanh nghiÖp, quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp. Trªn thùc tÕ, mçi mét doanh nghiÖp cã mét c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý kh¸c nhau, tr×nh ®é chuyªn m«n cña c«ng nh©n còng cã ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng nh©n cã tay nghÒ cao sÏ lµm ra s¶n phÈm ®¹t chÊt lîng cao, tiÕt kiÖm thßi gian vµ nguyªn vËt liÖu, lµm t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. V× vËy, trong nh©n tè con ngêi tr×nh ®é chuyªn m«n cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. §iÒu ®ã ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã kÕ ho¹ch tØ mØ tõ kh©u tuyÓn dông tíi viÖc ®µo t¹o båi dìng, n©ng cao tr×ng ®é chuyªn m«n cho ngêi lao ®éng, nhÊt lµ ®éi ngò c¸c c¸n bé qu¶n lý. Nh©n tè vèn: Kh«ng mét doanh nghiÖp nµo cã thÓ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mµ kh«ng cã vèn. Vèn cã ý nghÜa v« cïng quan träng, quyÕt ®Þnh trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Vèn trong doanh nghiÖp ®îc h×nh thµnh tõ 3 nguån chÝnh: Vèn tù cã, vèn ng©n s¸ch nhµ níc cÊp vµ vèn vay: ®îc ph©n bæ díi hai h×nh thøc lµ vèn cè ®Þnh vµ vèn lu ®éng. Tuú ®Æc ®iÓm cña tõng doanh nghiÖp, doanh nghiÖp nhµ níc th× vèn ng©n s¸ch nhµ níc cÊp lµ chñ yÕu, doanh nghiÖp t nh©n vèn chñ së höu vµ vèn vay lµ chñ yÕu. Nh©n tè vÒ kü thuËt: LuËn v¨n tèt nghiÖp Kü thuËt vµ c«ng nghÖ lµ nh©n tè ¶nh hëng trùc tiÕp tíi mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp nµo ¸p dông kü thuËt vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn, doanh nghiÖp ®ã sÏ cã lîi thÕ c¹nh tranh. Ngµy nay vai trß cña kü thuËt vµ c«ng nghÖ ®îc c¸c doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ cao. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng ®Çu t vµo lÜnh vùc nµy, nhÊt lµ ®Çu t cho nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn. 2. C¸c nh©n tè kh¸ch quan: §ã lµ nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng tõ bªn ngoµi, cã ¶nh hëng tÝch cùc hoÆc tiªu cùc ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, chóng ta cã thÓ kh¸i qu¸t thµnh 2 nhãm: - M«i trêng vÜ m«: Bao gåm c¸c yÕu tè vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, vÒ d©n sè vµ lao ®éng, xu híng ph¸t triÓn kinh tÕ, tiÕn bé khoa häc kü thuËt, c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ níc vµ c¸c yÕu tè kh¸c cã liªn quan. - M«i trêng vi m«: Bao gåm c¸c yÕu tè g¾n liÒn víi doanh nghiÖp nh thÞ trêng ®Çu vµo vµ thÞ trêng ®Çu ra. §èi víi nh©n tè kh¸ch quan, kh«ng mét doanh nghiÖp nµo cã thÓ lo¹i bá hay thay ®æØ ®îc, nhng doanh nghiÖp cã thÓ tËn dông c¸c nh©n tè cã ¶nh hëng tÝch cùc hoÆc kh«ng h¹n chÕ c¸c nh©n tè cã ¶nh hëng tiªu cùc ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. VÊn ®Ò nµy lµ tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng l·nh ®¹o cña c¸c nhµ qu¶n lý ë tõng doanh nghiÖp. IiI. C¸c biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ hÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸: 1. C¸c biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh: HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®îc ®¸nh gi¸, ®o lêng b»ng kÕt qu¶ ®Çu ra vµ chi phÝ ®Çu vµo trong mét qu¸ tr×nh, ta cã: KÕt qu¶ ®Çu ra HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh = Chi phÝ ®Çu vµo Cã 4 c¸ch ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®ã lµ: + Gi¶m chi phÝ ®Çu vµo, gi÷ nguyªn kÕt qu¶ ®Çu ra; + Gi÷ nguyªn chi phÝ ®Çu vµo, t¨ng kÕt qu¶ ®Çu ra; LuËn v¨n tèt nghiÖp + Gi¶m chi phÝ ®Çu vµo, ®ång thêi t¨ng kÕt qu¶ ®Çu ra; + T¨ng chi phÝ ®Çu vµo, t¨ng kÕt qu¶ ®Çu ra nhng tèc ®é t¨ng kÕt qu¶ ®Çu ra lín h¬n tèc ®é t¨ng chi phÝ ®Çu vµo. Râ rµng biÖn ph¸p thø 3 lµ lý tëng nhÊt, lµ môc tiªu ®Ó doanh nghiÖp phÊn ®Êu kh«ng ngõng. C¸c yÕu tè t¸c ®éng tíi chi phÝ ®Çu vµo: + Gi¸ thµnh nguyªn nhiªn vËt liÖu; + TiÒn l¬ng cho ngêi lao ®éng; + Chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp; Chi phÝ vÒ vèn (tiÒn l·i vay), khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh; + C¸c yÕu tè kh¸c. C¸c yÕu tè t¸c ®éng tíi kÕt qu¶ ®Çu ra: + S¶n phÈm (chÊt lîng, mÉu m· uy tÝn, gi¸ thµnh); + HÖ thèng kªnh tiªu thô; + Qu¶ng c¸o, xóc tiÕn b¸n hµng; 2. HÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh: 2.1. ChØ tiªu hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh tæng hîp: KÕt qña ®Çu ra ( Tæng doanh thu) HiÖu qu¶ SXKD tæng hîp = Chi phÝ ®Çu vµo (Tæng chi phÝ) ý nghÜa: Cø 1 ®ång chi phÝ ®Çu vµo th× t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu - ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn theo doanh thu. Lîi nhuËn sau thuÕ Tû suÊt LN theo DT = Doanh thu thuÇn trong kú ý nghÜa: Cø mét ®ång doanh thu thuÇn th× t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn rßng. LuËn v¨n tèt nghiÖp 2.2. ChØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông nh©n lùc: - ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n Doanh thu thuÇn NSL§ b×nh qu©n = Tæng sè lao ®éng b×nh qu©n trong kú ý nghÜa: Cø 1 lao ®éng th× t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu thuÇn. - ChØ tiªu tû suÊt tiÒn l¬ng tÝnh theo doanh thu thuÇn Tæng quü l¬ng Tû suÊt tiÒn l¬ng/DTT = Doanh thu thuÇn trong kú ý nghÜa: §Ó cã 1 ®ång doanh thu thuÇn, doanh nghiÖp ph¶i tr¶ bao nhiªu ®ång tiÒn l¬ng. - ChØ tiªu møc sinh lêi b×nh qu©n cña lao ®éng. Lîi nhuËn sau thuÕ Møc sinh lêi b×nh qu©n cña L§ = Tæng sè lao ®éng trong kú ý nghÜa: Cø mét lao ®éng tham gia th× sÏ t¹o bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. 2.3. ChØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn: - ChØ tiªu tû suÊt doanh thu trªn vèn kinh doanh Doanh thu thuÇn Tû suÊt DT/ vèn KD = Tæng sè vèn kinh doanh trong kú ý nghÜa: Cø mét ®ång vèn kinh doanh th× sÏ t¹o bao nhiªu ®ång doanh thu thuÇn. - ChØ tiªu sè vßng quay vèn lu ®éng. LuËn v¨n tèt nghiÖp Doanh thu thuÇn Sè vßng quay vèn L§ = Vèn lu ®éng trong kú ý nghÜa: B×nh qu©n trong kú vèn lu ®éng quay ®îc bao nhiªu vßng. - ChØ tiªu kú thu tiÒn trung b×nh. Sè d b×nh qu©n c¸c kho¶n ph¶i thu Kú thu tiÒn trung b×nh = Doanh thu thuÇn b×nh qu©n 1 ngµy trong kú ý nghÜa: Thêi gian thu tiÒn b¸n hµng kÓ tõ lóc xuÊt giao hµng ®Õn khi thu tiÒn lµ bao nhiªu ngµy. - ChØ tiªu hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi. Vèn lu ®éng HÖ sè KNTTHT = Vèn ng¾n h¹n trong kú ý nghÜa: Ph¶n ¸nh møc ®é ®¶m b¶o thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp. 2.4. ChØ tiªu sö dông hiÖu qu¶ chi phÝ: - ChØ tiªu tû suÊt doanh thu thuÇn trªn chi phÝ Doanh thu thuÇn Tû suÊt DT/CP = Tæng chi phÝ trong kú ý nghÜa: Cø 1 ®ång chi phÝ th× t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn rßng. 2.5. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp: LuËn v¨n tèt nghiÖp Nhãm chØ tiªu nµy chñ yÕu ®îc xem xÐt, ph©n tÝch b»ng ®Þnh tÝnh, rÊt khã cã thÓ lîng ho¸ ®îc; nhng râ rµng lµ chóng ta còng cã ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nh÷ng chØ tiªu nµy lµ: - Møc ®ãng gãp cho ng©n s¸ch; - Sè lao ®éng ®îc gi¶i quyÕt viÖc lµm; - §¸p øng mét phÇn nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng; - C¶i thiÖn m«i trêng. ý nghÜa: NÕu hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp lµ cao, ®iÒu ®ã sÏ gãp phÇn lµm t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ, t¹o uy tÝn cho doanh nghiÖp, lµm cho doanh nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng. - Ngoµi c¸c chØ tiªu trªn, cßn rÊt nhiÒu chØ tiªu kh¸c ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, tuy nhiªn do ®iÒu kiÖn cã h¹n, luËn v¨n nµy chØ giíi h¹n trong viÖc ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Cæ phÇn Th¬ng m¹i TuÊn Khanh. Ch¬ng II Ph©n tÝch ho¹t ®éng vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty CPTM TuÊn Khanh I. Nh÷ng nÐt kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty CPTM TuÊn Khanh. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty CPTM TuÊn Khanh ®îc Së kÕ ho¹ch §Çu t Hµ néi cÊp giÊy phÐp Kinh doanh vµ ®i vµo ho¹t ®éng ngµy 01-03-1996. Trong buæi ®Çu thµnh lËp c«ng ty CPTM TuÊn Khanh gåm cã 7 thµnh viªn ®· th«ng qua ®iÒu lÖ ®©ud tiªn vµo ngµy 01-01-1996. Ngµy 12-06-1999, Quèc héi níc Céng hoµ x· héi Chñ nghÜa ViÖt nam ®· th«ng qua LuËt doanh nghiÖp, thay thÕ luËt C«ng ty cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 01-012000. Thùc hiÖn t¹i ®iÒu 2- Kho¶n 1- §iÒu 123 LuËt Doanh nghiÖp, C«ng ty CPTM TuÊn Khanh tiÕn hµnh söa ®æi, bæ sung Bé ®iÒu lÖ cña C«ng ty ®Î nhanh LuËn v¨n tèt nghiÖp chãng thÝch øng vµ n¾m b¾t kÞp thêi víi sù ®æi míi trong chÝnh s¸ch qu¶n lý cña nhµ níc nh»m tõng bíc kinh doanh cã hiÖu qu¶, æn ®Þnh ph¸t chuyÓn vµ hîp ph¸p. C«ng ty CPTM TuÊn Khanh lµ mét tæ chøc kinh tÕ ph¸p nh©n, ho¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã con dÊu riªng, ®îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C«ng ty CPTM TuÊn Khanh ®îc thµnh lËp theo quy t¾c d©n chñ, thèng nhÊt nh»m môc ®Ých ph¸t triÓn kinh doanh, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi lao ®éng trong c«ng ty, ®¶m b¶o nép ®Çy ®ñ nghÜa vô ng©n s¸ch t¹o tÝch luü cho c«ng ty, nh»m më réng s¶n xuÊt kinh doanh. Ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty CPTM TuÊn Khanh: - §¹i lý ký göi hµng ho¸ - S¶n xuÊt vµ l¾p r¸p c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ, kim khÝ, ®iÖn tö, nhùa phôc vô cho c«ng n«ng nghiÖp, y tÕ, gi¸o dôc, quèc phßng, vµ c¸c s¶n phÈm c«ng ty kinh doanh. - In c¸c lo¹i bao b× - DÞch vô l÷ hµnh néi ®Þa - DÞch vô nhµ hµng, kh¸ch s¹n Lo¹i h×nh kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng nhùa phôc vô tiªu dïng, c«ng n«ng nghiÖp, y tÕ trong níc. Tõ chç ban ®Çu víi mét sè Ýt c«ng nh©n, viÖc s¶n xuÊt hoµn toµn b»ng thñ c«ng, m¸y mãc kh«ng cã g×, kÜ thuËt thÊp kÐm. C¸c s¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty CPTM TuÊn Khanh: - §å nhùa gia dông. - Chai, lä c¸c lo¹i. - Bao b× c¸c lo¹i. - §å néi thÊt nhµ t¾m, mÆt ®ång hå, n¾p hép xÝch... - C¸c chi tiÕt xe m¸y. LuËn v¨n tèt nghiÖp - Ngoµi ra cßn cã nhiÒu s¶n phÈm lo¹i kh¸c. 2. §Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt cña c«ng ty a. Bé m¸y qu¶n lý vµ c¬ chÕ ®iÒu hµnh cña C«ng ty S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt cñaC«ng ty CPTM TuÊn Khanh Ban gi¸m ®èc Phßng kÕ to¸n Phßng kinh doanh Tæng hîp Ph©n xëng s¶n xuÊt Phßng b¸n hµng Ph©n xëng gia c«ng NhiÖm vô vµ chøc n¨ng cña c¸c phßng ban: - Ban gi¸m ®èc gåm 2 ngêi: mét gi¸m ®èc vµ mét phã gi¸m ®èc. + Gi¸m ®èc c«ng ty: Lµ ngêi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh hµng ngµy cña C«ng ty. Gi¸m ®èc cã c¸c quyÒn sau ®©y: QuyÕt ®Þnh tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng hµng ngµy cña C«ng ty, tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh vµ kÕ ho¹ch ®Çu t cña C«ng ty, ban hµnh quy chÕ qu¶n lý néi bé. Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm c¸ch chøc c¸c chøc danh qu¶n lý trong C«ng ty, ký kÕt hîp ®ång nh©n danh C«ng ty, bè trÝ c¬ cÊu tæ chøc LuËn v¨n tèt nghiÖp cña C«ng ty, kiÕn nghÞ ph¬ng ¸n sö dông lîi nhuËn hoÆc sö lý c¸c kho¶n lç trong kinh doanh, tuyÓn dông lao ®éng. Gi¸m ®èc lµ ngêi chØ ®¹o c«ng t¸c chuÈn bÞ ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh. Gi¸m ®èc trùc tiÕp thiÕt kÕ bé m¸y qu¶n trÞ, chØ ®¹o c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù, bè trÝ nh©n sù vµ thiÕt lËp mèi quan hÖ lµm viÖc trong bé m¸y, chØ huy ®iÒu hµnh toµn bé c«ng t¸c tæ chøc qu¸ tr×nh kinh doanh. Gi¸m ®èc trùc tiÕp tæ chøc chØ ®¹o c«ng t¸c kiÓm tra mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. + Phã gi¸m ®èc: lµ ngêi gióp viÖc cho gi¸m ®èc vµ thay quyÒn gi¸m ®èc lóc gi¸m ®èc v¾ng mÆt. Cã tr¸ch nhiÖm gióp Gi¸m ®èc chØ ®¹o vµ gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cña C«ng ty. Phã gi¸m ®èc C«ng ty cã quyÒn ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh thuéc tr¸ch nhiÖm cña m×nh hoÆc nh÷ng ho¹t ®éng ®îc Gi¸m ®èc uû quyÒn. Phã gi¸m ®èc C«ng ty cã quyÒn ®¹i diÖn C«ng ty tríc c¬ quan Nhµ níc vµ tµi ph¸n khi ®îc uû quyÒn, vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña m×nh tríc Gi¸m ®èc C«ng ty, cã nhiÖm vô ®Ò xuÊt ®Þnh híng ph¬ng thøc kinh doanh, khai th¸c t×m nguån hµng g¾n víi ®Þa chØ tiªu thô hµng ho¸. - C¸c bé phËn phßng ban chøc n¨ng: bao gåm 3 phßng ban vµ 2 ph©n xëng, 2 kho. + Phßng kÕ to¸n: gåm 2 ngêi. Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng vÒ nghiÖp vô kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty. Cã chøc n¨ng gióp Gi¸m ®èc c«ng ty qu¶n lý, sö dông vèn, x¸c ®Þnh kÕ ho¹ch kinh doanh, kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m. Thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª vµ v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ níc. Qu¶n lý quü tiÒn mÆt vµ Ng©n phiÕu. + Phßng kinh doanh tæng hîp: gåm 3 ngêi cã chøc n¨ng gióp gi¸m ®èc C«ng ty chuÈn bÞ triÓn khai c¸c hîp ®ång kinh tÕ. Khai th¸c nguån hµng g¾n víi ®Þa ®iÓm tiªu thô hµng ho¸. Ph¸t triÓn m¹ng líi b¸n hµng cña C«ng ty, triÓn khai C«ng t¸c kinh doanh, më réng m¹ng líi kinh doanh cña C«ng ty. LuËn v¨n tèt nghiÖp + Phßng b¸n hµng: gåm 5 ngêi tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng marketing, chµo hµng b¸n hµng, c¸c ho¹t ®éng tiªu thô vµ hËu m·i. + Kho cña C«ng ty: gåm 2 thñ kho cã chøc n¨ng tiÕp nhËn b¶o qu¶n xuÊt hµng cho ®éi ngò b¸n hµng. + Ph©n xëng s¶n xuÊt nhùa: Thùc hiÖn s¶n xuÊt ra s¶n phÈm theo c¸c kÕ ho¹ch ®Æt ra cña c«ng ty. + Ph©n xëng gia c«ng: Thùc hiÖn gia c«ng söa ch÷a hoµn thiÖn c¸c s¶n phÈm tríc khi ®em giao cho kh¸ch hµng hoÆc nhËp kho. C¸c phßng ban chøc n¨ng ®îc tæ chøc theo yªu cÇu qu¶n lÝ s¶n xuÊt kinh doanh chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña Ban gi¸m ®èc vµ trî gióp cho Ban gi¸m ®èc l·nh ®¹o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng suèt. §¸nh gi¸ vÒ bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty §©y lµ m« h×nh hÖ thèng qu¶n trÞ kiÓu trùc tuyÕn. Nã cã u ®iÓm chñ yÕu lµ ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt. Mäi phßng ban nhËn lÖnh trùc tiÕp tõ gi¸m ®èc. V× lµ doanh nghiÖp nhá nªn mäi ho¹t ®éng ®Òu ph¶i ®îc th«ng qua ban gi¸m ®èc. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc cã c¸c Phã gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o kinh doanh vµ b¸o c¸o t×nh h×nh kinh doanh cïng víi mäi ho¹t ®éng cho Gi¸m ®èc. Do bé m¸y qu¶n lý ®¬n gi¶n gän nhÑ C«ng ty dÔ dµng khëi sù vµ ho¹t ®éng nh¹y bÐn theo c¬ chÕ thÞ trêng. Khi gÆp khã kh¨n néi bé C«ng ty dÔ dµng bµn b¹c ®i ®Õn thèng nhÊt. b. VÒ t×nh h×nh tæ chøc lao ®éng HiÖn nay tæng sè lao ®éng cña c«ng ty gåm 50 ngêi. Trong sè ®ã c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ 38 ngêi, chiÕm 76% tæng sè c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty, bé phËn marketing b¸n hµng lµ 05 ngêi chiÕm 10%, vµ c¸n bé phßng ban vµ qu¶n lý kü thuËt 07 ngêi. LuËn v¨n tèt nghiÖp Do tÝnh chÊt ®Æc thï cña nhiÖm vô chøc n¨ng ho¹t ®éng cña c«ng ty nªn c«ng ty ph¶i ®¶m nhiÖm ®éi ngò lao ®éng cã trªn 20% tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn. C¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty ®îc thÓ hiÖn nh sau: - Lao ®éng nam chiÕm 65,5% - Lao ®éng n÷ chiÕm 34,6% - Lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm 20% - Lao ®éng cã tr×nh ®é kh¸c chiÕm 80% c. Nguån vèn Quy m« vèn cña c«ng ty tÝnh ®Õn n¨m 1999 lµ 2 tû ®ång. Trong ®ã: Vèn cè ®Þnh: 900 000 000 ®ång Vèn lu ®éng: 1 100 000 000 ®ång Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ c«ng ty còng cã nh÷ng biÕn ®éng vÒ vèn thÓ hiÖn nh sau: B¶ng 1: T×nh h×nh biÕn ®éng vèn cña C«ng ty nh÷ng n¨m qua ChØ tiªu Tæng vèn kinh doanh Vèn cè ®Þnh Vèn lu ®éng §¬n vÞ tÝnh TriÖu ®ång - 2001 2.000 900 1.100 2002 2.300 950 1.350 2003 2.500 1.100 1.400 Nh×n vµo biÓu ta thÊy, tæng sè vèn cña c«ng ty tõ n¨m 01 ®Õn n¨m 03 t¨ng thªm 500 triÖu ®ång lµ do vèn cè ®Þnh t¨ng 200 triÖu vµ vèn lu ®éng t¨ng thªm 300 triÖu ®ång. Do n¾m b¾t dîc nhu cÇu thÞ trêng, c«ng ty ®· ®Çu t thªm m¸y mãc trang thiÕt bÞ kü thuËt lµm c¬ cÊu vèn cè ®Þnh trong tæng vèn t¨ng nhanh. DiÖn tÝch mÆt b»ng hiÖn t¹i lµ 1000m 2, 3 phßng ban vµ 2 ph©n xëng s¶n xuÊt. d. VÒ qui tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o s¶n phÈm vµ t×nh h×nh trang bÞ c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt LuËn v¨n tèt nghiÖp + VÒ qui tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o s¶n phÈm: Lµ qui tr×nh s¶n xuÊt liªn tôc, s¶n phÈm qua nhiÒu giai ®o¹n chÕ biÕn, song chu k× s¶n xuÊt ng¾n, do ®ã viÖc s¶n xuÊt mét s¶n phÈm n»m khÐp kÝn trong mét ph©n xëng (ph©n xëng nhùa). §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho tèc ®é lu©n chuyÓn vèn cña c«ng ty nhanh. MÆc dï s¶n phÈm cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng nhng tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm ®Òu cã mét ®iÓm chung ®ã lµ ®îc s¶n xuÊt tõ nhùa. Cho nªn, qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt t¬ng ®èi gièng nhau. + VÒ tr×nh ®é trang bÞ kÜ thuËt cña c«ng ty: Do tríc ®©y c«ng ty s¶n xuÊt xen kÏ gi÷a c¬ khÝ vµ thñ c«ng, ®ång thêi cïng víi thêi gian sö dông ®· l©u, m¸y mãc thiÕt bÞ rÊt cò vµ l¹c hËu. V× vËy n¨ng suÊt thÊp, chÊt lîng s¶n phÈm kh«ng cao. e. VÒ nguån cung øng nguyªn vËt liÖu C¬ cÊu mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh t¬ng ®èi ®a d¹ng nªn chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty sö dông còng ®a d¹ng ( nh PP, PE, HD...). Nguån nguyªn vËt liÖu c«ng ty da vµo s¶n xuÊt lµ hoµn toµn ngo¹i nhËp chñ yÕu lµ tõ Hµn Quèc vµ c¸c níc §«ng Nam ¸ th«ng qua c¸c doanh nghiÖp chuyªn nhËp khÈu nhùa. Do vËy, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã chÊt lîng tèt, ®é bÒn cao. Tuy nhiªn, do ¶nh hëng cña tû gi¸ nªn gi¸ nguyªn vËt liÖu cßn biÕn ®éng nhiÒu g©y khã kh¨n trong viÖc nhËp nguyªn liÖu, s¶n xuÊt, vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. f. VÒ s¶n phÈm cña c«ng ty HiÖn nay c«ng ty ®ang thùc hiÖn chiÕn lîc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm (gÇn 100 s¶n phÈm). Tuy nhiªn sè lîng s¶n xuÊt vµ tiªu thô cña tõng lo¹i s¶n phÈm kh«ng lín l¾m. C¸c lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty cã tû träng cao lµ: bé néi thÊt nhµ t¾m, n¾p bÖt, vá t¾c te, hép ®Üa CD, m¾c ¸o nhùa, vá ¾c quy, linh kiÖn xe m¸y... Cô thÓ nh sau: B¶ng 2: Sè lîng s¶n phÈm cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua Tªn s¶n phÈm Bé néi thÊt nhµ t¾m LuËn v¨n tèt nghiÖp ®¬n vÞ Bé N¨m 2001 1.319 N¨m 2002 1.346 N¨m 2003 1.481 N¾p bÖt Vá t¾c te Hép ®Üa CD M¾c ¸o nhùa Vá ¸c quy Linh kiÖn xe m¸y ChiÕc C¸i C¸i C¸i C¸i ChiÕc 7.944 978.427 51.377 1.776 6.875 6.368 8.621 1.142.545 54.958 2.052 8.347 6.994 8.879 1.162.520 56.734 2.015 8.330 8.428 Qua b¶ng trªn ta thÊy s¶n phÈm cña c«ng ty ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m. Tuy nhiªn c¸c mÆt hµng truyÒn thèng nh m¾c ¸o, hép ®Üa, vá t¾c te cã t¨ng nhng t¨ng chËm. C¸c s¶n phÈm nh bé néi thÊt, n¾p bÖt, linh kiÖn xe m¸y t¨ng nhanh chøng tá s¶n phÈm cña c«ng ty ®· dÇn cã chç ®øng trªn thÞ trêng. §èi víi c¸c lo¹i s¶n phÈm nh bao b×, vËt liÖu x©y dùng (tÊm èp trÇn...) ®ßi hái ph¶i lÞch sù trang nh·, mÉu m· ®Ñp, chÊt lîng tèt, gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng. Cßn ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm c«ng nghiÖp cao cÊp nh: vá ¸c quy, linh kiÖn xe m¸y... lµ nh÷ng mÆt hµng s¶n xuÊt cho c¸c h·ng xe m¸y th× l¹i ®ßi hái rÊt kh¾t khe vÒ mÆt chÊt lîng. 3. Nh÷ng lîi thÕ vµ bÊt lîi cña c«ng ty a. ThuËn lîi C«ng ty CPTM TuÊn Khanh lµ mét doanh nghiÖp võa vµ nhá do vËy nã cã nh÷ng lîi thÕ cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá nh: Víi ®Æc tÝnh chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm ng¾n C«ng ty cã thÓ m¹nh d¹n sö dông vèn tù cã vµ vèn vay mîn ®Ó “§¸nh nhanh, th¾ng nhanh vµ chuyÓn híng nhanh”. DÔ ph¸t huy b¶n chÊt hîp t¸c s¶n xuÊt, cã mét sè s¶n phÈm C«ng ty chØ s¶n xuÊt mét vµi chi tiÕt, mét vµi c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mét s¶n phÈm hoµn chØnh, nhng C«ng ty dÔ dµng hîp t¸c víi c¸c C«ng ty kh¸c ®Ó s¶n xuÊt c¸c chi tiÕt cßn l¹i. C«ng ty cã thÓ ph¸t huy tiÒm lùc cña thÞ trêng trong níc, cã thÓ cã c¬ héi ®Ó lùa chän c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt thay thÕ ®îc hµng nhËp khÈu, víi chi phÝ thÊp vµ vèn ®Çu t thÊp. S¶n phÈm cña C«ng ty ®¶m b¶o chÊt lîng nhng hîp víi tói tiÒn cña ®¹i bé phËn d©n c. LuËn v¨n tèt nghiÖp Trong ®iÒu kiÖn thÞ trêng “më cöa” viÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt cña c«ng ty cã nhiÒu thuËn lîi. Nguyªn liÖu cña c«ng ty thêng lµ nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu th«ng qua c¸c doanh nghiÖp trong níc. C¬ chÕ “më cöa” nÒn kinh tÕ t¹o cho c«ng ty thu mua dù tr÷ nguyªn vËt liÖu dÔ dµng. Quan träng h¬n lµ C«ng ty CPTM TuÊn Khanh cã ®éi ngò c«ng nh©n cã tay nghÒ cao, tr×nh ®é v÷ng ch¾c, ý thøc tr¸ch nhiÖm tèt, cã thÓ tiÕp thu ®îc sù tiÕn bé cña khoa häc kÜ thuËt mµ c«ng ty ¸p dông. Thªm vµo ®ã, c«ng ty cßn cã thÕ m¹nh n÷a lµ trang bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n phï hîp, tr¸nh ®îc sù thÊt tho¸t vèn do hao mßn v« h×nh g©y ra. b. Khã kh¨n C«ng ty gÆp khã kh¨n trong ®Çu t c«ng nghÖ míi, mÆc dï ®· trang bÞ mét sè m¸y mãc hiÖn ®¹i nhng c«ng suÊt thÊp, muèn trang bÞ ®ång bé ®ßi hái vèn ®Çu t lín, dÉn ®Õn h¹n chÕ søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng. §Ó ®Çu t c«ng nghÖ míi ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã vèn lín nhng vèn chñ yÕu cña C«ng ty lµ vèn tù cã. HiÖn nay, thñ tôc vay vèn ë Ng©n hµng hiÖn nay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp t nh©n cßn phøc t¹p, khã kh¨n, víi l·i suÊt tiÒn vay cao. Tuy c«ng ty cã chç ®øng v÷ng ch¾c t¹i thÞ trêng Hµ Néi nhng søc Ðp c¹nh tranh cña thÞ trêng nµy rÊt lín, trªn thÞ trêng cßn cã nhiÒu hµng nhËp lËu gi¸ rÎ, mÉu m· ®Ñp, chÊt lîng tèt lµm cho c«ng ty gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong viÖc tiªu thô. MÆc dï c«ng ty n¨ng ®éng t×m kiÕm hîp ®ång, ®¸p øng mäi nhu cÇu cÇu kh¸ch hµng ®Õn ®Æt hµng ë c«ng ty, nhng khèi lîng s¶n phÈm cÇn s¶n xuÊt vÉn cha khai th¸c hÕt ®îc c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ (míi chØ khai th¸c ®îc 80-85% c«ng suÊt cña m¸y). Tãm l¹i, bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi lµ chñ yÕu th× c«ng ty vÉn cßn tån t¹i mét sè ®iÓm khã kh¨n. NÕu c«ng ty biÕt khai th¸c triÖt ®Ó ®îc nh÷ng lîi thÕ cña LuËn v¨n tèt nghiÖp m×nh vµ kh¾c phôc ®îc khã kh¨n mét c¸ch kÞp thêi th× nhÊt ®Þnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh sÏ ®îc diÔn ra tèt h¬n. LuËn v¨n tèt nghiÖp II. Ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng C«ng ty CPTM TuÊn Khanh 1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2001 -2003 Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh c«ng ®¸ng khÝch lÖ. C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi mét c¸ch toµn diÖn c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u, c¶ vÒ sè lîng lÉn chÊt lîng, c¶ vÒ quy m« tæ chøc ®Õn c«ng nghÖ khoa häc kü thuËt. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua ®îc thÓ hiÖn th«ng qua biÓu díi ®©y: B¶ng 3 : KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty §¬n vÞ: ngh×n ®ång ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 So s¸nh(%) 02/01 03/02 Tæng doanh thu 1.934.368 2.085.373 2.228.054 107,8 106,84 Tæng chi phÝ 1.824.044 1.963.342 2.037.373 107,63 103,77 Lîi nhuËn 110.324 122.031 190.681 110,61 156,25 ThuÕ thu nhËp DN 35.303 39.049 61.017 Lîi nhuËn sau thuÕ 75.021 82.982 129.664 BiÓu ®å minh häa doanh thu vµ lîi nhuËn LuËn v¨n tèt nghiÖp MÆc dï ho¹t ®éng kinh doanh trong ®iÒu kiÖn hÕt søc khã kh¨n, eo hÑp vÒ tµi chÝnh, thÞ trêng biÕn ®éng, c¹nh tranh gay g¾t nhng C«ng ty ®· n¨ng ®éng trong viÖc thùc hiÖn ®êng lèi, chÝnh s¸ch ®óng ®¾n nªn ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh qu¶ nhÊt ®Þnh. Qua biÓu trªn ta thÊy trong ba n¨m 2001-2003 C«ng ty ®· phÊn ®Êu thùc hiÖn ®îc c¸c chØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh nh sau: - VÒ doanh thu: qua sè liÖu trªn ta thÊy kh«ng chØ cã sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt t¨ng mµ doanh thu b¸n hµng còng t¨ng ®¸ng kÓ qua c¸c n¨m. N¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 2001 lµ 7,8%, n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 6,84%. Nh÷ng chØ tiªu trªn cho thÊy s¶n phÈm mµ C«ng ty s¶n xuÊt ra kh«ng chØ t¨ng vÒ lîng mµ cßn t¨ng c¶ vÒ møc tiªu thô. §iÒu ®ã chøng tá s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®îc thÞ trêng kh¸ch hµng chÊp nhËn. - VÒ chi phÝ vµ lîi nhuËn: trong n¨m 2003 C«ng ty ®· nç lùc trong viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ, chi phÝ kinh doanh n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 3,77%, trong khi n¨m 2002 so víi n¨m 2001 lµ 7,63%. Nhê viÖc gi¶m chi phÝ, kÕt hîp víi nhiÒu chÝnh s¸ch kinh doanh hîp lý, lîi nhuËn cña c«ng ty n¨m 2001 t¨ng 56,25% trong khi n¨m 2002 lîi nhuËn chØ t¨ng 10,61%. MÆc dï c¸c chØ tiªu c¸c n¨m ®Òu t¨ng nhng xÐt vÒ mÆt ®Þnh tÝnh th× tèc ®é t¨ng doanh thu n¨m 2003 chËm h¬n tèc ®é t¨ng doanh thu n¨m 2002, tèc ®é t¨ng lîi nhuËn n¨m 2003 cao h¬n tèc ®é t¨ng lîi nhuËn n¨m 2002. 2. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty CPTM TuÊn Khanh 2.1. XÐt hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ta dùa vµo hai chØ tiªu lµ n¨ng suÊt lao ®éng vµ lîi nhuËn b×nh qu©n mét lao ®éng, trong ®ã: - N¨ng suÊt lao ®éng = - Lîi nhuËn b×nh qu©n mét lao ®éng = - Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c¸c chØ tiªu nµy ®îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: LuËn v¨n tèt nghiÖp B¶ng 4: HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng §¬n vÞ: ®ång ChØ tiªu Tæng doanh thu Lîi nhuËn Sè lao ®éng N¨ng suÊt lao ®éng Lîi nhuËn b×nh qu©n mét lao ®éng N¨m 2001 1.934.368 110.324 50 38.678.534 2.206.488 N¨m 2002 2.085.373 122.031 52 41.707.490 2.441.100 N¨m 2003 2.228.054 190.681 52 44.561.081 3.813.614 Nh vËy trong ba n¨m 2001-2003 víi sè lao ®éng kh«ng thay ®æi nhng n¨ng suÊt lao ®éng vµ lîi nhuËn b×nh qu©n mét lao ®éng ngµy cµng t¨ng chÝnh tá c«ng ty ho¹t ®éng ngµy cµng cã hiÖu qu¶ vÒ sö dông lao ®éng, chÊt lîng lao ®éng ngµy cµng cao. Sù t¨ng lªn nµy lµ do c«ng ty ®· chó träng h¬n n÷a trong viÖc n©ng cao tr×nh ®é lao ®éng, s¾p xÕp lao ®éng mét c¸ch hîp lý tr¸nh t×nh tr¹ng lao ®éng nhµn rçi kh«ng cã viÖc lµm. 2.2. XÐt hiÖu qu¶ theo chØ tiªu sö dông vèn §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn ta dïng mét sè chØ tiªu sau: HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh = - Sè vßng quay vèn lu ®éng = - HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng = B¶ng 5: HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh vµ lu ®éng. ChØ tiªu HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh Sè vßng quay vèn lu ®éng HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng N¨m 2001 0,122 1,76 0,100 N¨m 2002 0,128 1,54 0,09 N¨m2003 0,173 1,59 0,136 Th«ng qua c¸c chØ tiªu trªn ta thÊy hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh lu«n t¨ng, tuy nhiªn møc t¨ng lµ kh«ng lín. NÕu nh cø 1000 ®ång vèn cè ®Þnh n¨m 2001 thu ®îc 122 ®ång lîi nhuËn th× n¨m 2002, n¨m 2003 thu ®îc 128 vµ 173 ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu vèn lu ®éng qua c¸c n¨m cho thÊy: sè vßng quay vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng gi¶m trong n¨m 2002 nhng l¹i b¾t ®Çu t¨ng trong n¨m 2003. LuËn v¨n tèt nghiÖp
- Xem thêm -