Tài liệu 39762oc

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 98 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13715 tài liệu

Mô tả:

CẤU TẠO CHẤT HỮU CƠ Coâng thöùc ñieän töû cuûa Carbon 1s2 2s2 2p2 C 1s22s22p2 Cô baûn 1s2 2s 2px 2py 2pz C 1s22s12p3 Kích thích Mô hình không gian lai hóa sp3 Söï taïo lieân keát ñôn LOGO Mô hình không gian lai hóa sp2 Söï taïo lieân keát ñoâi Mô hình không gian lai hóa sp Söï taïo lieân keát ba Lai hóa sp3 của O Lai hóa sp3 của N Caùc kieåu lieân keát hoùa hoïc  Lieân keát ñieän hoùa trò (ion)  Lieân keát coäng hoùa trò  Lieân keát phoái trí (baùn cöïc )  Lieân keát hydro  Lieân keát Vander Waals Liên kết phối trí Cl H N: H Al H R Cl N .. O: : :O .. Cl Tính chaát cuûa caùc lieân keát 1/ Söï phaân cöïc cuûa lieân keát:  Khi phaân töû coù daïng A-A Ví duï: H-H, Cl-Cl, CH3-CH3  Khi phaân töû coù daïng (A-B): ñieän töû lieân keát seõ leäch veà phía nguyeân töû coù ñoä aâm ñieän lôùn hôn.  Söï phaân cöïc xaûy ra ôû caû lieân keát σ vaø π. σ: muõi teân thaúng ( ) π: muõi teân cong ( δ)+ δ CH3 H2C O Cl , H3C Cl   2/ Độ tan: Liên kết cộng hóa trị: Liên kết ion: ­ ít hoặc không tan trong nước -dễ tan trong nước -Tan tốt trong các dm höõu cô -Không hoặc ít tan trong dm höõu cô -Thường không dẫn điện -Dung dịch dẫn điện 3/ Độ dài liên kết: Là khoảng cách giữa 2 hạt nhân nguyên tử liên kết. ñược đo bằng các phương pháp vật lý hiện đại. ­ Độ dài liên kết  giữa C và 1 nguyên tử trong 1 phân  nhóm tăng theo stt của nguyên tử: C­F < C­Cl < C­Br < C­I ­ Độ dài liên kết giữa C và 1 nguyên tử trong 1 chu kỳ giảm  khi stt tăng: C­C < C­N < C­O < C­F ­ ĐDLK càng nhỏ thì liên kết càng bền, ĐDLK cũng phụ thuộc vào: ­ loại xen phủ: ­ ĐDLK giảm khi tăng độ bội của liên kết (tăng orbital π):  C­C > C=C > C≡C C-O > C=O C-N > C=N > C≡N N-N > N=N > N≡N ­ ĐAĐ của nguyên tố: khác nhau về ĐAĐ càng lớn thì ĐDLK  càng ngắn lại. ­ ĐDLK σ giữa C và nguyên tử khác phụ thuộc vào trạng thái lai  hóa của C: tỉ lệ orbital s trong orbital lai hóa càng cao thì ĐDLK  càng ngắn.    Csp3­H > Csp2­H > Csp­H  Liên kết hydro: là liên kết rất yếu do sức hút tĩnh điện giữa nguyên  tử H và 1 nguyên tử khác có cặp điện tử tự do. ­Năng lượng liên kết nhỏ (3­8 kcal/mol). X­Hδ+ ... Yδ− −Điều kiện hình thành liên kết hydro: X có độ âm điện lớn hơn H sao cho X­H phân  cực. Y có cặp điện tử tự do.   X, Y thường là F, O, N. Nếu là Cl, S thì sẽ rất  yếu. O H3C O H O H CH3 O H CH3 O H CH3 H N O O H3C C O HO OH O C CH3 H C O Lieâ n keá t hydro lieâ n phaâ n töû O H Lieâ n keá t hydro noä i phaâ n töû        ­Có 2 loại liên kết hydro: Liên phân tử: Nội phân tử: -Pha loãng/dm trơ: bị cắt đứt. -Pha loãng: không ảnh hưởng -Liên kết bền khi tạo thành vòng    5,6 đặc biệt là 7. -to nóng chảy và to sôi: -Tăng - liên kết hydro liên phân tử giữa  chất tan và dm làm tăng độ tan  trong dm phân cực. -Độ bền -to nóng chảy và to sôi : -Không ảnh hưởng -tăng độ tan trong dm không phân  cực. -Độ bền: làm cho đồng phân đó trở  H H Cl H nên bền vững hơn. H C Cl C H H beàn (anti) H H C OH OH C H H H C C H Cl Cl syn H H H C C H OH ... OH beàn (syn)
- Xem thêm -