Tài liệu 41809oc

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13640 tài liệu

Mô tả:

Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549740 Xin chào th y Ngô Chí Hi u (Gia nh p trang này) (Thoát) Trang ch Thành viên Tr giúp Liên h Th vi n Violet Website HÓA H C Liên k t Blog Hóa h c Vi t Nam C ng ng hóa h c Tin Hóa h c Download Video TN hóa h c G c > Bài vi t > Chuyên TÀI NGUYÊN BLOG Gi i thi u các nguyên t hó... Các nhà hóa h c K chuy n v kim lo i Chuyên hóa h c Gi i thi u ph n m n hóa h c Th vi n download môn Hóa h c Th vi n download môn Khác T li u hình nh T li u video clip Bài gi ng PowerPoint & Viotet Bài gi ng Word - Pdf Thi Hóa h c th c nghi m Hóa h c ng d ng Sáng ki n kinh nghi m Hóa h c vui Ph n m m hóa h c Góc th giãn video clip hài Vui c i"T c nh sinh tình" Quà t ng "d ng bài gi ng" Quà t ng "d ng t li u" Cây c nh ngh thu t Thi p chúc m ng Website Thành viên Hóa H c ... Hóa 8 Hóa 9 Hóa 10 Hóa 11 Hóa 12 Chân dung các nhà hóa h c B s u t p á quý 1 of 12 hóa h c > II.10. Th i n hóa chu n (E0 OX/Kh) Th i n hóa chu n c a c p oxi hóa kh nào càng l n v i s thì ch t oxi hóa ó càng m nh, ch t kh t ng ng càng y u; Còn th i n hóa chu n c a c p oxi hóa kh nào càng nh v is thì ch t oxi hóa ó càng y u, ch t kh t ng ng càng m nh. E0Ox1/Kh1 > E0Ox2/Kh2 Þ Tính oxi hóa: Ox1 > Ox2 Tính kh : Kh1 < Kh2 Thí d : Th c nghi m cho bi t: E0Ag+/Ag > E0Fe3+/Fe2+ > E0Cu2+/Cu > E0Fe2+/Fe Do ó, tính oxi hóa: Ag+ > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ tính kh : Ag < Fe < Fe2+ < Cu Sau ây là tr s th i n hóa chu n c a m t s c p oxi hóa kh th ng g p (Ng i ta xác nh c các tr s này 4/3/2009 11:36 PM Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549740 D ng c thí nghi m Hóa 8 Hóa 9 Hóa 10 Hóa 11 Hóa 12 T li u khác là do thi t l p các pin i n hóa h c gi a các c p oxi hóa kh khác v i c p oxi hóa kh hi ro . V i i n c c hi ro c ch n làm i n c c chu n và qui c E02H+/H2 = 0 V) Hóa 8 Hóa 9 Hóa 10 Hóa 11 Hóa 12 Bài gi ng khác Hóa 8 Hóa 9 Hóa 10 Hóa 11 Hóa 12 Giáo án khác Hóa 8 Hóa 9 Hóa 10 Hóa 11 Hóa 12 thi i h c Thi p chúc m ng n m m i Thi p Valentine Blog tin h c Th y Tr n H u D ng Th y ng Anh Tu n Cô Tr ng Th C m Tiên Th y Nguy n ình Tri n Th y Lê Anh ng Cô H i Y n Nguy n Th Thu Hà Th y M nh Hà Nguy n Th Thu n Võ Thành Quang Th y Nguy n L ng Hùng Cô ào Th Xuân cô Qu nh Nh Cô Nguy n H ng Vân Cô C C u Gai u V n L ng Nguy n V n Qu nh Nguy n Ng c Trung ng M nh Hùng Lê Anh ông Tr ng Thành Danh Trung Kiên Nguy n Ánh Nguy t 2 of 12 4/3/2009 11:36 PM Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549740 Chu V n Kiên ào V n Thành Nguy n Th Tuy t H nh Tr n Tr ng Tài Nguy n Phú Ninh Nguy n V n Doanh Bùi ình ng Tr n Anh Huy H tr tr c tuy n (Blog Hóa H c) Các ý ki n m i nh t on(press) { getURL("http://chiennc.violet.vn/","_blanh"); }... C m n Th y Chi n ã ên th m và t ng quà.... Ch không i u ch nh c kích th c.... ... Th y chi n a. Tôi t i v s a c c kg.... C ng hay th y Chi n . Nh ng v n là font... ng i này ch c n h i m t câu : theo a... Tranh th tr ng vào th m b n may quá l i... chao... 7 trò ùa n i ti ng trên Internet ngày Cá tháng... R t cám n th y ào Nguyên Giáp ã có l i... CHÀO TH Y CHI N, TRANG TH Y TH T P, CÓ NHI U T Cáo phó: Th y Nguy n K Anh V ã t tr n... thay nen dua nhieu hinh anh gia dinh vao... Các ý ki n c a tôi LIÊU... Th ng kê 179239 l t truy c p (chi ti t) 1889 trong hôm nay 341798 l t xem 4214 trong hôm nay 471 thành viên TV tr c tuy n 13 khách và 5 thành viên Ph m Thùy Linh Tr n ng Khoa V ng Qu nh D ng Nguy n Phú Qu ng Ngô Chí Hi u Th 3 of 12 i n hóa chu n 0 C p oxi hóa/kh (E Ox/Kh, Volt, Vôn) (Th kh chu n) K+/K -2,92 4/3/2009 11:36 PM Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549740 Ca2+/Ca -2,87 Na+/Na -2,71 Mg2+/Mg -2,37 Al3+/Al -1,66 Mn2+/Mn -1,19 Zn2+/Zn -0,76 Cr3+/Cr -0,74 Fe2+/Fe -0.44 Ni2+/Ni -0,26 Sn2+/Sn -0,14 Pb2+/Pb -0,13 Fe3+/Fe -0,04 2H+(axit)/H2 0,00 Cu2+/Cu+ +0,16 Cu2+/Cu +0,34 Cu+/Cu +0,52 Fe3+/Fe2+ +0,77 Ag+/Ag +0,80 Hg2+/Hg +0,85 Pt2+/Pt +1,20 Au3+/Au +1,50 L uý L.1. E0Ag+/Ag > E0Fe3+/Fe2+ > E0Cu2+/Cu > E02H+/H2 > E0Fe2+/Fe > (+0,80V) Þ (+0,77V) (+0,34V) (0,00V) (-0,44V) E0Zn2+/Z (-0,76V) Tính oxi hóa: Ag+ > Fe3+ > Cu2+ > H+ > Fe2+ > Zn2+ Ag < Fe2+ < Tính kh : Cu < H2 < Fe < Zn L.2. Fe 0 4 of 12 + +3 Fe2+(dd) +2 4/3/2009 11:36 PM Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549740 Fe Fe3+(dd) + Ch t kh Ch t oxi hóa Ph n ng trên x y ra Tính kh : 2Fe2+ ® Ch t kh /Ch t oxi hóa c là do: > Fe2+ Fe Tính oxi hóa: Fe3+ > Fe2+ Fe + FeCl2 Fe + 2FeCl3 Fe + Fe2(SO4)3 ® ® 3FeCl2 3FeSO4 L.3. Cu Fe2+ (dd) + 0 +3 Cu + 2Fe3+ (dd) Ch t kh ® Ch t oxi hóa Ph n ng trên x y ra Tính kh : +2 Cu2+ +2 2Fe2+ + Ch t oxi hóa Ch t kh c là do: Cu > Fe2+ Tính oxi hóa: Fe3+ > Cu2+ Thí d : 5 of 12 Fe + CuSO4 ® FeSO4 Cu + FeSO4 Cu + Fe2(SO4)3 ® CuSO4 + Cu + 2Fe(NO3)3 ® Cu(NO3)2 Cu + Fe(CH3COO)2 Cu + 2Fe(HCOO)3 ® + Cu 2FeSO4 + 2Fe(NO3)2 Cu(HCOO)2 + 2Fe(HCOO)2 4/3/2009 11:36 PM Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549740 L.4 . Ag+(dd) Fe3+(dd) + (Dung d ch mu i b c v i dung d ch mu i s t (III) không có x y ra ph n ng oxi hóa kh , nh ng có th x y ra ph n ng trao i) +1 +2 Ag+(dd) 0 Fe2+(dd) + +3 Ag ® Fe3+ + Ch t oxi hóa Ch t kh Ch t kh Ch t oxi hóa Ph n ng trên x y ra c là do: Fe2+ > Tính kh : Ag Tính oxi hóa: Ag+ > Fe3+ Thí d : AgNO3 + Fe(NO3)3 AgNO3 + Fe(NO3)2 Ag + Fe(NO3)3 ® 3AgNO3 + 3Fe(CH3COO)2 ® AgNO3 + 3Ag + 2Fe(CH3COO)3 + Fe(NO3)3 Fe(CH3COO)3 Nh ng: 3AgNO3 + FeCl3 3CH3COOAg ® + FeBr3 3AgCl ¯ ® + Fe(NO3)3 (Ph n ng trao 3AgBr¯ + i) Fe(CH3COO)3 (Ph n ng trao i) L.5. Fe(d ) + 2Ag+(dd) ® Fe2+ + 2Ag Fe 3Ag+(dd, d ) ® Fe3+ + 3Ag + Thí d : Fe 6 of 12 + 2Fe3+(dd) ® 3Fe2+ 4/3/2009 11:36 PM Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549740 Ag+(dd) + Fe2+(dd) ® Ag Fe3+ + Thí d : Fe(d ) + 2AgNO3 ® Fe(NO3)2 + 2Ag ® Fe(NO3)3 + 3Ag Fe + 3AgNO3(d ) Fe + 3CH3COOAg (d ) ® Fe(CH3COO)3 + Fe(dö) + 2AgClO3 Fe(ClO3)2 ® + 3Ag 2Ag L.6. 2Fe3+(dd) 3Zn(d ) + Zn 2Fe3+(dd, d ) + 3Zn2+ + ® ® Zn2+ 2Fe 2Fe2+ + Vì d : Fe2+ ® Zn2+ + Fe ® 3Fe2+ 3 Zn (d ) + 2FeCl3 ® 3ZnCl2 + Zn + 2FeCl3 (d ) ® ZnCl2 + Zn + FeCl2 Zn + Zn + 2Fe3+ + Fe Ví d : 3Zn (d ) + ZnCl2 + Fe2(SO4)3 (d ) ® ZnSO4 + 2Fe(NO3)3 3Zn(NO3)2 ® ® 2Fe 2FeCl2 Fe 2FeSO4 + 2Fe L.7. T ng quát, kim lo i ng (Cu) không tác d ng v i dung d ch mu i ng (II), nh ng ng có th tác d ng v i dung d ch mu i ng (II) clorua t o ng (I) clorua. Nguyên nhân là do CuCl k t t a (không tan trong dung d ch n c). 0 7 of 12 +2 +1 4/3/2009 11:36 PM Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549740 Cu Cu2+(dd) + Ch t oxi hóa 2Cu+ Ch t kh Ch t kh /Ch t oxi hóa Ph n ng không x y ra là do: < Cu+ Tính kh : Cu Tính oxi hóa: Cu2+ < Cu+ Cu + CuCl2(dd) 2CuCl ¯ Cu + CuSO4(dd) Cu + Cu(NO3)2(dd) L.8 . +1 +1 Cu+ Cu+ + Ch t kh +2 Cu2+ ® Ch t oxi hóa Ph n ng trên x y ra 0 + Cu Ch t oxi hóa Ch t kh c là do: Tính kh : Cu+ > Cu Tính oxi hóa: Cu+ > Cu2+ (E0Cu+/Cu = 0,52V > E0Cu2+/Cu+ = 0,16V) Thí d : Cu2O + H2SO4(l) ® CuSO4 + Cu [ Cu2O + H2SO4(l) ® Cu2SO4 + H2O Cu2SO4 + Cu2SO4 ® 2Cu (CuCl không tan trong n c, còn các mu i + + 2CuSO4 H2O ] ng (I) khác, nói chung, không t n t i) Bài t p 4 vi t các ph n ng x y ra (n u có) khi cho kim lo i ng (Cu) vào t ng dung d ch sau ây: Fe2(SO4)3; FeCl2; Cu(CH3COO)2; CuSO4; CuCl2; AgNO3; NaNO3; HNO3(l); NaNO3 tr n v i HCl; HCl; HCl có hòa tan O2; Fe(NO3)3; Fe(CH3COO)2; HNO3( , ngu i); HNO3( nóng); Al(NO3)3; 8 of 12 4/3/2009 11:36 PM Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549740 Fe(NO3)2; Fe(CH3COO)3; HgCl2; Hh n h p Cu(NO3)2 H2SO4(l). Bài t p 4' Vi t các ph n ng x y ra (n u có) khi cho kim lo i s t (Fe) vào t ng dung d ch sau ây: FeCl2; Fe(NO3)3; CuSO4; ZnSO4; HCl; AgNO3(d ); CH3COOAg(thi u); HNO3(l); KNO3; KNO3 tr n v i HCl; H2SO4(l); H2SO4( , ngu i); H2SO4 , nóng( , nóng); FeBr3; FeSO4; HNO3( , ngu i); HNO3(ñ, noùng); CH3COOH; CH3COOAg(d ); Cu2+; Fe2+; Fe3+; Mg(HCOO)2. Bài t p 5 (Tuy n sinh i h c kh i A, n m 2003) Tr n m t ch t oxi hóa v i m t ch t kh trong dung d ch. Ph n ng có x y ra không? N u có thì theo chi u nào? Cho thí d minh h a. Trong dãy i n hóa c a kim lo i, v trí m t s c p oxi hóa kh c s p x p nh sau: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Ni2+/Ni; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Hãy cho bi t: - Trong s các kim lo i Al, Fe, Ni, Ag, kim lo i nào ph n ng c v i dung d ch mu i s t (III). Vi t các ph ng trình ph n ng. - Ph n ng gi a dung d ch dòch AgNO3 và dung d ch Fe(NO3)2 có x y ra không? N u có, hãy gi i thích và vi t ph ng trình ph n ng. Bài t p 5' Th i n hóa chu n c a m t s c p oxi hóa kh theo chi u gi m d n nh sau: 0 E Ox/Kh : Ag+/Ag > Fe3+/Fe2+ > Cu2+/Cu > Fe2+/Fe > Zn2+/Zn. a) Hãy so sánh m nh gi a các ch t oxi hóa và gi a các ch t kh trong các c p oxi hóa kh trên. b) Vi t ph n ng (n u có) khi cho: Tr n dung d ch mu i b c v i dung d ch mu i s t (II). Cho b t kim lo i b c vào dung d ch mu i s t (III). Cho b t s t vào dung d ch mu i b c có d . Cho b t s t vào dung d ch mu i k m. Cho b t k m vào dung d ch mu i s t (III) có d . Cho b t ng vào dung d ch mu i s t (III). Bài t p 6 Cho 4,48 gam b t s t vào 200 ml dung d ch h n h p g m FeCl3 0,2M và Fe2(SO4)3 0,25M. Sau khi k t thúc ph n ng, thu c m gam ch t r n và dung d ch A. 9 of 12 4/3/2009 11:36 PM Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549740 a) Tính m. b) Xác nh n ng mol (mol/l) c a dung d ch A. c) N u cô c n dung d ch A, tính kh i l ng mu i khan thu (Cho bi t các mu i muoái FeCl2, FeSO4 u hòa tan (Fe = 56; Cl = 35,5; S = 32; O = 16) c. c trong n c) S: m = 0,56g; FeCl2 0,3M; FeSO4 0,75M; 7,62g FeCl2; 22,8g FeSO4 Bài t p 6' Cho 2,24 gam b t s t vào m t c c có ch a 400 ml dung d ch AgNO3 0,225M. Khu y toàn. Thu c m gam ch t r n và 400 ml dung d ch A. a) Tính m. b) Tính n ng mol c a ch t tan trong dung d ch A. (Fe = 56; Ag = 108) u ph n ng x y ra hoàn S: m = 9,72g; Fe(NO3)2 0,075M; Fe(NO3)3 0,025M Bài t p 7 (Tuy n sinh i h c kh i A, n m 2002) Cho 18,5 gam h n h p Z g m Fe, Fe3O4 tác d ng v i 200 ml dung d ch HNO3 loãng un nóng và khu y u. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, thu c 2,24 lít khí NO duy nh t ( ktc), dung d ch Z1 và còn l i 1,46 gam kim lo i. Vi t các ph n ng. Tính n ng mol/l c a dung d ch HNO3 Tính kh i l ng mu i trong dung d ch Z1. (Fe = 56; O = 16; N = 14) S: HNO3 3,2M; 48,6g Bài t p 7' Cho 1,95 gam b t k m vào 200 ml dung d ch Fe2(SO4)3 0,125M, khu y gam ch t r n và dung d ch Y. Tính x. Cô c n dung dung d ch Y, tính kh i l ng mu i khan thu c. (Zn = 65; Fe = 56; S = 32; O = 16) u. Sau khi k t thúc ph n ng, thu cx S: x = 0,28g; 4,83g ZnSO4; 6,84g FeSO4 Bài t p 8 10 of 12 4/3/2009 11:36 PM Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549740 Cho t t a mol b t kim lo i s t vào m t c c ng dung d ch ch a b mol AgNO3. Vi t các ph ng trình ph n ng x y ra ng v i các tr ng h p có th có. Tìm i u ki n liên h gi a a, b có các tr ng h p này và tìm s mol m i ch t thu c theo a, b các ch t thu c (không k dung môi H2O) ng v i t ng tr ng h p trên. Bài t p 8' Cho t t dung d ch ch a b mol AgNO3 vào m t c c ng a mol b t Fe. Vi t các ph ng trình ph n ng x y ra ng v i các tr ng h p có th có. Tìm i u ki n liên h gi a a, b có các tr ng h p này và tính s mol các ch t thu c theo a, b (không k dung môi) ng v i t ng tr ng h p trên. Bài t p 9 Cho t t x mol b t kim lo i k m (Zn) vào m t c c ng dung d ch có hòa tan y mol FeCl3. Vi t ph ng trình ph n ng x y ra ng v i các tr ng h p có th có. Tìm i u ki n liên h gi a x, y có các tr ng h p này và tính s mol m i ch t thu c theo x, y (không k dung môi) ng v i t ng tr ng h p trên. Bài t p 9' Yêu c u gi ng bài t p 6, nh ng bây gi cho t t dung d ch ch a y mol FeCl3 vào c c ng x mol b t k m. Câu h i ôn ph n I, II 1. S oxi hóa c a m t nguyên t là gì? Cho thí d minh h a. 2. âm i n c a m t nguyên t là gì? Cho thí d minh h a. 3. Hóa tr c a m t nguyên t là gì? Cho thí d minh h a. 4. Hóa tr ion c a m t nguyên t là gì? Cho thí d minh h a. 5. C ng hóa tr c a m t nguyên t là gì? Cho thí d minh h a. 6. Ph n ng oxi hóa kh là gì? Cho thí d minh h a. 7. Ch t oxi hóa là gì? T i sao ch t oxi hóa còn 8. Ch t kh là gì? T i sao ch t kh còn c g i là ch t b kh ? Cho thí d . c g i là ch t b oxi hóa?. Cho thí d . 9. Ph n ng oxi hóa là gì? Phân bi t s oxi hóa v i ch t oxi hóa. Cho thí d . 10. Ph n ng kh là gì? Phân bi t s kh v i ch t kh . Cho thí d . 11. Phát bi u qui lu t chi u di n ti n c a ph n ng oxi hóa kh trong dung d ch. Cho thí d minh h a. 11 of 12 4/3/2009 11:36 PM Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549740 12. Hãy li t kê dãy th i n hóa (dãy ho t ng các kim lo i) trong ch 13. C p oxi hóa kh là gì? m nh c a ch t oxi hóa và c a ch t kh t hai thí d c th minh h a. 14. Th c nghi m cho bi t th t 3+ ng trình ph thông và ý ngh a c a nó. ng ng (liên h p) có liên quan th nào? Cho i n th c a các c p oxi hóa kh nh sau: + Au /Au > Ag /Ag > Fe3+/Fe2+ > Cu2+/Cu > 2H+/H2 > Fe2+/Fe> Zn2+/Zn > K+/K Hãy s p theo th t m nh tính oxi hóa gi m d n và m nh tính kh gi m d n c a các ch t oxi hóa, ch t kh có trong các c p trên. 15. Tính s oxi hóa c a t ng nguyên t C, O, N, Cl trong các phân t h p ch t h u c sau ây: Cloetan (Cloroetan, Cl-CH2-CH3); Propilen (CH2=CH-CH3); Anilin; Nitrobenzen; Axit benzoic (C6H5-COOH); Etilenglicol (HO-CH2-CH2-OH); Metyletyl ete (Etyl metyl eter, CH3-O-C2H5); Axit metacrilic (CH2=CCH3COOH); Alanin (Axit 2-aminopropanoic); Vinylclorua (CH2=CHCl); R u alylic (CH2=CHCH2OH). 16. Hãy cho bi t hóa tr , hóa tr ion, c ng hóa tr (n u có) và s oxi hóa c a t ng nguyên t trong các phân t h p ch t sau ây: Natri clorua (Clorur natrium); Etilen; Bari oxit; N c; Hi ro peoxit (Peroxid hydrogen); Hi rua sunfua (Sulfur hydrogen); Hi rua pesunfua; Kali sunfua; Propan; Glixin (Axit aminoaxetic); Axit sunfuric; Glixerin; Kali oxit; Etylamin (CH3CH2NH2); Anilin; K m clorua; R u etylic (Etanol); Glicocol (Glixin); Foman ehit (Formaldehyde, Metanal, HCHO). 17. Cho t t x mol b t kim lo i s t vào dung d ch ch a y mol b c axetat (acetat b c). Vi t các ph ng trình ph n ng x y ra ng v i các tr ng h p có th có. Tìm i u ki n liên h gi a x, y có các tr ng h p này và tính s mol m i ch t thu c theo x, y (không k dung môi) ng v i t ng tr ng h p trên. 18. Cho t t dung d ch có hòa tan a mol b c axetat vào m t c c có ch a b mol b t kim lo i s t. Vi t các ph ng trình ph n ng x y ra ng v i các tr ng h p có th có. Tìm i u ki n liên h gi a a, b ng v i t ng tr ng h p trên (không k H2O). 19. Cho t t x mol kim lo i k m vào dung d ch ch a y mol Fe2(SO4)3. Vi t các ph ng trình ph n ng có th có. Tìm i u ki n liên h gi a x, y có th x y ra t ng tr ng h p trên và tính s mol m i ch t thu c theo x, y (không k dung môi) ng v i t ng tr ng h p. 20. Yêu c u nh bài 19 khi cho t t dung d ch ch a a mol Fe2(SO4)3 vào m t c c ng b mol b t Zn. 21. Vi t các ph n ng x y ra (n u có) khi cho b t Fe vào t ng dung d ch sau ây: Cu(NO3)2; Fe(NO3)3; Fe(NO3)2; AgNO3 d ; AgNO3 thi u; Mg(NO3)2; HNO3(l); HNO3( , nóng); HNO3( , ngu i); KNO3; H2SO4(l); H2SO4( , nóng); H2SO4( , ngu i); KNO3 tr n v i H2SO4loãng; HCl; CH3COOH. "S u t m" Nguy n Minh Chi n @ 18:24 13/02/2009 S l t xem: 142 A- V n 1 hóa vô c (13/02/09) II. Ph n ng oxi hóa- Kh (13/02/09) Các hi u bi t c b n vi t và cân b ng các ph n ng Hóa h c th Hi rocacbon (12/01/09) Ph n ng oxi hóa- Kh (12/01/09) ng g p (13/02/09) NGUY N MINH CHI N c th a k t Th vi n tr c tuy n ViOLET http://violet.vn 12 of 12 4/3/2009 11:36 PM This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.
- Xem thêm -