Tài liệu 161 nâng cao hiệu quả sxkd tại cty tem

  • Số trang: 81 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi më ®Çu §¹i héi ®¶ng toµn quèc lÇn thø VI ®· ®Ò ra ®êng lèi ®æi míi toµn diÖn, t¹o ra bíc ngoÆt trong sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ ®Êt níc. Sau gÇn 20 n¨m ®æi míi, ®Êt níc ta ®· thùc hiÖn sù chuyÓn m×nh vµ ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín c¶ vÒ kinh tÕ – x· héi- chÝnh trÞ. §ã lµ bíc ngoÆt c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ níc ta tho¸t khái cuéc khñng ho¶ng, ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ trêng. HiÖu qu¶ ®¹t ®îc ngµy cµng cao sau mçi kú ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc coi lµ môc tiªu cña mçi doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty Tem nãi riªng. ChØ cã ®¹t ®îc hiÖu qu¶ sau mçi kú s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty Tem míi cã ®iÒu kiÖn më réng s¶n xuÊt cïng c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong Tæng C«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam, ®¸p øng nhu cÇu truyÒn ®a tin tøc cña nÒn kinh tÕ vµ cña nh©n d©n, ®ång thêi trô v÷ng vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ héi nhËp, muèn vËy, C«ng ty Tem ph¶i lu«n lu«n phÊn ®Êu ®¹t hiÖu qu¶ cao trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc, thùc tÕ ®ßi hái C«ng ty Tem ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p sao cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mang l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ chÊt xóc t¸c m¹nh võa gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, lµ sù ph¸t triÓn cña c«ng ty, ngµnh còng nh nÒn kinh tÕ ®Êt níc. Lµ nÒn t¶ng gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cña ®Êt níc. XuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò bøc thiÕt ®ã, qu¸ tr×nh c«ng t¸c t¹i C«ng ty Tem vµ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc tËp, nghiªn cøu t¹i Häc viÖn C«ng nghÖ Bu chÝnh ViÔn th«ng, víi mong muèn C«ng ty cã thÓ gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng khã kh¨n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Em ®· chän ®Ò tµi: "Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty Tem” lµm ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung ®Ò tµi ®îc kÕt cÊu gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Tem. Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Tem. NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp Ch¬ng I Mét sè vÊn ®Ò vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 1.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 1.1.1. B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 1.1.1.1. C¸c quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ MÆc dï cßn nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau nhau song cã thÓ kh¼ng ®Þnh trong c¬ chÕ kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta hiÖn nay mäi doanh nghiÖp kinh doanh ®Òu cã môc tiªu bao trïm, l©u dµi lµ tèi ®a hãa lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu nµy doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh trong mäi giai ®o¹n ph¸t triÓn cho phï hîp víi nh÷ng thay ®æi cña m«i trêng c¹nh tranh nh hiÖn nay, ph¶i ph©n bæ vµ qu¶n trÞ cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc vµ lu«n kiÓm tra qu¸ tr×nh ®ang diÔn ra lµ cã hiÖu qu¶. Muèn kiÓm tra tÝnh hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i ®¸nh gi¸ ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh ë ph¹m vi doanh nghiÖp còng nh ë tõng bé phËn cña nã. Cã thÓ nãi r»ng, mÆc dï cã sù thèng nhÊt quan ®iÓm cho r»ng ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh doanh ph¶n ¸nh mÆt chÊt lîng cña ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp song l¹i khã t×m thÊy sù thèng nhÊt trong quan niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh. Cã quan ®iÓm cho r»ng “HiÖu qu¶ s¶n xuÊt diÕn ra khi x· héi kh«ng thÓ t¨ng s¶n lîng mét lo¹t hµng hãa mµ kh«ng c¾t gi¶m s¶n lîng cña mét lo¹t hµng hãa kh¸c. Mét nÒn kinh tÕ cã hiÖu qu¶ n»m trªn giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña nã”. Thùc chÊt quan ®iÓm nµy ®· ®Ò cËp ®Õn khÝa c¹nh ph©n bæ cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. Trªn gãc ®é nµy râ rµng ph©n bæ c¸c nguån lùc kinh tÕ sau cho ®¹t ®îc viÖc sö dông mäi nguån lùc trªn ®êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt sÏ lµm cho nÒn kinh tÕ cã hiÖu qu¶ vµ râ rµng xÐt trªn ph¬ng diÖn lý thuyÕt th× ®©y lµ møc hiÖu qu¶ cao nhÊt mµ mçi nÒn kinh tÕ cã thÓ ®¹t ®îc trªn ®êng giíi h¹n n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, ®Ó ®¹t ®îc møc hiÖu qu¶ kinh doanh nµy sÏ cÇn thiÕt rÊt nhiÒu ®iÒu kiÖn, trong ®ã ®ßi hái ph¶i dù b¸o vµ quyÕt ®Þnh ®Çu t s¶n xuÊt theo quy m« phï hîp víi cÇu thÞ trêng. ThÕ nhng kh«ng ph¶i lóc nµo ®iÒu kiÖn nµy còng trë thµnh hiÖn thùc. NhiÒu nhµ qu¶n trÞ häc quan niÖm hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®îc x¸c ®Þnh bëi tû sè gi÷a kÕt qu¶ ®¹t ®îc vµ chi phÝ ph¶i bá ra ®Ó ®¹t ®îc kÐt qu¶ ®ã. Manfredkuhn cho r»ng: “TÝnh hiÖu qu¶ ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy kÕt qu¶ tÝnh theo ®¬n vÞ gi¸ trÞ chia cho chi phÝ kinh doanh ”. Tõ c¸c quan ®iÓm trªn cã thÓ hiÓu mét nguån lùc (nh©n tµi, vËt lùc, tiÒn vèn) ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu x¸c ®Þnh. Tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc chØ cã thÓ ®îc ®¸nh gi¸ trong mèi quan hÖ víi NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp kÕt qu¶ t¹o ra ®Ó xem xÐt víi mçi sù hao phÝ nguån lùc x¸c ®Þnh cã thÓ t¹o ra kÕt qu¶ ë møc ®é nµo. V× vËy, cã thÓ m« t¶ hiÖu qu¶ kinh doanh b»ng c«ng thøc chung nhÊt nh sau: H= K/C Víi: H: HiÖu qu¶ kinh doanh K: KÕt qña ®¹t ®îc C: Hao phÝ nguån lùc cÇn thiÕt g¾n víi kÕt qu¶ ®ã. Nh thÕ hiÖu qu¶ kinh doanh ph¶n ¸nh mÆt chÊt lîng c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp trong sù vËn ®éng kh«ng ngõng cña c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng phô thuéc vµo quy m« vµ vËn tèc biÕn ®éng cña tõng nh©n tè. 1.1.1.2. B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét ph¹m trï ph¶n ¸nh mÆt chÊt lîng cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc vËt chÊt s¶n xuÊt(lao ®éng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, nguyªn liÖu, tiÒn vèn) trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó hiÓu râ b¶n chÊt cña ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh doanh cÇn ph©n biÖt râ ranh giíi gi÷a hai ph¹m trï hiÖu qu¶ vµ kÕt qu¶. KÕt qu¶ lµ ph¹m trï ph¶n ¸nh nh÷ng c¸i g× thu ®îc sau mét qu¸ tr×nh kinh doanh nµo ®ã. KÕt qu¶ bao giê còng lµ môc tiªu cña doanh nghiÖp cã thÓ ®îc biÓu hiÖn b»ng ®¬n vÞ hiÖn vËt hoÆc ®¬n vÞ gi¸ trÞ. C¸c ®¬n vÞ cô thÓ ®îc sö dông tïy thuéc vµo ®Æc trng cña s¶n phÈm mµ qu¸ tr×nh kinh doanh t¹o ra, nã cã thÓ lµ tÊn, t¹, kg, m3, lÝt….. C¸c ®¬n vÞ gi¸ trÞ cã thÓ lµ ®ång, triÖu ®ång, ngo¹i tÖ…KÕt qu¶ còng cã thÓ ph¶n ¸nh mÆt chÊt l îng cña s¶n xuÊt kinh doanh hoµn toµn ®Þnh tÝnh nh uy tÝn, danh tiÕng cña doanh nghiÖp, chÊt lîng s¶n phÈm…CÇn chó ý r»ng kh«ng ph¶i chØ kÕt qu¶ ®Þnh tÝnh mµ kÕt qu¶ ®Þnh lîng cña mét thêi kú kinh doanh nµo ®ã thêng lµ rÊt khã x¸c ®Þnh bëi nhiÒu lý do nh kÕt qu¶ kh«ng chØ lµ s¶n phÈm hoµn chØnh mµ cßn lµ s¶n phÈm dë dang, b¸n thµnh phÈm. H¬n n÷a hÇu nh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt l¹i t¸ch rêi qu¸ tr×nh tiªu thô nªn ngay c¶ s¶n phÈm s¶n xuÊt xong ë mét thêi kú nµo ®ã còng cha thÓ kÕt luËn r»ng liÖu s¶n phÈm ®ã cã tiªu thô ®îc kh«ng vµ bao giê th× tiªu thô ®îc vµ thu ®îc tiÒn vÒ….. Trong khi ®ã hiÖu qu¶ lµ ph¹m trï ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc s¶n xuÊt. Tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc kh«ng thÓ ®o b»ng c¸c ®¬n vÞ hiÖn vËt hay gi¸ trÞ mµ lµ mét ph¹m trï t¬ng ®èi. CÇn chó ý r»ng tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc chØ cã thÓ hiÓu vµ ph¶n ¸nh b»ng sè t¬ng ®èi: Tû sè gi÷a kÕt qu¶ vµ hao phÝ nguån lùc, tr¸nh nhÇm lÉn gi÷a ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh doanh víi ph¹m trï m« t¶ sù chªnh lÖch gi÷a kÕt qu¶ vµ hao phÝ nguån lùc. Chªnh lÖch gi÷a kÕt NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp qu¶ vµ chi phÝ nguån lùc lu«n lµ tuyÖt ®èi, ph¹m trï nµy chØ ph¶n ¸nh møc ®é ®¹t ®îc vÒ mét mÆt nµo ®ã nªn còng mang b¶n chÊt lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh kinh doanh vµ kh«ng bao giê ph¶n ¸nh ®îc tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc s¶n xuÊt. VËy hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc ph¶n ¸nh mÆt chÊt lîng cña qu¸ tr×nh kinh doanh, phøc t¹p vµ khã tÝnh to¸n bëi c¶ ph¹m trï kÕt qu¶ vµ hao phÝ nguån lùc g¾n víi mét thêi kú cô thÓ nµo ®ã ®iÒu khã x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c. 1.1.1.3. Ph©n lo¹i hiÖu qu¶ SXKD a. HiÖu qu¶ kinh tÕ c¸ biÖt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ – x· héi HiÖu qu¶ kinh tÕ c¸ biÖt lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ thu ®îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp cña tõng th¬ng vô kinh doanh. BiÓu hiÖn chung cña hiÖu qu¶ c¸ biÖt lµ doanh lîi mµ mçi doanh nghiÖp ®¹t ®îc vµ ®ã chÝnh lµ lµ hiÖu qu¶ kinh doanh. HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi mµ mét th¬ng vô mang l¹i cho nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ sù ®ãng gãp cña ho¹t ®éng kinh doanh vµo viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng x· héi, tÝch lòy ngo¹i tÖ, t¨ng thu cho ng©n s¸ch, gi¶i quyÕt viÖc lµm, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n… Trong qu¶n lý kinh doanh, hiÖu qu¶ c¸ biÖt cña tõng doanh nghiÖp tõng th¬ng vô rÊt ®îc coi träng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng v× ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ th× míi cã c¸i ®Ó doanh nghiÖp më réng vµ ph¸t triÓn quy m« kinh doanh. Nhng quan träng h¬n lµ ph¶i ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®ã lµ tiªu chuÈn quan träng cña sù ph¸t triÓn. HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi vµ hiÖu qu¶ cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau vµ t¸c ®éng qua l¹i víi nhau. HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi ®¹t ®îc trªn c¬ së hiÖu qu¶ cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh hiÖu qu¶ c¸ biÖt, tuy nhiªn cã trêng hîp hiÖu qu¶ c¸ biÖt cña mét sè doanh nghiÖp nµo ®ã kh«ng ®¶m b¶o nhng hiÖu qu¶ chung kinh tÕ x· héi vÉn thu ®îc. §iÒu nµy cã thÓ x¶y ra trong nh÷ng trêng hîp nhÊt ®Þnh trong nh÷ng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan mang l¹i. MÆt kh¸c, ®Ó thu ®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi ®«i khi ph¶i tõ bá mét sè hiÖu qu¶ c¸ biÖt nµo ®ã. Bëi vËy, Nhµ níc cÇn cã chÝnh s¸ch ®¶m b¶o kÕt hîp hµi hßa lîi Ých chung cña toµn x· héi víi lîi Ých cña tõng doanh nghiÖp vµ ngêi lao ®éng trªn qu¶n ®iÓm c¬ b¶n lµ ®Æt hiÖu qu¶ kinh doanh trong hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. b. HiÖu qu¶ cña chi phÝ bé phËn vµ chi phÝ tæng hîp C¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh víi nguån vËt lùc nhÊt ®Þnh vµ do ®ã hä ®a ra thÞ trêng s¶n phÈm víi chi phÝ c¸ biÖt nhÊt ®Þnh. Khi tiªu thô hµng hãa trªn thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp ®Òu cè g¾ng tèi u hãa lîi nhuËn th«ng qua gi¸ c¶, song thÞ trêng míi lµ n¬i quyÕt ®Þnh gi¸ c¶ cña s¶n phÈm. Së dÜ NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp nh vËy lµ do thÞ trêng trêng chØ thõa nhËn møc hao phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt trung b×nh ®Ó s¶n xuÊt ra mét ®¬n vÞ hµng hãa. Quy luËt gi¸ trÞ ®· ®Æt c¸c doanh nghiÖp víi møc chi phÝ c¸ biÖt kh¸c nhau trªn cïng mét mÆt b»ng trao ®æi ph¶i th«ng qua mét møc møc gi¸ do chÝnh thÞ trêng quyÕt ®Þnh. T¹i mçi doanh nghiÖp, chi phÝ bá ra ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh suy ®Õn cïng còng chØ lµ chi phÝ lao ®éng x· héi, nhng khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ, chi phÝ lao ®éng x· héi biÓu hiÖn díi d¹ng chi phÝ cô thÓ nh sau: - Chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. - Chi phÝ ngoµi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. c. HiÖu qu¶ tuyÖt ®èi vµ hiÖu qu¶ so s¸nh Môc tiªu cña qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung lµ víi mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh ph¶i sö dông sao cho cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. Muèn v©y, ph¶i ®¸nh gi¸ ®îc tr×nh ®é sö dông c¸c lo¹i chi phÝ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chøng minh ®îc víi c¸c ph¬ng ¸n kh¸c nhau sÏ cã nh÷ng chi phÝ, hiÖu qu¶ kh¸c nhau ®Ó tõ ®ã t×m ra ®îc ph¬ng ¸n tèi u. ChÝnh tõ ý tëng nh vËy, cÇn cã sù ph©n biÖt gi÷a hiÖu qu¶ tuyÖt ®èi vµ hiÖu qu¶ qu¶ so s¸nh trong s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖu qu¶ tuyÖt ®èi lµ lîng hiÓu qu¶ ®îc tÝnh to¸n cho tõng ph¬ng ¸n cô thÓ b»ng c¸ch x¸c ®Þnh møc lîi Ých thu ®îc víi lîng chi phÝ bá ra. Ch¼ng h¹n, tÝnh to¸n møc lîi nhuËn thu ®îc tõ mét ®ång chi phÝ s¶n xuÊt hoÆc tõ mét ®ång vèn bá ra,… Ngêi ta x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ tuyÖt ®èi khi ph¶i bá chi phÝ ra ®Ó thùc hiÖn mét th¬ng vô nµo ®ã, ®Ó biÕt ®îc víi nh÷ng chi phÝ bá ra sÏ thu ®îc nh÷ng lîi Ých cô thÓ vµ môc tiªu cô thÓ g×, tõ ®ã ®i ®Õn quyÕt ®Þnh cã nªn bá ra chi phÝ hay kh«ng cho th¬ng vô ®ã. V× vËy, trong c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, bÊt kú c«ng viÖc g× ®ßi hái ph¶i bá ra chi phÝ dï víi mét lîng lín hay nhá còng ph¶i tÝnh to¸n hiÖu qu¶ tuyÖt ®èi. HiÖu qu¶ so s¸nh ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch so s¸nh c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ tuyÖt ®èi cña c¸c ph¬ng ¸n víi nhau. Nãi c¸ch kh¸c, hiÖu qu¶ so s¸nh chÝnh lµ møc chªnh lÖch vÒ hiÖu qu¶ tuyÖt ®èi c¸c ph¬ng ¸n. Môc ®Ých chñ yÕu cña viÖc tÝnh to¸n nµy lµ so s¸nh møc ®é hiÖu qu¶ cña c¸c ph¬ng ¸n, tõ ®ã cho phÐp lùa chän mét c¸ch lµm, mét ph¬ng ¸n cã hiÖu qu¶ nhÊt. Gi÷a hiÖu qu¶ tuyÖt ®èi víi hiÖu qu¶ so sanhs mÆc dï ®éc lËp víi nhau song chóng cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, bæ sung cho nhau vµ lµm c¨n cø cña nhau.ThËt vËy, trªn c¬ së cña hiÖu qu¶ tuyÖt ®èi ngêi ta sÏ x¸c ®Þnh ph¬ng ¸n tèi u. Nãi mét c¸ch trªn c¬ së nh÷ng chØ tiªu tuyÖt ®èi cña tõng ph¬ng ¸n, ngêi ta so NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp s¸nh møc hiÖu qu¶ cña tõng ph¬ng ¸n vµ t×m ra møc chªnh lÖch vÒ hiÖu qu¶ gi÷a c¸c ph¬ng ¸n ®ã chÝnh lµ hiÖu qu¶ so s¸nh. d. HiÖu qu¶ kinh doanh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n Thø nhÊt: HiÖu qu¶ kinh doanh ng¾n h¹n lµ hiÖu qu¶ kinh doanh ®îc xem xÐt, ®¸nh gi¸ ë tõng kho¶ng thêi gian ng¾n. HiÖu qu¶ kinh doanh ng¾n h¹n chØ ®Ò cËp ®Õn tõng kho¶ng thêi gian ng¾n h¹n nh tuÇn, th¸ng, quý, n¨m… Thø hai; HiÖu qu¶ kinh doanh dµi h¹n lµ hiÖu qu¶ kinh doanh ®îc xem xÐt, ®¸nh gi¸ trong kho¶ng thêi gian dµi, g¾n víi chiÕn lîc, kÕ ho¹ch dµi h¹n hoÆc thËm chÝ nãi ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh dµi h¹n ngêi ta hay nh¾c ®Õn hiÖu qu¶ l©u dµi g¾n víi qu·ng thêi gian tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. CÇn chó ý r»ng gi÷a hiÖu qu¶ kinh doanh dµi h¹n vµ ng¾n h¹n võa cã mèi quan hÖ biÖn chøng víi nhau vµ trong nhiÒu trêng hîp cã thÓ m©u thuÉn víi nhau. VÒ nguyªn t¾c chØ cã thÓ xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh ng¾n h¹n trªn c¬ së vÉn ®¶m b¶o ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh dµi h¹n trong t¬ng lai. 1.1.2. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 1.1.2.1. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ c«ng cô qu¶n lý kinh doanh §Ó tiÕn hµnh bÊt kú mét ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng ®Òu ph¶i tËp hîp c¸c ph¬ng tiÖn vËt chÊt còng nh con ngêi vµ thùc hiÖn sù kÕt hîp gi÷a lao ®éng víi c¸c yÕu tè vËt chÊt ®Ó t¹o ra kÕt qu¶ phï hîp víi ý ®å cña doanh nghiÖp vµ tõ ®ã cã thÓ t¹o ra lîi nhuËn. Nh vËy, môc tiªu bao trïm l©u dµi cña kinh doanh lµ t¹o ra lîi nhuËn, tèi ®a hãa lîi nhuËn trªn c¬ së nh÷ng nguån lùc s¶n xuÊt s½n cã. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu nµy qu¶n trÞ doanh nghiÖp ph¶i sö dông nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nhau. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét trong c¸c c«ng cô ®Ó c¸c nhµ qu¶n trÞ thùc hiÖn chøc n¨ng 1.1.2.2.S¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ lµ ®iÒu kiÖn sèng cßn ®èi víi mäi doanh nghiÖp S¶n xuÊt ra c¸i g×? nh thÕ nµo? cho ai? sÏ kh«ng thµnh vÊn ®Ò bµn nÕu nguån tµi nguyªn kh«ng h¹n chÕ. Ngêi ta cã thÓ s¶n xuÊt ra v« tËn hµng ho¸, sö dông thiÕt bÞ m¸y mãc, nguyªn vËt liÖu, lao ®éng ,mét c¸ch kh«ng cÇn tÝnh to¸n, kh«ng cÇn suy nghÜ còng ch¼ng sao nÕu nguån tµi nguyªn lµ v« tËn. Nhng thùc tÕ, mäi nguån tµi nguyªn trªn tr¸i ®Êt nh ®Êt ®ai, kho¸ng s¶n, h¶i s¶n,.... lµ mét ph¹m trï h÷u h¹n vµ ngµy cµng khan hiÕm c¹n kiÖt do con ngêi khai th¸c vµ sö dông chóng kh«ng ®óng c¸ch. Trong khi ®ã mét mÆt d©n c ë tõng vïng, tõng quèc gia vµ toµn thÕ giíi ngµy cµng t¨ng vµ tèc ®é t¨ng d©n sè cao lµm cho nhu cÇu tiªu dïng ngµy cµng cao, kh«ng cã giíi h¹n, nhu cÇu tiªu dïng vËt phÈm cña con ngêi l¹i lµ ph¹m trï kh«ng cã giíi h¹n. Do vËt liÖu, cña c¶i khan hiÕm l¹i NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp cµng khan hiÕm vµ ngµy cµng khan hiÕm theo nghÜa tuyÖt ®èi lÉn t¬ng ®èi. Thùc ra khan hiÕm míi chØ lµ ®iÒu kiÖn cÇn cña sù lùa chän kinh tÕ nã buéc con ngêi ph¶i lùa chän kinh tÕ. Cµng ngîc trë l¹i ®©y, tæ tiªn ta cµng kh«ng ph¶i lùa chän kinh tÕ v× lóc ®ã d©n c cßn Ýt mµ cña c¶i trªn tr¸i ®Êt l¹i phong phó ®a d¹ng. Khi ®ã loµi ngêi chØ chó ý ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ theo chiÒu réng. T¨ng trëng kÕt qu¶ s¶n xuÊt trªn c¬ së gia t¨ng c¸c yÕu tè s¶n xuÊt, t liÖu lao ®éng ®Êt ®ai... Nh vËy n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh tøc lµ ®· n©ng cao kh¶ n¨ng sö dông c¸c nguån lùc cã h¹n trong s¶n xuÊt, ®¹t ®îc sù lùa chän tèi u. Trong ®iÒu kiÖn khan hiÕm c¸c nguån lùc s¶n xuÊt th× n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ kh«ng ®Æt ra ®èi víi bÊt kú ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, viÖc gi¶i quyÕt ba vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh thÕ nµo? s¶n xuÊt cho ai? dùa trªn quan hÖ cung cÇu, gi¸ c¶ thÞ trêng, c¹nh tranh vµ hîp t¸c. C¸c doanh nghiÖp ph¶i tù ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh cña m×nh, tù h¹ch to¸n lç l·i, l·i nhiÒu hëng nhiÒu, l·i Ýt hëng Ýt, kh«ng cã l·i th× sÏ dÉn ®Õn ph¸ s¶n. Lóc nµy môc tiªu lîi nhuËn trë thµnh mét trong nh÷ng môc tiªu quan träng nhÊt , mang tÝnh chÊt sèng cßn cña s¶n xuÊt kinh doanh. MÆt kh¸c, trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. C¸c doanh nghiÖp ph¶i cã ®îc lîi nhuËn vµ ®¹t ®îc lîi nhuËn ngµy cµng cao. Do vËy, ®¹t hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lu«n lµ vÊn ®Ò ®îc quan t©m cña doanh nghiÖp vµ trë thµnh ®iÒu kiÖn sèng cßn ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. 1.1.3. TÇm quan träng cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n g¾n m×nh víi thÞ trêng, nhÊt lµ trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay ®Æt c¸c doanh nghiÖp trong sù c¹nh tranh gay g¾t lÉn nhau. Do ®ã ®Ó tån t¹i ®îc trong c¬ chÕ thÞ trêng c¹nh tranh hiÖn nay ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n. C¸c nguån nh©n lùc s¶n xuÊt x· héi lµ mét ph¹m trï khan hiÕm, cµng ngµy ngêi ta cµng sö dông nhiÒu c¸c nhu cÇu kh¸c nhau cña con ngêi. Trong khi c¸c nguån lùc s¶n xuÊt x· héi ngµy cµng gi¶m th× nhu cÇu cña con ngêi l¹i cµng ®a d¹ng. §iÒu nµy ph¶n ¸nh quy luËt khan hiÕm. Quy luËt khan hiÕm b¾t buéc mäi doanh nghiÖp ph¶i tr¶ lêi chÝnh x¸c ba c©u hái: s¶n xuÊt c¸i gi? S¶n xuÊt nh thÕ nµo? s¶n xuÊt cho ai?V× thÞ trêng chØ chÊp nhËn c¸i nµo s¶n xuÊt ®óng lo¹i s¶n phÈm víi sè lîng vµ chÊt lîng phï hîp. §Ó thÊy ®îc sù cÇn thiÕt cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr- NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp êng, tríc hÕt chóng ta ph¶i nghiªn cøu c¬ chÕ thÞ trêng vµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng vµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng. ThÞ trêng lµ n¬i diÔn ra qu¶ tr×nh trao ®æi hµng ho¸. Nã tån t¹i mét c¸ch kh¸ch quan kh«ng phô thuéc vµo mét ý kiÕn chñ quan nµo. Bëi v× thÞ trêng ra ®êi vµ ph¸t triÓn g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Ngoµi ra thÞ trêng cßn cã mét vai trß quan träng trong c«ng viÖc ®iÒu tiÕt vµ lu th«ng hµng ho¸. Th«ng qua ®ã c¸c doanh nghiÖp cã thÓ nhËn biÕt ®îc sù ph©n phèi c¸c nguån lùc th«ng qua hÖ thèng gi¸ c¶ trªn thÞ trêng. Trªn thÞ trêng lu«n tån t¹i c¸c qui luËt vËn ®éng cña hµng ho¸ , gi¸ c¶, tiÒn tÖ... Nh c¸c quy luËt nµy t¹o thµnh hÖ thèng thèng nhÊt vµ hÖ thèng nµy chÝnh lµ c¬ chÕ thÞ trêng. Nh vËy c¬ chÕ thÞ trêng ®îc h×nh thµnh bëi sù t¸c ®éng tæng hîp trong s¶n xuÊt vµ trong lu th«ng hµng ho¸ trªn thÞ trêng. Th«ng qua c¸c quan hÖ mua b¸n hµng ho¸, dÞch vô trªn thÞ trêng nã t¸c ®éng ®Õn viÖc ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt, tiªu dïng, ®Çu t vµ tõ ®ã lµm thay ®æi c¬ cÊu s¶n phÈm, c¬ cÊu ngµnh. Nãi c¸ch kh¸c c¬ chÕ thÞ trêng ®iÒu tiÕt qu¸ tr×nh ph©n phèi l¹i c¸c nguån lùc trong s¶n xuÊt kinh doanh nh»m ®¸p øng nhu cÇu x· héi mét c¸ch tèi u nhÊt. Tãm l¹i, víi sù vËn ®éng ®a d¹ng, phøc t¹p cña c¬ chÕ thÞ trêng dÉn ®Õn sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp , gãp phÇn thóc ®Èy sù tiÕn bé cña c¸c doanh nghiÖp c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. Tuy nhiªn ®Ó t¹o ra ®îc sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh cho m×nh mét ph¬ng thøc ho¹t ®éng riªng. X©y dùng c¸c chiÕn lîc, c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh mét c¸ch phï hîp vµ cã hiÖu qu¶. Nh vËy trong c¬ chÕ thÞ trêng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh v« cïng quan träng, nã ®îc thÓ hiÖn th«ng qua: + Thø nhÊt: N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ c¬ së c¬ b¶n ®Ó ®¶m b¶o sù tån t¹i cña doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh bëi sù cã mÆt cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng, mµ hiÖu qu¶ kinh doanh l¹i lµ nh©n tè trùc tiÕp ®¶m b¶o sù tån t¹i nµy, ®ång thêi môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ lu«n tån t¹i vµ ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng ch¾c. Do ®ã viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay. Do yªu cÇu cña sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¶u mçi doanh nghiÖp ®ßi hái nguån thu nhËp cña mçi doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng t¨ng lªn. Nhng trong ®iÒu kiÖn nguån vèn vµ c¸c yÕu tè kü thuËt còng nh c¸c yÕu tè kh¸c cña c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chØ thay ®æi trong khu«n khæ nhÊt ®Þnh th× ®Ó t¨ng lîi nhuËn ®ßi hái c¸c doanh NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp nghiÖp ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Nh vËy hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc quan träng viÖc ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Mét c¸ch nh×n kh¸c lµ sù tån t¹i cña doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh bëi sù t¹o ra hµng ho¸ cña c¶i vËt chÊt vµ c¸c dÞch vô phôc vô cho nhu cÇu cña x· héi, ®ång thêi t¹o ra sù tÝch luü cho x· héi. §Ó thùc hiÖn ®îc nh vËy th× mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i v¬n lªn ®Ó ®¶m b¶o thu nhËp ®ñ bï ®¾p chi phÝ bá ra vµ cã l·i trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Cã nh vËy míi ®¸p øng ®îc nhu cÇu t¸i s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ. Vµ nh vËy chóng ta buéc ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh mét c¸ch liªn tôc trong mäi kh©u cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu. Tuy nhiªn sù tån t¹i míi chØ lµ yªu cÇu mang tÝnh chÊt gi¶n ®¬n cßn sù ph¸t triÓn vµ më réng cña doanh nghiÖp míi lµ yªu cÇu quan träng.Bëi v× sù tån t¹i cña doanh nghiÖp lu«n ph¶i ®i kÌm víi sù ph¸t triÓn më réng doanh nghiÖp, ®ßi hái ph¶i cã sù tÝch luü ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng theo ®óng quy luËt ph¸t triÓn. Nh vËy ®Ó ph¸t triÓn vµ më réng doanh nghiÖp môc tiªu lóc nµy kh«ng cßn ®ñ bï ®¾p chi phÝ bá ra ®Ó ph¸t triÓn qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n mµ ph¶i ®¶m b¶o cã tÝch luü ®¸p øng nhu cÇu t¸i s¶n xuÊt më réng, phï hîp víi quy luËt kh¸ch quan vµ mét lÇn n÷a n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®îc nhÊn m¹nh. +Thø hai: N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ nh©n tè thóc ®Èy sù c¹nh tranh vµ tiÕn bé trong kinh doanh . ChÝnh viÖc thóc ®Èy c¹nh tranh yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù t×m tßi, ®Çu t t¹o nªn sù tiÕn bé trong kinh doanh . ChÊp nhËn c¬ chÕ thÞ trêng lµ chÊp nhËn sù c¹nh tranh. Trong khi thÞ trêng ngµy cµng ph¸t triÓn th× c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng gay g¾t vµ khèc liÖt h¬n. Sù c¹nh tranh lóc nµy kh«ng cßn lµ c¹nh tranh vÒ mÆt hµng mµ c¹nh tranh c¶ vÒ chÊt lîng, gi¸ c¶ vµ c¸c yÕu tè kh¸c. Trong khi môc tiªu chung cña c¸c doanh nghiÖp ®Òu lµ ph¸t triÓn th× c¹nh tranh lµ yÕu tè lµm c¸c doanh nghiÖp m¹nh lªn nhng ngîc l¹i còng cã thÓ lµ c¸c doanh nghiÖp kh«ng tån t¹i ®îc thÞ trêng. +Thø ba: Môc tiªu bao trïm, l©u dµi cña doanh nghiÖp lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó t¹o ra s¶n phÈm cung cÊp cho nguån nh©n lùc s¶n xuÊt x· héi nhÊt ®Þnh. Doanh nghiÖp cµng tiÕt kiÖm sö dông c¸c nguån lùc nµy bao nhiªu sÏ cµng cã c¬ héi ®Ó thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn bÊy nhiªu. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ ph¹m trï ph¶n ¸nh tÝnh t¬ng ®èi cña viÖc sö dông tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc x· héi nªn lµ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn môc tiªu bao trïm, l©u dµi cña doanh nghiÖp. HiÖu qña kinh doanh cµng cao, cµng ph¶n ¸nh doanh nghiÖp ®· sö dông NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc s¶n xuÊt. V× vËy, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ ®ßi hái kh¸ch quan ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn môc tiªu bao trïm, l©u dµi lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. ChÝnh sù n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ con ®êng n©ng cao søc m¹nh c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng tån t¹i, ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp. 1.2. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 1.2.1. Nh©n tè bªn trong doanh nghiÖp 1.2.1.1. Nh©n tè vèn §©y lµ mét nh©n tè tæng hîp ph¶n ¸nh søc m¹nh c¶u doanh nghiÖp th«ng qua khèi lîng vèn mµ doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng vµo kinh doanh kh¶ n¨ng ph©n phèi, ®Çu t cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn, kh¶ n¨ng qu¶n lý cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn kinh doanh . YÕu tè vèn lµ chñ chèt quyÕt ®Þnh ®Õn quy m« cña doanh nghiÖp vµ quy m« cã c¬ héi cã thÓ khai th¸c. Nã ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp vµ lµ sù ®¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kinh doanh. 1.2.1.2. Nh©n tè con ngêi (Lùc lîng lao ®éng) Ngêi ta nh¾c ®Õn luËn ®iÓm ngµy cµng khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ ®· trë thµnh lùc lîng lao ®éng trùc tiÕp. ¸p dông kü thuËt tiªn tiÕn lµ ®iÒu kiÖn trªn quyÕt ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp .Tuy nhiªn, cÇn thÊy r»ng: Thø nhÊt, m¸y mãc dï tèi t©n ®Õn ®©u còng do con ngêi chÕ t¹o. NÕu kh«ng cã sù lao ®éng s¸ng t¹o cña con ngêi sÏ kh«ng thÓ cã c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®ã. Thø hai, m¸y mãc thiÕt bÞ cã hiÖn ®¹i ®Õn ®©u th× còng ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é tæ chøc kü thuËt, tr×nh ®é sö dông m¸y mãc cña ngêi lao ®éng. Thùc tÕ do tr×nh ®é sö dông kÐm nªn võa kh«ng ®em l¹i n¨ng suÊt cao võa tèn kÐm tiÒn b¹c cho ho¹t ®éng söa ch÷a, kÕt côc lµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh thÊp. Trong s¶n xuÊt kinh doanh lùc lîng lao ®éng cña doanh nghiÖp cã thÓ võa s¸ng t¹o võa ®a chóng vµo sö dông t¹o ra tiÒm n¨ng lín cho viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh còng chÝnh lùc lîng s¸ng t¹o ra s¶n phÈm míi. Víi kiÓu d¸ng phï hîp víi ngêi tiªu dung lµm cho s¶n phÈm c¶u doanh nghiÖp cã thÓ b¸n víi gi¸ cao t¹o ra hiÖu qu¶ kinh doanh cao. Lùc lîng lao ®éng trùc tiÕp t¸c ®éng ®Õn n¨ng suÊt lao ®«ng, tr×nh ®é sö dông nguån lùc kh¸c (m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu....) nªn t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ch¨m lo viÖc ®µo t¹o, båi dìng vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña ®éi ngò lao ®éng ®îc coi lµ nhiÖm vô hµng ®Çu cña nhiÒu doanh nghiÖp hiÖn nay vµ thùc tÕ cho thÊy nh÷ng doanh nghiÖp m¹nh trªn thÞ trêng thÕ giíi lµ nh÷ng doanh NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp nghiÖp cã ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao , cã t¸c phong lµm viÖc khoa häc vµ cã kû luËt nghiªm minh 1.2.1.3. Nh©n tè ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ øng dông tiÕn bé kü thuËt c«ng nghÖ Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay c«ng nghÖ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cho sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt kinh doanh, lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ c¶u m×nh trªn th¬ng trêng. ChÝnh s¸ch c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cña ®¶ng vµ nhµ níc chÝnh lµ ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp thÝch øng tèt h¬n víi nh÷ng thay ®æi trong m«i trêng c«ng nghÖ. Sù thay ®æi cña c«ng nghÖ t¸c ®éng tíi doanh nghiÖp theo nhiÒu khÝa c¹nh kh¸c nhau, ®Æc biÖt nã kh«ng t¸ch rêi khái yÕu tè con ngêi. H¬n n÷a yÕu tè con ngêi cßn quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña nh÷ng thay ®æi lín trong c«ng nghÖ. C«ng nghÖ vµ ®æi míi c«ng nghÖ lµ ®éng lùc lµ nh©n tè cña ph¸t triÓn trong c¸c doanh nghiÖp. §æi míi c«ng nghÖ lµ yÕu tè lµ biÖn ph¸p c¬ b¶n gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh ®Ó doanh nghiÖp giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh .C«ng nghÖ l¹c hËu sÏ tiªu hao nguyªn vËt liÖu lín, chi phÝ nh©n c«ng vµ lao ®éng nhiÒu, do vËy vµ gi¸ thµnh t¨ng. NÒn kinh tÕ hµng ho¸ thùc sù ®Æt ra yªu cÇu bøc b¸ch, buéc c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn muèn cã vÞ trÝ v÷ng ch¾c trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh ph¶i thùc hiÖn g¾n s¶n xuÊt víi khoa häc kü thuËt vµ coi chÊt lîng s¶n phÈm lµ vò khÝ s¾c bÐn nhÊt trong c¹nh tranh trªn thÞ trêng ®ång thêi lµ ph¬ng ph¸p cã hiÖu qña t¹o ra nhu cÇu míi. Ngµy nay, c¹nh tranh gi¸ c¶ ®· chuyÓn sang c¹nh tranh chÊt lîng. Nh vËy vai trß cña ®æi míi c«ng nghÖ tiªn tiÕn cã thÓ gi¶i quyÕt ®îc c¸c vÊn ®Ò mµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Æt ra. C¨n cø vµo c¸c ®Æc trng cña c«ng nghÖ còng nh nhu cÇu cÇn thiÕt cña viÖc ®æi míi c«ng nghÖ th× môc ®Ých chÝnh vµ quan träng nhÊt cña ®æi míi c«ng nghÖ lµ nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, duy tr× vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp ngµy cµng ®i lªn. Môc ®Ých ®æi míi c«ng nghÖ cÇn ph¶i tËp chung lµ: -T¨ng søc c¹nh tranh cho doanh nghiÖp vÒ chÊt lîng , s¶n phÈm, th«ng qua chiÕn lîc s¶n phÈm trªn c¬ chÕ thÞ trêng. -T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¹o ra hiÖu qu¶ cao cho c¸c doanh nghiÖp -T¹o ra lîi nhuËn siªu ngh¹ch, ®¹t ®îc n¨ng suÊt cao trong s¶n xuÊt kinh doanh . -Gãp phÇn thùc hiÖn tèt chñ tr¬ng cña ®¶ng vµ nhµ níc vÒ hiÖn ®¹i hãa, c«ng nghiÖp hãa trong c¸c doanh nghiÖp phï hîp víi xu híng chung cña c¶ níc. 1.2.1.4. HÖ thèng trao ®æi vµ sö lý th«ng tin. NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp Th«ng tin ®îc coi lµ mét hµng ho¸, lµ ®èi tîng kinh doanh vµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay ®îc coi lµ nÒn kinh tÕ th«ng tin ho¸. §Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh c¸c doanh nghiÖp cÇn cã nhiÒu th«ng tin chÝnh x¸c vÒ cung cÇu thÞ trêng, dÞch vô, hµng ho¸, c«ng nghÖ, ®èi thñ c¹nh tranh , th«ng tin vÒ gi¸ c¶ , tû gi¸... Ngoµi ra, doanh nghiÖp cßn rÊt cÇn ®Õn c¸c th«ng tin vÒ kinh nghiÖm thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c ë trong níc vµ quèc tÕ, cÇn biÕt c¸c th«ng tin vÒ thay ®æi trong c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ cña nhµ níc vµ c¸c níc kh¸c cã liªn quan. Trong s¶n xuÊt kinh doanh biÕt m×nh biÕt ngêi vµ nhÊt lµ hiÓu râ ®îc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh th× míi cã ®èi s¸ch giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh , cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn mèi quan hÖ hîp t¸c, hç trî lÉn nhau kinh nghiÖm thµnh c«ng cña nhiÒu doanh nghiÖp n¾m b¾t ®îc c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vµ xö lý, sö dông c¸c th«ng tin ®ã kÞp thêi lµ mét ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó ra c¸c quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ cao. Nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c ®îc cung cÊp kÞp thêi sÏ lµ c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ph¬ng híng kinh doanh , x©y dùng chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh dµi h¹n cña doanh nghiÖp . 1.2.1.5. Tr×nh ®é tæ chøc s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é qu¶n trÞ doanh nghiÖp Trong s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn t¹i, ®èi víi mäi doanh nghiÖp cã ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh còng nh quy m« kh¸c. Nh©n tè qu¶n trÞ ®ãng vai trß cµng lín trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ vµ kÕt qña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §éi ngò c¸c nhµ qu¶n trÞ mµ ®Æc biÖt lµ c¸c nhµ qu¶n trÞ cao cÊp, l·nh ®¹o doanh nghiÖp b»ng phÈm chÊt vµ tµi n¨ng cña m×nh cã vai trß quan träng bËc nhÊt, ¶nh hëng cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh ®¹t cña mét doanh nghiÖp. KÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®Òu phô thuéc rÊt lín vµo tr×nh ®é chuyªn m«n cña ®éi ngò c¸c nhµ qu¶n trÞ còng nh c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp, viÖc x¸c ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña tõng bé phËn chøc n¨ng vµ thiÕt lËp mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng ®ã. Ngêi qu¶n trÞ doanh nghiÖp ph¶i chó ý tíi hai nhiÖm vô chÝnh. - X©y dùng tËp thÓ thµnh mét hÖ thèng ®oµn kÕt, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, lao ®éng ®¹t hiÖu qu¶ cao. - D×u d¾t tËp thÓ díi quyÒn, hoµn thµnh môc ®Ých vµ môc tiªu cña doanh nghiÖp mét c¸ch v÷ng ch¾c vµ æn ®Þnh. 1.2.2. Nh©n tè bªn ngoµi doanh nghiÖp 1.2.2.1. M«i trêng chÝnh trÞ - ph¸p luËt C¸c yÕu tè thuéc m«i trêng chÝnh trÞ - ph¸p luËt chi phèi m¹nh mÏ ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Sù æn ®Þnh chÝnh trÞ ®îc NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp x¸c ®Þnh lµ mét trong nh÷ng tiÒn ®Ò quan träng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Sù thay ®æi cña m«i trêng chÝnh trÞ cã thÓ ¶nh hëng cã lîi cho mét nhãm doanh nghiÖp nµy nhng l¹i k×m h·m sù ph¸t triÓn cña nhãm doanh nghiÖp kh¸c hoÆc ngîc l¹i. HÖ thèng ph¸p luËt hoµn thiÖn, kh«ng thiªn vÞ lµ mét trong nh÷ng tiÒn ®Ò ngoµi kinh tÕ cña kinh doanh. Møc ®é hoµn thiÖn, sù thay ®æi vµ thùc thi ph¸p luËt trong nÒn kinh tÕ cã ¶nh hëng lín ®Õn viÖc ho¹ch ®Þnh vµ tæ chøc thùc hiÖn chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. M«i trêng nµy cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Bëi v× m«i trêng ph¸p luËt ¶nh hëng ®Õn mÆt hµng s¶n xuÊt ngµnh nghÒ, ph¬ng thøc kinh doanh...cña doanh nghiÖp. Kh«ng nh÷ng thÕ nã cßn t¸c ®éng ®Õn chi phÝ cña doanh nghiÖp còng nh lµ chi phÝ lu th«ng chi phÝ vËn chuyÓn, møc ®é vÒ thuÕ.... §Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Tãm l¹i m«i trêng chÝnh trÞ - ph¸p luËt cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp b»ng c¸ch t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp qua hÖ thèng c«ng cô ph¸p luËt, c«ng cô vÜ m« … 1.2.2.2. M«i trêng kinh doanh Nh©n tè ¶nh hëng thuéc m«i trêng kinh doanh bao gåm nh lµ: §èi thñ c¹nh tranh, thÞ trêng kinh doanh trong níc, m«i trêng kinh doanh quèc tÕ, c¬ cÊu ngµnh, tËp qu¸n, møc thu nhËp b×nh qu©n cña d©n c,… 1.2.2.3. M«i trêng tù nhiªn Nh©n tè ¶nh hëng cña m«i trêng tù nhiªn bao gåm nh÷ng nh©n tè chÝnh nh: thêi tiÕt, khÝ hËu, mïa vô, tµi nguyªn thiªn nhiªn, vÞ trÝ ®Þa lý,… 1.2.2.4. C¬ së h¹ tÇng C¸c yÕu tè thuéc c¬ së h¹ tÇng nh: hÖ thèng ®êng giao th«ng, hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c, ®iÖn níc… ®Òu lµ nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ë vÞ trÝ cã hÖ thèng giao th«ng thuËn lîi, d©n c ®«ng ®óc vµ cã tr×nh ®é d©n trÝ cao sÏ cã nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, t¨ng tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng doanh thu, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh …. vµ do ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu c¬ së h¹ tÇng yÕu kÐm sÏ ngîc l¹i. NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp 1.2.2.5. M«i trêng c¹nh tranh C¹nh tranh ®îc x¸c ®Þnh lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi nguyªn t¾c ai hoµn thiÖn h¬n, tho¶ m·n nhu cÇu tèt h¬n vµ hiÖu qu¶ h¬n ngêi ®ã sÏ th¾ng, sÏ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Duy tr× c¹nh tranh b×nh ®¼ng vµ ®óng luËt lµ c«ng viÖc cña chÝnh phñ. Trong ®iÒu kiÖn ®ã võa më ra c¬ héi ®Ó doanh nghiÖp kiÕn t¹o ho¹t ®éng cña m×nh, võa yªu cÇu doanh nghiÖp ph¶i v¬n lªn phÝa tríc ®Ó "vît qua ®èi thñ". C¸c doanh nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh cho m×nh mét chiÕn lîc c¹nh tranh hoµn h¶o. ChiÕn lîc c¹nh tranh cÇn ph¶n ¸nh ®îc c¸c yÕu tè ¶nh hëng cña m«i trêng c¹nh tranh bao quanh doanh nghiÖp. 1.2.2.6. M«i trêng kinh tÕ vµ c«ng nghÖ ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè thuéc m«i trêng kinh tÕ vµ c«ng nghÖ ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ rÊt lín. C¸c yÕu tè thuéc m«i trêng nµy quy ®Þnh c¸ch thøc doanh nghiÖp vµ toµn bé nÒn kinh tÕ trong viÖc sö dông tiÒm n¨ng cña m×nh vµ qua ®ã còng t¹o ra c¬ héi kinh doanh cho tõng doanh nghiÖp, bao gåm: - TiÒm n¨ng cña nÒn kinh tÕ, c¸c thay ®æi vÒ cÊu tróc, c¬ cÊu kinh tÕ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ, l¹m ph¸t, xu híng më/®ãng cña nÒn kinh tÕ, tû gi¸ hèi ®o¸i, møc ®é thÊt nghiÖp… - C¬ së h¹ tÇng kü thuËt nÒn kinh tÕ, tr×nh ®é trang bÞ kü thuËt/c«ng nghÖ, kh¶ n¨ng nghiªn cøu, øng dông tiÕn bé khoa häc - kü thuËt trong kinh tÕ/ngµnh kinh tÕ. 1.3. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 1.3.1. HÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh bu chÝnh viÔn th«ng (BCVT) lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p, cã quan hÖ ®Õn toµn bé c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh (lao ®éng, t liÖu lao ®éng vµ ®èi tîng lao ®éng). §Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c vµ cã c¬ së khoa häc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp BC-VT cÇn ph¶i x©y dùng hÖ thèng chØ tiªu phï hîp gåm chØ tiªu tæng qu¸t vµ chØ tiªu chi tiÕt (cô thÓ) ®Ó tÝnh to¸n. C¸c chØ tiªu chi tiÕt ph¶i phï hîp thèng nhÊt víi c«ng thøc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ chung. 1.3.1.1. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tæng qu¸t. Chi phÝ ®Çu vµo bao gåm lao ®éng, t liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng vµ vèn kinh doanh, cßn kÕt qu¶ ®Çu ra ®îc ®o b»ng c¸c chØ tiªu nh khèi lîng s¶n phÈm dÞch vô BCVT, doanh thu vµ lîi nhuËn rßng. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh (H) = KÕt qu¶ ®Çu ra/ Chi phÝ ®Çu vµo. NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp C«ng thøc trªn ph¶n ¸nh søc s¶n xuÊt (hay søc sinh lîi) cña c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh chi phÝ ®Çu vµo, ®îc tÝnh cho tæng sè hoÆc tÝnh cho riªng phÇn gia t¨ng. C¸ch tÝnh nµy ®· kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i khi tÝnh theo d¹ng hiÖu sè. Nã ®· t¹o ®iÒu kiÖn nghiªn cøu hiÖu qña SXKD - BCVT mét c¸ch toµn diÖn h¬n. 1.3.1.2. HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ bé phËn Dùa trªn nguyªn t¾c x©y dùng hÖ thèng chØ tiªu b»ng c¸ch so s¸nh gi÷a kÕt qu¶ ®Çu ra vµ chi phÝ ®Çu vµo ta sÏ lËp b¶ng hÖ thèng chØ tiªu vµ lùa chän nh÷ng chØ tiªu c¬ b¶n nhÊt sao cho sè lîng chØ tiªu lµ Ýt nhÊt, tæng hîp nhÊt thuËn lîi cho viÖc tÝnh to¸n vµ ph©n tÝch. HÖ thèng c¸c chØ tiªu chi tiÕt ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông c¸c yÕu tè tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp BCVT bao gåm: a. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng Nh chóng ta ®· biÕt, lao ®éng sèng lµ mét trong c¸c yÕu tè t¹o nªn s¶n phÈm dÞch vô, lµ nh©n tè quan träng trong qu¸ tr×nh SXKD. Do vËy trong c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông lao ®éng, ngêi l·nh ®¹o ph¶i cã c¸c tiªu thøc, c¸ch tuyÓn dông, ®·i ngé ®èi víi ngêi lao ®éng v× ®©y lµ nh©n tè ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ SXKD. - Doanh thu b×nh qu©n dld = Trong ®ã: T- sè lao ®éng b×nh qu©n sö dông trong kú Dt -Doanh thu trong kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ngêi lao ®éng cã thÓ lµm ®îc bao nhiªu ®ång doanh thu trong mét kú, chØ tiªu nµy cµng cao th× tr×nh ®é sö dông lao ®éng cµng cao. Trong sè nh©n viªn cña doanh nghiÖp Bu ChÝnh ViÔn Th«ng ®îc chia thµnh hai nhãm lao ®éng trùc tiÕp vµ lao ®éng gi¸n tiÕp. Do sù biÕn ®æi cña sè nh©n viªn trong kú nªn chØ ®¬n thuÇn lÊy sè trung binh chung th× cha hîp lý, do ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ ®îc chÝnh x¸c ,hoµn h¶o ngêi ta còng chia doanh thu b×nh qu©n mét lao ®éng thµnh tõng trêng hîp kh¸c nhau, ta cã c«ng thøc: Dldtt= Trong ®ã: Ttt : Sè lao ®éng trùc tiÕp b×nh qu©n sö dông trong kú. - ChØ tiªu møc sinh lîi nhuËn b×nh qu©n trong kú cña mét ngêi lao ®éng. Lt = Trong ®ã:Ln : lîi nhuËn thuÇn. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mçi mét lao ®éng cña doanh nghiÖp t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn trong mét thêi kú s¶n xuÊt kinh doanh - Møc doanh thu ®¹t ®îc tõ mét ®¬n vÞ chÝ phÝ tiÒn l¬ng dtt = NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp - Møc sinh lîi cña mét ®ång chi phÝ tiÒn l¬ng ltl = Hai chØ tiªu trªn ph¶n ¸nh trong kú kinh doanh , doanh nghiÖp bá ra mét ®ång chi phÝ tiÒn l¬ng ®¹t ®îc bao nhiªu ®ång doanh thu,lîi nhuËn. Do vËy viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ tiÒn l¬ng lµ viÖc lµm cÇn thiÕt ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cho doanh nghiÖp. Ngoµi ra, trªn thùc tÕ ngêi ta sö dông tû suÊt chi phÝ tiÒn l¬ng. b. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông vèn §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn lµ mét vÊn ®Ò then chèt g¾n liÒn ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nãi chung vµ doanh nghiÖp Bu chÝnh viÔn th«ng nãi riªng. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cã t¸c dông ®¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng t¸c qu¶n lý vèn, chÊt lîng c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh, trªn c¬ së ®ã ®Ò ra biÖn ph¸p nh»m n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn ngêi ta thêng sö dông c¸c chØ tiªu sau: - Søc s¶n xuÊt cña mét ®ång vèn H VSX= hoÆc HVSX= Trong ®ã: HVSX: Søc s¶n xuÊt cña mét ®ång vèn Q:S¶n lîng s¶n phÈm dÞch vô Bu chÝnh viÔn th«ng Dt: Tæng doanh thu thuÇn ChØ tiªu nµy cho biÕt doanh nghiÖp bá ra mét ®ång vèn ®em l¹i bao nhiªu ®ång doanh thu - SuÊt hao phÝ vèn s¶n xuÊt hvsx = hoÆc h vsx = ChØ tiªu nµy cho biÕt ®Ó ®¹t ®îc mét ®ång doanh thu (mét ®¬n vÞ s¶n phÈm dÞch vô Bu chÝnh viÔn th«ng) cÇn bao nhiªu ®ång vèn. Tuy nhiªn, sö dông ®ång vèn nh thÕ nµo ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao ®ã lµ c©u hái mµ c¸c nhµ lµm céng t¸c qu¶n lý vèn ph¶i tr¶ lêi. Trªn ph¬ng diÖn lý thuyÕt chóng ta chØ ph¶n ¸nh ®îc phÇn nµo c¸c nh©n tè ¶nh hëng mµ c¸c nhµ qu¶n lý cÇn x¸c ®Þnh sù ¶nh hëng cña chóng nh: Gi¸ c¶, cÊu thµnh doanh thu tõ c¸c bé phËn. Nhng ®©y kh«ng ph¶i lµ viÖc lµm kh¶ quan mµ cÇn thiÕt nhÊt lµ chóng ta ph©n lo¹i ra tõng lo¹i vèn kh¸c nhau ®Ó ®¸nh gi¸ cô thÓ. Th«ng thêng ngêi ta ph©n theo ®Æc ®iÓm tuÇn hoµn vèn. Theo c¸ch nµy ta cã vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp BCVT bao gåm : vèn cè ®Þnh vµ vèn lu ®éng. NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh ngêi ta thêng sö dông c¸c chØ tiªu sau: -Doanh thu ®¹t ®îc tõ mét ®ång vèn cè ®Þnh. (Søc s¶n xuÊt cña vèn cè ®Þnh) hvcd = = -Søc sinh lêi cña mét ®ång vèn cè ®Þnh: lvsx = = ý nghÜa cña hai chØ tiªu trªn lµ trong mét kú kinh doanh nhÊt ®Þnh, doanh nghiÖp bá ra mét ®ång vèn cè ®Þnh th× thu ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn hoÆc daonh thu. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh chÝnh x¸c h¬n hiÖu qu¶ sö dông vèn v× ®èi víi nghµnh BCVT th× chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh lµ nh÷ng hao phÝ thùc tÕ t¹o ra kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng ngêi ta sö dông c¸c chØ tiªu sau: -Møc doanh thu ®¹t ®îc mét ®ång vèn lu ®éng (søc s¶n xuÊt cña vèn lu ®éng ) hvld = = - Søc sinh lîi cña mét ®ång vèn lu ®éng lvld = = ý nghÜa cña hai chØ tiªu nµy lµ doanh nghiÖp sö dông mét ®ång vèn lu ®éng b×nh qu©n trong kú cã thÓ mang l¹i bao nhiªu ®ång doanh thu hoÆc lîi nhuËn .ChØ tiªu nµy cµng ngµy cµng cao chøng tá doanh nghiÖp sö dông vèn lu ®éng cµng cã hiÖu qña . Ngoµi ra ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cßn sö dông c¸c chØ tiªu sau: - Sè vßng quay cña vèn lu ®éng = ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mçi ®¬n vÞ vèn lu ®éng bá vµo kinh doanh cã kh¶ n¨ng mang l¹i bao nhiªu ®ång doanh thu hay thÓ hiÖn kh¶ n¨ng sè vßng quay cña vèn lu ®éng. - Thêi gian cña mét vßng lu©n chuyÓn = C¸c chØ tiªu trªn kh«ng trùc tiÕp ph¶n ¸nh hiÖu qña s¶n xuÊt kinh doanh cña viÖc sö dông vèn lu ®éng trªn ph¬ng diÖn lý luËn nhng tõ thùc tÕ cho thÊy :sè NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp vßng quay vèn lu ®éng t¨ng, sè ngµy chu chuyÓn gi¶m th× chøng tá tèc ®é chu chuyÓn nhanh dÉn ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cao. c. HiÖu qu¶ sö dông chi phÝ - Møc doanh thu tõ mét ®¬n vÞ chi phÝ bá ra (søc s¶n xuÊt cña chi phÝ) = ; ChØ tiªu nµy cµng cao th× chøng tá viÖc sö dông chi phÝ cña doanh nghiÖp cµng cã hiÖu qu¶ dÉn ®Õn hiÖu qña s¶n xuÊt kinh doanh cµng cao. C«ng thøc trªn ®· kh¸i qu¸t ®îc kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp BCVT. §ã lµ sù so s¸nh “KÕt qu¶ nhËn ®îc”vµ “chi phÝ sö dông ” cô thÓ lµ so s¸nh gi÷a doanh thu ®¹t ®îc vµ chi phÝ ®· bá ra ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh 1.3.2. Quan ®iÓm n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh biÓu hiÖn trùc tiÕp ë viÖc t¹o nªn kÕt qña lín víi chi phÝ nhá, hoµn thiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ, kü thuËt cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . Bëi vËy, tÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p øng dông trong s¶n xuÊt kinh doanh mµ cã t¸c ®éng ®Õn kÕt qu¶ vµ chi phÝ theo híng trªn ®Òu ®îc coi lµ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. §iÒu nµy cã thÓ diÔn gi¶i cô thÓ thµnh c¸c trêng hîp sau: - HiÖu qu¶ kinh tÕ t¨ng do c¸c biÖn ph¸p t¸c ®éng theo híng lµm t¨ng kÕt qu¶ vµ lµm gi¶m chi phÝ. §©y lµ trêng hîp lý tëng khã cã thÓ thùc hiÖn trong cí chÕ thÞ trêng hiÖn nay. - HiÖu qña kinh tÕ t¨ng do c¸c biÖn ph¸p t¸c ®éng theo híng gi÷ nguyªn kÕt qu¶ lµm gi¶m chi phÝ nhng tèc ®é t¨ng cña kÕt qña lín h¬n tèc ®é t¨ng chi phÝ. - HiÖu qña kinh tÕ t¨ng do c¸c biÖn ph¸p t¸c ®éng theo híng lµm t¨ng kÕt qu¶ ®ång thêi lµm t¨ng chi phÝ nhng tèc ®é t¨ng cña kÕt qu¶ lín h¬n tèc ®é t¨ng cña chi phÝ. Chi phÝ t¨ng lªn cã ý nghÜa lµ doanh nghiÖp sö dông nhiÒu h¬n c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña c¸c qua tr×nh s¶n xuÊt, ®iÒu nµy kÝch thÝch c¸c doanh nghiÖp kh¸c t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt , sö dông nhiÒu lao ®éng h¬n cã nghÜa lµ doanh nghiÖp më réng quy m« ho¹t ®éng trong khi kÕt qu¶ ho¹t ®éng c¶u doanh nghiÖp l¹i t¨ng nhanh h¬n. §©y lµ híng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cã ý nghÜa rÊt lín kh«ng chØ víi doanh nghiÖp nãi riªng mµ cßn cã ý nghÜa ®èi víi toµn x· héi. §èi víi doanh nghiÖp th× ®ã lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ t¨ng lªn g¾n liÒn víi viÖc më réng s¶n xuÊt kinh doanh ,víi x· héi th× nã kh«ng chØ lµm t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng mµ cßn t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm, gãp phÇn gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp cho x· héi NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp  Mét sè c¸ch tiÕp cËn phæ biÕn vÒ gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp - §æi míi quan ®iÓm vµ nhËn thøc vÒ s¶n xuÊt kinh doanh trong c¬ cÊu kinh tÕ quèc d©n thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸.Trªn c¬ së ®Þnh híng ph¸t triÓn cña ngµnh th¬ng m¹i kinh doanh mµ ®¹i héi IX cña ®¶ng ®Ò ra, cÇn nghiªn cøu bæ xung, hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÜ m«, t¹o ®éng lùc míi thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña th¬ng m¹i, hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy vÒ th¬ng m¹i ph¶i chÆt chÏ, ®Çy ®ñ, x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh tõ trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng trong viÖc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo ®óng quy t¾c cña thÞ trêng , trong kû luËt, trËt tù, kû c¬ng ph¸p luËt. - Hoµn thiÖn hÖ thèng c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Tríc hÕt, ph¶i më réng vµ ph¸t triÓn c¸c mçi quan hÖ kinh tÕ æn ®Þnh vµ l©u dµi gi÷a c¸c doanh nghiÖp kinh doanh víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra thÞ trêng tiªu thô æn ®Þnh. TiÕp ®ã c¶ giíi s¶n xuÊt vµ giíi kinh doanh ph¶i ®Ò cao c¸c gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao tr¸ch nhiÖm vµ phèi hîp trong viÖc t×m kiÕm c¸c gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm ViÖt Nam trªn thÞ trêng, ph¶i coi träng ch÷ tÝn trong s¶n xuÊt kinh doanh lµ vÊn ®Ò sèng cßn ®Ó më réng vµ chiÕm lÜnh thÞ trêng tiªu thô. CÇn u tiªn ®Çu t vèn, khoa häc kü thuËt ®Ó ph¸t triÓn c¸c c¬ së kinh doanh ®Æc biÖt lµ hÖ thoãng c¬ së vËt chÊt kü thuËt phï hîp víi quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh doanh c¶ níc. - §Ó cã thÓ ph¸t triÓn m¹nh kinh doanh trong thêi gian tíi cÇn ph¶i cã sù ®iÒu chØnh m¹nh mÏ c¬ cÊu kinh tÕ th¬ng m¹i, dÞch vô, tõ c¬ cÊu thÞ trêng, c¬ cÊu mÆt hµng, cí cÊu kinh doanh theo thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu c¬ cÊu vèn ®Çu t... CÇn ph¸t triÓn m¹nh c¸c ho¹t ®éng dÞch vô, nh÷ng h×nh thøc dÞch vô tiÕn bé theo híng v¨n minh, hiÖn ®¹i. CÇn ph¶i coi träng quy ho¹ch c¬ së h¹ tÇng kinh doanh ë nh÷ng vïng träng ®iÓm, tËp trung nhu cÇu, b¶o ®¶m, hµng ho¸ lu th«ng vµ xóc tiÕn th¬ng m¹i. Nhµ níc, c¸c hiÖp héi, c¸c doanh nghiÖp cÇn phèi hîp ®Ó t×m kiÕm, më réng thÞ trêng cho s¶n phÈm ViÖt Nam, trong ®ã c¸c doanh nghiÖp ®ãng vai trß quan träng vµ ph¶i chñ ®éng t×m kiÕm thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm theo triÕt lý kinh doanh lµ: Thø nhÊt: Kh¸ch hµng chØ yªu thÝch nh÷ng s¶n phÈm, dÞch vô phï hîp víi nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña hä, tøc lµ chØ s¶n xuÊt b¸n c¸i thÞ trêng cÇn h¬n lµ c¸i m×nh cã. Thø hai: Kh¸ch hµng chØ yªu thÝch nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao vµ gi¸ c¶ hîp lý, tøc lµ tiªu dïng lu«n cã sù c¹nh tranh víi nhau. NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp Thø ba: Kh¸ch hµng sÏ kh«ng mua hÕt s¶n phÈm cho doanh nghiÖp nÕu nh doanh nghiÖp kh«ng tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng dÞch vô trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm. Thø t: NhiÖm vô cña ngêi s¶n xuÊt lµ ph¶i lu«n lu«n cñng cè thÞ trêng vµ më réng thÞ trêng míi ®Ó lµm ®îc ®iÒu nµy doanh nghiÖp ph¶i tèi u ho¸ c¸c yÕu tè ®Çu vµo trong s¶n xuÊt kinh doanh , øng dông c¸c thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, h¹ gi¸ b¸n trªn thÞ trêng, cã nh vËy gi÷ ®îc ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng míi gi¶i quyÕt ®îc thÞ trêng ®Çu ra cho c¸c s¶n phÈm cña doanh nghiÖp - T¨ng cêng sù l·nh ®¹o cña ®¶ng trong lÜnh vùc kinh doanh ®ång thêi ph¶i t¨ng cêng ®µo t¹o nguån nh©n lùc nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh vµ chÊt lîng ho¹t ®éng ®Ó më réng thÞ trêng trong níc vµ héi nhËp quèc tÕ cã hiÖu qu¶. Ngµy nay, ho¹t ®éng th¬ng m¹i diÔn ra kh¾p tÊt c¶ c¸c ngµnh vµ ®Þa bµn. V× vËy, viÖc t¨ng cêng sù l·nh ®¹o ®èi víi th¬ng m¹i ph¶i thùc hiÖn ë tÊt c¶ c¸c ngµnh, c¸c cÊp. Trong ®ã sù l·nh ®¹o cña c¸c cÊp uû ®¶ng ë c¸c c¬ së trong doanh nghiÖp lµ ®Æc biÖt quan träng. §©y lµ níi n¾m gi÷ mét lîng lín tµi s¶n, tæ chøc qu¸ tr×nh kinh doanh vµ lµ lùc lîng trùc tiÕp ph¸t triÓn vµ më réng thÞ trêng . C«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi dìng nguån nh©n lùc cho kinh doanh lµ mét yªu cÇu rÊt bøc xóc hiÖn nay. V× hiÖn nay ®éi ngò lao ®éng chuyªn nghiÖp trong lÜnh vùc th¬ng m¹i dÞch vô cã tíi hµng triÖu lao ®éng, nÕu ®îc n©ng cao, n¨ng lùc, tr×nh ®é vµ nhËn thøc kinh doanh sÏ lµ yÕu tè quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®Èy lïi vµ h¹n chÕ t×nh tr¹ng bu«n lËu, gian lËn trong kinh doanh ë níc ta. NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD
- Xem thêm -