Tài liệu 247 nâng cao khả năng thắng thầu tại cty xây lắp vật tư kĩ thuật hn

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Trong qu¸ tr×nh ®æi míi x©y dùng ®Êt níc theo con ®êng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng lµ mét phÇn quan träng cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ. V× vËy, trong giai ®o¹n hiÖn nay chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®îc r»ng: Mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt x©y l¾p cã tÇm quan träng to lín trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ho¹t ®éng s¶n xuÊt x©y l¾p, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c c«ng tr×nh dù ¸n ®Çu t. §Ó viÖc x©y dùng ®¸p øng tèt nhÊt nh÷ng ®ßi hái vÒ chÊt lîng, kü thuËt, tiÕn ®é thùc hiÖn, tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt nh÷ng tranh chÊp cã thÓ g©y thiÖt h¹i vÒ vËt chÊt hoÆc h¹i ®Õn uy tÝn cña c¸c bªn h÷u quan, viÖc sö dông ph¬ng ph¸p ®Êu thÇu ngµy cµng tá ra cã yªu cÇu kü thuËt phøc t¹p, dù ¸n cña c¸c c«ng ty cã nhiÒu chñ së h÷u, c¸c dù ¸n thuéc khu vùc Nhµ níc , dù ¸n ®îc sù tµi trî cña c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh quèc tÕ. ChÝnh v× vËy, viÖc nghiªn cøu, häc tËp, n¨m b¾t ®îc nh÷ng kiÕn thøc vÒ ho¹t ®éng ®Êu thÇu ngµy c¶ng trë nªn cÇn thiÕt ®èi víi c¸n bé, sinh viªn ®ang c«ng t¸c, häc tËp trong lÜnh vùc liªn quan. Víi mong muèn cã nh÷ng hiÓu biÕt râ h¬n vÒ thÓ thøc ho¹t ®éng ®Êu thÇu, t×m hiÓu thùc tÕ trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong nhµ trêng, qua thêi gian thùc hiÖn ë C«ng ty x©y l¾p vËt t kü thuËt, t«i ®· ®i s©u nghiªn cøu vµ chän ®Ò tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu x©y dùng ë C«ng ty x©y l¾p vËt t kü thuËt - Hµ néi” Trong néi dung ®Ò tµi nµy, t«i nghiªn cøu 3 ch¬ng: Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn vÒ ®Êu thÇu vµ ®Êu thÇu x©y l¾p Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ mét sè c«ng t¸c ®Êu thÇu ë C«ng ty x©y l¾p vËt t kü thuËt Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu ë C«ng ty x©y l¾p vËt t kü thuËt Ch¬ng I C¬ së lý luËn vÒ ®Êu thÇu vµ ®Êu thÇu x©y l¾p I. Mét sè vÊn ®Ò vÒ ®Êu thÇu 1. kh¸i niÖm, môc tiªu vµ c¸c lo¹i h×nh ®Êu thÇu t¹i viÖt nam Ph¬ng thøc ®Êu thÇu hiÖn nay ®îc ¸p dông réng r·i trong c¸c níc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, ë níc ta h×nh thøc nµy còng ®ang ®îc ¸p dông ë nh÷ng bíc khëi ®Çu. Tríc khi cã quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh sè 43/CP ngµy 16-071996 cña ChÝnh phñ cã thÓ kÓ ®Õn mét sè quy ®Þnh vÒ ®Êu thÇu nh sau: - QuyÕt ®Þnh sè 91 TTG ngµy 13-11-1992 cña Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh vÒ qui ®Þnh vÒ qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ. - QuyÕt ®Þnh sè 60 BXD – VKT ngµy 30-03-1994 cña Bé x©y dùng ban hµnh vÒ “Quy chÕ ®Êu thÇu” cña Bé N«ng NghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, c«ng nghiÖp, Giao th«ng vËn t¶i vµ c¸c tØnh, thµnh phè lín nh Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh. Sau nµy lµ quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh 43/CP ngµy 16-071996 cña ChÝnh phñ (®· ®îc söa ®æi theo nghÞ ®Þnh sè 93/CP cña ChÝnh phñ ngµy 2307-1997) vµ hiÖn nay lµ quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh sè 88/1999/N§-CP ngµy 01-09-1999 cña ChÝnh phñ. Theo quy ®Þnh míi nhÊt, ®Êu thÇu ®îc hiÓu lµ qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu cña c¸c bªn mêi thÇu. Trong ®ã, nhµ thÇu lµ tæ chøc kinh tÕ cã ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n tham gia ®Êu thÇu. Bªn mêi thÇu lµ chñ dù ¸n, chñ ®Êu thÇu hoÆc ph¸p nh©n ®¹i diÖn, hîp ph¸p cña chñ dù ¸n, chñ ®Çu t ®îc giao tr¸ch nhiÖm, thùc hiÖn viÖc ®Êu thÇu. Trêng hîp ®Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn nhµ thÇu cã thÓ lµ c¸ nh©n. Theo tÝnh chÊt c«ng viÖc, ®Êu thÇu cã thÓ ¸p dông cho c«ng viÖc sau:  §Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn.  §Êu thÇu x©y l¾p  §Êu thÇu mua s¾m hµng hãa.  §Êu thÇu lùa chän ®èi t¸c thùc hiÖn dù ¸n. Khi ®ã nhµ thÇu lµ nhµ x©y dùng trong ®Êu thÇu x©y l¾p, lµ nhµ cung cÊp trong ®Êu thÇu mua s¾m hµng hãa, lµ nhµ t vÊn ®Êu trong ®Êu thÇu lùa chän ®èi t¸c ®Çu t. Quy chÕ ®Êu thÇu ¸p dông cho c¸c cuéc ®Êu thÇu ®îc tæ chøc vµ thùc hiÖn ë ViÖt nam. Môc tiªu cña ®Êu thÇu lµ nh»m thùc hiÖn tÝnh c¹nh tranh, c«ng b»ng vµ minh b¹ch trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu ®Ó lùa chän nhµ thÇu phï hîp, b¶o ®¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ cña dù ¸n. Nhµ níc khuyÕn khÝch ®Êu thÇu ®èi víi tÊt c¶ c¸c dù ¸n ®Çu t vµ x©y dùng cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc v¨n hãa x· héi, kh«ng ph©n biÖt nguån vèn nhng b¾t buéc ph¶i tæ chøc ®Êu thÇu theo quy chÕ ®Êu thÇu trong nh÷ng trêng hîp sau : - C¸c dù ¸n cã chñ ®Çu t lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc hoÆc c¬ quan tæ chøc cña Nhµ níc cã sö dông vèn Ng©n s¸ch Nhµ níc. Vèn tÝn dông do Nhµ níc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t vµ ph¸t triÓn cña Nhµ níc, vèn ®Çu t ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp Nhµ níc. - C¸c dù ¸n liªn doanh, hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh hoÆc cæ phÇn cã sù tham gia cña c¸c tæ chøc kinh tÕ Nhµ níc (c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc) tõ 30% trë lªn vµo vèn ph¸p ®Þnh, vèn kinh doanh hoÆc vèn cæ phÇn. - C¸c dù ¸n cÇn lùa chän ®èi t¸c ®Çu t ®Ó thùc hiÖn. - §Êu thÇu mua s¾m ®å dïng, vËt t, trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn lµm viÖc cña c¸c c¬ quan Nhµ níc, ®oµn thÓ DN Nhµ níc, ®å dïng vµ ph¬ng tiÖn lµm viÖc th«ng thêng cña lùc lîng vò trang. - Riªng c¸c dù ¸n sö dung vèn tµi trî cña c¸c tæ chøc quèc tÕ hoÆc cña c¸c tæ chøc níc ngoµi thùc hiÖn trªn c¬ së néi dung ®iÒu íc ®îc c¸c bªn tµi trî vµ bªn ViÖt Nam ký kÕt. Trêng hîp cã nh÷ng néi dung trong dù th¶o ®iÒu íc kh¸c víi quy chÕ ®Êu thÇu th× c¬ quan ®îc giao tr¸ch nhiÖm ®µm ph¸n ký kÕt, quyÕt ®Þnh tríc khi ký kÕt. 2. C¸c h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu Chñ ®Çu t cã thÓ lùa chän nhµ thÇu theo c¸c h×nh thøc sau : 2.1 §Êu thÇu réng r·i Theo h×nh thøc nµy,viÖc gäi thÇu ®îc phæ biÕn réng r·i th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng vµ kh«ng h¹n chÕ sè lîng nhµ thÇu tham gia. Bªn mêi thÇu ph¶i th«ng b¸o c«ng khai vÒ c¸c ®iÒu kiÖn, thêi gian réng r·i tèi thiÓu lµ 10 ngµy tríc khi ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu. §Êu thÇu réng r·i lµ h×nh thøc chñ yÕu ®îc ¸p dông trong ®Êu thÇu. 2.2 §Êu thÇu h¹n chÕ §Êu thÇu h¹n chÕ lµ h×nh thøc ®Êu thÇu mµ bªn mêi thÇu mêi mét sè nhµ thÇu (tèi thiÓu lµ 5 nhµ thÇu) cã ®ñ n¨ng lùc tham gia. Danh s¸ch nhµ thÇu tham dù ph¶i ®îc ngêi ( hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn chÊp thuËn. H×nh thøc nµy chØ ®îc xem xÐt ¸p dông khi cã mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau: + ChØ cã mét sè nhµ thÇu cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña c¸c gãi thÇu. + C¸c nguån vèn sö dông yªu cÇu ph¶i tiÕn hµnh ®Êu thÇu h¹n chÕ. thÕ. + Do t×nh h×nh cô thÓ cña gãi thÇu mµ viÖc ¸p dông ®Êu thÇu h¹n chÕ cã lîi 2.3 ChØ ®Þnh thÇu ChØ ®Þnh thÇu lµ h×nh thøc lùa chän trùc tiÕp nhµ thÇu ®¸p øng yªu cÇu cña gãi thÇu ®Ó th¬ng th¶o hîp ®ång. H×nh thøc nµy chØ ¸p dông ®îc trong c¸c h×nh thøc ®Æc biÖt sau : * Trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng do thiªn tai, ®Þch häa ®îc phÐp chØ ®Þnh ngay ®¬n vÞ cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c kÞp thêi. * Gãi thÇu cã tÝnh chÊt nghiªn cøu thö nghiÖm, bÝ mËt quèc gia, bÝ mËt an ninh, bÝ mËt quèc phßng do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. * Gãi thÇu ®Æc biÖt do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh trªn c¬ së b¸o c¸o thÈm ®Þnh cña Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t, ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan tµi trî vèn vµ c¸c c¬ quan liªn quan. 2.4 Chµo hµng c¹nh tranh H×nh thøc nµy ®îc ¸p dông cho nh÷ng gãi hµng mua s¾m hµng hãa cã gi¸ trÞ díi 2 tû ®ång. Mçi gãi thÇu ph¶i cã Ýt nhÊt 3 chµo hµng cña 3 nhµ thÇu kh¸c nhau trªn yªu cÇu chµo hµng bªn mêi thÇu. ViÖc göi chµo hµng cã thÓ ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch göi trùc tiÕp, b»ng Fax, b»ng ®êng bu ®iÖn hoÆc b»ng c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c. 2.5 Mua s¾m trùc tiÕp H×nh thøc mua s¾m trùc tiÕp ®îc ¸p dông trong trêng hîp bæ sung hîp ®ång cò ®· ®îc thùc hiÖn xong (díi 1 n¨m) hoÆc hîp ®ång ®ang thùc hiÖn víi ®iÒu kiÖn chñ ®Çu t cã nhu cÇu t¨ng thªm sè lîng hµng hãa hoÆc khèi lîng c«ng viÖc mµ tríc ®ã ®· ®îc tiÕn hµnh ®Êu thÇu, nhng ph¶i ®¶m b¶o kh«ng ®îc vît møc gi¸ hoÆc ®¬n gi¸ trong hîp ®ång ®· ký tríc ®ã. Tríc khi ký hîp ®ång, nhµ thÇu ph¶i chøng minh cã ®ñ n¨ng lùc vÒ kü thuËt vµ tµi chÝnh ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu. 2.6 Tù thùc hiÖn H×nh thøc nµy chØ ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c gãi thÇu mµ chñ ®Çu t cã ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn. 2.7 Mua s¾m ®Æc biÖt H×nh thøc nµy ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c ngµnh hÕt søc ®Æc biÖt mµ nÕu kh«ng cã nh÷ng quy ®Þnh riªng th× kh«ng thÓ ¸p dông ®Êu thÇu ®îc. 3.Ph¬ng thøc ®Êu thÇu HiÖn nay ë níc ta, ho¹t ®éng ®Êu thÇu ®îc ¸p tiÕn hµnh ¸p dông theo mét trong ba ph¬ng thøc sau : 3.1 §Êu thÇu mét tói Hå s¬ Lµ ph¬ng thøc mµ nhµ thÇu nép Hå s¬ dù thÇu trong mét tói Hå s¬. Ph¬ng thøc nµy ®îc ¸p dông ®èi víi ®Êu thÇu mua s¾m hµng hãa vµ x©y l¾p. 3.2 §Êu thÇu hai tói Hå s¬ Lµ ph¬ng thøc mµ nhµ thÇu nép ®Ò xuÊt kü thuËt vµ ®Ò xuÊt tµi chÝnh trong tõng tói Hå s¬ riªng vµo cïng mét thêi ®iÓm. Tói Hå s¬ ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt sÏ ®îc xem xÐt tríc ®Ó ®¸nh gi¸. C¸c nhµ thÇu më tiÕp Hå s¬ ®Ò xuÊt vÒ gi¸ ®Ó ®¸nh gi¸. Ph¬ng thøc nµy chØ ®îc ¸p dông víi ®Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn. 3.3 §Êu thÇu hai giai ®o¹n Ph¬ng thøc nµy ¸p dông cho nh÷ng trêng hîp sau : lªn. - C¸c gãi thÇu mua s¾m hµng hãa vµ x©y l¾p cã gi¸ trÞ tõ 500 tû ®ång trë - C¸c gãi thÇu mua s¾m hµng hãa cã tÝnh chÊt lùa chän c«ng nghÖ thiÕt bÞ toµn bé, phøc t¹p vÒ c«ng nghÖ vµ kü thuËt hoÆc gãi thÇu x©y l¾p ®Æc biÖt phøc t¹p. - Dù ¸n hîp ®ång thùc hiÖn theo hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph¬ng thøc nµy nh sau: a. Giai ®o¹n thø nhÊt C¸c nhµ thÇu nép Hå s¬ dù thÇu s¬ bé gåm ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt vµ ph¬ng ¸n tµi chÝnh (cha cã gi¸) ®Ó bªn mêi thÇu xem xÐt vµ th¶o luËn cô thÓ víi tõng nhµ thÇu, nh»m thèng nhÊt vÒ yªu cÇu vµ tiªu chuÈn kü thuËt ®Ó nhµ thÇu chuÈn bÞ nép Hå s¬ dù thÇu chÝnh thøc cña m×nh. b. Giai ®o¹n thø hai Bªn mêi thÇu mêi c¸c nhµ thÇu tham gia trong giai ®o¹n thø nhÊt nép Hå s¬ dù thÇu chÝnh thøc víi ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt vµ ®Ò xuÊt chi tiÕt vÒ kinh tÕ víi ®Çy ®ñ néi dung vÒ tiÕn ®é thùc hiÖn, ®iÒu kiÖn hîp ®ång gi¸ dù thÇu. 4. ®iÒu kiÖn thùc hiÖn ®Êu thÇu 4.1 ViÖc tæ chøc ®Êu thÇu chØ ®îc thùc hiÖn khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: a. V¨n b¶n quyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc giÊy phÐp quyÕt ®Þnh ®Çu t cña ngêi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn. b. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®· ®îc ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt. c. Hå s¬ mêi thÇu ®· ®îc ngêi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn phª duyÖt. d. Bªn mêi thÇu kh«ng ®îc tham gia víi t c¸ch lµ nhµ thÇu ®èi víi c¸c gãi thÇu do m×nh tæ chøc. Trong trêng hîp ®Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn thùc hiÖn c«ng viÖc chuÈn bÞ dù ¸n hoÆc ®Êu thÇu lùa chän ®èi t¸c ®Ó thùc hiÖn d ¸n, ®iÒu kiÖn tæ chøc ®Êu thÇu lµ cã v¨n b¶n chÊp thuËn cña ngêi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn vµ hå s¬ mêi thÇu ®îc duyÖt. 4.2 Nhµ thÇu tham dù ®Êu thÇu ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sau: a. Cã giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh. §èi víi ®Êu thÇu mua s¾m thiÕt bÞ phøc t¹p ®îc quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu, ngoµi giÊy ®¨ng ký kinh doanh, ph¶i cã giÊy phÐp b¸n hµng thuéc b¶n quyÒn cña nhµ s¶n xuÊt. b. Cã ®ñ n¨ng lùc vÒ kü thuËt vµ tµi chÝnh ®¸p øng yªu cÇu cña gãi thÇu. c. ChØ ®îc tham gia mét ®¬n vÞ dù thÇu trong mét gãi thÇu, dï lµ ®¬n ph¬ng hay liªn doanh dù thÇu. Trêng hîp tæng c«ng ty ®øng ®¬n vÞ dù thÇu th× c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc kh«ng ®îc phÐp tham dù víi t c¸ch lµ nhµ thÇu ®éc lËp trong cïng mét gãi thÇu. II. §Êu thÇu trong x©y l¾p: 1. Vai trß cña ®Êu thÇu trong x©y dùng: X©y dùng lµ mét trong nh÷ng ngµnh kinh tÕ lín cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®ãng vai trß chñ chèt ë kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¸ng t¹o nªn c¬ ë vËt chÊt kü thuËt vµ tµi s¶n cè ®Þnh cho mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng cña ®Êt níc vµ x· héi díi mäi h×nh thøc ( x©y dùng míi, c¶i t¹o, më réng vµ hiÖn ®¹i ho¸ tµi s¶n cè ®Þnh). Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, quy m« ho¹t ®éng x©y dùng cña níc ta ngµy cµng më réng, thÞ trêng x©y dùng ngµy cµng sèng ®éng, tÝnh x· héi cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y dùng ngµy cµng cao, qua ®ã ph¬ng thøc lùa chän tæ chøc nhËn thÇu th«ng qua ®Êu thÇu ®· bíc ®Çu h×nh thµnh vµ ngµy cµng ph¸t triÓn, ngµy cµng thÓ hiÖn râ tÝnh u viÖt cña nã. Thø nhÊt: §èi víi chñ ®Çu t §Êu thÇu gióp cho chñ ®Çu t tiÕt kiÖm ®îc vèn ®Çu t, ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é vµ chÊt lîng c«ng tr×nh. V× trong ®Êu tranh diÔn ra sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c nhµ thÇu vµ chñ ®Çu t l¹ chän nh÷ng nhµ thÇu ®¸p øng gay g¾t nh÷ng yªu cÇu cña m×nh ®Ò ra: gi¸ thµnh hîp lý, ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é thi c«ng chÊt lîng c«ng tr×nh tèt. Do ®ã sÏ tiÕt kiÖm ®îc tèi ®a vèn bá ra. Th«ng qua ®Êu thÇu, chñ ®Çu t n¾m ®îc quyÒn chñ ®éng hoµn toµn. Bëi v×, chØ khi ®· cã sù chuÈn bÞ ®Çy ®ñ kü lìng vÒ tÊt c¶ mäi mÆt tríc khi ®Çu t míi tiÕn hµnh mêi thÇu vµ tæ chøc ®Êu thÇu ®Ó lùa chän nhµ thÇu. Tuy nhiªn ®Ó ®¸nh gi¸ ®îc ®óng c¸c hå s¬ dù thÇu, ®¶m b¶o tÝnh c«ng b»ng trong ®Êu thÇu, ®ßi hái c¸c c¸n bé cña chñ ®Çu t ph¶i cã tr×nh ®é nhÊt ®Þnh.ViÖc qu¶n lý mét dù ¸n ®Çu t víi bªn B còng ®ßi hái c¸c c¸n bé ph¶i tù n©ng cao tr×nh ®é cña m×nh ®Ó ®¸p øng ®îc víi yªu cÇu thùc tÕ. KÕt qu¶ lµ thóc ®Èy viÖc n©ng cao tr×nh ®é n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé kinh tÕ, kü thuËt cña bªn chñ ®Çu t Thø 2: §èi víi c¸c nhµ thÇu Tríc hÕt ph¬ng thøc ®Êu thÇu sÏ ph¸t huy tÝnh chñ ®éng trong viÖc t×m kiÕm c¸c c¬ héi tham gia dù thÇu vµ ®Êu thÇu, c¸c nhµ thÇu sÏ ph¶i tÝch cùc t×m kiÕm c¸c th«ng tin do c¸c chñ ®Çu t ®ang mêi thÇu trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, trªn thÞ trêng, g©y dùng c¸c mèi quan hÖ víi c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi níc, tù t×m c¸ch t¨ng cêng uy tÝn cña m×nh ®Ó cã thÓ n¾m b¾t ®îc c¸c c¬ héi dù thÇu. ViÖc tham gia dù ®Êu thÇu, tróng thÇu vµ tiÕn hµnh thi c«ng theo hîp ®ång lµm cho nhµ thÇu ph¶i tËp trung nguån vèn cña m×nh vµo mét ®iÓm ®Çu t, ngay tõ qu¸ tr×nh tham gia ®Êu thÇu. NÕu tr×nh ®é kü thuËt c«ng nghÖ cña nhµ thÇu kh«ng cao th× còng khã cã c¬ héi tróng thÇu hoÆc nÕu cã tróng thÇu th× còng do tr×nh ®é thi c«ng, n¨ng lùc qu¶n lý cña nhµ thÇu thÊp kÐm dÉn ®Õn dÔ bÞ lç. Thùc tÕ nµy ®ßi hái c¸c nhµ thÇu ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é vÒ mäi mÆt nh : tæ chøc qu¶n lý, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé, ®Çu t n©ng cao n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ, cã nh vËy míi ®¶m b¶o th¾ng thÇu, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ ®ång vèn cña m×nh bá ra lµ cã l·i, mÆt kh¸c n©ng cao ®îc tr×nh ®é thi c«ng c«ng tr×nh, n©ng cao uy tÝn ®îc trªn thÞ trêng. Thø 3: §èi víi Nhµ níc Ho¹t ®éng ®Êu thÇu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn tËp trung (vèn tõ Ng©n s¸ch Nhµ níc). §Êu thÇu dùa trªn c¬ së c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu trªn mäi mÆt (tµi chÝnh, kü thuËt) nªn nã thóc ®Èy c¸c ®¬n vÞ ®Êu thÇu t¨ng cêng tr×nh ®é, hiÖu qu¶ vÒ mäi mÆt. Qua ®Êu thÇu chñ ®Çu t sÏ chän ®îc nhµ cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô víi gi¸ hîp lý nhÊt ®ång thêi ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é vµ chÊt lîng. Qua h¬n hai n¨m thùc hiÖn quy chÕ ®Êu thÇu theo nghÞ ®Þnh 43/CP, h¬n mét n¨m thùc hiÖn söa ®æi bæ sung quy chÕ ®Êu thÇu theo NDD 93/CP vµ hiÖn nay lµ quy chÕ ®Êu thÇu theo N§ 88/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ cã thÓ thÊy râ ph¬ng thøc ®Êu thÇu ®· tõng bíc thay thÕ ph¬ng thøc chØ ®Þnh thÇu (mang nhiÒu tiÒm Èn tiªu cùc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng), ®ång thêi tÝnh quan hÖ cña nã còng ®îc thÓ hiÖn râ: chØ tÝnh c¸c gãi thÇu do Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt lµ 96 gãi thÇu víi gi¸ trÞ tróng thÇu lµ 2.390 triÖu USD (so víi gi¸ dù kiÕn ban ®Çu lµ 2.782 triÖu USD tiÕt kiÖm ®îc 14,09%). C¸c dù ¸n kh¸c ë c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng nhê ¸p dông ph¬ng thøc ®Êu thÇu, gi¸ tróng thÇu ®Òu gi¶m so víi dù to¸n phª duyÖt lµ tõ 8-10% Ho¹t ®éng ®Êu thÇu gãp phÇn ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc trong ho¹t ®éng ®Çu t vµ x©y dùng. Tríc ®©y trong x©y dùng còng nh trong c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c, Nhµ níc qu¶n lý toµn bé trong viÖc quyÕt ®Þnh x©y dùng c«ng tr×nh nµo, vèn, ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p kü thuËt, thêi gian, do ®¬n vÞ nµo thi c«ng... Trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay víi ho¹t ®éng ®Êu thÇu ®îc ¸p dông th× Nhµ níc chØ cßn qu¶n lý s¶n phÈm cuèi cïng, tøc lµ c«ng tr×nh hoµn thµnh víi chÊt lîng ®¶m b¶o. ViÖc thi c«ng mua vËt t, thêi gian thi c«ng tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, ®Æc biÖt lµ gi¸ c«ng tr×nh tïy thuéc vµo kh¶ n¨ng tõng nhµ thÇu kh¸c nhau. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ x©y dùng b©y giê chñ yÕu chuyÓn sang viÖc nghiªn cøu ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch, quy chÕ vÒ x©y dùng ®Ó ®iÒu chÕ vÒ lÜnh vùc nµy cho phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr êng. Trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay, ph¬ng thøc ®Êu thÇu ngµy cµng thÓ hiÖn râ tÝnh u viÖt vµ vai trß quan träng cña nã ®èi víi chñ ®Çu t, nhµ thÇu vµ Nhµ níc, do ®ã viÖc ¸p dông ph¬ng thøc nµy vµ ho¹t ®éng kinh doanh, x©y dùng lµ tÊt yÕu ®Ó nh»m ®¶m b¶o l¹i lîi Ých chÝnh ®¸ng cho ngêi lao ®éng cho doanh nghiÖp vµ cho Nhµ níc. 2. Tr×nh tù vµ néi dung tæ chøc ®Êu thÇu x©y l¾p ViÖc tæ chøc ®Êu thÇu ®îc tæ chøc thùc hiÖn theo tr×nh tù sau:  ChuÈn bÞ ®Êu thÇu.  S¬ tuyÓn (nÕu cã)  Nép vµ nhËn Hå s¬ dù thÇu.  Më thÇu.  §¸nh gi¸ vµ xÕp h¹ng nhµ thÇu.  Tr×nh duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu.  C«ng bè tróng thÇu vµ th¬ng th¶o hoµn thiÖn hîp ®ång.  Tr×nh duyÖt néi dung hîp ®ång vµ ký hîp ®ång. 2.1 ChuÈn bÞ ®Êu thÇu * LËp vµ tr×nh duyÖt kÕ ho¹ch ®Êu thÇu cña dù ¸n. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu cña dù ¸n do bªn mêi thÇu lËp vµ ph¶i ®îc ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Trêng hîp cha ®ñ ®iÒu kiÖn lËp kÕ ho¹ch ®Êu thÇu cña toµn bé dù ¸n bªn mêi thÇu cã thÓ lËp kÕ ho¹ch ®Êu thÇu cho tõng phÇn cña dù ¸n theo giai ®o¹n thùc hiÖn nhng ph¶i ®îc ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt cho phÐp. Néi dung kÕ ho¹ch ®Êu thÇu cña dù ¸n bao gåm: - Ph©n chia dù ¸n thµnh c¸c gãi thÇu - Gi¸ gãi thÇu vµ nguån tµi chÝnh. thÇu. - H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu vµ ph¬ng thøc ®Êu thÇu ¸p dông ®èi víi tõng gãi - Thêi gian tæ chøc ®Êu thÇu cho tõng gãi thÇu. - Lo¹i hîp ®ång cho tõng gãi thÇu. - Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång. Nh vËy nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n ®Òu dîc x¸c ®Þnh trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu. Gãi thÇu lµ c¨n cø ®Ó tæ chøc ®Êu thÇu vµ xÐt thÇu ®îc ph©n chia theo tÝnh chÊt hoÆc tr×nh tù cña dù ¸n phï hîp víi c«ng nghÖ vµ ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé cña dù ¸n. Gi¸ gãi thÇu ®îc x¸c ®Þnh cho tõng gãi thÇu trªn c¬ së tæng míc ®Çu t hoÆc tæng dù to¸n hoÆc dù to¸n ®îc duyÖt. C¸c vÊn ®Ò kh¸c ( lùa chän ph¬ng thøc ®Êu thÇu, thêi gian thùc hiÖn) ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ cho tõng gãi thÇu tïy theo tÝnh chÊt, quy m« tõng gãi thÇu. Bªn mêi thÇu thµnh lËp tæ chuyªn gia hoÆc thuª t vÊn gióp viÖc cÊp ®Êu thÇu trªn c¬ së chÊp thuËn cña ngêi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn. Tïy theo tÝnh chÊt vµ møc ®é phøc t¹p cña tõng gãi thÇu, thµnh phÇn tæ chuyªn gia bao gåm c¸c chuyªn gia vÒ: - Kü thuËt, c«ng nghÖ. - Kinh tÕ, tµi chÝnh. - Ph¸p lý vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c (nÕu cÇn). Tæ chuyªn m«n cã tr¸ch nhiÖm: - ChuÈn bÞ tµi liÖu ph¸p lý, so¹n th¶o hå s¬ mêi thÇu. - TiÕp nhËn vµ qu¶n lý hå s¬ dù thÇu. - Ph©n tÝch ®¸nh gi¸, so s¸nh vµ xÕp h¹ng c¸c hå s¬ dù thÇu theo tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®îc nªu trong hå s¬ mêi thÇu vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chi tiÕt ®îc duyÖt tríc khi më thÇu. thÇu - Tæng hîp tµi liÖu vÒ qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ xÐt chän nhµ thÇu vµ lËp b¸o c¸o xÐt - Cã tr¸ch nhiÖm ph¸t biÓu trung thùc, kh¸ch quan ý kiÕn cña m×nh b»ng v¨n b¶n víi bªn mêi thÇu trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ xÕp h¹ng c¸c hå s¬ dù thÇu vµ chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o mËt th«ng tin, kh«ng ®îc céng t¸c víi nhµ thÇu díi bÊt cø h×nh thøc nµo vµ kh«ng ®îc tham gia thÈm ®Þnh c¸c kÕt qu¶ ®Êu thÇu Tæ trëng tæ chuyªn gia do bªn mêi thÇu quyÕt ®Þnh vµ ®îc ngêi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn chÊp thuËn, cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh c«ng viÖc, tæng hîp vµ chuÈn bÞ c¸c b¸o c¸o ®¸nh gi¸ hoÆc c¸c tµi liÖu cã liªn quan kh¸c. §Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh, chuyªn gia hoÆc t vÊn ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n liªn quan ®Õn gãi thÇu, cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lý thùc tÕ hoÆc nghiªn cøu, am hiÓu qu¸ tr×nh tæ chøc ®¸nh gi¸,xÐt chän kÕt qu¶ ®Êu thÇu. * ChuÈn bÞ hå s¬ mêi thÇu vµ hå s¬ tuyÓn (nÕu cã) Bªn mêi thÇu ph¶i chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu, th«ng sã kü thuËt (chØ dÉn kü thuËt) cã liªn quan vµ nªu râ ®iÒu kiÖn cña c«ng tr×nh ®Ó c¸c bªn dù thÇu chuÈn bÞ hå s¬ mêi thÇu thêng gåm: - Th mêi thÇu hoÆc th«ng b¸o mêi thÇu . - MÉu ®¬n dù thÇu. - ChØ dÉn ®èi víi nhµ thÇu . - ChØ dÉn kü thuËt. - B¶n tiÒn l¬ng dù to¸n. - §iÒu kiÖn chung cña hîp ®ång. - §iÒu kiÖn cô thÓ cña hîp ®ång. - Hîp ®ång kinh tÕ vÒ giao nhËn thÇu x©y l¾p c«ng tr×nh. - MÉu b¶o l·nh dù thÇu. - MÉu b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång. Trêng hîp cÇn s¬ tuyÓn th× bªn mêi thÇu ph¶i lËp hå s¬ tuyÓn bao gåm: - Th mêi thÇu. - ChØ dÉn s¬ tuyÓn. - Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸. - Phô lôc kÌm theo. 2.2 S¬ tuyÓn ViÖc s¬ tuyÓn nhµ thÇu ph¶i ®îc tiÕn hµnh ®èi víi c¸c gãi thÇu x©y l¾p cã gi¸ trÞ tõ 200 tû ®ång trë lªn nh»m lùa chän c¸c nhµ thÇu ®ñ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm thùc hiÖn, ®¸p øng yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu. S¬ tuyÓn nhµ thÇu ®îc tiÕn hµnh theo c¸c bíc: - Th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn. - NhËn vµ qu¶n lý Hå s¬ dù thÇu s¬ tuyÓn. - §¸nh gi¸ Hå s¬ dù thÇu. - Tr×nh duyÖt kÕt qu¶ s¬ tuyÓn. - Th«ng b¸o kÕt qu¶ s¬ tuyÓn. 2.3 Mêi thÇu Mêi thÇu ®îc tiÕn hµnh th«ng qua c¸c ph¬ng tiªnh th«ng tin d¹i chóng hoÆc qua c¸c th«ng b¸o trùc tiÕp tïy theo lo¹i h×nh ®Êu thÇu ®îc ¸p dông (trêng hîp cã s¬ tuyÓn chØ nh÷ng nhµ thÇu nµo lät qua s¬ tuyÓn míi ®îc mua hå s¬ mêi thÇu). Th«ng b¸o mêi thÇu hoÆc th mêi thÇu bao gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau: - Tªn vµ ®Þa chØ bªn mêi thÇu. - M« t¶ tãm t¾t dù ¸n, nguån vèn ®Þa ®iÓm vµ thêi gian x©y dùng. - ChØ dÉn viÖc t×m hiÓu hå s¬ mêi thÇu. - Thêi h¹n, ®Þa ®iÓm nhËn hå s¬ mêi thÇu vµ më thÇu. 2.4 Nép vµ nhËn hå s¬ dù thÇu Khi nhËn ®îc th«ng b¸o mêi thÇu hoÆc th mêi thÇu, c¸c tæ chøc x©y ùng nªu ®ñ ®iÒu kiÖn vµ muèn tham gia ®Êu thÇu th× tham kh¶o hå s¬ mêi thÇu, chuÈn bÞ hoµn tÊt hå s¬ dù thÇu vµ göi ®Õn cho bªn mêi thÇu theo thêi gian vµ ®Þa ®iÓm ghi trªn th«ng b¸o mêi thÇu hay th mêi thÇu. Hå s¬ dù thÇu göi ®i ®îc niªm phong. Bªn mêi thÇu cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n c¸c hå s¬ dù thÇu, kh«ng ®îc më tríc giê quy ®Þnh. 2.5 Më thÇu Nh÷ng hå s¬ dù thÇu nép ®óng h¹n sÏ ®îc bªn mêi thÇu tiÕp nhËn vµ qu¶n lý theo chÕ ®é qu¶n lý hå s¬ mËt. ViÖc më thÇu ®îc tiÕn hµnh c«ng khai theo ngµy giê, ®Þa ®iÓm ghi trong hå s¬ mêi thÇu vµ kh«ng ®îc qu¸ 48 giê kÓ tõ thêi ®iÓm ®ãng thÇu. §¹i diÖn cña bªn mêi thÇu vµ c¸c nhµ thÇu ®îc mêi tham dù ph¶i ký vµo biªn b¶n më thÇu. Biªn b¶n më thÇu ghi râ hä tªn gãi thÇu, ngµy, giê, ®Þa ®iÓm më thÇu: tªn vµ ®Þa chØ c¸c nhµ thÇu, gi¸ ®Êu thÇu, b¶o l·nh dù thÇu, tiÕn ®é thùc hiÖn vµ c¸c néi dung liªn quan kh¸c. B¶n gèc hå s¬ dù thÇu sau khi më thÇu ph¶i ®îc bªn mêi thÇu ký x¸c nhËn tõng trang tríc khi tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ vµ qu¶n lý theo chÕ ®é qu¶n lý hå s¬ mËt ®Ó lµm c¬ së ph¸p lý cho viÖc ®¸nh gi¸ vµ xem xÐt. 2.6 §¸nh gi¸, xÕp h¹ng nhµ thÇu Bªn mêi thÇu tÕn hµnh nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ chi tiÕt vµ xÕp h¹ng c¸c Hå s¬ dù thÇu ®· ®îc më c¨n cø theo yªu cÇu Hå s¬ mêi thÇu vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®îc ngêi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn phª duyÖt tríc khi më thÇu. ViÖc ®¸nh gi¸ c¸c hå s¬ dù thÇu ®îc thùc hiÖn theo tr×nh tù sau: Bíc1 : §¸nh gi¸ bé Hå s¬ dù thÇu ViÖc ®¸nh gi¸ s¬ bé lµ nh»m lo¹i bá ®îc c¸c Hå s¬ dù thÇu kh«ng ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu bao gåm : - KiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña Hå s¬ dù thÇu. - XÐt ®¸p c¬ b¶n cña Hå s¬ mêi thÇu. - Lµm râ Hå s¬ dù thÇu (nÕu cÇn). Bíc 2 : §¸nh gi¸ chi tiÕt Hå s¬ dù thÇu ViÖc ®¸nh gi¸ chi tiÕt Hå s¬ dù thÇu x©y l¾p ®îc thùc hiÖn theo ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸. Tríc hÕt, Hå s¬ dù thÇu ®îc ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt ®Ó chän danh s¸ch ng¾n. ViÖc ®¸nh gi¸ ®îc tiÕn hµnh dùa trªn c¬ së yªu cÇu vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®îc quy ®Þnh trong Hå s¬ mêi thÇu vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chi tiÕt ®îc ngêi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn phª duyÖt tríc thêi gian më thÇu. C¸c nhµ thÇu ®¹t sè ®iÓm tèi thiÓu tõ 70% tæng sè ®iÓm vÒ kü thuËt trë lªn sÏ ®îc chän vµo danh s¸ch ng¾n. §¸nh gi¸ vÌ mÆt tµi chÝnh, th¬ng m¹i c¸c nhµ thÇu thuéc danh s¸ch ng¾n: viÖc ®¸nh gi¸ veeg mÆt tµi chÝnh th¬ng m¹i ®îc tiÕn hµnh trªn cïng mét mÆt b»ng theo tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®îc phª duyÖt nh»m x¸c ®Þnh gi¸, ®¸nh gi¸ bao gßm bªn mêi thÇu thùc hiÖn c¸c néi dung c«ng viÑc sau: - Söa lçi: söa ch÷a c¸c sai sãt nh»m chuÈn x¸c Hå s¬ dù thÇu bao gåm: lçi sè häc, lçi ®¸nh m¸y, lçi chÝnh t¶, lçi nhÇm ®¬n vÞ. - HiÖu chØnh sai lÖch: bªn mêi thÇu tiÕn hµnh bæ sung, ®iÒu chØnh nh÷ng näi dung cßn thiÕu sãt hoÆc thõa trong hå s¬ dù thÇu so víi c¸c yªu cÇu cña Hå s¬ mêi thÇu còng nh bæ sung hoÆc ®iÒu chØnh nh÷ng kh¸c biÖt gi÷a c¸c phÇn cña hß s¬ dù thÇu. - ChuyÓn ®æi gi¸ dù thÇu sang mét ®ång tiÒn chung. - §a vÒ mét mÆt b»ng so s¸nh. - X¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ cña c¸c Hå s¬ dù thÇu. * XÕp h¹ng Hå s¬ dù thÇu Hå s¬ dù thÇu ®îc xÕp h¹ng theo gi¸ ®¸nh gi¸ nhµ thÇu cã Hå s¬ dù thÇu hîp lÖ, ®¸p øng c¬ b¶n c¸c yªu cÇu cña Hå s¬ mêi thÇu, cã gi¸ ®¸nh gi¸ thÊp nhÊt vµ cã gi¸ dÌ nghÞ tróng thÇu khong vît qu¸ gi¸ gãi thÇu hoÆc dù to¸n, tæng dù to¸n ®îc phª duyÖt (nÕu dù to¸n, tæng dù to¸n dîc duyÖt thÊp h¬n gi¸ gãi thÇu ®îc duyÖt) sÏ ®îc xem xÐt tróng thÇu. 2.7 Tr×nh duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu KÕt qu¶ ®Êu thÇu ph¶i ®îc ngêi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn xem xÐt phª duyÖt. 2.8 C«ng bè tróng thÇu vµ th¬ng th¶o hoµn thiÖn hîp ®ång Bªn mêi thÇu chØ ®îc phÐp c«ng bè kÕt qu¶ ®Êu thÇu sau khi ®· ®îc ngêi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Bªn mêi thÇu sÏ mêi nhµ thÇu tróng thÇu ®Õn th¬ng th¶o hoµn thiÖn hîp ®ång. NÕu kh«ng thµnh c«ng, bªn mêi thÇu sÏ mêi nhµ thÇu xÕp h¹ng tiÕp theo ®Õn th¬ng th¶o hîp ®ång nhng ph¶i ®îc ngêi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn chÊp nhËn. 2.9 Tr×nh duyÖt néi dung hîp ®ång vµ ký hîp ®ång Nhµ thÇu tróng thÇu trong thêi gian quy ®Þnh ph¶i nép b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång. Gi¸ trÞ b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång kh«ng qu¸ 10% gi¸ trÞ hîp ®ång tïy theo lo¹i h×nh vµ quy m« cña hîp ®ång. Bªn mêi thÇu vµ nhµ thÇu tróng thÇu ph¶i ký kÕt hîp ®ång b»ng v¨n b¶n khi néi dung hîp ®ång ®· ®îc tr×nh duyÖt Hîp ®ång x©y dùng cã thÓ ®îc tiÕn hµnh cho toµn bé c«ng tr×nh, cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh hay cho mét lo¹i c«ng viÖc x©y dùng. Hîp ®ång x©y dùng cã thÓ ký kÕt gi÷a chñ ®Çu t víi chñ dù ¸n, víi tæng thÇu (thÇu chÝnh) hay ký kÕt gi÷a táng thÇu ( thÇu chÝnh) víi c¸c thÇu phô. C¨n cø vµo thêi h¹n vµ tÝnh chÊt cña gãi thÇu ®îc quy ®Þnh trong kÐ ho¹ch ®Êu thÇu, hîp ®ång cã thÓ ®îc thùc hiÖn mét trong c¸c lo¹i sau: a/ Hîp ®ång trän gãi: lµ hîp ®ång theo gi¸ kho¸n gän, ®îc ¸p dông cho nh÷ng gãi thÇu ®îc x¸c ®Þnh râ vÒ khèi lîng yªu cÇu vÒ chÊt lîng vµ thêi gian. Trêng hîp cã nh÷ng ph¸t sinh ngoµi hîp ®ång nhng kh«ng do nhµ thÇu g©y ra th× sÏ ®îc ngêi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn xem xÐt quyÕt ®Þnh. b/ Hîp ®ång ch×a khãa trao tay: lµ hîp ®ång bao gåm toµn bé c¸c cong viÖc thiÕt kÕ, cung cÊp thiÕt bÞ vµ x©y l¾p cña mét gãi thÇu ®îc thùc hiÖn th«ng qua mét nhµ thÇu. Chñ ®µu t cã tr¸ch nhiÖm tham gia gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nghiÖm thu vµ nh¹n bµn giao khi nhµ thÇu hoµn thµnh toµn bé c«ng tr×nh theo ký kÕt hîp ®ång. C/ Hîp ®ång cã ®iÒu chØnh gi¸: hîp ®ång ®iÒu chØnh gi¸ ¸p dông cho nh÷ng gãi thÇu mµ t¹i thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång khong ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÒ sè lîng vµ chÊt lîng hoÆc cã biÕn ®éng lín vÌ gi¸ c¶ do chÝnh s¸ch cña Nhµ níc thay ®æi vµ hîp ®ång cã thêi gian thùc hiÖn trªn 12 th¸ng. Riªng ®èi víi gãi thÇu nhá (gãi thÇu cã gi¸ trÞ díi 2 tû ®ång) viÖc lËp hß s¬ mêi thÇu ®îc thùc hiÖn ®¬n gi¶n dùa trªn nh÷ng quy ®iÞnh ®Êu thÇu ®èi víi gãi thÇu quy m« nhá. Tuy nhiªn, hå s¬ mêi thÇu bao gåm c¸c néi dung sau: - Th mêi thÇu vµ mÉu ®¬n dù thÇu. - Yªu cÇu ®èi víi gãi thÇu x©y l¾p: hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt kÌm theo b¶n tiªn lîng ®îc duyÖt, chØ dÉn kü thuËt vµ tiÕn ®é thùc hiÖn. - Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ (®¹t hoÆc kh«ng ®¹t) vÌ mÆt kü thuËt. - MÉu b¶o l·nh dù thÇu vµ b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång b¶o l·nh dù thÇu trong trêng hîp nµy b»ng 1% gi¸ dù thÇu vµ b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång b»ng 3% gi¸ trÞ hîp ®ång III. Hå s¬ dù thÇu x©y l¾p vµ c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu x©y l¾p 1. Hå s¬ dù thÇu x©y l¾p Hå s¬ dù thÇu do c¸c nhµ thµu xay dùng lËp trªn c¬ së cña hå s¬ mêi thÇu. Né dung hå s¬ mêi thÇu x©y l¾p bao gåm: 1.1 Néi dung vÒ hµnh chÝnh, ph¸p lý * §¬n dù thÇu hîp lÖ (ph¶i cã ch÷ ký cña ngêi thÈm quyÒn). * B¶n sao giÊy ®¨ng ký kinh doanh * Tµi liÖu giíi thiÖu n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu kÓ c¶ nhµ thÇu phô nÕu cã. * V¨n b¶n tháa thuËn liªn doanh( trêng hîp liªn doanh dù thÇu ) * B¶o l·nh dù thÇu 1.2 C¸c néi dung vÒ kü thuËt * BiÖn ph¸p vµ tæ chøc thi c«ng ®èi víi gãi thÇu. * TiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång. * §Æc tÝnh kü thuËt, nguån cung cÊp vËt t, vËt liÖu x©y dùng. * C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o chÊt lîng. 1.3 C¸c néi dung vÒ th¬ng m¹i, tµi chÝnh * Gi¸ dù thÇu kÌm theo thuyÕt minh vµ biÓu gi¸ chi tiÕt * §iÒu kiÖn thanh to¸n. 2. C¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu x©y l¾p ViÖc thùc hiÖn ®¸nh gi¸ Hå s¬ dù thÇu x©y l¾p ®îc thùc hiÖn theo tiªu chuÈn vÒ c¸c néi dung sau: 2.1 Kü thuËt chÊt lîng - Møc ®é ®¸p øng ®èi víi c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt, chÊt lîng vËt t, thiÕt bÞ nªu trong hå s¬ thiÕt kÕ. - TÝnh hîp lý vµ kh¶ thi cña c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt, biÖn ph¸p vµ tæ chøc thi c«ng. - B¶o ®¶m ®iÒu kiÖn vÖ sinh m«i trêng vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nh: phßng ch¸y, an toµn lao ®éng. - Møc ®é ®¸p øng cña thiÕt bÞ thi c«ng (sè lîng, chñng lo¹i chÊt lîng vµ tiÕn ®é huy ®éng). - C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o chÊt lîng 2.2 Kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc cña nhµ thÇu - Kinh nghiÖm ®· thùc hiÖn c¸c dù ¸n cã yªu cÇu kü thuËt ë vïng ®Þa lý vµ hiÖn trêng t¬ng tù. - Sè lîng, tr×nh ®é c¸n bé, c«ng nh©n kü thuËt trùc tiÕp thùc hiÖn dù ¸n. - N¨ng lùc tµi chÝnh (doanh sè lîi nhuËn vµ c¸c chØ tiªu kh¸c). 2.3 Tµi chÝnh vµ gi¸ c¶ gi¸. Kh¶ n¨ng cung cÊp tµi chÝnh, c¸c ®iÒu kiÖn th¬ng m¹i vµ tµi chÝnh, gi¸ c¶ ®¸nh 2.4 TiÕn ®é thi c«ng - Møc ®é ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu. - TÝnh hîp lý vÒ tiÕn ®é hoµn thµnh vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cã liªn quan. IV. mét sè yÕu tè trong x©y dùng ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c ®Êu thÇu cña tæ chøc x©y dùng 1.t×nh h×nh vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt trong x©y dùng thiÕu tÝnh æn ®Þnh, lu«n biÕn ®æi theo ®Þa ®iÓm x©y dùng vµ c«ng cô lao ®éng Cô thÓ lµ trong x©y dùng, con ngêi vµ c«ng cô lao ®éng lu«n ph¶i di chuyÓn tõ c«ng tr×nh nµy ®Õn c«ng tr×nh kh¸c, cßn s¶n xuÊt x©y dùng (tøc c¸c c«ng tr×nh x©y dùng) thÞ h×nh thµnh vµ ®÷ng yªn t¹i chç, mét ®Æc ®iÓm hiÕm thÊy ë c¸c ngµnh. C¸c ph¬ng ¸n x©y dùng vÒ mÆt kü thuËt vµ tæ chøc s¶n xuÊt còng lu«n ph¶i thay ®æi theo ®Þa ®iÓm vµ giai ®o¹n x©y dùng. §Æc ®iÓm nµy lµm khã kh¨n cho viÖc tæ chøc s¶n xuÊt, khã c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho ngêi lao ®éng, lµm n¶y sinh nhiÒu chi phÝ cho kh©u di chuyÓn lùc lîng s¶n xuÊt vµ c«ng tr×nh t¹m phôc vô s¶n xuÊt, lµm cho c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c¸c tæ chøc x©y dùng gÆp nhiÒu khã kh¨n trong ®Ò xuÊt biÖn ph¸p thi c«ng còng nh h¹ thÊp gi¸ dù thÇu. §Æc ®iÓm nµy còng ®ßi hái c¸c tæ chøc x©y dùng ph¶i cè g¾ng t¨ng cêng tÝnh c¬ ®éng, linh ho¹t vµ gän nhÑ vÒ mÆt trang thiÕt bÞ tµi s¶n cã ®Þnh, lùa chän c¸c h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt linh ho¹t, t¨ng cêng ®iÒu hµnh t¸c nghiÖp, phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ cã liªn quan ®Õn vËn chuyÓn, lùa chän vïng ho¹t ®éng thÝch hîp, lîi dông tèi ®a lùc lîng x©y dùng t¹i chç vµ liªn kÕt t¹i chç ®Ó tranh thÇu x©y dùng, chó ý ®Õn chi phÝ vËn chuyÓn khi lËp gi¸ tranh thÇu. dµi 2. Chu kú s¶n xuÊt (thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh) thêng §Æc ®iÓm nµy lµm cho vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ vèn cæ chøc x©y dùng thêng bÞ ø ®äng l©u dµi t¹i c«ng tr×nh ®ang ®îc x©y dùng, c¸c tæ chøc x©y dùng dÔ gÆp ph¶i nh÷ng rñi ro ngÉu nhiªn theo thêi gian. §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái c¸c tæ chøc x©y dùng trong ®Êu thÇu ph¶i chó ý ®Õn nh©n tè thêi gian khi lùa chän ph¬ng ¸n tæ chøc thi c«ng, còng nh khi lùa chän ph¬ng ¸n gi¸ cuèi cïng 3.S¶n xuÊt x©y dùng ph¶i tiÕn hµnh theo ®¬n ®Æt hµng cho tõng trêng hîp cô thÓ th«ng qua h×nh thøc ký hîp ®ång Sau khi th¾ng thÇu v× s¶n phÈm x©y dùng rÊt ®a d¹ng cã tÝnh c¸ biÖt cao vµ chi phÝ lín. Trong phÇn lín c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c, ngêi ta cã thÓ s¶n xuÊt hµng lo¹t s¶n phÈm ®Ó b¸n. Nhng víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng th× kh«ng thÓ lµm ®îc trõ mét vµi trêng hîp rÊt hiÕm khi chñ ®Çu t lµm s½n mét sè nhµ ®Ó b¸n, nhng ngay c¶ ë ®©y mçi nhµ cung cÊp sÏ cã c¸c ®Æc ®iÓm riªng do ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt vµ ®Þa h×nh ®em l¹i. §Æc ®iÓm nµy dÉn ®Õn yªu cÇu lµ ph¶i x¸c ®Þnh gi¸ c¶ cña s¶n phÈm x©y dùng tríc khi s¶n phÈm ®îc lµm ra vµ h×nh thøc giao nhËn thÇu vµ ®Êu thÇu cho nh÷ng c«ng tr×nh cô thÓ trë nªn phæ biÕn trong s¶n xuÊt x©y dùng. §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái c¸c tæ chøc xay dùng muèn th¾ng thÇu ph¶i tÝch lòy nhiÒu kinh nghiÖm cho nhiÒu trêng hîp x©y dùng cô thÓ vµ ph¶i tÝnh to¸n cÈn thËn nhiÒu trêng hîp tranh thÇu. 4. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y dùng rÊt phøc t¹p C¸c ®¬n vÞ tham gia x©y dùng c«ng tr×nh cã thÓ ph¶i cungsf nhau thi cong trªn mét diÖn tÝch cã h¹n ®Ó thùc hiÖn phÇn viÖc cña m×nh theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh vÒ thêi gian vµ kh«ng gian. §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái c¸c tá chøc x©y dng trong Hå s¬ dù thÇu ph¶i thùc hiÖn tr×nh ®é tæ chøc phãi hîp cao trong s¶n xuÊt, coi träng c«ng t¸c chuÈn bÞ x©y dùng vµ thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng. 5. S¶n xuÊt x©y dùng thêng ph¶i tiÕn hµnh ngoµi trêi nªn chÞu nhiÒu ¶nh hëng cña thêi tiÕt, ®iÒu kiÖn lµm viÖc nhäc nh»n ¶nh hëng cña thêi tiÕt thêng lµm gi¸n ®o¹n qu¸ tr×nh thi c«ng, n¨ng lùc cña tæ chøc x©y dùng kh«ng ®îc sö dông ®iÒu hßa trong bèn quý, gay khã kh¨n cho viÖc lùa chän tr×nh tù thi c«ng dù tr÷ vËt t nhiÒu h¬n... §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái c¸c tæ chøc x©y dùng trong qu¸ tr×nh lËp hå s¬ dù thÇu ph¶i lËp tiÕn ®é thi c«ng hîp lý ®Ó tr¸nh thêi tiÕt xÊu, phÊn ®Êu t×m c¸ch ho¹t ®éng trong n¨m, ¸p dông kÕt cÊu l¾p ghÐp lµm s½n trong xëng mét c¸ch hîp lý. Chó ý ®Õn nh©n tè rñi ro v× thêi tiÕt khi tranh thÇu, quan t©m ph¬ng ph¸p x©y dùng trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®íi. 6. S¶n xuÊt x©y dùng chÞu ¶nh hëng cña lîi nhuËn chªnh lÖch do ®iÒu kiÖn cña ®Þa ®iÓm x©y dùng ®em l¹i Cñng cè mét lo¹t c«ng tr×nh x©y dùng nhng nÕu nã ®Æt mét n¬i cã s½n nguån m¸y x©y dùng cho thuª, s½n c«ng nh©n th× ngêi nhËn thÇu x©y dùng ë trêng hîp nµy cã nhiÒu c¬ héi h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt vµ thu ®îc lîi nhuËn cao h¬n. §©y lµ mét yÕu tè mµ khi tranh thÇu c¸c nhµ thÇu ph¶i chó ý. V. gi¸ dù to¸n dù thÇu trong ®Êu thÇu x©y l¾p 1.Mét sè ®Æc ®iÓm cña ®Þnh gi¸ trong x©y dùng ViÖc ®Þnh gi¸ trong x©y dùng cã mét sè ®Æc ®iÓm sau: 1.1 Gi¸ cña s¶n phÈm x©y dùng cã tÝnh c¸ biÖt cao v× c¸c c«ng tr×nh x©y dùng phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn cña ®Þa ®iÓm x©y ®ùng Vµo chñng lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng vµ vµo c¸c yªu cÇu sö dông kh¸c nhau cña c¸c chñ ®Çu t. Do ®ã gi¸ x©y dùng kh«ng thÓ ®inh tríc hµng lo¹t cho c«ng tr×nh toµn vÑn mµ ph¶i x¸c ®Þnh cô thÓ cho tõng trêng hîp cô thÓ. 1.2 Trong x©y dùng ngêi ta kh«ng thÓ ®Þnh gi¸ tríc cho mét c«ng tr×nh toµn vÑn, nhng ngêi ta cã thÓ ®Þnh gi¸ tríc cho tõng lo¹i c«ng viÖc x©y dùng, tõng bé phËn hîp thµnh c«ng tr×nh th«ng qua c¸i gäi lµ ®¬n gi¸ x©y dùng. Trªn c¬ së c¸c ®¬n gi¸ nµy ngêi ta sÏ lÊy gi¸ cho toµn thÓ c«ng tr×nh x©y dùng mçi khi cÇn ®Õn. Trong x©y dùng gi¸ trÞ dù to¸n c«ng t¸c x©y l¾p ®ãng vai trß gi¸ c¶ cña s¶n phÈm cña ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng. 1.3 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh thêng kÐo dµi tõ khi ®Êu thÇu ®Õn khi kÕt thóc x©y dùng vµ bµn giao tr¶i qua c¸c ®iÒu chØnh vµ ®µm ph¸n trung gian gi÷a bªn giao thÇu vµ bªn nhËn thÇu x©y dùng. Gi¸ x©y dùng cña mét c«ng tr×nh nµo ®ã nh vËy ®· ®îc h×nh thµnh tríc khi s¶n phÈm thùc tÕ ra ®êi. 1.4 Sù h×nh thµnh gi¸ chñ yÕu ®îc th«ng qua h×nh thøc ®Êu thÇu vµ chñ thÇu x©y dùng. ë ®©y chñ ®Çu t ( tøc ngêi mua s¾m s¶n phÈm) ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc ®Þnh gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh. 1.5 Phô thuéc vµo giai ®o¹n ®Çu t, gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh ®îc biÓu diÔn b»ng c¸c tªn gäi kh¸c nhau ®îc tÝnh to¸n theo c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau vµ ®îc sö dông víi c¸c môc tiªu kh¸c nhau. 1.6 Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, Nhµ níc vÉn ®ãng vai trß trong viÖc h×nh thµnh gi¸ x©y dùng, chñ yÕu lµ cho khu vùc x©y dùng tõ nguån vèn cña Nhµ níc. ë níc ta hiÖn nay vai trß qu¶n lý gi¸ x©y dùng cña Nhµ níc cßn t¬ng ®èi lín v× phÇn lín c¸c c«ng tr×nh x©y dùng hiÖn nay nhê vµo nguån vèn cña Nhµ níc v× Nhµ níc cßn ph¶i ®ãng vai trß can thiÖp vµo gi¸ x©y dùng cña c¸c c«ng tr×nh cña c¸c chñ ®Çu t níc ngoµi ®ª tr¸nh thiÖt h¹i chung cho ®Êt níc 2.Néi dung lËp gi¸ dù to¸n c«ng tr×nh x©y dùng Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p (G§TXL) sau thuÕ cña c«ng trihf x©y dùng bao gåm: GTDTXL tríc thuÕ (T + X + TL) vµ kho¶n thuÕ GTGT ®Çu ra (VAT) tøc lµ : GTDTXL sau thuÕ = GTDTXL tríc thuÕ + VAT = T + C + TL + VAT Trong ®ã : T : chi phÝ trùc tiÕp C : chi phÝ chung TL: thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc * Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p tríc thuÕ : lµ møc gi¸ ®Ó itnhs thues GTGT bao gåm chi phÝ trùc tiÕp, chi phÝ chung vµ thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc, ®îc x¸c ®Þnh theo møc tiªu hao vÒ vËt t, lao ®éng, sö dung m¸y vµ mÆt b»ng gi¸ cña khu vùc cña tõng thêi kú do c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh. Chi phÝ trùc tiÕp: bao gåm chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng vµ chi phÝ sö dung m¸y thi c«ng, ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së khèi lîng x©y l¾p theo thiÕt kÕ ®îc l¾p t¬ng øng. Chi phÝ vËt liÖu gåm: vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, vËt liÖu lu©n chuyÓn, ®îc tÝnh theo ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n (®¬n gi¸ ®Þa ph¬ng hoÆc ®¬n gi¸ c«ng tr×nh). Møc gi¸ c¸c lo¹i vËt t vËt liÖu trong ®¬n gi¸ nãi trªn cha bao gåm thuÕ GTGT ®Çu vµo mµ doanh nghiÖp x©y dùng ph¶i øng tr¶ khi mua vËt t, vËt liÖu cã sù thay ®æi vÒ gi¸ c¶ th× c¨n cø vµo møc gi¸ cha cã thuÕ GTGT trong th«ng b¸o tõng kú cña c¬ quan cã thÈm quyÒn c«ng bè ®Ó tr¸nh sù chªnh lÖch nµy vµo chi phÝ vËt liÖu trong dù to¸n. Chi phÝ vÒ nh©n c«ng GTDTXD bao gåm: l¬ng c¬ b¶n vµ c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt lîng, c¸c chi phÝ theo chÕ ®é cã thÓ kho¸n trùc tiÕp cho ngêi lao ®éng ®Ó tÝnh mét ngµy c«ng ®Þnh møc. Chi phÝ m¸y thi c«ng gåm ch phÝ nh©n c«ng thî ®iÒu khiÓn, söa ch÷a m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng. Riªng mét sè chi phÝ phô thuéc trong gi¸ c¶ m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng nh x¨ng dÇu, ®iÖn n¨ng cha tÝnh gi¸ trÞ t¨ng ®Çu vµo. Chi phÝ chung: tÝnh b»ng % so víi chi phÝ nh©n c«ng trong gi¸ trÞ doanh thu x©y l¾p, ®îc quy ®Þnh cho tõng lo¹i c«ng tr×nh. Kho¶n thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc dïng ®Ó nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ mét sè kho¶n chi phÝ ph¶i nép, ph¶i trõ kh¸c. PhÇn cßn l¹i ®îc trÝch lËp quü theo quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh danh ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc. * ThuÕ GTGT ®Çu ra: dïng ®Ó tr¶ thuÕ GTGT ®Çu vµo mµ doanh nghiÖp x©y dùng ®· øng tríc khi mua vËt t, vËt liÖu, nhiªn liÖu, n¨ng lîng nhng cha ®îc tÝnh vµo chi phÝ vËt liÖu, m¸y thi c«ng, chi phÝ chung doanh thu x©y l¾p tríc thuÕ vµ phÇn thuÕ GTGT mµ DN x©y dùng ph¶i nép. 3.C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn gi¸ dù to¸n c¸c c«ng tr×nh x©y dùng 3.1 Nh÷ng nh©n tè bªn ngoµi lµm t¨ng gi¶m mét c¸ch chÝnh ®¸ng c¸c chi phÝ trong gi¸ dù to¸n - N©ng cao yªu cÇu vÒ møc ®é kü thuËt, c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh (t¨ng cêng kÕt cÊu c«ng tr×nh sö dông trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, b¶o ®¶m m« trêng sinh th¸i). - ViÖc di chuyÓn b« m¸y qu¶n lý, lùc lîng thi c«ng trang thiÕt bÞ thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh tíi c¸c vïng xa x«i, hÎo l¸nh Ýt d©n c, míi khai khÈn, hÖ thèng vËn t¶i yÕu, ®iÒu kiÖn khÝ hËu thiªn nhiªn kh¾c nghiÖt. - Yªu cÇu n©ng cao ®iÒu kiÖn sèng vµ v¨n hãa cho ngêi lao ®éng. - Sù biÕn ®éng gi¸ c¶. - T¨ng tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n ngµnh x©y dùng. - Sù n©ng cao ®Þnh møc tÝch lòy kÕ ho¹ch vµ nh÷ng chi phÝ kh«ng lêng tríc ®îc. - Do thiªn tai ®Þch häa vµ c¸c nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng kh¸c. - C¸c chi phÝ vµ gi¸ trÞ khèi lîng dÞch vô hñy bá hoÆc thay ®æi theo quyÕt ®inh cña cÊp cã thÈm quyÒn. - Nh÷ng thay ®æi cña tõng bé phËn c«ng tr×nh, kÕt cÊu theo ý kiÕn chuyªn m«n cña c¬ quan thÈm ®Þnh thiÕt kÕ. 3.2 Nh÷ng nh©n tè bªn ngoµi cã liªn quan ®Õn c¸c chØ tiªu kinh tÕ, kü thuËt do c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh lµm t¨ng gi¶m mét c¸ch kh«ng chÝnh ®¸ng gi¸ dù to¸n - Sù kh«ng ®Çy ®ñ hoÆc kh«ng ®ïng ®¾n ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt - TÝnh khoa häc thùc tiÔn cña mét sè v¨n b¶n ph¸p quy cßn thÊp. - ThiÕu c¸c tµi liÖu vÒ quy chuÈn, tiªu chuÈn trong x©y dùng (ch¼ng h¹n kh«ng cã ph¬ng ph¸p hoÆc chØ dÉn ph¬ng ph¸p thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt, b·o lôt dÉn dÕn ph¶i th«ng qua gi¶i ph¸p thiÕt kÕ kh«ng cã c¨n cø nh÷ng chi phÝ ban ®Çu. 3.3 C¸c nh©n tè bªn ngoµi cã liªn quan ®Õn yÕu tè th«ng tin lµm t¨ng gi¶m kh«ng chÝnh ®¸ng vµ ngÉu nhiªn gi¸ dù to¸n. - Sè dù b¸o kh«ng ®Çy ®ñ vÒ tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ (v× thiÕu c¸c tµi liÖu dù b¸o cã thÓ dÉn ®Õn viÖc th«ng qua gi¶i ph¸p thiÕt kÕ kh«ng cã c¨n cø nh÷ng chi phÝ ban ®Çu. - ThiÕu ch¬ng tr×nh môc tiªu kÕ ho¹ch hãa c«ng t¸c kh¶o s¸t thiÕt kÕ ( sù thiÕu kÕ ho¹ch dµi h¹n dÉn ®Õn viÖc thiÕt kÕ kü thuËt cho mét sè c«ng tr×nh cha cã dù ¸n kh¶ thi dîc duyÖt: b¶n vÏ thi c«ng cña mét sè ®èi tîng riªng biÖt l¹i ®îc lµm tríc khi xem thiÕt kÕ kü thuËt. - ChÊt lîng c¸c tµi liÖu ban ®Çu khi thiÕt kÕ cha tèt. - Khi thiÕt kÕ thêng kh«ng tÝnh ®Õn nh÷ng tµi liÖu dù b¸o vÒ quy chuÈn míi, c¸c lo¹i thiÕt kÕ ®Õn khi ®a c«ng tr×nh vµo khai th¸c thêng tõ 1-7 n¨m hoÆc h¬n n÷a viÖc kh«ng tÝnh ®Õn c¸c nh©n tè trªn dÉn ®Õn viÖc ph¶i söa dæi, bæ sung l¹i thiÕt kÕ trong qu¸ tr×nh x©y dùng lµm t¨ng dù to¸n c«ng tr×nh. - Sù thiÕu c¬ së c«ng nghiÖp hãa, hoÆc cã nh÷ng l¹c hËu dÉn ®Õn sù gi¶m chØ tiªu c¬ giíi hãa, c«ng nghiÑp hãa trong x©y dùng lµm t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt, t¨ng chi phÝ vËn t¶i do vËn chuyÓn c¸c s¶n phÈm. - Kh«ng cã ®ñ sè lîng c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng hiÖn ®¹i, cã n¨ng suÊt cao hoÆc cã thiÕt bÞ nhng thiÕu ®ång bé trong c«ng nghÖ thi c«ng cña c¸c tæ chøc x©y l¾p. -Sù cung cÊp vËt t kü thuËt kh«ng ®Çy ®ñ hoÆc kh«ng theo kÕ ho¹ch yªu cÇu cña c¸c tæ chøc x©y l¾p. to¸n. - Do kÐo dµi thêi h¹n x©y dùng c«ng tr×nh theo ®Þnh møc còng lµm t¨ng gi¸ dù 3.4 Nh÷ng nh©n tè bªn trong lµm t¨ng, gi¶m kh«ng chÝnh ®¸ng vµ ngÉu nhiªn gi¸ dù to¸n do chÊt lîng th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ - ChÊt lîng c«ng t¸c kh¶o s¸t kh«ng tèt, c¸c luËn cø nhiÖm vô lËp tµi liÖu thiÕt kÕ kh«ng râ rµng, qu¸ s¬ sµi, dÉn ®Õn sù cÇn thiÕt ph¶i xem xÐt tµi liÖu kü thuËt thiÕt kÕ dù to¸n trong qu¸ tr×nh x©y dùng. - ViÖc x¸c ®Þnh kh«ng ®óng nhu cÇu xe, m¸y thi c«ng vµ sù c¬ giíi hãa cña c¸c tæ chøc x©y l¾p khi laap thiÕt kÕ biÖn ph¸p thiÕt kÕ thi c«ng ®èi víi mét sè c«ng t¸c x©y l¾p còng lµm t¨ng gi¸ dù to¸n. - ViÖc giao kh«ng kÞp c¸c tµi liÖu thiÕt kÕ dù to¸n dÉn ®Õn kÐo dµi thêi gian x©y dùng vµ lµm thay ®æi dù to¸n chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh . 3.5 Nh÷ng nh©n tè lµm thay ®æi kh«ng chÝnh ®¸ng vµ ngÉu nhiªn gi¸ dù to¸n cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ t vÊn - Sai sãt cña ngêi thiÕt kÕ dÉn ®Õn viÖc t¨ng gi¶m kh«ng cã c¨n cø khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p vµ tÝnh to¸n kh«ng ®óng c¸c chi phÝ dù to¸n. - TÝnh to¸n chi phÝ vËn chuyÓn vµ mét sè kho¶n chi phÝ kh¸c phôc vô qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn hiÖn trêng x©y l¾p mét c¸ch thiÕu khoa häc, xa rêi thùc tiÔn (trong gi¸ trÞ dù to¸n chi phÝ vËt liÖu chiÕm tû träng lín tõ 60%-70% chi phÝ vËn chuyÓn chiÕm kho¶ng 10% -18% gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p). - Nghiªn cøu kh«ng ®Çy ®ñ c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ dÉn ®Õn lùa chän ph¬ng ¸n kh«ng hîp lý lµm t¨ng gi¸ dù to¸n. HiÖn nay cßn nhiÒu trêng hîp c¸c nhµ thiÕt kÕ chØ h¹n chÕ xem xÐt 2-3 ph¬ng ¸n vµ ngay c¶ nh÷ng ph¬ng ¸n nµy còng kh«ng ph¶i lu«n lu«n ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn so s¸nh. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n gi¶m viÖc lËp c¸c dù ¸n so s¸nh lµ do kh«ng dÇy ®ñ kinh phÝ cho c«ng t¸c kh¶o s¸t thiÕt kÓ ë ViÖtNam chØ míi chiÕm 2-3% gi¸ trÞ c«ng tr×nh , ë níc kh¸c chi phÝ nµy thêng chiÕm kho¶ng 5-10% gi¸ trÞ c«ng tr×nh. VI. vÊn ®Ò c¹nh tranh trong ®Êu thÇu x©y l¾p. §Ó tróng thÇu th× nhµ thÇu ph¶i cã c¸c lîi thÕ t¬ng ®èi so víi c¸c nhµ thÇu kh¸c ®ã chÝnh lµ søc c¹nh tranh. Trong ®Êu thÇu khi nãi ®Õn søc c¹nh tranh lµ nãi ®Õn nh÷ng lîi thÕ cña nhµ thÇu so víi c¸c nhµ thÇu kh¸c vÒ c¸c yÕu tè nh: n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm, møc ®é ®¸p øng kü thuËt, kh¶ n¨ng cung cÊp tµi chÝnh, tr×nh ®é tay nghÒ vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña nh÷ng ngêi tham gia vµo gãi thÇu trong ®ã kü thuËt ®Êu thÇu còng gãp phÇn quyÕt ®Þnh ®Ó th¾ng thÇu. Tïy theo quy m« vµ tÝnh chÊt cña tõng gãi thÇu mµ ngêi ta cã tõng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ Hå s¬ d thÇu cho phï hîp bëi vËy c¸c nhµ thÇu còng cÇn ph¶i cã nh÷ng kü thuËt ®Êu thÇu sao cho Hå s¬ dù thÇu ph¶i ®¸p øng ®Çy ®ñ yªu cÇu cña bªn mêi thÇu mµ l¹i cã møc gi¸ thÊp nhÊt. §Ó ®îc tróng thÇu c¸c nhµ thÇu ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao søc c¹nh tranh nã ®îc biÓu hiÖn qua c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ Hå s¬ dù thÇu. Nhµ thÇu nµo cã lîi thÕ t¬ng ®èi cµng cao th× kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cµng lín. Mét Hå s¬ dù thÇu ®îc ®¸nh gi¸ theo c¸c tiªu chÝ sau 1. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu - N¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh: s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ kinh doanh chÝnh (sè lîng vµ chñng lo¹i), sè lîng vµ tr×nh ®é c¸n bé chuyªn m«n, c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c¸c nhµ thÇu - N¨ng lùc tµi chÝnh: tæng tµi s¶n, vèn lu ®éng, doanh thu, lîi nhuËn tríc vµ sau thuÕ trong thêi gian 3 ®Õn 5 n¨m gÇn ®©y. - Kinh nghiÖm : sè n¨m kinh nghiÖm ho¹t ®éng. Sè lîng c¸c hîp ®ång t¬ng tù ®· thùc hiÖn trong thêi gian 3 ®Õn n¨m 5 gÇn ®©y. Tïy theo tÝnh chÊt cña tõng gãi thÇu, yªu cÇu vÌ thêi gian ®Ó tÝnh n¨ng lùc tµi chÝnh (qua c¸c chØ tiªu vÒ tæng tµi s¶n, vèn lu ®«ng, doanh thu, lîi nhuËn) vµ yªu cÇu vÒ thêi gian ®· thùc hiÖn c¸c hîp ®ång t¬ng tù cã thÓ quy ®Þnh Ýt h¬n 3 n¨m trªn c¬ së phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña dù ¸n vµ cÇn ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn chÊp nhËn. 2. Tiªu chuÈn vÒ mÆt kü thuËt - Yªu cÇu vÒ kü thuËt: + Kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÌ ph¹m vi cung cÊp, sè lîng chÊt lîng hµng hãa, tiªu chuÈn c«ng nghÖ, tiªu chuÈn s¶n xuÊt, tÝnh n¨ng kü thuËt, tû lÖ gi÷a thiÕt bÞ nhËp ngo¹i vµ s¶n xuÊt gia c«ng trong níc. + Kh¶ n¨ng l¾p ®Æt thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn l¾p ®Æt vµ n¨ng lùc c¸n bé kü thuËt + Møc ®é ®¸p øng cña thiÕt bÞ thi c«ng. + T¸c ®éng ®èi víi m«i trêng vµ biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. - Kh¶ n¨ng cung cÊp tµi chÝnh - C¸c néi dung kh¸c:
- Xem thêm -