Tài liệu 179 kinh nghiệm cph tại cty vận tải hành khách hải hưng

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp lêi më ®Çu VÊn ®Ò ®æi míi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp Nhµ níc lu«n lµ mèi quan t©m cña §¶ng tõ n¨m 1986 ®Õn nay, NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 3 Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng kho¸ IX nhËn ®Þnh: "Kinh tÕ Nhµ níc cã vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc gi÷ v÷ng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, Ên ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ chÝnh trÞ x· héi cña ®Êt níc lµ chñ lùc trong héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi". §Èy m¹nh cæ phÇn ho¸ nh÷ng doanh nghiÖp Nhµ níc mµ Nhµ níc kh«ng cÇn gi÷ 100% vèn - xem ®ã lµ kh©u quan träng ®Ó chuyÓn biÕn c¬ b¶n trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp nhµ níc. NhËn thøc ®îc chñ tr¬ng còng nh ph¬ng híng cña §¶ng vµ Nhµ níc ta cïng víi xu thÕ ph¸t triÓn x· héi nãi chung, C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng - Côc ®êng bé ViÖt Nam thuéc Bé giao th«ng vËn t¶i ®· tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ theo chñ tr¬ng cña Nhµ níc vµ Bé giao th«ng vËn t¶i. Cæ phÇn ho¸ lµ mét gi¶i ph¸p ®óng ®¾n vµ hiÖu qu¶ tiÕn hµnh ®æi míi C«ng ty. Tuy nhiªn vËn t¶i lµ kh©u dÞch vô mang tÝnh x· héi ho¸ cao, qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ t¹i C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng cßn nhiÒu bÊt cËp h¹n chÕ. Sau thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng, ®îc sù gióp ®ì, híng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o ThS. §ç Thanh Hµ, c¸c thÇy c« trong khoa Qu¶n lý Kinh doanh - Trêng §¹i häc Qu¶n lý Kinh doanh Hµ Néi vµ c« chó c¸n bé trong C«ng ty ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi "Thùc tr¹ng vµ nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm cæ phÇn ho¸ t¹i C«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng" §Ò tµi ®îc chia lµm 3 phÇn: PhÇn I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. PhÇn II. Thùc tr¹ng cæ phÇn ho¸ t¹i C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng. PhÇn III. Bµi häc kinh nghiÖm rót ra tõ viÖc cæ phÇn ho¸ t¹i C«ng ty « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng. Do sù h¹n chÕ vÒ mÆt thêi gian còng nh tr×nh ®é nhËn thøc nªn LuËn v¨n cña em ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. RÊt mong ®îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ tËp thÓ c¸n bé trong C«ng ty ®Ó LuËn v¨n cña em thªm phÇn phong phó vµ hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, th¸ng 3 n¨m 2006 Sinh viªn thùc hiÖn SV: Hoµng ViÖt Hng 1 LuËn v¨n tèt nghiÖp Hoµng ViÖt Hng SV: Hoµng ViÖt Hng 2 LuËn v¨n tèt nghiÖp PhÇn i qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch h¶i hng I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng, ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1977 theo quy ®Þnh sè 617/Q§-UB uû ban nh©n d©n tØnh H¶i Hng, lµ doanh nghiÖp cã vèn 100% Nhµ níc, C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng ®· vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng kÓ tõ khi thµnh lËp. - Tªn C«ng ty: C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng - Tªn giao dÞch: Hai Hung Bus Company. - Tªn viÕt t¾t: Habusco - Sè ®¨ng ký kinh doanh: 0403000009 - S¶n phÈm kinh doanh: Ngêi/km - Trô së chÝnh: §êng Chi L¨ng - Phêng NguyÔn Tr·i - Thµnh phè H¶i D¬ng - tØnh H¶i Hng. - §iÖn tho¹i: 0320. 85 22 15 - Chi nh¸nh Hng Yªn: §êng NguyÔn V¨n Linh - phêng HiÕu Nam ThÞ x· Hng Yªn. 1. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty Theo QuyÕt ®Þnh sè 617/Q§-UB cña UBND tØnh H¶i Hng quy ®Þnh nh÷ng lÜnh vùc ®îc phÐp ho¹t ®éng cña C«ng ty Cæ phÇn «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng. - VËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng ®êng bé. - Söa ch÷a, c¶i t¹o, ®ãng míi ph¬ng tiÖn vËn t¶i «t«. - Kinh doanh vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng vµ du lÞch. - Mua b¸n phô tïng, vËt t ngµnh «t«. - C«ng ty vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng lµ ph¸p nh©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam kÓ tõ ngµy ®¨ng ký kinh doanh, cã con dÊu riªng, ®îc më tµi kho¶n giao dÞch t¹i ng©n hµng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp vµ tù chñ vÒ tµi chÝnh. 2. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc a) Chøc n¨ng nhiÖm vô cña bé m¸y tæ chøc C«ng ty lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ho¹t ®éng theo c¬ chÕ doanh nghiÖp Nhµ níc chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Së Giao th«ng vËn t¶i tØnh H¶i Hng. C«ng ty cã bé m¸y l·nh ®¹o lµ ban gi¸m ®èc SV: Hoµng ViÖt Hng 3 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ 2 phã gi¸m ®ãc. Gi¸m ®èc C«ng ty trùc tiÕp qu¶n lý phßng KÕ to¸n, Phßng Kü thuËt vËt t. - Phã gi¸m ®èc 1: qu¶n lý chi nh¸nh Hng yªn, xëng söa ch÷a, c¸c bÕn xe Hng Yªn, H¶i D¬ng. - Phã gi¸m ®èc 2: qu¶n lý 3 phßng chøc n¨ng lµ Phßng Kinh tÕ, phßng KÕ to¸n tµi vô, phßng Tæ chøc hµnh chÝnh. - C¸c phßng ban: Ho¹t ®éng ®óng chøc n¨ng nh b¸o c¸o tham mu, trùc tiÕp ®iÒu hµnh, ®iÒu ®éng qu¶n lý gi¸m s¸t c«ng nh©n viªn ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty æn ®Þnh vµ cã hiÖu qu¶. b) S¬ ®å Gi¸m ®èc phã Gi¸m ®èc 2 phã Gi¸m ®èc 1 Phßng KÕ ho¹ch Phßng Phßng Phßng Chi KÕ tæ Kü nh¸nh to¸n chøc thuËt Hng tµi hµnh vËt t Yªn vô chÝnh 3. T×nh h×nh m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty Xëng söa C¸c bÕn xe ch÷a C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng lµ c«ng ty dÞch vô vËn chuyÓn hµnh kh¸ch. Kh¸c víi nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm, m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty chñ yÕu lµ thiÕt bÞ m¸y mãc vµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i. B¶ng 1. M¸y mãc thiÕt bÞ TT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tªn tµi s¶n 34K - 2700 34K - 0185 34K - 1865 34K - 2539 34K - 3529 34K - 3553 34K - 5679 SV: Hoµng ViÖt Hng Sè ghÕ 45 51 45 45 24 15 21 N¨m sö dông 1977 1988 1985 1989 1992 1991 1999 4 Nguyªn gi¸ 80.000.000 157.867.200 90.000.000 181.181.093 338.100.000 145.486.200 333.333.298 Gi¸ trÞ cßn l¹i 0 0 0 0 0 0 206.230.298 LuËn v¨n tèt nghiÖp 8. 34K - 5365 9. 34K - 5695 10. 34K - 5795 24 4 24 1997 1998 1997 152.380.952 201.286.000 200.000.000 129.322.352 90.000.000 153.000.000 Nh vËy, qua b¶ng thiÕt bÞ m¸y mãc, tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng ®· khÊu hao vµ cã nh÷ng ph¬ng tiÖn ®· khÊu hao hÕt vµ ®Þnh gi¸ l¹i nhiÒu lÇn, tû lÖ khÊu hao cao, khÊu hao nhanh. 4. T×nh h×nh c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cña doanh nghiÖp DÞch vô vËn t¶i hµnh kh¸ch ®îc x¸c ®Þnh lµ ngµnh chÝnh ngoµi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ còng lµ ngµnh mòi nhän ®îc triÓn khai kh¸ ®ång bé trªn nhiÒu tuyÕn, nhiÒu tØnh, trong c¶ níc. MÆt hµng kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng lµ cung cÊp dÞch vô vËn chuyÓn hµnh kh¸ch b»ng ®êng bé. Tõ n¨m 1985 ®· ¸p dông h×nh thøc kho¸n s¶n phÈm ®Çu tiªn cña tØnh H¶i Hng. - Kho¸n thu ®èi víi nh÷ng lo¹i xe thùc hiÖn tèt ph¬ng ¸n giao kho¸n ph¬ng tiÖn. - Kho¸n tËn thu víi c¸c ph¬ng tiÖn cò + ChuyÓn ph¬ng tiÖn cho l¸i xe cïng khai th¸c theo h×nh thøc gãp vèn. + Tæ chøc tËp trung, khai th¸c vËn chuyÓn tuyÕn ®êng ng¾n vµ c¸c ho¹t ®éng vËn chuyÓn cña c«ng ty. §èi víi vËn t¶i hµnh kh¸ch: C«ng ty chó träng vµo nh÷ng tuyÕn ®êng däc theo níc ta tõ B¾c vµo Nam, vµ c¸c tØnh l©n cËn, thùc hiÖn vËn chuyÓn hµnh kh¸ch hµng ho¸, phôc vô nhu cÇu c¸c tØnh miÒn nói nh S¬n La, Lai Ch©u, Lµo Cai, Yªn B¸i. 5. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp tríc cæ phÇn ho¸ SV: Hoµng ViÖt Hng 5 LuËn v¨n tèt nghiÖp B¶ng 2: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c¸c n¨m 2000 - 2002 cña C«ng ty tríc cæ phÇn ho¸ §¬n vÞ tÝnh: ngh×n ®ång ChØ tiªu §VT 2000 2001 2002 1. Doanh thu 2. Lîi nhuËn sau thuÕ 3. Tæng sè CNV 4. Thu nhËp b×nh qu©n 5. Nép NSNN Ngh×n ®ång Ngh×n.® Ngêi Ngh×n/ngêi Ngh×n.® 4.477.004 247.935 321 383 215.904 4.339.650 30.913 321 423 36.154 3.236.547 74.355 330 384 59.745 SV: Hoµng ViÖt Hng 7 So s¸nh 01/00 Sè tuyÖt ®èi % - 137.354 -3,1 -217.022 -87,5 0 0 40 10,4 -179.750 -83,2 So s¸nh 02/01 Sè tuyÖt ®èi % -1.103.103 -25.4 43.442 140.5 9 2,8 -39 9,2 23.591 65,2 LuËn v¨n tèt nghiÖp Doanh thu Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy doanh thu t¨ng, gi¶m kh«ng ®ång ®Òu. N¨m 2000 doanh thu lµ 4.477.004 ngh×n ®ång, ®Õn n¨m 2001 doanh thu gi¶m 137.354 chØ cßn 4.339.650 ngh×n ®ång, gi¶m 31%. Sang ®Õn n¨m 2002 doanh thu tiÕp tôc gi¶m chØ cßn 3.236.547 gi¶m 1.103.103 ngh×n. Møc doanh thu gi¶m dÇn, n¨m sau gi¶m h¬n n¨m tríc lµ do s¶n xuÊt cã sù thay ®æi ®ét biÕn. Theo N§92CP cña ChÝnh phñ - 50% sè ph¬ng tiÖn vËn t¶i cña C«ng ty ph¶i thanh lý kh«ng ®îc ho¹t ®éng s¶n xuÊt. §©y lµ yÕu tè kh¸ch quan dÉn ®Õn gi¶m sót ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty. Lîi nhuËn Møc gi¶m lîi nhuËn n¨m 2001 so víi n¨m 2002 lµ 217.022 ngh×n t¬ng øng 87,5%. N¨m 2003 lîi nhuËn t¨ng lªn 74.355 ngh×n, t¨ng so víi n¨m tríc 43.442 ngh×n t¬ng øng 140,5%. §iÒu nµy cho thÊy møc t¨ng gi¶m kh«ng ®ång ®Òu, kh«ng æn ®Þnh, ho¹t ®éng kinh doanh thÊt thêng, cha ®¹t. VÊn ®Ò nµy lµ do ph¬ng tiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty kh«ng ®Òu, doanh thu kh«ng æn ®Þnh vµ 1 t¸c ®éng kh«ng nhá cña ChÝnh phñ ®Õn ngµnh giao th«ng nãi chung vµ doanh nghiÖp nãi riªng. Thu nhËp Do t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty còng phÇn nµo chÞu ¶nh hëng. Møc thu nhËp b×nh qu©n tõ 383 ngh×n/ngêi n¨m 2000 t¨ng lªn 423 ngh×n/ngêi n¨m 2001. Nhng l¹i gi¶m xuèng cßn 384 ngh×n/ngêi n¨m 2002, gi¶m 9,2% so víi n¨m 2001. C«ng ty ®· phÇn nµo ®¶m b¶o chÝnh s¸ch, chÕ ®é víi ngêi lao ®éng, song møc thu nhËp trªn vÉn cha ®¶m b¶o cho cuéc sèng víi c¸n bé c«ng nh©n viªn. Nép ng©n s¸ch N¨m 2000 C«ng ty nép ng©n s¸ch 215.904 ngh×n, cao h¬n so víi n¨m 2001 (179.750) nh vËy n¨m 2001 C«ng ty chØ ®¹t 36,154% so víi n¨m 2000 (cha cã NghÞ ®Þnh ph¶i thanh lý 50% ph¬ng tiÖn vËn t¶i hÕt niªn h¹n sö dông) lµ 83,2%. N¨m 2002, lîi nhuËn t¨ng lª 59,745 ngh×n, t¨ng h¬n n¨m 2001 lµ 65,2%. Lao ®éng Lao ®éng cña C«ng ty æn ®Þnh ë møc 321 ngh×n n¨m 2000 ®Õn n¨m 2001. N¨m 2002 t¨ng lªn 9 ngêi (330). Sè lao ®éng t¨ng lªn nµy do ph¬ng tiÖn vËn t¶i hÕt niªn h¹n sö dông. Víi 50% ph¬ng tiÖn ngõng ho¹t ®éng, sè ph¬ng tiÖn cßn l¹i kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng (phôc vô qu¸ t¶i). Do vËy C«ng ty tuyÓn thªm mét sè thî lµnh nghÒ cã tay nghÒ cao ®Ó SV: Hoµng ViÖt Hng 8 LuËn v¨n tèt nghiÖp ®¶m b¶o kü thuËt, b¶o tr× b¶o dìng cho ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn hµnh kh¸ch ®îc an toµn vµ tèt h¬n tríc. * Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn Lu«n hoµn thµnh nhiÖm vô chÝnh trÞ kinh tÕ do tØnh giao phôc vô sù ®i l¹i cña nh©n d©n tØnh H¶i Hng cò. Lµ ®¬n vÞ kho¸n s¶n phÈm ®Çu tiªn cña tØnh n¨m 1985. Lµ ®¬n vÞ ®Çu tiªn ®îc tØnh chän giao vµ nhËn vèn n¨m 1990. Tõ n¨m 1990-2000 ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng ®i vµo æn ®Þnh, C«ng ty x¸c ®Þnh ph¬ng híng kinh doanh t¬ng ®èi phï hîp, chän ®óng ngµnh nghÒ kinh doanh. Do ®ã s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng ph¸t triÓn ®¶m b¶o viÖc lµm æn ®Þnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty, thu nhËp ®Çu ngêi æn ®Þnh, thùc hiÖn nép ng©n s¸ch ®Çy ®ñ. C¬ së vËt chÊt nhµ cöa, trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®îc c¶i t¹o n©ng cÊp më réng. C¸c chØ tiªu kinh tÕ thùc hiÖn kh¸ ®ång ®Òu cã tèc ®é t¨ng trëng hµng n¨m. Sang ®Õn n¨m 2002 t×nh h×nh kinh doanh cã nhiÒu khã kh¨n h¬n v× nhiÒu yÕu tè kh¸ch ¶nh hëng kh¸ m¹nh ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. §Õn thêi ®iÓm nµy viÖc kinh doanh cña C«ng ty kh«ng æn ®Þnh, c¸c chØ tiªu kinh tÕ ®Òu kh«ng ®¹t, kinh doanh kh«ng cã hiÖu qu¶. Qua nh÷ng sè liÖu tæng kÕt cho thÊy C«ng ty « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc cña tØnh H¶i Hng kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cha cao. Tríc nh÷ng biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ C«ng ty ®· nhËn thøc s©u s¾c ®îc r»ng ®æi míi lµ kh«ng thÓ thiÕu ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn. Gi¶i ph¸p gióp cho c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh lµ cÇn ph¶i cæ phÇn ho¸ c«ng ty cµng sím cµng tèt. PhÇn II Thùc tr¹ng cæ phÇn ho¸ t¹i C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch h¶i hng Sau khi ®· ph©n tÝch kü thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty ®· x©y dùng vµ triÓn khai ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ b¾t ®Çu tõ n¨m 2003 I. Ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ 1. H×nh thøc cæ phÇn ho¸ C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng lµ ®¬n vÞ ®Çu tiªn ®îc chän lµm thÝ ®iÓm cæ phÇn ho¸ cña tØnh H¶i Hng theo h×nh thøc cæ phÇn 100% vèn t nh©n. Hoµng ViÖt Hng 9 LuËn v¨n tèt nghiÖp 2. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tríc khi cæ phÇn cña C«ng ty vËn t¶i «t« hµnh kh¸ch H¶i Hng Ph¬ng ¸n x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tríc khi cæ phÇn cña C«ng ty cæ phÇn «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng Trong qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸, viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸, c«ng t¸c ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp cµng chÝnh x¸c cµng cã c¬ së thuËn lîi cho tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra. NhËn thøc ®îc ®iÒu nµy, tríc khi cæ phÇn C«ng ty cæ phÇn «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng ph¶i tiÕn hµnh c¸c thñ tôc cÇn thiÕt theo NghÞ ®Þnh 388 cña ChÝnh phñ vÒ chuyÓn doanh nghiÖp Nhµ níc sang c«ng ty cæ phÇn. - §¹i héi c«ng nh©n viªn chøc C«ng ty. - Thµnh lËp ban ®æi míi doanh nghiÖp (gåm §¶ng uû, C«ng ®oµn, ban gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng, thanh tra c«ng nh©n). - TiÕn hµnh tæng kiÓm kª tµi s¶n C«ng ty. - B¸o c¸o quyÕt to¸n 3 n¨m ho¹t ®éng gÇn nhÊt. - TiÕn hµnh b¸o c¸o nh©n sù C«ng ty. - Thµnh lËp héi ®ång ®Þnh gi¸, ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ tµi s¶n doanh nghiÖp. - Gi¶i quyÕt c¸c c«ng nî, nhÊt lµ c«ng nî khã ®ßi. - Phª duyÖt gi¸ trÞ tµi s¶n doanh nghiÖp. - §¸nh gi¸ gi¸ trÞ cæ phiÕu. - §¹i héi cæ ®«ng toµn thÓ lÇn thø nhÊt (th«ng qua ®iÒu lÖ ho¹t ®éng). - Bµn giao tµi chÝnh gi÷a c«ng ty cò sang c«ng ty míi. Víi nh÷ng quy ®Þnh râ rµng, tõng phÇn, tõng viÖc, tõng kh©u, c¨n cø vµo nh÷ng v¨n b¶n quy ®Þnh cña ph¸p luËt, C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng ®îc UBND tØnh H¶i Hng quyÕt ®Þnh chuyÓn sang "C«ng ty cæ phÇn «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng" tõ ngµy 16/7/2003 theo quyÕt ®Þnh phª duyÖt sè 2013Q§-UB. - Tªn C«ng ty: C«ng ty cæ phÇn «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng - Tªn giao dÞch: Hai Hung Bus Joint Stock. Company. - Tªn viÕt t¾t: Habusco - Sè ®¨ng ký kinh doanh: 0403000009 - Trô së chÝnh: §êng Chi L¨ng - Phêng NguyÔn Tr·i - Thµnh phè H¶i D¬ng - tØnh H¶i Hng Hoµng ViÖt Hng 10 LuËn v¨n tèt nghiÖp - §iÖn tho¹i: 0320. 85 22 15 - Vèn ®iÒu lÖ: 6.115.700.000® - Vèn kinh doanh: 10.000.000.000® - Sè lîng cæ phÇn ph¸t hµnh: 61.157 cæ phÇn. - MÖnh gi¸ cæ phiÕu: 100.000® - Tû lÖ cæ phÇn c¸c cæ ®«ng: + Nhµ níc: 0% vèn ®iÒu lÖ. + Ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp: 100% vèn ®iÒu lÖ. - S¶n phÈm kinh doanh: Ngêi/km - Chi nh¸nh Hng Yªn: §êng NguyÔn V¨n Linh - phêng HiÕu Nam ThÞ x· Hng Yªn. - Gi¸ trÞ thùc tÕ cña doanh nghiÖp ®Ó cæ phÇn ho¸ lµ: 484.151.274®. - Gi¸ trÞ thùc tÕ phÇn vèn Nhµ níc t¹i doanh nghiÖp: 3.615.690.867® "Gi¸ trÞ thùc tÕ t¹i doanh nghiÖp lµ gi¸ trÞ toµn bétµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn ho¸ mµ ngêi mua, ngêi b¸n cæ phÇn ®Òu chÊp nhËn ®îc gi¸ trÞ thùc tÕ. PhÇn vèn gãp Nhµ níc t¹i doanh nghiÖp, ®©y còng lµ gi¸ trÞ thùc tÕ phÇn vèn gãp Nhµ níc t¹i doanh nghiÖp sau khi trõ ®i c¸c kho¶n nî". Ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng Phª duyÖt ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc - C«ng ty vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng víi néi dung sau: a) Ph¬ng ¸n b¸n cæ phiÕu C«ng ty cæ phÇn «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng ®îc phÐp ph¸t hµnh hai lo¹i cæ phiÕu, cæ phiÕu ghi danh (lµ cæ phiÕu thuéc c¸c chñ së h÷u cña C«ng ty cæ phÇn «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng, thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ, ngêi lao ®éng nghÌo trong C«ng ty ®îc mua víi gi¸ u ®·i tr¶ dÇn trong 10 n¨m, kh«ng chÞu l·i suÊt) vµ cæ phiÕu kh«ng ghi danh lµ cæ phiÕu ph¸t hµnh cho ®èi tîng kh«ng ph¶i lµ nh÷ng ngêi ®îc mua cæ phiÕu ghi danh). C«ng ty sÏ ®îc phÐp ph¸t hµnh cæ phiÕu khi ®îc ®¹i héi cæ ®«ng quyÕt ®Þnh vµ c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn chÊp nhËn. Sau khi ®îc phÐp ph¸t hµnh cæ phÇn C«ng ty sÏ tiÕn hµnh b¸n trùc tiÕp c«ng khai. Hoµng ViÖt Hng 11 LuËn v¨n tèt nghiÖp b) KÕt qu¶ b¸n cæ phiÕu C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng B¶ng 3: KÕt qu¶ b¸n cæ phiÕu cña C«ng ty §¬n vÞ tÝnh: VN § Sè CP u Sè tiÒn ®îc Sè tiÒn ph¶i Sè CP ®îc Sè tiÒn ®îc Khu vùc b¸n ®·i ®îc tr¶ dÇn gi¶m gi¸ nép tr¶ dÇn cæ phiÕu gi¶m gi¸ (30.000®/CP) (70.000®/CP) (70.000®/CP) (cæ phiÕu) (cæ phiÕu) Sè tiÒn cßn ph¶i nép (®) Toµn C«ng ty 36.156 1.084.680.000 2.530.920.000 7.231 506.170.000 2.024.750.000 Khu vùc v¨n phßng 10.045 301.350.000 703.150.000 2.003 140.210.000 562.940.000 Khu vùc xëng 2.198 65.940.000 153.860.000 439 30.660.000 123.200.000 Khu vùc l¸i phô xe 23.913 717.390.000 1.673.910.000 4.789 335.300.000 1.338.610.000 Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ cæ phÇn cña C«ng ty Cæ phiÕu u ®·i: Cø mçi n¨m lµm viÖc cho Nhµ níc ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp ®îc mua tèi ®a 10 cæ phÇn (trÞ gi¸ 1 cæ phÇn lµ 100.000®) theo gi¸ b¸n u ®·i víi møc gi¶m gi¸ 30% so víi c¸c ®èi tîng kh¸c. Cæ phÇn ®îc tr¶ dÇn: Riªng víi ngêi lao ®éng nghÌo trong doanh nghiÖp ®îc tr¶ dÇn tiÒn mua cæ phÇn u ®·i, thêi gian tr¶ dÇn lµ 10 n¨m kÓ c¶ 3 n¨m hoµn tr¶. Sè tiÒn tr¶ dÇn cña ngêi lao ®éng nghÌo kh«ng ph¶i tr¶ l·i suÊt. * C¸c cæ ®«ng cã thÓ chuyÓn nhîng cæ phÇn cho ngêi kh¸c khi hä kh«ng muèn gi÷ cæ phÇn n÷a. Ngµy 16 th¸ng 7 n¨m 2003 c«ng ty ®· ®i vµo ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp (cæ phÇn). Sau khi cã sè liÖu, sè tµi s¶n t¬ng ®¬ng víi sè cæ phiÕu cña tõng khu vùc trong C«ng ty, Ban l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®· nép ®ñ sè tiÒn, tµi s¶n mua cæ phÇn tríc ngµy 30/7/2003. §©y lµ cè g¾ng rÊt lín cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. d) Ph¬ng híng xö lý c¸c quü kh«ng chia, c«ng tr×nh phóc lîi Tríc khi ph©n chia cæ tøc cho c¸c cæ ®«ng, C«ng ty ph¶i trÝch lËp c¸c quü hµng n¨m: quü dù tr÷ b¾t buéc Ýt nhÊt b»ng 55% lîi nhuËn rßng ®Ó bæ sung vèn ®iÒu lÖ vµ ®Ó dù tr÷ tµi chÝnh cho n¨m sau, sao cho b»ng møc 10% vèn ®iÒu lÖ; quü ®Çu t ph¸t triÓn 10%, quü khen thëng 10%, quü phóc lîi 10%. Ngoµi ra C«ng ty cßn cã c¸c quü kh«ng h×nh thµnh tõ lîi nhuËn lµ quü b¶o hµnh s¶n phÈm; quü khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh; quý khÊu hao söa ch÷a tµi s¶n. II. C¬ cÊu tæ chøc, bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng Hoµng ViÖt Hng 12 LuËn v¨n tèt nghiÖp 1. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty Ban kiÓm so¸t §¹i héi cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh Phã gi¸m ®èc I Phã gi¸m ®èc I Phßng KÕ ho¹ch Phßng KÕ thèng kª Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng Kü thuËt vËt t Chi nh¸nh Hng Yªn Xëng söa C¸c bÕn xe ch÷a 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô c¸c phßng ban C«ng ty «t« vËn t¶i lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®éc lËp, gãp vèn sinh lêi, thµnh lËp theo luËt c«ng ty, cã bé m¸y l·nh ®¹o, chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña c¬ quan s¸ng lËp, héi ®ång qu¶n trÞ. - §¹i héi cæ ®«ng: lµ c¬ quan cã quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña C«ng ty. §¹i héi cæ ®«ng bÇu Héi ®ång qu¶n trÞ. - Héi ®ång qu¶n trÞ: lµ c¬ quan qu¶n lý C«ng ty, cã quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña C«ng ty. - Chñ tÞch thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ: Héi ®ång qu¶n trÞ bÇu 1 ngêi trong sè thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ lµm chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, lµ ngêi ph¶i ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña C«ng ty vµ cã thÓ kiªm gi¸m ®èc C«ng ty. - Gi¸m ®èc C«ng ty: Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm lµm gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc lµ ngêi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng hµng ngµy cña C«ng ty, trùc tiÕp qu¶n lý phßng kü thuËt vËt t, qu¶n lý ®iÒu hµnh, s¾p xÕp c«ng viÖc cña 2 Hoµng ViÖt Hng 13 LuËn v¨n tèt nghiÖp Phã gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô ®îc giao. - Ban kiÓm so¸t: Gåm 3 thµnh viªn, 01 thµnh viªn cã chuyªn m«n vÒ kÕ to¸n, 01 thµnh viªn lµ cæ ®«ng hµng ngµy kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, trong ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh tríc c¸c cæ ®«ng. - Phã Gi¸m ®èc 1: Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc, thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc vÒ c¬ cÊu tæ chøc ®îc giao, trùc tiÕp qu¶n lý, thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nh: söa ch÷a, ®iÒu chØnh, b¸o c¸o lªn Gi¸m ®èc c¸c c«ng viÖc cña Phßng kÕ ho¹ch, phßng kÕ to¸n thèng kª, phßng tæ chøc hµnh chÝnh. - Phã Gi¸m ®èc 2: lµ ngêi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc, trùc tiÕp qu¶n lý s¸t sao ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, vµ ®iÒu hµnh Chi nh¸nh Hng Yªn, xëng söa ch÷a, c¸c bÕn xe H¶i D¬ng, Hng Yªn. Ph¶i b¸o c¸o, thùc hiÖn, ®iÒu chØnh c¸c c«ng viÖc ®îc giao lªn Gi¸m ®èc. - Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh: Lµ bé phËn tham mu gióp viÖc cho Gi¸m ®èc vÒ c«ng viÖc qu¶n lý tæ chøc lao ®éng, hµnh chÝnh trong C«ng ty. - Phßng KÕ to¸n thèng kª: lµ mét bé phËn cã nghiÖp vô vÒ kÕ to¸n thèng kª, gióp Gi¸m ®èc tÝnh to¸n toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh lç, l·i cña C«ng ty. - Phßng KÕ ho¹ch: gióp Phã Gi¸m ®èc vÒ viÖc tæ chøc x©y dùng híng tuyÕn xe ch¹y cña C«ng ty. Phßng kÕ ho¹ch trùc tiÕp qu¶n lý c¸c ®¹i lý vµ bÕn xe theo ngµy, th¸ng, n¨m, quü, kÕ ho¹ch 5 n¨m, 10 n¨m, kÕ ho¹ch tæng thÓ, riªng lÎ cho tõng bé phËn (c¸c tæ, c¸c ®éi). - Phßng Kü thuËt vËt t: lµ bé phËn cã c¸n bé chuyªn m«n vÒ kü thuËt trùc tiÕp qu¶n lý vµ söa ch÷a, b¶o dìng xe qu¶n lý sö dông ph¬ng tiÖn, c«ng cô s¶n xuÊt theo ®óng quy ®Þnh kü thuËt, vËn hµnh ®óng chøc n¨ng. - Xëng söa ch÷a «t«: thùc hiÖn theo sù híng dÉn chØ ®¹o kü thuËt cña Phßng Kü thuËt vËt t, h¹ch to¸n lÊy thu bï chi. - Chi nh¸nh Hng Yªn: lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n trùc thuéc ®îc C«ng ty hç trî c¸c thñ tôc ph¸p lý, giao mÆt b»ng ®Ó kinh doanh, hµng th¸ng chi nh¸nh cã tr¸ch nhiÖm tr¶ tiÒn khÊu hao ®Êt, thuÕ ®Êt, tiÒn sinh lêi vµ chÞu sù qu¶n lý vÒ hµnh chÝnh cña C«ng ty. - BÕn xe Hng Yªn, H¶i D¬ng: ChÞu tr¸ch nhiÖm víi sù ®iÒu ®éng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, Phßng kÕ ho¹ch vÒ c«ng t¸c thêng vô, khai th¸c, vËn chuyÓn, an ninh trËt tù víi kh¸ch hµng. S¾p xÕp giê xuÊt bÕn, xe nhËp bÕn. S¾p xÕp lÞch tr×nh cña c¸c xe liªn doanh vµ xe thuª bÕn. Hoµng ViÖt Hng 14 LuËn v¨n tèt nghiÖp - §éi xe: §éi xe ®îc ph©n theo tõng khu vùc ho¹t ®éng, nh ®éi xe phÝa B¾c, ®éi xe phÝa Nam, ®éi xe MiÒn Trung. ChÞu sù ®iÒu hµnh ph©n luång, giê ®i, giê ®Õn cña phßng kÕ ho¹ch. Víi m« h×nh qu¶n lý trùc tuyÕn chøc n¨ng, mçi bé phËn, mçi thµnh viªn trong c¬ cÊu chÞu sù l·nh ®¹o cao nhÊt cña Gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tõng c«ng viÖc nhá nhÊt ®Ó b¸o c¸o Phã Gi¸m ®èc. C¸c phßng ban chøc n¨ng cã nhiÖm vô tham mu cè vÊn l·nh ®¹o cho C«ng ty ®¶m b¶o ®îc chÕ ®é tr¸ch nhiÖm vÒ tËp trung thèng nhÊt qu¶n lý. 3. C¸c nguån lùc cña C«ng ty 3.1. Nh©n lùc Hoµng ViÖt Hng 15 LuËn v¨n tèt nghiÖp B¶ng 4. C¬ cÊu nh©n lùc cña C«ng ty qua 3 n¨m 2003 - 2005 sau khi cæ phÇn §¬n vÞ tÝnh: Ngêi N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 So s¸nh t¨ng gi¶m 2004/2003 So s¸nh t¨ng gi¶m 2005/2004 Sè lîng Tû träng % Sè lîng Tû träng % Sè lîng Tû träng % Sè tuyÖt ®èi % Sè tuyÖt ®èi % 232 100 130 100 130 100 - 102 -43,9 0 0 Lao ®éng trùc tiÕp 202 87,1 115 88,5 115 88,5 - 87 -43 0 0 Lao ®éng gi¸n tiÕp 30 12,9 15 11,5 15 11,5 - 15 -50 0 0 §¹i häc vµ trªn ®¹i häc 12 5,1 5 3,8 9 6,9 -7 -58 4 33 Cao ®¼ng vµ trung cÊp 18 7,8 10 7,7 6 4,6 -8 -44,6 4 40 Tr×nh ®é kh¸c 202 87,1 115 88,5 115 88,5 - 87 -43,6 0 0 Tæng sè lao ®éng Ph©n theo tÝnh chÊt lao ®éng Ph©n theo tr×nh ®é Nguån: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Hoµng ViÖt Hng 17 LuËn v¨n tèt nghiÖp - C¨n cø vµo b¶ng c¬ cÊu nh©n lùc cña C«ng ty cho thÊy, c¬ cÊu bé m¸y, vµ sè lîng lao ®éng trùc tiÕp cña C«ng ty ®· gi¶m biªn chÕ ®Õn 50%. Tæng sè lao ®éng n¨m 2003 lµ 232 ngêi, ®Õn n¨m 2004 chØ cßn 130 ngêi, gi¶m 102 ngêi chiÕm 43,9%. Trong ®ã c¸n bé cña bé m¸y qu¶n lý n¨m 2003 lµ 30 ngêi th× n¨m 2004 chØ cßn 15 c¸n bé, gi¶m 50% so víi n¨m 2003. Sè lao ®éng trùc tiÕp tõ 202 ngêi n¨m 2003 xuèng cßn 115 ngêi, gi¶m 87 c«ng nh©n, gi¶m 43% so víi n¨m 2004. N¨m 2005 so víi n¨m 2004 sè lîng lao ®éng t¬ng ®èi æn ®Þnh ®i vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Víi giao ®éng tõ 232 ngêi n¨m 2003 ®Õn 130 ngêi n¨m 2005 c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ nh l¸i xe, thî söa xe cã ®é tuæi tõ 25 ®Õn 45. Bíc vµo ho¹t ®éng theo c¬ chÕ cæ phÇn ho¸ C«ng ty ®· lµm mét cuéc c¸ch m¹ng vÒ tæ chøc nh©n lùc, nhÊt lµ vÒ nh©n sù, s¾p xÕp l¹i c¸c phßng ban, ph©n c«ng, ph©n nhiÖm cho tõng bé phËn, tËp thÓ, c¸ nh©n. C¸i míi cña C«ng ty cæ phÇn lµ t¨ng mét tæ chøc ®ã lµ Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ó ®Þnh híng sù ph¸t triÓn doanh nghiÖp, song tæ chøc nµy ®îc ho¹t ®éng kh«ng t¨ng thªm biªn chÕ nhng sù chØ ®¹o ®îc xuyªn suèt kh«ng chång chÐo, lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng ngµy mét t¨ng lªn, gi¶m chi phÝ tiÒn l¬ng, ®Æc biÖt kh«ng lµm thÊt tho¸t, l·ng phÝ, hao hôt vËt t nguyªn liÖu. 3.2. Vèn Tæng vèn giao th«ng vËn t¶i vËn chuyÓn hµnh kh¸ch th× ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn lµ v« cïng quan träng. Sè lîng ph¬ng tiÖn cña C«ng ty hiÖn nay cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng. MÆt kh¸c nÕu muèn n©ng cao chÊt lîng dÞch vô, vËn t¶i th× viÖc ®Çu t lµ mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chiÕm vÞ trÝ quan träng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶, vµ ®Ó an toµn cho con ngêi, hµng ho¸, gãp phÇn lµm gi¶m thêi gian vËn t¶i tõ ®ã lµm gi¶m chi phÝ. SV: Hoµng ViÖt Hng 8 LuËn v¨n tèt nghiÖp B¶ng 5. C¬ cÊu vèn cña C«ng ty N¨m 2003 Sè lîng Tæng vèn Chia theo tÝnh chÊt Vèn cè ®Þnh Vèn lu ®éng Tû lÖ % 13.793.919 100% 6.865.071 49,8% 6.928.848 50,2% N¨m 2004 Tû lÖ % Sè lîng 14.703.486 7.588.367 51,6% 7.115.119 48,4% §¬n vÞ tÝnh: Ngh×n ®ång So s¸nh t¨ng gi¶m 2004/2003 N¨m 2005 Tû lÖ % 21.352.485 100% 909.567.031 6,59% 6.648.988 45,2% 15.154.919 71,1% 6.177.566 28,9% 723.296.269 10,5% 186.270.762 2,68% 7.586.551 99,9% - 977.552.845 13,7% Sè lîng Sè lîng Nguån: Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Hoµng ViÖt Hng So s¸nh t¨ng gi¶m 2005/2004 19 Tû lÖ % Sè lîng Tû lÖ % LuËn v¨n tèt nghiÖp Hoµng ViÖt Hng 20 LuËn v¨n tèt nghiÖp B¶ng 6: KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 3 n¨m 2002 - 2004 So s¸nh t¨ng gi¶m TT 1 2 3 4 5 C¸c chØ tiªu chñ yÕu §VT Doanh thu tiªu thô theo gi¸ Ngh×n.® hiÖn hµnh Tæng sè lao ®éng Ngêi Lîi nhuËn sau thuÕ Ngh×n.® Nép ng©n s¸ch Ngh×n.® Ngh×n Thu nhËp BQ 1 lao ®éng (V) ®ång N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 2005/2004 Sè tuyÖt ®èi % 3.854.664 4.768.680 6.932.531 914.015 23,7% 2.163.851 45,3% 232 15.210 131.562 130 364.885 378.151 130 247.217 455.504 - 102 349.675 246.589 43,9% 232% 187% T¨ng, gi¶m - 117.668 77.352 0 - 32% 2,4% 479 685 700 206 43% 15 2,2% Nguån: Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Hoµng ViÖt Hng 2004/2003 Sè tuyÖt ®èi % So s¸nh t¨ng gi¶m 21 LuËn v¨n tèt nghiÖp Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhu cÇu ®i l¹i cña nh©n d©n cã nhiÒu biÕn ®éng cïng víi nã lµ sù c¹nh tranh quyÕt liÖt cña lùc lîng vËn t¶i t nh©n vµ c¸c lo¹i h×nh vËn t¶i kh¸c cho nªn viÖc khai th¸c vËn chuyÓn vËn t¶i lµ rÊt khã kh¨n, khi nhËn biÕt ®îc r»ng s¶n lîng vËn t¶i lµ mét yÕu tè cã ý nghÜa sèng cßn ®Õn nhiÖm vô kinh doanh vËn t¶i nãi riªng vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña toµn C«ng ty nãi chung. Do vËy C«ng ty ®· vµ ®ang ®Çu t trang thiÕt bÞ vËn t¶i ®Ó khai th¸c tèi ®a nhu cÇu cña hµnh kh¸ch. 1. Doanh thu Doanh thu lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty sau khi cæ phÇn ho¸. - Qua b¶ng biÓu kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cho thÊy: doanh thu n¨m sau t¨ng cao h¬n n¨m tríc. Doanh thu n¨m 2003 lµ 3.854.164 ngh×n ®ång ®Õn n¨m 2004 lµ 4.768.680 ngh×n ®ång t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 23,7%. Cho ®Õn n¨m 2005 víi chñ tr¬ng chÝnh s¸ch ®óng ®¾n cña l·nh ®¹o cïng víi tËp thÓ c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty ®i vµo ho¹t ®éng vît kÕ ho¹ch (tõ 4.768.680 ngh×n ®ång n¨m 2004 lªn 6.932.531 ngh×n ®ång n¨m 2005, t¨ng 45,3%). 2. Lîi nhuËn So víi c¸c chØ tiªu doanh thu n¨m sau cao h¬n n¨m tríc th× lîi nhuËn l¹i cã sù chªnh lÖch nhau. N¨m 2003 lîi nhuËn lµ 15.210 ngh×n ®ång th× ®Õn n¨m 2004 t¨ng vät lªn ®Õn 364.885 ngh×n ®ång t¨ng h¬n n¨m 2003 lµ 349.675, ngh×n ®ång t¨ng ®Õn 232%. Sù t¨ng vät nµy lµ do cuèi n¨m 2004 C«ng ty ®Çu t trang thiÕt bÞ míi, phôc vô ®i l¹i cuèi n¨m cña nh©n d©n hai tØnh H¶i D¬ng vµ Hng Yªn vµ sè lîng ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng cña C«ng ty ®Õn ®Çu n¨m 2004 mét sè ®· hÕt khÊu hao nªn C«ng ty b¾t ®Çu mua s¾m ph¬ng tiÖn kinh doanh míi vµo cuèi n¨m 2004 ®Õn 2005 th× ®Õn n¨m 2005 lîi nhuËn chØ cßn lµ 247.217 ngh×n ®ång. Gi¶m so víi n¨m 2004 lµ 117.688 ngh×n ®ång. gi¶m xuèng 32%. Sù gi¶m sót vÒ lîi nhuËn nµy lµ do khÊu hao vÒ ph¬ng tiÖn vËn t¶i míi ®Çu t, tr¶ nî vay vèn ng©n hµng, më réng ®Çu t, chi phÝ vÒ c¸c dÞch vô míi. §iÒu nµy cho thÊy khi gÆp ph¶i ®iÒu kiÖn kh¸ch quan mang l¹i, C«ng ty ®· tiÕn hµnh ®iÒu chØnh quy m« tæ chøc s¶n xuÊt ®Ó phï hîp víi thùc tÕcho thÊy C«ng ty tõ khi cæ phÇn ho¸ C«ng ty n¨ng ®éng h¬n tù chñ vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. 3. Lao ®éng Sau khi gÆp ph¶i nh÷ng thay ®æi vÒ quy ®Þnh cæ phÇn ho¸ cña ChÝnh phñ vµ Nhµ níc, mét sù t¸c ®éng kh«ng nhá cña thÞ trêng Hoµng ViÖt Hng
- Xem thêm -