Tài liệu 175 ql chi phí sxkd tại cty tnhh ninh thanh'

  • Số trang: 88 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi më ®Çu HiÖn nay, níc ta ®ang ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn rÊt ®a d¹ng phøc t¹p c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi hái kinh doanh ph¶i cã l·i. Muèn vËy, yªu cÇu nhµ l·nh ®¹o c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¾m râ vµ ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin ®Ó ra quyÕt ®Þnh kinh doanh ®óng ®¾n ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Ngoµi th«ng tin vÒ kÕ to¸n th× th«ng tin ph©n tÝch còng rÊt quan träng ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ. Trong ®iÒu kiÖn héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi muèn b¾t nhÞp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thÕ giíi, c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n gång m×nh v¬n lªn, ph¶i kinh doanh hiÖu qu¶. Do ®ã th«ng tin nhµ qu¶n trÞ n¾m b¾t ®îc ph¶i ®Çy ®ñ chÝnh x¸c vµ kÞp thêi. §Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý kinh doanh ngµy cµng phøc t¹p, c¸c doanh nghiÖp ph¶i thêng xuyªn tiÕn hµnh ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n mäi ho¹t ®éng kinh tÕ trong tr¹ng th¸i thùc cña chóng. Trªn c¬ së ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu vµ lùa chän ®a ra quyÕt ®Þnh tèi u cho qu¶n lý kinh doanh. BÊt kú mét ho¹t ®éng kinh doanh nµo còng ®Òu ph¶i bá ra mét chi phÝ nhÊt ®Þnh ®Ó thùc hiÖn nã. §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i th× bá ra chi phÝ kinh doanh ®Ó thùc hiÖn kinh doanh. Doanh nghiÖp th¬ng m¹i cã chøc n¨ng lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, do ®ã nã lµ mét m¾t xÝch quan träng trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi. §Ó thùc hiÖn chøc n¨ng ®ã doanh nghiÖp ph¶i bá ra chi phÝ tõ khi ký kÕt hîp ®ång mua hµng, vËn chuyÓn hµng, b¶o qu¶n hµng ho¸, tiªu thô hµng ho¸… Muèn thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng kinh doanh nµy doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ cã hiÖu qu¶, ®¶m b¶o tiÕt kiÖm chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng doanh thu t¨ng lîi nhuËn ®ång thêi sÏ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña chi phÝ kinh doanh ¶nh hëng trc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nªn c¸c doanh nghiÖp cÇn ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ kinh doanh ®Ó qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ kinh doanh tèt h¬n. C«ng ty TNHH Ninh Thanh lµ c«ng ty kinh doanh th¬ng m¹i, ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i diÔn ra s«i ®éng vµ phøc t¹p, chi phÝ kinh doanh ph¸t sinh hµng ngµy hµng giê vµ lµ yÕu tè ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh. C«ng ty muèn kinh doanh hiÖu qu¶ ph¶i qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ kinh doanh tèt. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t×m hiÓu t¹i c«ng ty TNHH Ninh Thanh em nhËn thÊy c«ng ty míi thµnh lËp nhng ho¹t ®éng ngµy cµng hiÖu qu¶ vµ ®· tiÕn hµnh 1 LuËn v¨n tèt nghiÖp ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ng ty. C«ng ty TNHH Ninh Thanh cha tiÕn hµnh thêng xuyªn ho¹t ®éng ph©n tÝch. Do ®ã em chän ®Ò tµi: “ Hoµn thiÖn néi dung vµ ph¬ng ph¸p ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ kinh doanh t¹i c«ng ty TNHH Ninh Thanh”. KÕt cÊu luËn v¨n cña em ngoµi phÇn më ®Çu vµ kªt luËn ra cßn cã ba ch¬ng: Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ chi phÝ kinh doanh vµ ph©n tÝch chi phÝ kinh doanh. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ chi phÝ kinh doanh t¹i c«ng ty TNHH Ninh Thanh. Ch¬ng III: C¸c ph¬ng híng hoµn thiÖn néi dung ph©n tÝch chi phÝ kinh doanh t¹i c«ng ty TNHH Ninh Thanh. Trong thêi gian thùc tËp em ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o: TiÕn sÜ NguyÔn Quang Hïng vµ ban l·nh ®¹o c«ng ty gióp ®ì, phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®· híng dÉn vµ cung cÊp sè liÖu ®Ó em hoµn thµnh luËn v¨n nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ chi phÝ kinh doanh vµ ph©n tÝch chi phÝ kinh doanh I. Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i vµ vai trß cña chi phÝ kinh doanh. 1. Kh¸i niÖm chi phÝ kinh doanh. Chi phÝ kinh doanh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c hao phÝ vÒ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt ho¸ vµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh (th¸ng, quý, n¨m …). Lao ®éng sèng bao gåm l¬ng nh©n viªn, nh÷ng kho¶n b¶o hiÓm cã tÝnh chÊt l¬ng… Lao ®éng vËt ho¸ nh khÊu hao TSC§, bao b× vµ c«ng cô dông cô sö dông trong kinh doanh…. §èi víi doanh nghiÖp th¬ng m¹i, chi phÝ kinh doanh th¬ng m¹i lµ nh÷ng kho¶n chi b»ng tiÒn hoÆc tµi s¶n mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng 2 LuËn v¨n tèt nghiÖp kinh doanh th¬ng m¹i. VÒ b¶n chÊt, ®ã lµ nh÷ng kho¶n tiªu hao vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. C¸c chi phÝ nµy ph¸t sinh hµng ngµy hµng giê rÊt ®a d¹ng vµ phøc t¹p tuú thuéc vµo viÖc thùc hiÖn hµnh vi th¬ng m¹i kh¸c nhau, vµo tÝnh chÊt cña ho¹t ®éng tµi chÝnh, ho¹t ®éng bÊt thêng. §èi víi ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ ®ã lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh ë kh©u mua, vËn chuyÓn bèc dì, dù tr÷, tiªu thô hµng ho¸ vµ qu¶n lý doanh nghiÖp. Chi phÝ ph¸t sinh ë kh©u nµy bao gåm chi phÝ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm cã tÝnh chÊt l¬ng cho nh©n viªn mua b¸n hµng ho¸, nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp, chi phÝ vÒ thuª ngoµi ®Ó vËn chuyÓn bèc dì hµng ho¸, chi phÝ khÊu hao TSC§, chi phÝ chung… §èi víi ho¹t ®éng cung øng dÞch vô th¬ng m¹i vµ ho¹t ®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i cã c¸c chi phÝ nh chi phÝ ®¹i diÖn m«i giíi, uû th¸c, ®¹i lý… §èi víi ho¹t ®éng tµi chÝnh, ho¹t ®éng bÊt thêng ®ã lµ c¸c chi phÝ ®Çu t tµi chÝnh ®ang hîp lý c¸c nguån tµi chÝnh t¨ng thªm thu nhËp n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¸c chi phÝ ph¸t sinh tõ c¸c ho¹t ®éng x¶y ra kh«ng thêng xuyªn nh chi phÝ tiÒn ph¹t vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ, chi phÝ nhîng b¸n vµ thanh lý TSC§. C¸c chi phÝ vÒ thuÕ, phÝ, lÖ phÝ nh thuÕ m«n bµi, thuÕ nhµ ®Êt, thuÕ tµi nguyªn…c¸c lo¹i phÝ nh phÝ giao dÞch tiÕp kh¸ch. 2. Ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh. Chi phÝ kinh doanh bao gåm nhiÒu lo¹i cã néi dung c«ng dông vµ tÝnh chÊt kh¸c nhau. Cho nªn ®Ó tiÖn cho viÖc qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ kinh doanh vµ h¹ch to¸n cÇn tiÕn hµnh ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh. Chi phÝ kinh doanh th¬ng m¹i ®îc ph©n lo¹i theo nh÷ng tiªu thøc kh¸c nhau. 2.1. Ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh c¨n cø vµo b¶n chÊt kinh tÕ cu¶ chi phÝ. Theo tiªu thøc nµy chi phÝ kinh doanh ®îc ph©n thµnh chi phÝ bæ sung vµ chi phÝ thuÇn tuý Chi phÝ bæ sung lµ nh÷ng kho¶n chi nh»m tiÕp tôc vµ hoµn chØnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸ trong kh©u lu th«ng. Chi phÝ thuÇn tuý lµ nh÷ng kho¶n chi nh»m môc ®Ých chuyÓn ho¸ h×nh th¸i gi¸ trÞ cña hµng ho¸. 2.2. Ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh c¨n cø vµo møc ®é tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. Chi phÝ kinh doanh ®îc ph©n thµnh chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ gi¸n tiÕp. Chi phÝ trùc tiÕp nh chi phÝ mua b¸n hµng ho¸. 3 LuËn v¨n tèt nghiÖp Chi phÝ gi¸n tiÕp lµ nh÷ng kho¶n chi phôc vô cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh nh chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. 2.3. Ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh c¨n cø vµo tÝnh chÊt biÕn ®æi chi phÝ. Chi phÝ kinh doanh ®îc ph©n thµnh chi phÝ kh¶ biÕn (biÕn phÝ) vµ chi phÝ cè ®Þnh (®Þnh phÝ). Chi phÝ kh¶ biÕn lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ biÕn ®æi phô thuéc vµo khèi lîng hµng ho¸ mua vµo b¸n ra trong kú. Chi phÝ nµy bao gåm: chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì hµng ho¸, chi phÝ b¶o qu¶n, ®ãng gãi bao b×… §Æc ®iÓm cña chi phÝ kh¶ biÕn lµ khi khèi lîng s¶n phÈm hµng ho¸ mua vµo b¸n ra thay ®æi th× chi phÝ kh¶ biÕn thay ®æi theo chiÒu híng tû lÖ thuËn. Nhng chi phÝ kh¶ biÕn cho mét ®¬n vÞ doanh thu th× kh«ng ®æi. Chi phÝ bÊt biÕn lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ t¬ng ®èi æn ®Þnh, kh«ng phô thuéc vµo khèi lîng hµng ho¸ mua vµo b¸n ra trong kú nh: chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý… §©y lµ lo¹i chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i thanh to¸n ph¶i tr¶ kh«ng phô thuéc vµo khèi lîng s¶n phÈm hµng ho¸ s¶n xuÊt kinh doanh nhiÒu hay Ýt thËm chÝ ®«i khi kh«ng ho¹t ®éng còng ph¶i tr¶. §Æc ®iÓm cña lo¹i chi phÝ nµy lµ khi khèi lîng hµng ho¸ mua vµo b¸n ra thay ®æi th× chi phÝ bÊt biÕn kh«ng ®æi. Nhng chi phÝ bÊt biÕn cho mét ®¬n vÞ doanh thu thay ®æi theo chiÒu híng tû lÖ nghÞch víi khèi lîng hµng ho¸ mua vµo b¸n ra. 2.4. Ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh theo chøc n¨ng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Theo tiªu thøc nµy chi phÝ kinh doanh ®îc ph©n thµnh chi phÝ mua hµng, chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Chi phÝ mua hµng lµ kho¶n chi phÝ nh»m môc ®Ých h×nh thµnh nguån hµng phôc vô b¸n ra. Chi phÝ mua hµng nh chi phÝ t×m kiÕm nguån hµng, chi phÝ vËn chuyÓn bao gãi, b¶o qu¶n… Doanh nghiÖp nªn t×m mua c¸c nguån hµng trùc tiÕp lµm gi¶m bít kh©u trung gian tøc lµ lµm gi¶m bít chi phÝ cho doanh nghiÖp. Chi phÝ b¸n hµng lµ kho¶n chi phÝ nh»m thu l¹i phÇn vèn bá ra vµ cã l·i: chi phÝ phôc vô qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸, kho b·i, ®¹i lý b¸n hµng…. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ chung cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2.5. Ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh c¨n cø vµo néi dung kinh tÕ vµ yªu cÇu h¹ch to¸n. Chi phÝ kinh doanh ®îc ph©n thµnh c¸c kho¶n môc chi phÝ nh: - Chi phÝ nh©n viªn. - Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu. - Chi phÝ c«ng cô ®å dïng. 4 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. - Chi phÝ vËn chuyÓn thuª ngoµi. - Chi phÝ ®iÖn níc, ®iÖn tho¹i - Chi phÝ l·i vay. - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Muèn qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ cã hiÖu qu¶ ®ßi hái ph¶i ph©n tÝch t×nh h×nh chi phÝ cña doanh nghiÖp. Ph©n tÝch t×nh h×nh chi phÝ cÇn n¾m v÷ng tõng c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ. Ph¶i ph©n tÝch chi phÝ theo tõng kho¶n môc chi phÝ ®Ó thÊy ®îc chi phÝ hîp lý vµ kh«ng hîp lý ®Ó tõ ®ã cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh chi phÝ cho hîp lý. 3. Vai trß cña chi phÝ kinh doanh. BÊt kú mét ho¹t ®éng kinh doanh nµo còng ph¶i bá ra mét chi phÝ nhÊt ®Þnh ®Ó thùc hiÖn nã. §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i th× ph¶i bá ra nh÷ng kho¶n chi phÝ nh chi phÝ mua hµng (chi phÝ tõ khi ký kÕt hîp ®ång mua, vËn chuyÓn hµng vÒ nhËp kho), chi phÝ b¶o qu¶n, tiªu thô hµng ho¸. Doanh nghiÖp muèn ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ ph¶i qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ cho tèt v× nã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cu¶ doanh nghiªp. Chi phÝ kinh doanh cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn cña DN. Qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ kinh doanh hîp lý cã ý nghÜa quan träng trong kinh doanh th¬ng m¹i v× nã ¶nh hëng trùc tiÕp vµ quyÕt ®Þnh ®Õn t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh. NÕu doanh nghiÖp qu¶n lý tèt chi phÝ th× sÏ cã t¸c dông thóc ®Èy qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, t¨ng doanh thu vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. NÕu doanh nghiÖp kh«ng qu¶n lý tèt chi phÝ kinh doanh th× sÏ h¹n chÕ kÕt qu¶ kinh doanh vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ gi¶m. Chi phÝ kinh doanh g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp khi míi thµnh lËp chi phÝ sÏ lín h¬n doanh thu, chi phÝ nµy bao gåm chi phÝ thµnh lËp doanh nghiÖp, chi phÝ tr¶ tríc, mua tµi s¶n cè ®Þnh vµ thêng ph¶i t¨ng chi phÝ ®Ó më réng quy m« kinh doanh, t×m kiÕm chç ®øng trªn thÞ trêng… Do ®ã doanh nghiÖp cÇn qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ sao cho hîp lý ®Ó ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ngµy cµng hiÖu qu¶ h¬n. ViÖc tÝnh ®óng ®ñ nh÷ng kho¶n chi phÝ bá ra sÏ gióp nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp h×nh dung mét bøc tranh vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. §¸nh gi¸ viÖc sö dông chi phÝ kinh doanh lµ c«ng cô quan träng gióp nhµ qu¶n lý thÊy ®îc t¸c ®éng ¶nh hëng cña nã ®Õn qu¸ tr×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh bëi chi phÝ kinh doanh lµ nÒn t¶ng t¹o nªn kÕt qu¶ kinh doanh. 5 LuËn v¨n tèt nghiÖp II. ý nghÜa cña cña viÖc ph©n tÝch chi phÝ kinh doanh. 1. ý nghÜa cña viÖc ph©n tÝch chi phÝ kinh doanh ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý. Ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i dÞch vô lµ ho¹t ®éng kinh tÕ rÊt phøc t¹p vµ mang tÝnh ®Æc thï. §ång thêi nã chÞu sù t¸c ®éng vµ ¶nh hëng cña nhiÒu ngµnh nhiÒu yÕu tè m«i trêng kinh doanh. Tuú theo ngµnh nghÒ kinh doanh mµ c«ng ty sö dông chi phÝ kinh doanh cho hîp lý. Trong ®iÒu kiÖn kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp kinh doanh ph¶i cã l·i. §Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao nhÊt trong kinh doanh c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ph¬ng híng môc tiªu trong ®Çu t, biÖn ph¸p sö dông c¸c ®iÒu kiÖn vèn cã vÒ c¸c nguån nh©n tµi vËt lùc. Muèn vËy, c¸c doanh nghiÖp cÇn n¾m ®îc c¸c nh©n tè ¶nh hëng, møc ®é vµ xu híng t¸c ®éng cña tõng nh©n tè ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh. Trong ®ã chi phÝ lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu tèi thiÓu ho¸ chi phÝ kinh doanh chØ cã thÓ thùc hiÖn trªn c¬ së ph©n tÝch chi phÝ. Qua ph©n tÝch chi phÝ kinh doanh nhµ qu¶n trÞ DN n¾m ®îc sù vËn ®éng vµ xu híng ph¸t triÓn mang tÝnh quy luËt cña chi phÝ kinh doanh. Trªn c¬ së ®ã, nªu lªn mét c¸ch tæng qu¸t vÒ tr×nh ®é qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ. §ång thêi, ph©n tÝch s©u s¾c c¸c nguyªn nh©n hoµn thµnh hay kh«ng hoµn thµnh chØ tiªu chi phÝ trong sù t¸c ®éng lÉn nhau gi÷a chóng vµ t×m ra nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng kh«ng tèt tíi chi phÝ kinh doanh. Tõ ®ã ta míi cã thÓ ®a ra nh÷ng ý kiÕn ®Ò xuÊt, nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. V× vËy mµ viÖc ph©n tÝch chi phÝ kinh doanh rÊt quan träng. Ph©n tÝch t×nh h×nh chi phÝ nh»m môc ®Ých nhËn thøc vµ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c toµn diÖn vµ kh¸ch quan t×nh h×nh chi phÝ ph¸t sinh trong kú. Qua ph©n tÝch thÊy ®îc t¸c ®éng ¶nh hëng cña nã ®Õn qu¸ tr×nh kinh doanh vµ kÕt qña kinh doanh. Tõ ®ã thÊy ®îc t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ kinh doanh cã hîp lý hay kh«ng, cã phï hîp víi nhu cÇu kinh doanh víi nh÷ng nguyªn t¾c qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh vµ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh hay kh«ng. §ång thêi t×m ra nh÷ng mÆt tån t¹i bÊt hîp lý trong qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ vµ ®Ò xuÊt nh÷ng chÝnh s¸ch biÖn ph¸p kh¾c phôc. Nh vËy ph©n tÝch ho¹t ®«ng kinh tÕ nãi chung, ph©n tÝch chi phÝ kinh doanh nãi riªng cßn gi¶m thiÓu rñi ro cho doanh nghiÖp. ViÖc qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ kinh doanh hîp lý ®¶m b¶o tiÕt kiÖm kh«ng l·ng phÝ gãp phÇn ®¶m b¶o tèt viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, gãp phÇn më réng qui m«, t¨ng tèc ®é lu chuyÓn hµng ho¸ t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn do ®ã lµm t¨ng thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi, c¶i thiÖn ®êi sèng c«ng nh©n viªn chøc. Muèn vËy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i thêng xuyªn ph©n tÝch t×nh h×nh chi 6 LuËn v¨n tèt nghiÖp phÝ kinh doanh ®Ó thÊy ®îc mÆt m¹nh mÆt yÕu trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, chi phÝ cã thÓ t¨ng lªn ®Ó më réng qui m« kinh doanh nhng doanh nghiÖp cÇn qu¶n lý chi phÝ sao cho tèc ®é t¨ng cña doanh thu lín h¬n tèc ®é t¨ng cña chi phÝ th× cã thÓ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶. 2. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn sù biÕn ®éng chi phÝ kinh doanh. 2.1. C¸c nh©n tè kh¸ch quan ¶nh hëng ®Õn chi phÝ kinh doanh. Nh©n tè kh¸ch quan lµ c¸c nh©n tè bªn ngoµi doanh nghiÖp mµ doanh nghiÖp kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®îc vµ chØ cã thÓ cè g¾ng thÝch nghi víi nã. M«i trêng kinh doanh bªn ngoµi doanh nghiÖp sÏ t¹o ra nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc cho doanh nghiÖp. Muèn kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t ®îc nh÷ng c¬ héi ®ång thêi t×m biÖn ph¸p gi¶m khã kh¨n th¸ch thøc do m«i trêng kinh doanh bªn ngoµi t¹o ra vµ cã thÓ biÕn th¸ch thøc thµnh c¬ héi cho m×nh. 2.1.1. ¶nh hëng cña nh©n tè gi¸ c¶ ®Õn chi phÝ kinh doanh. Gi¸ c¶ trªn thÞ trêng ¶nh hëng t¬ng ®èi lín ®Õn chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Khi gi¸ ®Çu vµo cña hµng ho¸ t¨ng lªn sÏ lµm chi phÝ ®Çu vµo t¨ng ®ång thêi phÝ vËn chuyÓn t¨ng do tiÒn thuª nh©n viªn vËn chuyÓn t¨ng vµ c¸c nh©n tè ®Çu vµo kh¸c còng t¨ng. Do ®ã chi phÝ ®Çu vµo t¨ng theo chiÒu tû lÖ thuËn víi nh©n tè gi¸ c¶. §èi víi hµng nhËp khÈu, khi gi¸ t¨ng lµm ¶nh hëng tíi tû gi¸ hèi ®o¸i vµ do ®ã còng ¶nh hëng ®Õn chi phÝ ®Çu vµo cña hµng nhËp khÈu hay ¶nh hëng ®Õn chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Khi gi¸ c¶ thÞ trêng gi¶m th× chi phÝ ®Çu vµo cña hµng ho¸ còng gi¶m theo vµ do ®ã chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp gi¶m. Mét doanh nghiÖp kinh doanh tèt lµ doanh nghiÖp ph¶i lu«n lu«n dù ®o¸n tríc ®îc sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ trªn thÞ trêng ®Ó cã kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh chi phÝ kinh doanh cho hîp lý h¹n chÕ t×nh tr¹ng thiÕu vèn hoÆc tån ®äng vèn kinh doanh. §èi víi doanh nghiÖp kinh doanh th¬ng m¹i viÖc tiªn ®o¸n sù thay ®æi gi¸ c¶ thÞ trêng cµng cÇn thiÕt h¬n. Muèn vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn thêng xuyªn ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chi phÝ kinh doanh ®Ó thÊy ®îc xu thÕ biÕn ®éng cña chóng. 2.1.2. ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè kh¸c nh chÝnh s¸ch, ®êng lèi, chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ tiÒn l¬ng, l·i vay ng©n hµng… Chi phÝ tiÒn l¬ng còng ¶nh hëng lín ®Õn chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Khi Nhµ níc qui ®Þnh tr¶ l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc t¨ng lªn sÏ lµm chi phÝ tiÒn l¬ng t¨ng lªn hay chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp t¨ng lªn. Tríc ®©y Nhµ níc qui ®Þnh l¬ng bËc mét t¬ng ®¬ng 210 000 ®ång tõ n¨m 7 LuËn v¨n tèt nghiÖp 2002 Nhµ níc thay ®æi l¹i vµ t¨ng lªn l¬ng bËc mét tÝnh t¬ng ®¬ng 290 000 ®ång. Sù thay ®æi nµy ®· lµm t¨ng chi phÝ tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp mµ doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn theo sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc. Sù thay ®æi chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng nµy sÏ lµ ®éng lùc thóc ®Èy doanh nghiÖp ph¶i quan t©m h¬n ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty vµ quan t©m h¬n ®Õn hiÖu qu¶ c«ng viÖc ®Ó doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qña cao. L·i vay ng©n hµng còng ¶nh hëng ®Õn chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong trêng hîp doanh nghiÖp cÇn mét kho¶n vèn lín ®Ó thùc hiÖn ph¬ng ¸n kinh doanh. NÕu doanh nghiÖp kh«ng cã ®ñ kho¶n vèn Êy ®Ó thùc hiÖn phu¬ng ¸n kinh doanh cña m×nh th× doanh nghiÖp ph¶i ®i vay ng©n hµng ®Ó thùc hiÖn. Doanh nghiÖp ®i vay vèn ng©n hµng trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. §Õn h¹n tr¶ th× ngoµi sè tiÒn vay doanh nghiÖp cßn ph¶i tr¶ mét kho¶n chi phÝ l·i tiÒn vay tÝnh trªn sè tiÒn vay vµ thêi gian vay theo c«ng thøc: Chi phÝ tr¶ l·i tiÒn vay = Sè tiÒn vay * Thêi gian vay * L·i suÊt Qua c«ng thøc tÝnh l·i tiÒn vay ta thÊy khi l·i suÊt ng©n hµng t¨ng lªn sÏ lµm chi phÝ l·i vay t¨ng lªn do ®ã chi phÝ kinh doanh t¨ng lªn. Ngoµi ra cßn cã yÕu tè kh¸ch quan kh¸c nh phong tôc tËp qu¸n, lèi sèng thãi quen cña tËp kh¸ch hµng, hµnh vi øng xö cña c¸c nhµ cung øng còng ¶nh hëng ®Õn chi phÝ kinh doanh. 2.2. Nh©n tè chñ quan. 2.2.1. ¶nh hëng cña yÕu tè thuéc vÒ s¶n xuÊt ®Õn chi phÝ kinh doanh. ¶nh hëng cña nh©n tè thuéc vÒ s¶n xuÊt ®Õn chi phÝ kinh doanh thùc chÊt lµ sù ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè thuéc vÒ: ChÊt lîng hµng ho¸, mÉu m·, bao b×… ®Õn chi phÝ kinh doanh. NÕu hµng ho¸ cã chÊt lîng tèt, bao b× ®Ñp, mÉu m· hîp thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng th× sÏ tiªu thô ®îc nhanh vµ nhiÒu h¬n, më réng møc lu chuyÓn hµng ho¸ vµ lµm t¨ng doanh thu. Muèn cã hµng ho¸ chÊt lîng tèt th× doanh nghiÖp ph¶i ®Çu t lîng vèn lín h¬n, c«ng nghÖ tiªn tiÕn h¬n do ®ã chi phÝ kinh doanh sÏ t¨ng lªn. Bao b× hµng ho¸ ®Ñp, mÉu m· hîp thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng th× doanh nghiÖp còng ph¶i bá ra mét kho¶n chi phÝ nhÊt ®Þnh ®Ó nghiªn cøu thÞ trêng do ®ã còng lµm t¨ng chi phÝ. Nhng doanh nghiÖp ph¶i tÝnh sao cho møc t¨ng cña chi phÝ nhá h¬n møc t¨ng cña doanh thu th× tèt. Khi doanh nghiÖp t¨ng chi phÝ ®Ó cã hµng ho¸ chÊt lîng cao bao b× ®Ñp, mÉu m· hîp thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng nhng l¹i lµ yÕu tè lµm t¨ng doanh thu nhiÒu h¬n ®iÒu ®ã lµm tû suÊt chi phÝ gi¶m. Ngoµi ra sù ph©n bè cña s¶n xuÊt hîp lý sÏ t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho viÖc tæ chøc vËn ®éng hµng ho¸ ®Õn m¹ng líi c¸c doanh nghiÖp, c¸c cöa hµng, ®¹i lý… do ®ã lµm gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, hao hôt hµng ho¸... MÆt kh¸c 8 LuËn v¨n tèt nghiÖp doanh nghiÖp t¨ng chi phÝ nhng tû suÊt chi phÝ gi¶m lµ rÊt tèt v× khi ®ã quy m« cña doanh nghiÖp còng ®îc më réng vµ ngµy cµng cã uy tÝn trªn thÞ trêng. Ngîc l¹i, nÕu chÊt lîng hµng kÐm bao b× vµ mÉu m· kh«ng hîp thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng sÏ lµm gi¶m møc lu chuyÓn hµng ho¸ do ®ã lµm gi¶m doanh thu kh«ng nh÷ng thÕ chÊt lîng hµng ho¸ kÐm cãn lµm gi¶m sót uý tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng vµ nh vËy doanh nghiÖp sÏ thiÖt h¹i lín h¬n mÆc dï chi phÝ kinh doanh cã gi¶m nhng tû suÊt chi phÝ kinh doanh sÏ t¨ng. Nh vËy lµ doanh nghiÖp kinh doanh kh«ng hiÖu qu¶. 2.2.2 ¶nh hëng cña m¹ng líi th¬ng m¹i vµ c¬ së vËt chÊt cña ngµnh thîng m¹i. M¹ng líi th¬ng m¹i më réng, hÖ thèng kho hµng cöa hµng kinh doanh ph©n bè hîp lý thuËn tiÖn cho cho vËn ®éng hµng ho¸ ®¶m b¶o phôc vô tèt cho ngêi tiªu dïng sÏ lµm t¨ng doanh thu gi¶m bít nh÷ng kh©u trung gian, tiÕt kiÖm chi phÝ vËn t¶i, hao hôt hµng ho¸ … Doanh nghiÖp th¬ng m¹i cã chøc n¨ng lu chuyÓn hµng ho¸ tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu dïng do ®ã lµ mét m¾t xÝch quan träng cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi. Doanh nghiÖp th¬ng m¹i muèn thùc hiÖn ®iÒu ®ã ph¶i bá ra mét kho¶n chi phÝ nhÊt ®Þnh, chi phÝ ®ã lµ chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì, chi phÝ b¶o qu¶n hµng hãa, chi phÝ tiªu thô… Do ®ã ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ doanh nghiÖp cÇn ph©n bæ m¹ng líi kho hµng, cöa hµng hîp lý ®¶m b¶o phôc vô tèt qu¸ tr×nh lu th«ng hµng ho¸ ®Ó hµng ho¸ ®Õn tay ngêi tiªu dïng nhanh nhÊt kÞp thêi nhÊt. ViÖc gi¶m chi phÝ kinh doanh sÏ lµm gi¶m gi¸ thµnh b¸n ra, t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm vµ ®ång nghÜa víi viÖc t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. 2.2.3 ¶nh hëng cña lu chuyÓn hµng ho¸ vµ kÕt cÊu cña møc lu chuyÓn hµng ho¸ ®Õn CFKD. Møc lu chuyÓn hµng ho¸ ¶nh hëng tíi chi phÝ kinh doanh ®îc x¸c ®Þnh th«ng qua mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ kinh doanh vµ møc lu chuyÓn hµng ho¸. F = F0 + Fb® = F0 + F(M) F : Chi phÝ kinh doanh(CFKD ) F0 : Chi phÝ cè ®Þnh F(M) : Chi phÝ cè biÓn ®æi Khi møc tiªu thô trong kú thay ®æi th× chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp còng thay ®æi theo. Khi møc lu chuyÓn hµng ho¸ trong kú t¨ng th× bé phËn chi phÝ biÕn ®æi nh bao b×, vËt liÖu ®ãng gãi, l¬ng kho¸n t¨ng lªn theo chiÒu tû lÖ thuËn trong khi chi phÝ cè ®Þnh nh khÊu hao TSC§, chi phÝ l¬ng nh©n viªn v¨n phßng kh«ng ®æi do ®ã tæng møc chi phÝ kinh doanh t¨ng cßn tû suÊt chi phÝ gi¶m. 9 LuËn v¨n tèt nghiÖp F M = Fo M + F(M) M Chi phÝ biÕn ®æi t¨ng nhng tû suÊt chi phÝ (chi phÝ tÝnh trªn mét ®¬n vÞ doanh thu lµ kh«ng ®æi) trong khi ®ã chi phÝ cè ®Þnh kh«ng thay ®æi khi doanh thu t¨ng do ®ã tû suÊt chi phÝ cè ®Þnh gi¶m (chi phÝ tÝnh trªn mét ®¬n vÞ doanh thu gi¶m) tõ ®ã ta thÊy tû suÊt chi phÝ kinh doanh gi¶m. 2.2.4 ¶nh hëng cña n¨ng suÊt lao ®éng ®ªn chi phÝ kinh doanh. Khi n¨ng suÊt lao ®éng cña nh©n viªn thay ®æi th× chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp còng thay ®æi theo. Khi n¨ng suÊt t¨ng sÏ lµm cho qu¸ tr×nh lu th«ng hµng ho¸ t¨nh nhanh h¬n nh vËy ®· lµm gi¶m t¬ng ®èi chi phÝ l¬ng nh©n viªn ®ång nghÜa víi viÖc t¨ng chi phÝ tiÒn l¬ng cho nh©n viªn hay t¨ng chi phÝ kinh doanh. Do ®ã nhµ l·nh ®¹o doanh nghiÖp cÇn quan t©m ®ªn nh©n viªn cña m×nh tr¶ l¬ng xøng ®¸ng víi c«ng søc cña hä khuyÕn khÝch hä b¨ng phÇn thëng. §iÒu nµy lµm cho chi phÝ tiÒn l¬ng cã thÓ t¨ng nhng tû suÊt chi phÝ tiÒn l¬ng l¹i cã xu híng gi¶m. MÆt kh¸c, viÖc t¨ng l¬ng lµ t¨ng chi phÝ cho doanh nghiÖp nhng ®øng díi gãc ®é x· héi lµ lµm t¨ng thu nhËp x· héi, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n viªn, ®êi s«ng nh©n nh©n. Do ®ã viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng lµ tèt ®èi víi doanh nghiÖp vµ ®èi víi x· héi. 2.2.5 ¶nh hëng cña tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý kinh tÕ nãi chung vµ qu¶n lý chi phÝ kinh doanh nãi riªng cña nhµ l·nh ®¹o. Qu¸ tr×nh lu chuyÓn hµng ho¸ tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu dïnglµ mét kh©u quan träng trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi vµ còng lµ chøc n¨ng cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Doanh nghiÖp th¬ng m¹i ph¶i tbá ra mét kho¶n chi phÝ nhÊt ®Þnh ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng Êy. Nhµ l·nh ®¹o doanh nghiÖp cã tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ giái sÏ qu¶n lý tèt tõ kh©u mua ®Õn kh©u tiªu thô hµng ho¸ ®ã sÏ lµm gi¶m CFKD cho doanh nghiÖp. Nhµ l·nh ®¹o doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý tèt chi phÝ tõ khi ký kÕt hîp ®ång mua hang, vËn chuyÓn hµng, b¶o qu¶n hµng ho¸ ®ªn khi tiªu thô hµng ho¸. Doanh nghiÖp kinh doanh muèn ®¹t kÕt qu¶ th× ph¶i qu¶n lý tèt CFKD do ®ã nhµ l·nh ®¹o cÇn cã tr×nh ®é tæ chøc tèt CFKD 2.2.6 ¶nh hëng cña c«ng t¸c khai th¸c nguån hµng. Doanh nghiÖp th¬ng m¹i muèn mua ®îc hµng ®ñ cho viÖc b¸n ra ph¶i t×m kiÕm nguån hµng hîp lý. Doanh nghiÖp cÇn t×m nguån hµng cung øng ®ñ sè lîng, chÊt lîng tèt, mÉu m· bao b× ®Ñp vµ ®óng thêi h¹n th× ph¶i bá chi phÝ nhÊt ®Þnh ®Ó t×m kiÕm nguån hµng. C«ng t¸c khai th¸c nguån hµng còng rÊt quan träng ®èi víi doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Khi doanh nghiÖp t×m kiÕm ®îc nh÷ng nguån hµng tin cËy th× doanh nghiÖ sÏ gi¶m ®îc CFKD v× khi cã ®ñ hµng cã chÊt lîng tèt mÉu m· ®Ñp hîp thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng th× doanh nghiÖp sÏ t¨ng 10 LuËn v¨n tèt nghiÖp møc b¸n ra t¨ng doanh thu tiªu thô ®ång nghÜa víi viÖc gi¶m chi phÝ kinh doanh mét c¸ch t¬ng ®èi. MÆt kh¸c khi doanh nghiÖp cã nguån hµng tin cËy, cã uy tÝn th× sÏ gi¶m ®i mét kho¶n chi chÝ kh«ng cÇn thiÕt nh: chi phÝ giao dÞch, chi phÝ kiÓm hµng… 3. néi dung cña ph©n tÝch CFKD 3.1 Ph©n tÝch chung t×nh h×nh chi phÝ trong mèi liªn hÖ víi doanh thu. Ph©n tÝch chung t×nh h×nh thùc hiÖn chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ ®¸nh gi¸ tæng qu¸t t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c chØ tiªu chi phÝ gi÷a kú ph©n tÝch vµ kú gèc, x¸c ®Þnh møc tiÕt kiÖm hay béi chi vÒ chi phÝ. Trong trêng hîp cã sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶, ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c ph¶i lo¹i trõ ¶nh hëng cña yÕu tè gi¸ c¶. Trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i chi phÝ kinh doanh bá ra nh»m môc ®Ých kinh doanh tøc lµ tríc hÕt ph¶i t¹o ra doanh thu. V× thÕ, ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ kinh doanh cã hîp lý hay kh«ng ph¶i xÐt sù biÕn ®éng cña chi phÝ kinh doanh ®Õn doanh thu. Ph©n tÝch chung t×nh h×nh chi phÝ kinh doanh trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i sö dông nh÷ng tiªu thøc sau ®©y: Tæng møc chi phÝ: Lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra ®Ó thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kinh doanh. Tæng møc chi phÝ bao gåm: Chi phÝ mua hµng, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph©n bæ cho hµng b¸n ra. - Tû suÊt chi phÝ: Lµ chØ tiªu t¬ng ®èi ph¶n ¸nh tû lÖ phÇn tr¨m(%) cña chi phÝ trªn doanh thu b¸n hµng. Tû suÊt chi phÝ nãi lªn tr×nh ®é tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh, chÊt lîng qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ cña doanh nghiÖp. F F’ = * 100 M F : Tæng CFKD M : Doanh thu b¸n hµng F, : Tû suÊt chi phÝ (%) Møc ®é t¨ng gi¶m tû suÊt chi phÝ ph¶n ¸nh sù thay ®æi tuyÖt ®èi vÒ tû suÊt chi phÝ gi÷a hai kú. ∆F’ = F’1- F’0 F’1 Tû suÊt chi phÝ kú ph©n tÝch F’0 Tû suÊt chi phÝ kú gèc Tèc ®é t¨ng gi¶m tû suÊt chi phÝ lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh tû lÖ (%) gi÷a møc ®é t¨ng gi¶m tû suÊt chi phÝ víi tû suÊt chi phÝ kú gèc. 11 LuËn v¨n tèt nghiÖp TF’ = ∆F’ * 100 F’0 Møc ®é tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ chi phÝ: ChØ tiªu nµy cho biÕt víi møc ®é doanh thu b¸n hµng trong kú vµ møc gi¶m( hoÆc t¨ng ) tû suÊt chi phÝ th× doanh nghiÖp tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ chi phÝ lµ bao nhiªu. U= ∆F’ * M1 Trong ®ã: U : møc tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ chi phÝ. ∆F’: møc ®é t¨ng gi¶m tû suÊt chi phÝ. M1 : doanh thu b¸n hµng thùc tÕ trong kú. §Ó ph©n tÝch chung t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ ta sö dông c¸c chØ tiªu sau: - Doanh thu b¸n hµng: M - Chi phÝ kinh doanh: F - Tû suÊt chi phÝ (%): F’ - Møc ®é t¨ng gi¶m tû suÊt chi phÝ (%): ∆F’ - Tèc ®é t¨ng gi¶m tû suÊt chi phÝ (%): TF’ - Møc tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ t¬ng ®èi vÒ chi phÝ. Qua sè liÖu ta so s¸nh c¸c chØ tiªu thùc hiÖn so víi kÕ hoach ®Ó ®¸nh gi¸ nhËn xÐt doanh nghiÖp thùc hiÖn chi phÝ ®· tèt cha tõ ®ã t×m nguyªn nh©n ®Ó kh¾c phôc. §Ó ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ kinh doanh th× tæng møc chi phÝ cã thÓ t¨ng lªn hoÆc gi¶m ®i nhng ph¶i ®¶m b¶o viÖc më réng quy m«, t¨ng tèc ®é lu chuyÓn hµng ho¸, t¨ng doanh sè b¸n ra vµ t¨ng lîi nhuËn. NÕu sau khi lo¹i trõ yÕu tè gi¸ mµ tèc ®é t¨ng cña chi phÝ chËm h¬n tèc ®é t¨ng cña doanh thu dÉn ®Õn tû suÊt chi phÝ gi¶m th× ®¸nh gi¸ t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ lµ tèt cã hiÖu qu¶, doanh nghiÖp tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ sÏ lµm gi¶m gi¸ b¸n nªn t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng. 3.2 Ph©n tÝch t×nh h×nh chi phÝ kinh doanh theo chøc n¨ng ho¹t ®éng 3.2.1. Ph©n tÝch tæng hîp chi phÝ theo c¸c chøc n¨ng ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i cã ba chøc n¨ng c¬ b¶n, ®ã lµ chøc n¨ng mua hµng, chøc n¨ng b¸n hµng vµ chø n¨ng qu¶n lý. C¸c kho¶n môc chi phÝ kinh doanh còng ®îc qu¶n lý, h¹ch to¸n vµ ph©n tÝch theo c¸c chøc n¨ng ho¹t ®éng ®Ó cã thÓ nhËn thøc vµ ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c t×nh h×nh qu¶n lý vµ chÊt lîng 12 LuËn v¨n tèt nghiÖp cña c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ. Nh vËy theo chøc n¨ng th× chi phÝ ®îc chia lµm 3 lo¹i: Chi phÝ mua hµng: lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ b»ng tiÒn hoÆc tµi s¶n g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh mua vËt t, hµng ho¸. Chi phÝ mua hµng lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ tõ khi giao dÞch ký kÕt hîp ®ång cho ®Õn khi hîp ®ång ®· ®îc thùc hiÖn, hµng mua ®· nhËp kho hoÆc ®· chuyÓn ®Õn ®Þa ®iÓm chuÈn bÞ b¸n ra (trong trêng hîp nµy kh«ng tÝnh gi¸ trÞ mua cña l« hµng). Chi phÝ b¸n hµng: Lµ toµn bé chi phÝ cÇn thiÕt liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô trong kú. Trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i chi phÝ nµy chiÕm tû träng t¬ng ®èi cao bëi v× ®ã lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ trùc tiÕp phôc vô cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i. Khi quy m« kinh doanh ®îc më réng, doanh thu t¨ng th× tû träng chi phÝ b¸n hµng còng t¨ng. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn qu¶n lý bao gåm qu¶n lý kinh doanh vµ qu¶n lý hµnh chÝnh. §ã lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ gi¸n tiÕp, t¬ng ®èi æn ®Þnh kh«ng phô thuéc vµo khèi lîng hµng ho¸ mua vµo b¸n ra. Cho nªn khi quy m« kinh doanh t¨ng, doanh thu t¨ng th× tû suÊt chi phÝ cã xu híng gi¶m. Ph©n tÝch chi phÝ theo c¸c chøc n¨ng ho¹t ®éng nh»m môc ®Ých ®¸nh gÝa t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ cho tõng chøc n¨ng, qua ®ã thÊy ®îc sù ¶nh hëng cña nã lªn chØ tiªu chi phÝ chung vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ång thêi ®¸nh gi¸ sù ph©n bæ chi phÝ theo chøc n¨ng ho¹t ®éng cã hîp lý hay kh«ng? Trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i, dÞch vô chi phÝ mua hµng, chi phÝ b¸n hµng lµ nh÷ng chi phÝ trùc tiÕp do vËy c¸c kho¶n chi phÝ nµy cÇn chiÕm tû träng lín vµ t¨ng lªn Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ chi phÝ gi¸n tiÕp chiÕm tû träng nhá vµ gi¶m xuèng lµ hîp lý. §Ó ph©n tÝch chi phÝ theo chøc n¨ng ho¹t ®éng ta cÇn tÝnh tû träng chi phÝ cña tõng chøc n¨ng trong tæng chi phÝ, tû suÊt chi phÝ cña tæng chi phÝ nãi chung còng nh tû suÊt chi phÝ cña tõng chøc n¨ng nãi riªng. Sau ®ã so s¸nh sù t¨ng gi¶m vÒ sè tiÒn, tû lÖ cña c¸c chØ tiªu doanh thu, chi phÝ vµ sù thay ®æi vÒ tû träng vµ tû suÊt chi phÝ. 13 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ph©n tÝch tæng hîp t×nh h×nh chi phÝ theo c¸c chøc n¨ng ho¹t ®éng ta sö dông biÓu sau : §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång C¸c chØ tiªu 1 1.Tæng chi phÝ - CF mua hµng - CF b¸n hµng -CF qu¶n lý DN 2. Tæng doanh thu ST 2 N¨m tríc TT TS 3 4 N¨m b¸o c¸o ST TT TS 5 6 7 So s¸nh t¨ng gi¶m ST TL TT TS 8 9 10 11 Sau khi ph©n tÝch tæng hîp chi phÝ theo c¸c chøc n¨ng ho¹t ®éng, ta tiÕn hµnh ph©n tÝch chi tiÕt chi phÝ cho tõng chøc n¨ng ho¹t ®éng. Môc ®Ých nh»m ®¸nh gi¸ sù biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña tõng kho¶n môc chi phÝ qua ®ã lµm râ nguyªn nh©n t¨ng gi¶m ®Ó ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc. 3.2.2. Ph©n tÝch chi phÝ mua hµng. Chi phÝ mua hµng bao gåm nh÷ng kho¶n môc sau: - Chi phÝ giao dÞch ®µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång. - Chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì hµng ho¸. Trong chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì hµng ho¸ cã thÓ cã hai kho¶n môc: Chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì hµng ho¸ do doanh nghiÖp thùc hiÖn b»ng ph¬ng tiÖn cña m×nh hoÆc chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì thuª ngoµi. Chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì b»ng ph¬ng tiÖn cña doanh nghiÖp bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ nhiªn liÖu x¨ng dÇu, chi phÝ khÊu hao ph¬ng tiÖn, chi phÝ phô tïng thay thÕ, chi phÝ nh©n viªn l¸i xe ¸p t¶i hµng ho¸…. - Chi phÝ thuª kho b·i trong qu¸ tr×nh mua hµng. - Chi phÝ b¶o hiÓm hµng ho¸, hoa hång ®¹i lý. - ThuÕ trong kh©u mua (thuÕ bu«n chuyÕn, thuÕ nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) Ph©n tÝch chi tiÕt chi phÝ mua hµng sö dông biÓu sau: §¬n vÞ: TriÖu ®ång N¨m tríc C¸c chØ tiªu ST TT TS 1 2 3 4 1.Tæng chi phÝ - CF V©n chuyÓn, bèc xÕp hµng ho¸ - CF thuª kho b·i - CF b»ng tiÒn kh¸c 2. Tæng doanh thu N¨m b¸o c¸o ST TT TS 5 6 7 14 So s¸nh t¨ng gi¶m ST TL TT TS 8 9 10 11 LuËn v¨n tèt nghiÖp Qua c¸c chØ tiªu nµy ta so s¸nh sè kú tríc víi sè kú nµy ®Ó thÊy møc ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch chi phÝ cña doanh nghiÖp cã tèt hay kh«ng. Tõ ®ã cã biÖn ph¸p kh¾c phôc ®Ó doanh nghiÖp kinh doanh hiÖu qu¶ h¬n. §Ó ph©n tÝch chi phÝ mua hµng ta còng tÝnh tû träng cña tõng kho¶n môc chi phÝ trong tæng chi phÝ mua hµng, tÝnh tû suÊt chi phÝ cña cña tõng kho¶n môc chi phÝ nãi riªng vµ chi phÝ mua hµng nãi chung. Sau ®ã dïng ph¬ng ph¸p so s¸nh ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é biÕn ®éng vÒ sè tiÒn, tû lÖ t¨ng gi¶m cña c¸c chØ tiªu doanh thu, chi phÝ ®ång thêi x¸c ®Þnh sù thay ®æi vÒ tû träng, tû suÊt chi phÝ. 3.2.3. Ph©n tÝch chi phÝ b¸n hµng. Chi phÝ b¸n hµng bao gåm c¸c kho¶n môc sau: - Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng: §ã lµ c¸c kho¶n chi phÝ tiÒn l¬ng, phô cÊp l¬ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm cña c¸n bé, nh©n viªn b¸n hµng bao gåm c¶ nh©n viªn ph©n lo¹i, b¶o qu¶n, ®ãng gãi trong kho vµ nh©n viªn tiÕp thÞ. - Chi phÝ vËt liÖu bao b×: §ã lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ vÒ vËt liÖu bao b× ®Ó bao gãi b¶o qu¶n hµng ho¸ t¹i kho vµ trong qu¸ tr×nh b¸n hµng. - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: §ã lµ c¸c chi phÝ khÊu hao c¸c tµi s¶n cè ®Þnh nh cöa hµng, kho hµng phôc vô cho b¸n hµng. - Chi phÝ b¶o hµnh söa ch÷a. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: §ã lµ nh÷ng kho¶n chi ®îc sö dông ®Ó thuª söa ch÷a c¸c tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô cho b¸n hµng, thuª dÞch vô qu¶ng c¸o hµng ho¸, chi phÝ nhiªn liÖu ®iÖn níc, chi phÝ hoa hång ®¹i lý ký göi… - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Ph©n tÝch chi tiÕt t×nh h×nh chi phÝ b¸n hµng ta sö dôngbiÓu sau : §¬n vÞ : triÖu ®ång C¸c chØ tiªu 1 1.Tæng chi phÝ -CF nh©n viªn b¸n hµng - CF vËt liÖu bao b× - CF ®å dïng dông cô - CF KhÊu hao TSC§ - CF DVô mua ngoµi -CF b»ng tiÒn kh¸c 2. Tæng doanh thu ST 2 N¨m tríc TT TS 3 4 N¨m b¸o c¸o ST TT TS 5 6 7 So s¸nh t¨ng gi¶m ST TL TT TS 8 9 10 11 Ph©n tÝch chi tiÕt tõng kho¶n môc chi phÝ ®Ó thÊy ®îc kho¶n môc chi phÝ nµo cha hîp lý ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh cho hîp lý ®Ó doanh nghiÖp kinh doanh hiÖu qu¶ h¬n. 15 LuËn v¨n tèt nghiÖp §Ó ph©n tÝch t×nh h×nh chi phÝ b¸n hµng tríc hÕt ta cÇn tÝnh tû träng cña tõng kho¶n môc chi phÝ trong tæng chi phÝ b¸n hµng, tÝnh tû suÊt chi phÝ cña chi phÝ b¸n hµng nãi chung vµ cña tõng kho¶n môc chi phÝ nãi riªng. Sau ®ã dïng ph¬ng ph¸p so s¸nh ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é biÕn ®éng vÒ sè tiÒn, tû lÖ t¨ng gi¶m cña c¸c chØ tiªu doanh thu, chi phÝ ®ång thêi x¸c ®Þnh sù thay ®æi vÒ tû träng vµ tû suÊt chi phÝ. 3.2.4. Ph©n tÝch chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp bao gåm nh÷ng kho¶n môc sau: - Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp: §ã lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ tiÒn l¬ng, phô cÊp vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm cho c¸n bé, nh©n viªn qu¶n lý nh ban gi¸m ®èc, c¸n bé nh©n viªn c¸c phßng ban nh phßng tæ chøc hµnh chÝnh, phßng kÕ to¸n tµi chÝnh, b¶o vÖ… - Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý doanh nghiÖp: Lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ mua s¾m xuÊt dïng cho c«ng t¸c qu¶n lý: v¨n phßng phÈm, vËt liÖu dïng ®Ó söa ch÷a TSC§, tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o… Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng: §ã lµ kho¶n chi phÝ mua s¾m c¸c c«ng cô, ®å dïng phôc vô cho c«ng t¸c v¨n phßng nh: m¸y tÝnh c¸ nh©n, m¸y ®iÖn tho¹i, m¸y ®Õm tiÒn… - KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: lµ nh÷ng chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dïng chung cho bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp nh nhµ cöa, trang thiÕt bÞ lµm viÖc cho c¸c phßng ban: m¸y tÝnh, m¸y fax, m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é…. - C¸c kho¶n thuÕ, phÝ, lÖ phÝ: ®©y lµ nh÷ng kho¶n chi nép c¸c lo¹i thuÕ: thuÕ vèn, thuÕ nhµ ®Êt, thuÕ m«n bµi… - Chi phÝ dù phßng: ®ã lµ c¸c chi phÝ dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho, dù phßng ph¶i thu khã ®ßi. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ ®iÖn níc, ®iÖn tho¹i, ®iÖn tÝn, fax, thuª söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh… - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: lµ nh÷ng kho¶n chi b»ng tiÒn phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý ngoµi c¸c kho¶n chi ë trªn nh chi phÝ héi nghÞ tiÕp kh¸ch, tiÒn tµu xe ®i phÐp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, chi phÝ ®µo t¹o båi dìng. §Ó ph©n tÝch chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ta còng tÝnh tû träng c¸c kho¶n môc chi phÝ trong chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, tÝnh tû suÊt chi phÝ sau ®ã so s¸nh c¸c chØ tiªu (c¸c kho¶n môc chi phÝ ) gi÷a kú thùc hiÖn víi kú tríc ®Ó thÊy møc ®é biÕn ®éng vÒ sè tiÒn, tû lÖ t¨ng gi¶m vÒ chØ tiªu doanh thu, chi phÝ ®ång thêi x¸c ®Þnh sù thay ®æi vÒ tû träng vµ tû suÊt chi phÝ. Tõ ®ã thÊy ®îc t×nh h×nh 16 LuËn v¨n tèt nghiÖp qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ qu¶n lý cña doanh nghiÖp tõ ®ã t×m ra kho¶n môc chi phÝ nµo cha hîp lý ®Ó kh¾c phôc cho tèt h¬n. 17 LuËn v¨n tèt nghiÖp §Ó ph©n tÝch chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ta sö dông biªu sau: §¬n vÞ : TriÖu ®ång C¸c chØ tiªu 1 N¨m tríc ST TT TS N¨m b¸o c¸o ST TT TS So s¸nh t¨ng gi¶m ST TL TT TS 2 5 8 3 4 6 7 9 10 1.Tæng chi phÝ - CF nh©n viªn qu¶n lý - CF vËt liÖu qu¶n lý -CF ®å dïng v¨n phßng - CF KhÊu hao TSC§ - ThuÕ, phÝ lÖ phÝ kh¸c - CF dù phßng - CF dvô mua ngoµi -CF b»ng tiÒn kh¸c 2. Tæng doanh thu 3.3. Ph©n tÝch chi phÝ kinh doanh theo c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. §Ó gióp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp cã nh÷ng c¬ së c¨n cø tin cËy cho viÖc ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ trong néi bé ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch, h¹ch to¸n vµ ph©n tÝch chØ tiªu chi phÝ kinh doanh theo tõng ®¬n vÞ trùc thuéc Ph©n tÝch t×nh h×nh chi phÝ kinh doanh theo tõng ®¬n vÞ trùc thuéc nh»m môc ®Ých nhËn thøc ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ cña tõng ®¬n vÞ qua ph©n tÝch thÊy ®îc ®¬n vÞ nµo qu¶n lý tèt vµ ®¬n vÞ nµo qu¶n lý cha tèt chi phÝ, tõ ®ã cã thÓ ®Ò ra nh÷ng chÝnh s¸ch biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp. ViÖc ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ kinh doanh theo tõng ®¬n vÞ trùc thuéc c¨n cø vµo c¸c sè liÖu kÕ ho¹ch, h¹ch to¸n chi tiÕt chi phÝ kinh doanh vµ doanh thu b¸n hµng theo tõng ®¬n vÞ trùc thuéc sÏ gióp doanh nghiÖp qu¶n lý chi phÝ kinh doanh tèt h¬n. §Ó ph©n tÝch chi phÝ kinh doanh theo c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ta sö dông biÓu sau: Kú gèc Kú ph©n tÝch 18 11 LuËn v¨n tèt nghiÖp C¸c chØ tiªu 1 §¬n vÞ A §¬n vÞ B §¬n vÞ C … Tæng DT 2 Tû CF TSCF DT CF TSCF lÖ ±DT 3 4 5 6 7 8 Tû lÖ ±C F 9 Tiªt Møc®é Tèc ®é kiÖm ±TSC ±TSC (l·ngphÝ) F F (U) 10 11 12 3.4. Ph©n tÝch mét sè kho¶n môc chi phÝ chñ yÕu. Trong c¸c kho¶n môc chi phÝ kinh doanh, cã mét sè kho¶n môc chiÕm tû träng lín; viÖc qu¶n lý vµ sö dông c¸c kho¶n chi phÝ nµy cã t¸c ®éng, ¶nh hëng lín. quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . §ång thêi viÖc sö dông nh÷ng kho¶n chi phÝ nµy cã nhiÒu tiÒm n¨ng cã thÓ khai th¸c nh»m phÊn ®Êu gi¶m phÝ. Nh÷ng kho¶n môc chi phÝ nµy cÇn ph¶i ®îc ph©n tÝch chi tiÕt ®Ó t×m ra biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp. 3.4.1. Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông chi phÝ tiÒn l¬ng. Chi phÝ tiÒn l¬ng lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ b»ng tiÒn mµ doanh nghiÖp tr¶ c«ng cho ngêi lao ®éng c¨n cø vµo khèi lîng, tÝnh chÊt vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc mµ ngêi lao ®éng ®¶m nhËn. Chi phÝ tiÒn l¬ng bao gåm l¬ng chÝnh, c¸c kho¶n phô cÊp theo l¬ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong danh s¸ch lao ®éng cña doanh nghiÖp bao gåm c¶ lao ®éng trong hîp ®ång ng¾n h¹n hoÆc dµi h¹n. Trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i viÖc qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ tiÒn l¬ng cã ý nghÜa rÊt quan träng. Nã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn viÖc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kinh doanh vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña doanh nghiÖp. Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông chi phÝ tiÒn l¬ng nh»m môc ®Ých nhËn thøc vµ ®¸nh gi¸ mét c¸ch ®óng ®¾n, toµn diÖn t×nh h×nh sö dông quü l¬ng cña doanh nghiÖp trong kú. Qua ®ã thÊy ®îc sù ¶nh hëng cña nã ®Õn qu¸ tr×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. §ång thêi qua ph©n tÝch còng t×m ra nh÷ng ®iÓm tån t¹i bÊt hîp lý trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông quü l¬ng vµ ®Ò ra nh÷ng chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp. Ph©n tÝch t×nh h×nh chi phÝ tiÒn l¬ng bao gåm nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau: - Ph©n tÝch tæng hîp t×nh h×nh chi phÝ tiÒn l¬ng: Nh»m môc ®Ých ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu chi phÝ tiÒn l¬ng. Ph©n tÝch tæng hîp chi phÝ tiÒn l¬ng sö dông c¸c chØ tiªu sau: 19 LuËn v¨n tèt nghiÖp + Tæng quü l¬ng: lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp ®îc sö dông trong kú ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kinh doanh bao gåm c¶ quü l¬ng cho lao ®éng trùc tiÕp vµ lao ®éng gi¸n tiÕp. + Tû suÊt tiÒn l¬ng: lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh mèi quan hÖ so s¸nh gi÷a tæng quü l¬ng trªn tæng doanh thu b¸n hµng. Tû suÊt chi phÝ = Tæng quü tiÒn l¬ng * 100 tiÒn l¬ng (%) Tæng doanh thu b¸n hµng + Møc l¬ng b×nh qu©n: lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh møc l¬ng b×nh qu©n mµ ngêi lao ®éng nhËn ®îc trªn mét ®¬n vÞ thêi gian (n¨m, th¸ng) Tæng quü l¬ng (n¨m) Tæng sè lao ®éng *12 Møc l¬ng b×nh qu©n (th¸ng) = Ngoµi c¸c chØ tiªu trªn, ph©n tÝch tæng hîp chi phÝ tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp cßn sö dông c¸c chØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n. 20
- Xem thêm -