Tài liệu 148 nâng cao năng lực quản lý tại cty bảo hiểm nhân thọ thanh hoá

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi giíi thiÖu Víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä c¹nh tranh ®· vµ ®ang t¹o ra nh÷ng t¸c ®éng kh«ng nhá tíi B¶o ViÖt theo c¶ hai chiÒu híng: tÝch cùc vµ tiªu cùc. VÒ mÆt tÝch cùc: ViÖc c¹nh tranh víi nh÷ng ®èi thñ cã bÒ dµy kinh nghiÖm kinh doanh trong lÜnh vùc b¶o hiÓm nh©n thä trªn thÞ trêng thÕ giíi, cã c«ng nghÖ kÜ thuËt hiÖn ®¹i, cã ph¬ng ph¸p qu¶n lý tiªn tiÕn ®· gióp cho B¶o ViÖt tù nh×n nhËn, ®¸nh gi¸ l¹i m×nh ®Ó rót ra nh÷ng ®iÓm cßn h¹n chÕ, nh»m ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phôc. Bªn c¹nh ®ã ®©y cßn lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó B¶o ViÖt tiÕn hµnh xem xÐt, nghiªn cøu vµ ch¾t läc nh÷ng ®iÓm tiÕn bé cña ®èi thñ ®Ó ¸p dông mét c¸ch linh ho¹t, s¸ng t¹o sao cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña m×nh. Tuy nhiªn, viÖc ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä trªn thÞ trêng còng ®ång nghÜa víi viÖc søc Ðp c¹nh tranh ®èi víi B¶o ViÖt ngµy cµng t¨ng cao vµ hÖ qu¶ tÊt yÕu lµ sù chia sÏ vÒ kh¸ch hµng vµ thÞ phÇn,lµ khã kh¨n trong tuyÓn dông ®¹i lý...Vµ mÆc dï trong nh÷ng n¨m qua víi sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn nh vò b¶o cña b¶o hiÓm ViÖt Nam, song so víi c¸c ngµnh kh¸c th× B¶o ViÖt vÉn cßn béc lé nh÷ng h¹n chÕ chøng tá sù non nít cña m×nh trªn thÞ trêng tµi chÝnh ViÖt Nam. Qua viÖc t×m hiÓu vµ nghiªn cøu t¹i c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä Thanh Ho¸. T«i thÊy r»ng ®iÓm h¹n chÕ nhÊt ®ã chÝnh lµ vÊn ®Ò qu¶n lý c«ng ty. V× vËy t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi “N©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý ë c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä Thanh Ho¸” Víi môc tiªu ®ãng gãp mét sè ý kiÕn cña m×nh, hy väng lµm mét ®iÒu g× ®ã nh»m kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ mµ c«ng ty ®ang gÆp ph¶i ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty trong m«i trêng c¹nh tranh ®Çy khèc liÖt cña thÞ trêng tµi chÝnh ViÖt Nam Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Chuyªn ®Ò nµy t«i chØ xin tr×nh bµy trong mét ph¹m vi nhÊt ®Þnh.C¬ cÊu cña chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng: + Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm nh©n thä vµ bé m¸y qu¶n lý + Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý trong c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä Thanh Hãa hiÖn nay + Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c ®ång nghiÖp ë c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä Thanh Hãa vµ ®Æc biÖt lµ sù híng dÉn tËn t©m cña phã gi¸o s tiÕn sÜ §oµn ThÞ Thu Hµ ®· gióp t«i hoµn thiÖn ®Ò tµi nµy. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn néi dung ch¬ng I Lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm nh©n thä vµ bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty I . Lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm nh©n thä 1 . Kh¸i niÖm vÒ b¶o hiÓm nh©n thä Cã thÓ hiÓu mét c¸ch ng¾n gän, b¶o hiÓm nh©n thä lµ sù cam kÕt gi÷a c«ng ty b¶o hiÓm vµ ngêi tham gia b¶o hiÓm, trong ®ã: C«ng ty b¶o hiÓm cã tr¸ch nhiÖm tr¶ sè tiÒn b¶o hiÓm khi cã sù kiÖn ®Þnh tríc liªn quan ®Õn cuéc sèng con ngêi x¶y ra nh: ngêi ®îc b¶o hiÓm bÞ chÕt, ngêi ®îc b¶o hiÓm bÞ th¬ng tËt toµn bé vÜnh viÔn, ngêi ®îc b¶o hiÓm sèng ®Õn mét thêi ®iÓm x¸c ®Þnh tríc Ngêi tham gia b¶o hiÓm cã tr¸ch nhiÖm nép phÝ b¶o hiÓm theo quy ®Þnh cho c«ng ty b¶o hiÓm. B¶o hiÓm nh©n thä nãi chung cã nhiÒu lo¹i: B¶o hiÓm sinh m¹ng cã thêi h¹n, b¶o hiÓm suèt cuéc ®êi, b¶o hiÓm nh©n thä hçn hîp cã thêi h¹n, b¶o hiÓm hiÓm trî cÊp hu trÝ v.v Ngoµi ra cßn cã c¸c ®iÒu kho¶n bæ sung cho c¸c hîp ®ång chÝnh : b¶o hiÓm tai n¹n con ngêi, b¶o hiÓm chi phÝ n»m viÖn, b¶o hiÓm c¸c bÖnh hiÓm nghÌo 2. Nh÷ng ®Æc ®iÓm cña b¶o hiÓm nh©n thä: N¨m 1996 ®îc sù uû quyÒn cña thñ tíng chÝnh phñ, Bé tµi chÝnh ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp l¹i tæng c«ng ty b¶o hiÓm viÖt nam, ®îc nhµ níc xÕp lo¹i” doanh nghiÖp nhµ níc xÕp h¹ng ®Æc biÖt”. Së dÜ ®îc xÕp h¹ng ®Æc biÖt lµ v× b¶o hiÓm nãi chung vµ b¶o hiÓm nh©n thä nãi riªng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm rÊt kh¸c biÖt so víi c¸c s¶n phÈm kh¸c Thø nhÊt: B¶o hiÓm nh©n thä lµ mét lo¹i h×nh dÞch vô tµi chÝnh, mét s¶n phÈm v« h×nh, ngêi mua b¶o hiÓm ®ãng tiÒn ( thêng lµ ®ãng ®Þnh kú) cho doanh nghiÖp b¶o hiÓm nhng chØ nhËn l¹i mét lêi cam kÕt sÏ ®îc tr¶ tiÒn khi nh÷ng sù kiÖn b¶o hiÓm ®îc x¸c ®Þnh tríc ( sèng ®Õn mét thêi ®iÓm, chÕt ,th¬ng tËt) ph¸t sinh mµ kh«ng biÕt ch¾c sù kiÖn ®ã cã x¶y ra hay kh«ng còng nh kh«ng biÕt ch¾c sù kiÖn ®ã cã x¶y ra hay kh«ng còng nh kh«ng x¸c ®Þnh ®îc thêi ®iÓm ph¸t sinh sù kiÖn ®ã( trõ trêng hîp sèng). Do vËy kh¸c víi c¸c hµng ho¸ th«ng thêng, ngêi mua BHNT kh«ng thÓ dïng thö ®Ó ®Ó biÕt chÊt lîng s¶n phÈm mµ chØ cã thÓ dïng thËt, ®· dïng thËt lµ dïng trong thêi h¹n dµi. H¬n thÕ n÷a, s¶n phÈm b¶o hiÓm nh©n thä cßn lµ mét s¶n phÈm kh¸ phøc t¹p vµ cã tÝnh trõu tîng cao, nªn Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nhiÒu khi ngêi mua b¶o hiÓm kh«ng thÓ h×nh dung hÕt ®îc vÒ s¶n phÈm b¶o hiÓm Thø hai: B¶o hiÓm nh©n thä cã ®èi tîng kinh doanh rÊt ®Æc biÖt, ®ã lµ rñi ro liªn quan ®Õn sinh m¹ng, cuéc sèng søc khoÎ con ngêi( cã thÓ nãi, BHNT g¾n liÒn víi chu k×” sinh, l·o, bÖnh, tö” cña con ngêi), do vËy BHNT kh«ng thÓ bï ®¾p l¹i ®îc nh÷ng tæn thÊt vÒ sinh m¹ng, søc kháe kh¶ n¨ng lao ®éng vµ tinh thÇn cho ngêi ®îc b¶o hiÓm vµ ngêi th©n cña hä mµ chØ bï ®¾p l¹i mét phÇn nµo nh÷ng thiÖt h¹i vÒ mÆt tµi chÝnh mµ nh÷ng tæn thÊt nµy g©y ra. ChÝnh v× vËy,víi trêng hîp ph¹m vi b¶o hiÓm chØ lµ rñi ro, BHNT lµ mét trong sè Ýt s¶n phÈm mµ ngêi mua råi kh«ng mong muèn ®îc nhËn quyÒn lîi b¶o hiÓm , thay vµo ®ã lµ hä muèn t×m sù thanh th¶n , sù b¶o vÖ, c¶m gi¸c ®Çy tr¸ch nhiÖm tríc ngêi th©n. Còng do cã ®èi tîng kinh doanh rÊt ®Æc biÖt, doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä còng cÇn biÕt c¶m th«ng, chia sÏ tríc nh÷ng rñi ro, mÊt m¸t cña kh¸ch hµng. §©y chÝnh lµ chñ nh©n trong kinh doanh BHNT. §ång thêi víi c¬ chÕ bï ®¾p tµi chÝnh, kh¾c phôc hËu qu¶ cña rñi ro, hç trî tµi chÝnh khi kh«ng cßn kh¶ n¨ng lao ®éng( §Æc biÖt lµ qua c¸c s¶n phÈm hu trÝ), chóng ta cã thÓ thÊy, BHNT cßn mang ý nghÜa x· héi s©u s¾c. Thø ba: Nhu cÇu vÒ b¶o hiÓm nh©n thä lµ nhu cÇu thô ®éng, kh¸ch hµng rÊt Ýt khi chñ ®éng t×m ®Õn doanh nghiÖp ®Ó mua b¶o hiÓm nh©n thä mµ thêng chØ mua b¶o hiÓm sau khi ®îc ngêi b¸n b¶o hiÓm thuyÕt phôc, vËn ®éng (thêng lµ qua rÊt nhiÒu lÇn). Mét ®iÓm ®¸ng chó ý n÷a lµ, theo thèng kª t¹i c¸c thÞ trêng BHNT lín nh NhËt B¶n, Mü, Hµn Quèc, §µi Loan, ngêi quyÕt ®Þnh mua b¶o hiÓm nh©n thä phÇn lín kh«ng díi 75% lµ phô n÷. Thø t: B¶o hiÓm nh©n thä lµ s¶n phÈm dµi h¹n, thêi h¹n b¶o hiÓm lµ 5 n¨m, 10 n¨m, 20 n¨m, nhiÒu khi lµ c¶ ®êi ngêi . Do vËy khi tham gia b¶o hiÓm nh©n thä kh¸ch hµng lu«n ®Æt ra nh÷ng c©u hái liªn quan ®Õn t¬ng lai ( t¬ng lai xa, rÊt xa) nh: liÖu ®Õn khi hîp ®ång ®¸o h¹n doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä cßn tån t¹i hay kh«ng doanh nghiÖp cã ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n tiÒn b¶o hiÓm ®· cam kÕt hay kh«ng Thùc tÕ triÓn khai BHNT cña B¶o ViÖt còng nh cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä kh¸c ho¹t ®éng t¹i thÞ trêng ViÖt Nam cho thÊy, c¸c s¶n phÈm ng¾n h¹n vÉn chiÕm tû träng chñ yÕu. Võa lµ mét s¶n phÈm dµi h¹n l¹i võa lµ s¶n phÈm h×nh thøc nªn cµng lµm cho b¶o hiÓm nh©n thä cµng trë nªn ®Æc biÖt, do ®ã viÖc t¹o lßng tin n¬i kh¸ch hµng ®ãng vai trß tèi quan träng trong kinh doanh b¶o hiÓm nh©n thä. Kinh nghiÖm triÓn khai b¶o hiÓm nh©n thä t¹i thÞ trêng ViÖt Nam ®· cho thÊy uy tÝn doanh nghiÖp lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh viÖc tham gia b¶o hiÓm nh©n thä cña kh¸ch hµng Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Thø n¨m: S¶n phÈm b¶o hiÓm nh©n thä lµ s¶n phÈm b¸n lÎ lµ chñ yÕu, ®¹i ®a sè kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n quyÕt ®Þnh mua BHNT cña hä rÊt Ýt chÞu t¸c ®éng, chi phèi bëi yÕu tè quyÒn lùc hay c¸c yÕu tè kh¸c, do vËy viÖc kh¸ch hµng tham gia t¹i doanh nghiÖp nµo phô thuéc rÊt lín vµo kh¶ n¨ng chinh phôc nh©n t©m c«ng chóng cña doanh nghiÖp ®ã. Do nh÷ng ®Æc ®iÓm ®ã mµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i cÇn x©y dùng h×nh ¶nh doanh nghiÖp vµ qu¶ng c¸o trong kinh doanh b¶o hiÓm nh©n thä cã nh÷ng nÐt kh¸c biÖt so víi c¸c lÜnh vùc kh¸c 3. Vai trß cña b¶o hiÓm nh©n thä BHNT cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi mçi c¸ nh©n, mçi gia ®×nh, ®èi víi tõng doanh nghiÖp vµ toµn x· héi. §èi víi tõng c¸ nh©n, gia ®×nh: XÐt trªn khÝa c¹nh tinh thÇn, tham gia BHNT thÓ hiÖn sù quan t©m, lo l¾ng cña ngêi chñ gia ®×nh ®èi víi nh÷ng ngêi phô thuéc, cña cha mÑ ®èi víi con c¸i lµm cho t×nh c¶m gia ®×nh thªm keo s¬n, th¾m thiÕt vµ h¹nh phóc. §ång thêi, BHNT cßn gãp phÇn ®¶m b¶o æn ®Þnh cuéc sèng cho c¸c c¸ nh©n vµ gia ®×nh b»ng sù hç trî vÒ tµi chÝnh khi kh«ng may hä gÆp ph¶i rñi ro. Tõ ®ã, BHNT lµ chç dùa tinh thÇn cho mäi ngêi d©n gióp hä yªn t©m lao ®éng s¶n xuÊt. MÆt kh¸c, BHNT cßn gãp phÇn rÊt lín ®Ó tõng gia ®×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh th«ng qua tiÕt kiÖm, t¹o quü gi¸o dôc giµnh cho con c¸i, cã tiÒn chi dïng khi vÒ hu...Tõ c¬ chÕ thu phÝ, c¸c doanh nghiÖp BHNT buéc hä ph¶i thùc hiÖn tiÕt kiÖm thêng xuyªn vµ cã kÕ ho¹ch nhê kho¶n phÝ b¶o hiÓm hä ph¶i ®ãng ®Þnh kú. §èi víi c¸c c¬ quan, doanh nghiÖp: Lîi Ých ®Çu tiªn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lµ ë chç nã lµm æn ®Þnh t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ vÊn ®Ò tµi chÝnh. NÕu v× mét lý do nµo ®ã ngêi chñ chèt trong c¸c cã quan, doanh nghiÖp bÞ chÕt hay th¬ng tËt vÜnh viÔn th× hä sÏ nhËn ®îc mét sè tiÒn ®Ó lo chi phÝ cho ngêi bÞ thiÖt m¹ng vµ mét kho¶n ®Ó cã thÓ tuyÓn dông ngêi kh¸c thay thÕ tiÕp tôc c«ng viÖc Hai lµ khi ngêi chñ sö dông lao ®éng tham gia BHNT cho ngêi lao ®éng cña m×nh th× kh«ng nh÷ng quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng t¨ng lªn mµ cßn thÓ hiÖn ®îc sù quan t©m, lo l¾ng cña hä ®èi víi ngêi lµm c«ng. Tõ ®ã lµm gi¶m bít kho¶ng c¸ch, xoa dÞu m©u thuÉn gi÷a chñ vµ thî, kÝch thÝch ngêi lao ®éng g¾n bã h¬n víi doanh nghiÖp vµ lµm viÖc hiÖu qu¶ h¬n, mang vÒ cho doanh nghiÖp nhiÒu lîi h¬n. §èi víi x· héi: Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Mét trong nh÷ng vai trß cña BHNT ®èi víi x· héi chÝnh lµ n©ng cao phóc lîi céng ®ång. Khi tham gia BHNT tøc lµ ngêi d©n ®· tu©n theo quy luËt sè ®«ng - rñi ro cña hä sÏ ®îc san sÎ cho nhiÒu ngêi. MÆt kh¸c, cuéc sèng cña ngêi d©n khi vÒ giµ gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, víi sù ra ®êi cña BHNT ®Æc biÖt lµ s¶n phÈm “niªn kim nh©n thä” sÏ gi¶m bít mét phÇn nçi lo ©u vÒ tµi chÝnh cña hä, bít ®i g¸nh nÆng tr¸ch nhiÖm cña con c¸i vµ x· héi. Kh«ng thÓ kh«ng ®Ò cËp tíi vai trß tËp trung mäi nguån vèn nhµn rçi tõ trong d©n chóng cña BHNT. Mçi c¸ nh©n mua BHNT lµ mét c¸ch tù b¶o vÖ m×nh, ®ång thêi cßn t¹o ra mét quü tiÕt kiÖm cho m×nh. §èi víi doanh nghiÖp BHNT th× mçi mét quü tiÕt kiÖm gãp l¹i thµnh quü b¶o hiÓm tËp trung - mét quü ®Çu t dµi h¹n, ®Çu t vµo nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ. Còng tõ ®ã mµ lµm t¨ng nhu cÇu tuyÓn dông lao ®éng cña c¸c ngµnh, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu lao ®éng, tr¸nh hiÖn tîng l·ng phÝ nguån nh©n lùc. Ngoµi ra, b¶n th©n sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp BHNT còng ®· gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho rÊt nhiÒu ngêi, chÝnh lµ m¹ng líi ®¹i lý réng kh¾p vµ ngµy cµng gia t¨ng kh«ng ngõng cña c¸c doanh nghiÖp nµy. 4. C¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm nh©n thä: HiÖn nay ë trªn thÕ giíi vµ ViÖt Nam ®Òu tån t¹i 3 lo¹i h×nh b¶o hiÓm nh sau: + B¶o hiÓm trong trêng hîp chÕt. + B¶o hiÓm trong trêng hîp sèng. + BHNT hçn hîp. §Êy lµ ba lo¹i h×nh b¶o hiÓm c¬ b¶n tån t¹i trªn thÞ trêng b¶o hiÓm hiÖn nay. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh tham gia b¶o hiÓm th× ngêi mua b¶o hiÓm cßn ¸p dông c¸c ®iÒu kho¶n bæ sung nh: B¶o hiÓm tai n¹n, b¶o hiÓm søc khoÎ, b¶o hiÓm kh«ng nép phÝ khi th¬ng tËt toµn bé vÜnh viÔn do tai n¹ ... a. B¶o hiÓm trong trêng hîp chÕt: §©y lµ lo¹i h×nh phæ biÕn nhÊt trong BHNT vµ ®îc chia thµnh hai nhãm: B¶o hiÓm tö kú vµ B¶o hiÓm nh©n thä trän ®êi. - B¶o hiÓm tö kú. Lo¹i h×nh b¶o hiÓm nµy cßn ®îc gäi lµ b¶o hiÓm sinh m¹ng cã thêi h¹n: Nã tiÕn hµnh b¶o hiÓm cho c¸i chÕt cã thÓ x¶y ra bÊt cø lóc nµo nh: Tai n¹n, bÖnh tËt .v.v...miÔn lµ thêi ®iÓm x¶y ra tai n¹n trong thêi gian hîp ®ång b¶o hiÓm vÉn cßn hiÖu lùc.NÕu tai n¹n x¶y ra vµo lóc hîp ®ång cßn hiÖu lùc th× nhµ kinh doanh b¶o hiÓm ph¶i tr¶ cho ngêi tham gia b¶o hiÓm mét kho¶n tiÒn ®óng b»ng sè tiÒn båi thêng nh trong hîp ®ång ®· cam kÕt. NÕu tai n¹n x¶y ra vµo thêi ®iÓm hîp ®ång ®· hÕt hiÖu lùc th× nhµ kinh doanh b¶o hiÓ -B¶o hiÓn nh©n thä trän ®êi: Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp BHNT trän ®êi, hay cßn gäi lµ b¶o hiÓm trêng sinh. H×nh thøc b¶o hiÓm cña lo¹i h×nh nµy lµ: Cam kÕt tr¶ mét kho¶n tiÒn båi thêng ®óng nh trong hîp ®ång quy ®Þnh khi ngêi tham gia b¶o hiÓm sèng ®Õn hÕt cuéc ®êi cña m×nh. V× thêi ®iÓm chÕt cña ngêi tham gia b¶o hiÓm lµ kh«ng x¸c ®Þnh nªn thêi h¹n hîp ®ång lµ kh«ng x¸c ®Þnh Lo¹i h×nh b¶o hiÓm nµy cã mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n sau: + Thêi h¹n b¶o hiÓm kh«ng x¸c ®Þnh. + STBH tr¶ mét lÇn khi ngêi ®îc b¶o hiÓm chÕt bÊt cø lóc nµo. + PhÝ b¶o hiÓm cña lo¹i nµy lín h¬n cña B¶o hiÓm tö kú. + PhÝ ®ãng ®Þnh kú vµ kh«ng thay ®æi trong suèt qu¸ tr×nh b¶o hiÓm. BHNT trän ®êi ®îc triÓn khai nh»m tho¶ m·n nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau: + §¶m b¶o cuéc sèng cña gia ®×nh vµ ngêi th©n sau c¸i chÕt cña ngêi ®îc b¶o hiÓm. + Gi÷ g×n tµi s¶n cho thÕ hÖ sau. + Mua s¾m tµi s¶n cho gia ®×nh vµ ngêi th©n theo kÕ ho¹ch ®· ®Þnh tríc. + TiÕt kiÖm. b. B¶o hiÓm trong trêng hîp sèng: B¶o hiÓm trong trêng hîp sèng hay cßn gäi lµ b¶o hiÓm sinh kú, lµ lo¹i h×nh b¶o hiÓm mµ thùc chÊt lµ ngêi b¶o hiÓm cam kÕt chi tr¶ nh÷ng kho¶n tiÒn ®Òu ®Æn trong mét kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh hoÆc trong suèt cuéc ®êi ngêi tham gia b¶o hiÓm. NÕu ngêi ®îc b¶o hiÓm chÕt tríc ngµy ®Õn h¹n thanh to¸n thÝ sÏ kh«ng ®îc chi tr¶ bÊt cø mét kho¶n tiÒn nµo. B¶o hiÓm sinh kú cã mét sè ®Æc ®iÓm chÝnh sau: + Thêi h¹n b¶o hiÓm cã thÓ x¸c ®Þnh (gäi lµ niªn kim nh©n thä t¹m thêi), cã thÓ kh«ng x¸c ®Þnh (gäi lµ niªn kim nh©n thä trän ®êi). + PhÝ b¶o hiÓm ®ãng mét lÇn. + STBH ®îc chi tr¶ nhiÒu lÇn nªn cßn gäi lµ trî cÊp ®Þnh kú Lo¹i b¶o hiÓm nµy nh»m tho¶ m·n nh÷ng môc ®Ých sau: + §¶m b¶o cuéc sèng khi vÒ giµ hoÆc vÒ hu. + §¶m b¶o thu nhËp cè ®Þnh sau khi hÕt tuæi lao ®éng. + Gi¶m nhÑ g¸nh nÆng phô thuéc vµo con c¸i vµ phóc lîi x· héi khi tuæi giµ. c. B¶o hiÓm nh©n thä hçn hîp: §©y lµ lo¹i h×nh b¶o hiÓm ®îc kÕt hîp gi÷a hai lo¹i h×nh b¶o hiÓm trªn( B¶o hiÓm trong trêng hîp chÕt vµ b¶o hiÓm trong trêng hîp sèng). V× tÝnh u Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ®iÓm cña nã lµ tiÕt kiÖm vµ rñi ro nªn nã ®îc ¸p dông réng r·i trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi BHNT hçn hîp cã mét sè ®Æc ®iÓm chÝnh sau: + Thêi h¹n b¶o hiÓm lu«n x¸c ®Þnh. + STBH ®îc tr¶ mét lÇn khi cã c¸c SKBH x¶y ra (ngêi b¶o hiÓm chÕt hoÆc khi hÕt h¹n hîp ®ång mµ ngêi ®îc b¶o hiÓm cßn sèng). + PhÝ b¶o hiÓm thêng ®ãng ®Þnh kú vµ kh«ng thay ®æi trong suèt thêi h¹n b¶o hiÓm. + Cã thÓ ®îc chia l·i hoÆc cã thÓ ®îc hoµn phÝ khi kh«ng cã ®iÒu kiÖn tiÕp tôc tham gia. + Kh¸ch ®«ng vµ cã thÓ ë mäi løa tuæi Lo¹i h×nh b¶o hiÓm nµy ®îc triÓn khai nh»m nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau : + §¶m b¶o cuéc sèng cho gia ®×nh vµ ngêi th©n + Thùc hiÖn tiÕt kiÖm tõ ng©n s¸ch gia ®×nh ®Ó t¹o lËp quü gia ®×nh cho con c¸i, mua s¾m tµi s¶n. + Dïng lµm vËt thÕ chÊp vay vèn hoÆc khëi nghiÖp kinh doanh. Khi triÓn khai BHNT hçn hîp, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm cã thÓ ®a d¹ng ho¸ lo¹i s¶n phÈm nµy b»ng c¸c hîp ®ång cã thêi h¹n kh¸c nhau, hîp ®ång phi lîi nhuËn, cã lîi nhuËn vµ c¸c lo¹i hîp ®ång kh¸c tuú theo t×nh h×nh thùc tÕ. 5. C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña b¶o hiÓm nh©n thä: HiÖn nay b¶o hiÓm nh©n thä ho¹t ®éng trªn 4 lÜnh vùc ®ã lµ: -Kinh doanh b¶o hiÓm nh©n thä: §©y lµ nghiÖp vô chñ yÕu cña mét c«ng ty b¶o hiÓm. Nguyªn t¾c kinh doanh lµ “ LÊy sè nhiÒu bï sè Ýt”. Lîi nhuËn thu ®îc cña c«ng ty lµ nhê vµo sù chªnh lÖch vÒ doanh thu phÝ b¶o hiÓm vµ chi phÝ båi thêng cho kh¸ch hµng. Doanh thu sÏ thu ®îc tõ phÝ b¶o hiÓm do nhiÒu ngêi tham gia b¶o hiÓm ®ãng gãp -T¸i b¶o hiÓm nh©n thä: Trªn thùc tÕ triÓn khai, t¸i b¶o hiÓm gi÷ vai trß quan träng trong viÖc chuyÓn giao rñi ro. Khi mét c«ng ty b¶o hiÓm gèc nhËn b¶o hiÓm cho mét dÞch vô cã gi¸ trÞ b¶o hiÓm lín, vît møc båi thêng( møc gi÷ l¹i cña m×nh), muèn ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n khi x¶y ra rñi ro, tæn thÊt cho dÞch vô nµy còng nh ®Ó b¶o toµn vèn vµ sù tån t¹i cña c«ng ty, c«ng ty b¶o hiÓm nµy cÇn kÝ mét hîp ®ång t¸i b¶o hiÓm ®Ó chuyÓn giao rñi ro tõ c«ng ty m×nh sang mét c«ng ty b¶o hiÓm / t¸i b¶o hiÓm kh¸c cã n¨ng lùc tµi chÝnh( kh¶ n¨ng thanh to¸n) lín h¬n. Trªn thÞ trêng b¶o hiÓm ViÖt Nam, t¸i b¶o hiÓm lµ kh«ng cßn xa l¹ ®èi víi nghiÖp vô b¶o hiÓm nh©n thä. - §Çu t tµi chÝnh: Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NghiÖp vô ®Çu t tµi chÝnh cña b¶o hiÓm ®· ph¸t triÓn tõ l©u trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn ë ViÖt Nam th× nghiÖp vô nµy cha ®îc c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ¸p dông réng r·i. §©y lµ nghiÖp vô ho¹t ®éng gièng nh nghiÖp vô cña mét ng©n hµng. C«ng ty b¶o hiÓm sÏ ®Çu t hoÆc cho mét c¸ nh©n, mét tæ chøc nµo ®ã vay. Lîi nhuËn mµ c«ng ty thu ®îc ®ã chÝnh lµ l·i suÊt. C¸c c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh lín thêng ph¸t triÓn vÒ nghiÖp vô nµy II . Lý luËn vÒ bé m¸y qu¶n lý vµ n¨ng lùc ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý 1. Bé m¸y qu¶n lý a. Kh¸i niÖm vÒ bé m¸y qu¶n lý: Bé m¸y qu¶n lý lµ mét c¬ quan chøc n¨ng trong mét tæ chøc nã bao gåm hÖ thèng c¸c phßng ban chøc n¨ng cã nhiÖm vô c¬ b¶n gióp gi¸m ®èc qu¶n lý, ®iÒu hµnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt Tæ chøc lµ sù liªn kÕt nh÷ng phÇn tö, nh÷ng qu¸ tr×nh , nh÷ng ho¹t ®éng trong hÖ thèng nh»n thùc hiÖn môc ®Ých ®Ò ra cña hÖ thèng dùa trªn c¸c c¬ së c¸c nguyªn t¾c vµ c¸c quy t¾c cña qu¶n trÞ quy ®Þnh HÖ thèng lµ tËp hîp c¸c phÇn tö vµ nh÷ng mèi quan hÖ gi÷a c¸c phÇn tö nh»m t¹o ra mét ®Æc trng®ã lµ tÝnh tråi cña phÇn tö mµ tÝnh chÊt nµy kh«ng thÓ cã ®î tõ nh÷ng phÇn tö ®¬n lÎ Qu¶n lý lµ sù t¸c ®éng cã môc ®Ých cña chñ thÓ qu¶n lý ®Õn hÖ thèng nh»m tæ chøc vµ phèi hîp ho¹t ®éng cña hä nh»m ®¹t môc tiªu ®Ò ra cña tæ chøc víi hiÖu qu¶ cao nhÊ §iÒu hµnh lµ mét trong c¸c chøc n¨ng qu¶n lý nh»m t¸c ®éng lªn hµnh vi cña hÖ thèng híng hÖ thèng vµo thùc hiÖn môc ®Ých vµ môc tiªu qu¶n lý theo ®íng lèi, chiÕn lîc ®· ®Þnh. §iÒu hµnh lµ chøc n¨ng chñ yÕu cña ho¹t ®éng qu¶n lý b. Yªu cÇu cña bé m¸y qu¶n lý: MÆc dï cã rÊt nhiÒu h×nh thøc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®Ó ®¸p øng víi tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña mét tæ chøc song nh×n chung ®Ó ®¶m b¶o dîc tÝnh hiÖu qu¶ cao nhÊt th× bé m¸y qu¶n lý cÇn ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu sau ®©y: Mét lµ: Ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn ®Çy ®ñ, toµn diÖn nh÷ng chøc n¨ng qu¶n lý nh»m thùc hiÖn môc tiªu chung ®· ®Ò ra: hoµn thµnh toµn diÖn kÕ hoach víi chi phÝ Ýt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ nhiÒu nhÊt Hai lµ: Ph¶i ®¶m b¶o nghiªm tóc vµ tuyÖt ®èi chÕ ®é mét thñ trëng chÕ ®é tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n trªn c¬ së ®¶m b¶o vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña tËp thÓ lao ®éng trong doanh nghiÖp Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ba lµ: Ph¶i t¹o ®îc ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy tèi ®a tÝnh tù chñ vµ s¸ng t¹o cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn th«ng qua viÖc giao quyÒn vµ ph©n quyÒn Bèn lµ: Ph¶i phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt, thÝch øng víi ®Æc ®iÓm kinh tÕ vµ kÜ thuËt cña doanh nghiÖp. Trong doanh nghiÖp cã quy m« lín, c«ng t¸c cña c¸c phßng chøc n¨ng ®îc chuyªn m«n ho¸ s©u h¬n do ®ã cÇn thiÕt vµ cã thiÓ tæ chøc nhiÒu phßng chøc n¨ng h¬n c¸c doanh nghiÖp cã quy m« võa vµ nhá. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kÜ thuËt nh lo¹i h×nh s¶n xuÊt, tÝnh chÊt s¶n phÈm, tÝnh chÊt c«ng nghÖ, vÞ trÝ doanh nghiÖp trong ph©n c«ng lao ®éng x· héi ®Òu ®îc xem lµ nh÷ng c¨n cø ®Ó x©y dùng bé m¸y quan lý cña doanh nghiÖp N¨m lµ: Bé m¸y qu¶n lý ph¶i ®îc tinh gi¶m mét c¸ch cã hiÖu qu¶; nghÜa lµ khi tinh gi¶m bé vÉn ®¶m b¶o ®îc tÝnh v÷ng tr¾c trong viÖc liªn kÕt c¸c phÇn tö, sù ho¹t ®éng v÷ng tr¾c cña tæ chøc... mµ kh«ng ¶nh hëng xÊu ®Õn vai trß còng nh n¨ng lùc ho¹t ®éng cña bé m¸y c. Vai trß vµ chøc n¨ng cña bé m¸y qu¶n lý: Vai trß: Bé m¸y qu¶n lý cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp nã quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chung cña toµn doanh nghiÖp. Víi mét bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, cã tr×nh ®é cã ph¬ng ph¸p qu¶n lý phï hîp sÏ gióp cho doanh nghiÖp cã híng ®i ®óng, cã sù tæ chøc kinh doanh hîp lý, còng nh cã sù chØ ®¹o , kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh nhanh chãng vµ chÝnh x¸c trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nhê ®ã mµ doanh nghiÖp ph¸t huy ®îc nh÷ng ®iÓm m¹nh, kh¾c phôc ®îc nh÷ng ®iÓm yÕu cña m×nh thÝch øng nhanh chãng víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng ®Çy biÕn ®éng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n. Chøc n¨ng: Bé m¸y qu¶n lý lµ c¬ quan ®Çu n·o cña mét doanh nghiÖp. Nh vËy bé m¸y qu¶n lý ph¶i thùc hiÖn chøc n¨ng nh mét ®Çu tÇu ®Ó kÐo ®Èy con tÇu ®i ®óng híng an toµn vÒ bÕn. NÕu c¨n cø vµo chøc n¨ng vµo néi dung qu¶n lý th× bé m¸y qu¶n lý cã5 chøc n¨ng chÝnh: Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty cã chøc n¨ng lËp kÕ ho¹ch: §©y lµ chøc n¨ng ®Çu tiªn nã ®Ò ra ph¬ng híng vµ môc tiªu ho¹t ®éng chung cho toµn doanh nghiÖp. KÕ ho¹ch cã thÓ lµ kÕ ho¹ch dµi h¹n còng cã thÓ lµ kÕ ho¹ch ng¾n h¹n. Theo kÕ ho¹ch ®ã th× tõng thµnh viªn trong doanh nghiÖp sÏ nhËn thøc ®îc nhiÖm vô cô thÓ cña m×nh nh thÕ nµo. Hä sÏ biÕt m×nh cÈn ph¶i lµm g× ®Ó hoµnh thµnh nhiÖm vô mµ c«ng ty giao phã. §©y lµ kh©u cùc k× quan träng trong ho¹t ®éng qu¶n lý, nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña c«ng ty vµ ¶nh hëng s©u s¾c ®Õn sù ph¸t triÓn trong t¬ng lai cña c«ng ty. Do vËy c¸c c¸n bé qu¶n lý ph¶i x©y dùng ®îc c¸c kÕ Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ho¹ch sao cho kh«ng cã sù m©u thuÉn víi nhau còng nh ph¶i cã sù ®iÒu chØnh c¸c kÕ ho¹ch sao cho phï hîp víi sù biÕn ®éng cña hÖ thèng m«i trêng Chøc n¨ng tæ chøc: ViÖc thiÕt lËp mét bé m¸y qu¶n lý qu¶n lý cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo yªu cÇu ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, môc tiªu ®· ®Æt ra cña doanh nghiÖp, nguån lùc cña doanh nghiÖp, c¸c yÕu tè kh¸ch quan t¸c ®éng ®Õn t¸c ®éng ®Õn doanh nghiÖp. Dùa trªn c¬ së ®ã, doanh nghiÖp sÏ x¸c lËp mét c¬ cÊu s¶n xuÊt phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô ®îc giao. Trong ®ã mçi bé phËn, tõng c¸ nh©n ®Òu cã quyÒn h¹n , tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô nhÊt ®Þnh, cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu chung mµ doanh nghiÖp ®Ò ra. Chøc n¨ng ®iÒu hµnh: Mäi kÕ ho¹ch khi ®· ®îc lËp ra vµ tæ chøc xong th× ph¶i ®iÒu hµnh c«ng viÖc ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®ã. §Ó ®iÒu hµnh cã hiÖu qu¶ th× cÇn ph¶i cã sù chØ ®¹o thèng nhÊt, chÆt chÏ trong qu¶n lý, cã nh vËy c¸c bé phËn trong bé m¸y qu¶n lý, còng nh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh míi ®îc tiÕn hµnh tèt nhiÖm vô cña m×nh Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn ®iÒu chØnh: Thùc hiÖn chøc n¨ng nµy c¸c nhµ qu¶n lý sÏ s÷a ch÷a nh÷ng sai lÇm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, thay ®æi c«ng viÖc cho phï hîp, ph¸t huy c¸c ®iÓm m¹nh cña doanh nghiÖp d. C¸c h×nh thøc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý HiÖn t¹i cã rÊt nhiÒu h×nh thøc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. Tuy nhiªn tuú tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp mµ chän nh÷ng m« h×nh sao cho hiÖu qu¶ nhÊt. Mét sè h×nh thøc tæ chøc bé m¸y ®ã lµ: -KiÓu c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý theo trùc tuyÕn: Nguyªn t¾c cña kiÓu tæ chøc nµy lµ mäi c«ng viÖc quyÒn hµnh ®Òu ®îc giao cho tõng ®¬n vÞ vµ quan hÖ quyÒn hµnh ®Òu ®îc ph©n ®Þnh râ rµng víi mét cÊp trªn trùc tiÕp L·nh ®¹o tæ chøc M« h×nh qu¶n lý trùc tuyÕn Ngêi Thùc hiÖn 1 Ngêi Thùc HiÖn 2 Ngêi Thùc HiÖn 3 Ngêi Thùc HiÖn 4 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp -KiÓu c¬ cÊu qu¶n lý chøc n¨ng: M« h×nh nµy phï hîp víi xÝ nghiÖp nhá ho¹c c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp. Nhng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã quy m« lín, qu¶n lý phøc t¹p th× kh«ng nªn ¸p dông ¦u ®iÓm: + HiÖu qu¶ t¸c nghiÖp cao + Ph¸t huy ®îc nh÷ng thÕ m¹nh cña chuyªn m«n ho¸ ngµnh nghÒ +§¬n gi¶n ho¸ viÖc ®µo t¹o + Chó träng h¬n ®Õn tiªu chuÈn nghÒ nghiÖp vµ t c¸ch nh©n viªn + T¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc kiÓm tra chÆt chÏ cña cÊp cao h¬n Nhîc ®iÓm: + Thêng dÉn ®Õn c¸c m©u thuÉn gi÷a c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng khi ®Ò ra chØ tiªu chiÕn lîc, + ThiÕu sù phèi hîp gi÷a c¸c phßng ban chøc n¨ng + Chuyªn m«n ho¸ qu¸ møc vµ t¹o ra c¸ch nh×n qu¸ hÑp ë c¸c c¸n bé qu¶n lý + H¹n chÕ viÖc ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý chung +§æ tr¸ch nhiÖm vÒ vÊn ®Ò thùc hiÖn môc tiªu chung cña tæ chøc cho cÊp l·nh ®¹o cao nhÊt. M« h×nh tæ chøc bé phËn theo chøc n¨ng t¬ng ®èi dÔ hiÓu vµ ®îc hÇu hÕt c¸c tæ chøc sö dông trong mét giai ®o¹n ph¸t triÓn nµo ®ã, khi tæ chøc cã quy m« võa vµ nhá ho¹t ®éng trong mét lÜnh vùc ®¬n s¶n phÈm, ®¬n thÞ trêng Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Gi¸m ®èc Trî lý gi¸m ®èc p.gi¸m ®èc maketing N.cøu thÞ tr êng Trëng phßng nh©n sù P.gi¸m ®èc Kü thu©t P.gi¸m ®èc S¶n xuÊt Qu¶n lý Nh©n s LËp k/h S¶n xuÊt P.gi¸m ®èc Tµi chÝnh LËp k/h Tµi chÝnh Ng©n quü ThiÕt kÕ Dông cô Qu¶n c¸o Kü thuËt ®iÖn Ph©n xëng 1 KÕ to¸n chung Qu¶n lý B¸n hµng Kü thuËt c¬ khÝ Ph©n xëng 2 KÕ to¸n chi phÝ LËp k/h maketing KiÓm tra Ph©n xëng Thèng kª -KiÓu qu¶n lýB¸n trùchµng tuyÕn chøc n¨ng: chÊt lîng 3 vµ xö lý sl ¦u ®iÓm: + Ph¸t huy ®îc n¨ng lùc bé chøc phËnn¨ng chøc n¨ng, ®ång thêi M«chuyªn h×nh tæm«n chøcho¸ bé cña phËnc¸c theo vÉn ®¶m b¶o ®îc quyÒn chØ huy cña hÖ thèng trùc tuyÕn + T¹o ®îc ®iÒu kiÖn cho c¸c chuyªn gia ®ãng gãp vµo ho¹t ®éng qu¶n lý cña doanh nghiÖp + Gi¶i quyÕt cho c¸c cÊp qu¶n lý ®iÒu hµnh khái c«ng t¸c ph©n tÝch chi tiÕt tõng khÝa c¹nh. + T¹o ®iÒu kiÖn ®µo t¹o cho chuyªn gia Nhîc ®iÓm: + RÔ g©y hçn ®én nh m« h×nh chøc n¨ng nÕu nh kh«ng cã sù ph©n ®Þnh râ rµng vÒ quyÒn h¹n + H¹n chÕ n¨ng lùc sö dông nghiÖp vô cña c¸c chuyªn viªn + RÔ t¹o ra xu híng tËp trung ho¸ ®èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ cao cÊp Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp +Cã thÓ x¶y ra m©u thuÉn gi÷a l·nh ®¹o c¸c tuyÕn víi nhau, do kh«ng thèng nhÊt quyÒn h¹n vµ quan ®iÓm L·nh ®¹o tæ chøc Phßng chøc n¨ng 1 Phßng chøc n¨ng 2 Phßng chøc n¨ng 3 Phßng chøc n¨ng 4 L·nh L·nh ®¹o M« h×nh®¹o c¬ cÊu trùc tuyÕn- chøc n¨ng tuyÕn B - M« h×nh tæ chøc bétuyÕn phËnAthªo qu¸ tr×nh M« h×nh ma trËn lµ sù kÕt hîp cña hai hay nhiÒu m« h×nh tæ chøc bé phËn kh¸c nhau. VÝ dô, m« h×nh theo chøc n¨ng kÕt hîp víi m« h×nh theo s¶n phÈm ¦u ®iÓm: +§Þnh híng c¸c ho¹t ®éng theo kÕt qu¶ cuèi cïng Tæng gi¸m +TËp trung nguån lùc vµo kh©u xung yÕu ®èc + kÕt hîp ®îc n¨ng lùc cña nhiÒu c¸n bé qu¶n lý vµ chuyªn gia, t¹o ®iÒu kiÖn ®¸p øng nhanh chong víi nh÷ng thay ®æi cña m«i trêng. P.TG§ P.TG§ P.TG§ P.TG§ Nhîc ®iÓm: maketing Kü thuËt Tµi chÝnh S¶n xuÊt + HiÖn tîng song trïng l·nh ®¹o dÉn ®Õn sù kh«ng thèng nhÊt mÖnh lÖnh + C¬ cÊu phøc t¹p vµ kh«ng bÒn v÷ng p Trëng p Trëng.p Trëng.p + Cã thÓ g©y Tr tènëng kÐm ThiÕt kÕ Kü thuËt ®iÖn ThuûnhiÒu lùc tæ chøc C¸ch tæ chøc theo ma trËn mang l¹i nhiÒu triÓn väng lín cho trong ®iÒu kiÖn m«i trêng thay ®æi nhanh víi nhiÒu yÕu tè bÊt ®Þnh. §iÓm mÊu C.nhiÖm chèt lµm cho c¬ cÊu ma trËn ph¸t huy ®îc t¸c dông lµ sù râ rµng cña mèi quan ®Ò ¸n A hÖ quyÒn h¹n gi÷a c¸c c¸n bé qu¶n lý vµ c¬ chÕ phèi hîp §©y lµ s¬ ®å tæ chøc theo ma trËn trong kÜ thuËt C.nhiÖm ®Ò ¸n B C.nhiÖm ®Ò ¸n C Tæ chøc theo ma trËn trong kÜ thuËt Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 2. N¨ng lùc ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý a. Kh¸i niÖm vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý N¨ng lùc ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý lµ kh¶ n¨ng ®îc thÓ hiÖn trong qu¸ tr×nh bé m¸y qu¶n lý thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh ®Ó ®¹t môc tiªu chung cña tæ chøc b. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn n¨ng lùc ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý * C¬ cÊu tæ chøc C¬ cÊu tæ chøc cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn n¨ng lùc ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. NÕu c«ng ty cã mét c¬ cÊu tæ chøc hîp lý, phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, phï hîp víi m«i trêng, phï hîp víi ®èi tîng kinh doanh...; §Æc biÖt nÕu cã mét kÕt cÊu hîp lý, x©y dùng ®îc mèi liªn kÕt gi÷a c¸c phÇn tö th× bé m¸y qu¶n lý sÏ ph¸t huy ®îc hiÖu lùc cña nã. Nhng nÕu c¬ cÊu kh«ng hîp lý, bé m¸y qu¶n lý cång kÒnh th× nã kh«ng thÓ ph¸t huy ®îc tÝnh s¸ng t¹o cña c¸c c¸n bé nh©n viªn vµ g©y ra sù l·ng phÝ tèn kÐm thËm chÝ dÉn ®Õn sù sôp ®æ cña c«ng ty * ThÓ chÕ Cã nhiÒu quan niÖm kh¸c nhau vÒ thÓ chÕ, nh quan ®iÓm cña Thorstein Veblen ®a ra n¨m 1914; cña Douglass C. North: ”ThÓ chÕ lµ nh÷ng luËt lÖ ®îc h×nh thµnh trong ®êi sèng x· héi, hay ®óng h¬n, ®ã lµ nh÷ng luËt lÖ do con ngêi t¹o ra ®Ó ®iÒu tiÕt vµ ®Þnh h×nh c¸c quan hÖ cña con ngêi ”; ” thÓ chÕ bao gåm nh÷ng rµng buéc phi chÝnh thøc (®iÒu thõa nhËn, cÊm ®o¸n theo phong tôc, tËp qu¸n vµ truyÒn thèng ®¹o lý) , nh÷ng quy t¾c( giíi h¹n) chÝnh thøc ( hiÕn ph¸p, luËt, quyÒn së h÷u)”. Trong tõ ®iÓn TiÕng ViÖt, do Hoµng Phª chñ biªn (1992), thÓ chÕ lµ nh÷ng ”quy ®Þnh, luËt lÖ cña mét chÕ ®é x· héi buéc mäi ngêi ph¶i tu©n theo( nãi mét c¸ch tæng qu¸t )”. Tuy cã nhiÒu quan niÖm kh¸c nhau, nhng nãi chung c¸c quan niÖm vÒ thÓ chÕ ®Òu bao hµm c¸c vÊn ®Ò quan träng nhÊt: LuËt ch¬i( chÝnh thøc vµ phi chÝnh thøc); c¬ chÕ thùc hiÖn vµ c¸c tæ chøc ( g¾n víi hµnh vi cña chóng), bao gåm c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi vµ c¸c tæ chøc gi¸o dôc. NÕu cã mét thÓ chÕ th«ng tho¸ng, phï hîp th× ®ã sÏ lµ mét ®iÒu kiÖn lý tëng ®Ó mét tæ chøc ph¸t huy søc m¹nh cña m×nh vµ do ®ã n¨ng lùc qu¶n lý cña bé m¸y tæ chøc sÏ ®îc n©ng lªn. Nhng nÕu mét thÓ chÕ bÊt hîp lý th× ®ã sÏ lµ mét sù c¶n trë v« cïng lín ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét tæ chøc. * C¸n bé qu¶n lý C¸n bé qu¶n lý cã mét vai trß cùc k× quan träng ®èi víi n¨ng lùc ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý. C¸n bé qu¶n lý ë ®©y ®îc x¸c ®Þnh lµ ngêi cã tr¸ch nhiÖm t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt gióp cho nh©n viªn x©y dùng thùc hiÖn vµ kiÓm tra theo dâi c¸c nhiÖm vô, c¸c ho¹t ®éng. Nh vËy, hä kh«ng chØ chÞu tr¸ch nhiÖm víi Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp c¸c ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ, víi vÊn ®Ò tµi chÝnh mµ cßn cã tr¸ch nhiÖm víi c¸c thµnh viªn cña tæ chøc. Hä ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc c¸c ho¹t ®éng c¸c nhiÖm vô cña ®¬n vÞ m×nh, ®ång bé víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña c¶ tæ chøc; cïng ®¬n vÞ x©y dùng tÇm nh×n vµ môc ®Ých ®ång thêi ®¶m b¶o r»ng c¸c môc ®Ých ®ã ®· ®îc theo ®uæi; c¸c ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ ph¶i ®îc thùc hiÖn tèt, ®îc ph¸t triÓn vµ lµm chóng thÝch øng c¸c ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh nhu cÇu, lÜnh vùc míi cña ho¹t ®éng; cã tr¸ch nhiÖm t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó cho nh©n viªn chñ ®éng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng vµ cè g¾ng lµm cho c¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn; lu«n t¨ng cêng vµ ph¸t triÓn vµ lµm thÝch nghi víi c¸c kü n¨ng qu¶n lý ®¸p øng víi t×nh h×nh míi. Mçi lo¹i h×nh tæ chøc ®Òu cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau vµ nã ®Æt ra nh÷ng ®ßi hái cã nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau ®èi víi c¸n bé qu¶n lý cña tæ chøc ®ã. Ho¹t ®éng trong mét m«i trêng réng vµ t¬ng ®èi phøc t¹p nªn vai trß cña ngêi qu¶n lý ë ®©y còng cã nh÷ng yªu cÇu kh¸c. Hä ®îc x¸c ®Þnh cã nh÷ng vai trß sau: - Vai trß cña ngêi khai ph¸: Lu«n quan t©m, xem xÐt nghiªn cøu ®èi víi c¸c xu híng vµ sù thay ®æi cña m«i trêng, cã nh÷ng kÕt luËn cÇn thiÕt vÒ ®¬n vÞ tæ chøc vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc m×nh trªn c¬ së cña sù thay ®æi cña m«i trêng nµy. - Vai trß cña ngêi th«ng ®¹t th«ng tin, giao tiÕp: Lu«n ®ßi hái cã sù hiÓu biÕt vÒ c¶ t×nh h×nh bªn trong vµ bªn ngoµi, thùc hiÖn vµ gi÷ c¸c cuéc trao ®æi lµ vÊn ®Ò quan träng ®Ó theo ®uæi môc tiªu ®Þnh híng chung - Vai trß cña ngêi huÊn luyÖn: Lu«n t¹o ®iÒu kiÖn, ñng hé cho phÐp nh©n viªn ®¸p øng ®îc víi yªu cÇu cña nhiÖm vô, t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n viªn më réng ho¹t ®éng vµ n©ng cao kÜ n¨ng nghiÖp vô cña hä -Vai trß lµm xóc t¸c cho sù thay ®æi: Lu«n khuyÕn khÝch víi nh÷ng ý tëng míi, x©y dùng ®Ò xuÊt ®Ó lµm cho thay ®æi vµ thùc hiÖn thay ®æi - Vai trß cña ngêi kiÕn t¹o nh÷ng c¬ héi häc tËp: Lu«n chó träng vµo viÖc thùc hiÖn môc tiªu x©y dùng mét tæ chøc häc tËp. - Vai trß cña ngêi ra quyÕt ®Þnh: Khi ®îc ph©n quyÒn th× hä ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c quyÕt ®Þnh cña hä còng nh nh÷ng hËu qu¶ cña chóng. Nh vËy, c¸n bé qu¶n lý cã mét ý nghÜa quan träng trong viÖc tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña tæ chøc, thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nh©n viªn vµ hä lµ nh©n tè quyÕt ®Õn qu¸ tr×nh ®¹t ®îc môc tiªu cña tæ chøc, ®¹t n¨ng suÊt, hiÖu qu¶ cña tæ chøc. Do vËy, c¸n bé qu¶n lý cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng lùc ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý trong c«ng ty * C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý trong c«ng ty Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Qu¶n lý lµ ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt toµn diÖn. §iÒu nµy thÓ hiÖn trong c«ng ty bé m¸y qu¶n lý sÏ tham gia qu¶n lý ë tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc. Do vËy hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng qu¶n lý ph¶i ®îc ®¸nh gi¸ qua rÊt nhiÒu chØ tiªu nh: - KÕt qu¶ vÒ doanh thu: Doanh thu lµ môc tiªu hµng ®Çu cña mäi doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh, bëi v× nã lµ nguån gèc cña lîi nhuËn do ®ã c«ng ty sÏ næ lùc ®Ó ®¹t ®îc doanh thu cao nhÊt trong kh¶ n¨ng cña m×nh. Khi doanh thu ®¹t chØ tiªu th× c«ng ty sÏ cã lîi nhuËn. Lîi nhuËn sÏ ®îc tÝch lòy ®Ó duy tr× sù ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. NÕu doanh thu thÊp th× cã thÓ dÉn ®Õn sù ph¸ s¶n cña c«ng ty. KÕt qu¶ vÒ doanh thu sÏ ph¶n ¸nh mét phÇn rÊt lín ®èi víi n¨ng lùc ho¹t ®éng cña bé m¸y trong c«ng ty - C«ng t¸c ®¸nh gi¸ rñi ro §èi víi ho¹t ®éng b¶o hiÓm nãi chung vµ b¶o hiÓm nh©n thä nãi riªng th× c«ng t¸c ®¸nh gi¸ rñi ro còng lµ mét ho¹t ®éng mang ý nghÜa quan träng. NÕu c«ng t¸c nµy lµm kh«ng tèt sÏ dÔ g©y nªn t×nh tr¹ng trôc lîi b¶o hiÓm cña ngêi tham gia b¶o hiÓm nh»m môc tiªu kiÕm lêi. Vµ nh vËy th× lîi Ých cña c«ng ty sÏ bÞ thiÖt h¹i. NÕu c«ng ty qu¶n lý tèt vÊn ®Ò nµy th× quÒn lîi cña hä sÏ ®îc ®¶m b¶o - T×nh h×nh gi¶i quyÕt quyÒn lîi trªn ®Þa bµn: §©y lµ ho¹t ®éng nh»m ®¸p øng quyÒn lîi cña kh¸ch hµng trªn ®Þa bµn khi mµ rñi ro x¶y ra ®óng nh trong hîp ®ång ®· cam kÕt. §ång thêi trong c«ng t¸c nµy c«ng ty còng sÏ thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m ®Þnh ®Ó tr¸nh nh÷ng trêng hîp trôc lîi b¶o hiÓm cña kh¸ch hµng - C«ng t¸c ph¸t triÓn ®¹i lý ViÖc cã ®¹t ®îc doanh thu cao hay kh«ng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¹i lý. C«ng t¸c ph¸t triÓn ®¹i lý mµ lµm tèt th× doanh thu b¶o hiÓm sÏ t¨ng. Mét c«ng ty b¶o hiÓm chØ thùc sù m¹nh khi cã mét m¹ng líi ®¹i lý réng r·i cã tr×nh ®é vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô tèt céng víi lßng h¨ng say, nhiÖt t×nh trong c«ng t¸c cña ®éi ngò nh©n viªn khai th¸c b¶o hiÓm Ngoµi c¸c chØ tiªu trªn ®Ó ®¸nh gi¸ n¨ng lùc ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý ngêi ta cßn c¨n cø vµo c¸c chØ tiªu nh: C«ng t¸c s¶n phÈm, c«ng t¸c qu¶n lý nguån tµi chÝnh, t×nh h×nh qu¶n lý nguån nh©n lùc, c«ng t¸c tin häc... - Chøc n¨ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¸c bé phËn chøc n¨ng trong c«ng ty: §©y lµ mét chØ tiªu rÊt quan träng. Nã thÓ hiÖn; trong mét c«ng ty mçi c¸n bé qu¶n lý cÇn ph¶i lµm nh÷ng g× vµ giíi h¹n vÒ quyÒn hµnh ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc ®ã lµ ë møc nµo. NÕu nhiÖm vô qu¸ cao vµ phøc t¹p mµ quyÒn hµnh trong tay ngêi c¸n bé l¹i thÊp th× ch¾c ch¾n c«ng viÖc sÏ khã mµ hoµn thµnh ®îc. Do vËy cÇn ph¶i cã mét quyÒn h¹n hîp lý cho mçi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cô thÓ Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - N¨ng lùc cña ngêi c¸n bé qu¶n lý: Cã thÓ nãi ®©y lµ mét yÕu tè cã ¶nh hëng trùc tiÕp vµ rÊt lín ®Õn n¨ng lùc ho¹t ®éng cña bé m¸y tæ chøc. N¨ng lùc ë ®©y bao gåm: N¨ng lùc l·nh ®¹o, n¨ng lùc chuyªn m«n, n¨ng lùc giao tiÕp, phÈm chÊt ®¹o ®øc- chÝnh trÞ...Mét bé m¸y qu¶n lý sÏ kh«ng bao giê vËn hµnh cã hiÖu qu¶ nÕu tån t¹i mét ®éi ngò c¸n bé kÐm n¨ng lùc Ch¬ng II Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý hiÖn t¹i trong c«ng ty B¶o HiÓm nh©n thä thanh ho¸ I. Vµi nÐt vÒ c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä Thanh Ho¸ 1. lÞch sö ph¸t triÓn cña c«ng ty Tæng c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam cã tiÒn th©n lµ C«ng Ty B¶o HiÓm ViÖt Nam gäi t¾t lµ B¶o ViÖt- Thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 179/CP ngµy 17/12/1964 cña tPhñ tíng chÝnh phñ, chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng ngµy15/01/1965. N¨m 1996 ®îc sù uû quyÒn cña thñ tíng chÝnh phñ, bé Tµi ChÝnh ®· ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp l¹i tæng c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam, ®îc Nhµ níc xÕp lo¹i “Doanh nghiÖp nhµ níc xÕp h¹ng ®Æc biÖt” vµ trë thµnh mét doanh nghiÖp b¶o hiÓm lín nhÊt ViÖt Nam. Víi 122 ®¬n vÞ thµnh viªn, cã m¹ng líi phñ kh¾p 61 tØnh, thµnh trong c¶ níc; ®· triÓn khai h¬n 90 s¶n phÈm b¶o hiÓm c¸c lo¹i. Tuy nhiªn, do ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi cha cho phÐp, nªn b¶o hiÓm nh©n thä ra ®êi t¬ng ®èi muén t¹i ViÖt Nam, n¨m 1996 B¶o ViÖt chÝnh thøc triÓn khai b¸n s¶n phÈm nh©n thä ®Çu tiªn. T¹i Thanh Ho¸ b¶o hiÓm nh©n thä còng ®îc triÓn khai ngay tõ ngµy ®Çu. Mét s¶n phÈm b¶o hiÓm míi, rÊt ®Æc biÖt vµ cßn xa l¹ víi ngêi d©n ViÖt Nam; Tuy nhiªn ®îc sù l·nh ®¹o , chØ ®¹o cña Tæng c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam, sù quan t©m, ñng hé,t¹o ®iÒu kiÖn cña c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o TØnh, c¸c ban ngµnh, c¸c huyÖn/ thÞ, x·/ phêng/ thÞ trÈntªn ®Þa bµn toµn tØnh; ®Æc biÖt lµ sù tin tëng cña kh¸ch hµng ®èi víi b¶o viÖt, nªn chØ trong mét thêi gian ng¾n ho¹t ®éng b¶o hiÓm nh©n thä cña B¶o ViÖt nh©n thä Thanh Ho¸ ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®¸ng khÝch. NÕu n¨m 1996 tøc n¨m ®Çu tiªn triÓn khai b¶o hiÓm nh©n thä) tæng doanh thu phÝ b¶o hiÓm nh©n thä t¹i Thanh Ho¸ míi chØ ®¹t gÇn 20 ®ång víi 57 hîp ®ång, th× ®Õn n¨m 1999 doanh thu gÇn 13 tû ®ång víi 7603 hîp ®ång §Ó t¬ng xøng víi tèc ®é ph¸t triÓn nhanh chãng cña B¶o hiÓm nh©n thä vµ ®¸p øng nhu cÇu mua b¶o hiÓm nh©n thä ngµy mét t¨ng cña nh©n d©n; MÆt kh¸c thùc Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp hiÖn chñ tr¬ng chuyªn m«n ho¸ trong ho¹t ®éng b¶o hiÓm nh©n thä cña B¶o viÖt. Tríc yªu cÇu ®ã, Bé Tµi chÝnh ®· ra quyÕt ®Þnh sè 46/2000Q§-BTC ngµy 27/3/2000 vÒ viÖc thµnh lËp 27 c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä trùc thuéc tæng c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam( B¶o ViÖt).Thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cña bé tµi chÝnh ngµy 14/4/2000 C«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä Thanh Ho¸( B¶o ViÖt nh©n thä Thanh Ho¸) chÝnh thøc khai tr¬ng trªn c¬ së t¸ch nghiÖp vô b¶o hiÓm nh©n thä tõ c«ng ty b¶o hiÓm Thanh Ho¸. N¨m 2000 trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Ho¸ còng lµ n¨m thÞ tr êng b¶o hiÓm nh©n thä xuÊt hiÖn sù c¹nh tranh bëi c¸c c«ng ty b¶o hiÓm 100% vèn n íc ngoµi cïng ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm nh©n thä. Tuy nhiªn, víi sù chØ ®¹o chu ®¸o ®Ó ®ãn nhËn vµ coi c¹nh tranh nh t¨ng thªm ®éng lùc ®Ó ph¸t triÓn, B¶o ViÖt nh©n thä Thanh Ho¸ ®· cã nh÷ng bíc tiÕn vît bËc: Doanh thu n¨m 1999( tríc khi thµnh lËp) ®¹t gÇn 13 tû ®ång, víi 7603 hîp ®ång, th× n¨m 2000 doanh thu ®¹t gÇn 23 tû ®ång, víi 18454 hîp ®ång; N¨m 2001 doanh thu ®¹t gÇn 41 tû ®ång, víi 31717 hîp ®ång; N¨m 2002 doanh thu ®¹t gÇn 63 tû ®ång, víi gÇn 43000 hîp ®ång cßn hiÖu lùc, chiÕm 95% thÞ phÇn b¶o hiÓm nh©n thä t¹i Thanh Ho¸. N¨m 2003 doanh thu ®¹t trªn 88,2 tû ®ång, víi 55000 hîp ®ång cßn hiÖu lùc Víi nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc trªn c«ng ty nhiÒu n¨m ®îc bé tµi chÝnh vµ tæng c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt nam tÆng cê vµ b»ng khen: N¨m 2001 ®îc tæng c«ng ty tÆng cê ®¬n vÞ kh¸ toµn ngµnh; n¨m 2002 ®îc bé tµi chÝnh tÆng b»ng khen vµ tæng c«ng ty tÆng cê ®¬n vÞ suÊt s¾c toµn ngµnh. Ho¹t ®éng kinh doanh hµng n¨m æn ®Þnh, tèc ®é t¨ng trëng cao, song n¬i lµm viÖc cho c¸n bé viªn chøc th× qu¸ chÆt tréi. Tríc t×nh h×nh bøc b¸ch vÒ n¬i lµm viÖc cña c«ng ty; N¨m 2001, l·nh ®¹o tæng c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam ra quyªt ®Þnh cho B¶o ViÖt nh©n thä Thanh Ho¸ ®îc phÐp kh¶o s¸t, thiªt kÕ ®Ó x©y dùng trô së c«ng ty vµ ngµy 25 th¸ng 2 n¨m 2002, c«ng tr×nh chÝnh thøc ®îc khëi c«ng x©y dùng. Sau mét n¨m x©y dùng víi sù gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn cña l·nh ®¹o tØnh, c¸c ban ngµnh, thµnh phè Thanh Ho¸vµ phêng §iÖn Biªn, trô së cña c«ng ty 5 tÇng khang trang, to¹ l¹c trªn ®Þa ®iÓm 666 ®êng Bµ TriÖu, Phêng §iÖn Biªn, thµnh phè Thanh Ho¸ ®· chÝnh thøc ®i vµo sö dông th¸ng 3/2003. Nhê ph¸t triÓn kinh doanh tèt, s¶n phÈm phï hîp víi thÞ hiÕu, ®¸p øng ®Çy ®ñ, kÞp thêi nhu cÇu cña mäi tÇng líp nh©n d©n, nªn thÞ trêng b¶o hiÓm ngµy cµng ®îc më réng; ®Æc biÖt lµ c¬ héi ®Ó thu hót lao ®éng vµo lµm viÖc. TÝnh ®Õn nay b¶o hiÓm nh©n thä Thanh Ho¸ ®· thu hót ®îc h¬n 700 lao ®éng cã viÖc lµm æn ®Þnh, thu nhËp cao; Lùc lîng lao ®éng nµy hµng n¨m ®· thùc hiÖn tèt nghÜa vô Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nép thuÕ thu nhËp cho ng©n s¸ch nhµ níc hµng tr¨m triÖu ®ång( N¨m 2002 thu nép gÇn 300 triÖu ®ång). §iÒu nµy còng nãi lªn ho¹t ®éng cña B¶o ViÖt nh©n thä Thanh Ho¸ trong nh÷ng n¨m qua cã tèc ®é ph¸t triÓn vît bËc, ®· t¹o ra c¸c lîi Ých kinh tÕ vµ ý nghÜa x· héi s©u s¾c trªn mét ®Þa ph¬ng mµ nÒn kinh tÕ x· héi cha ph¸t triÓn m¹nh so víi c¸c tØnh trong c¶ níc. Bªn c¹nh ho¹t ®éng kinh doanh, trong nh÷ng n¨m qua , hëng øng chñ tr¬ng cña Trung ¬ng vµ §Þa ph¬ng vÒ c«ng t¸c x· héi, tõ thiÖn. B¶o ViÖt nh©n thä Thanh Ho¸ ®· tÝch cùc tham gia víi c¸c ch¬ng tr×nh nh: Phông dìng Bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng t¹i huyÖn HËu Léc, ®ãng gãp c¸c quü chÊt ®éc mµu da cam, Quü häc sinh nghÌo vùot khã, Quü khuyÕn häc, trao phÇn thëng cho c¸c ch¸u häc sinh giái, ñng hé ®ång bµo b·o lôt MÆc dï, Trong thêi gian qua B¶o ViÖt nh©n thä Thanh Ho¸ ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh; chÊt lîng c¸c dÞch vô tríc vµ sau b¸n hµng ®ang ®îc ngêi d©n trong tØnh ®¸nh gi¸ cao. Song c«ng ty vÉn ý thøc r»ng, ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn vµ ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ trêng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t ®ßi hái ban l·nh ®¹o, c¸n bé, c«ng nh©n viªn, t vÊn viªn, thu ng©n viªn BHNT Thanh Ho¸ ph¶i kh«ng ngõng c¶i tiÕn, ®æi míi tõ suy nghÜ , c¸ch lµm, chÊt lîng c¸c dÞch vô cÇn cô thÓ h¬n n÷a vµ thùc hiÖn tèt ph¬ng tr©m cña B¶o ViÖt “phôc vô kh¸ch hµng tèt nhÊt ®Ó ph¸t triÓn”, híng tíi môc tiªu “B¶o ®¶m lîi Ých cña ngßi ViÖt”. Huy väng B¶o ViÖt nãi chung vµ B¶o ViÖt nh©n thä Thanh Ho¸ nãi riªng sÏ tiÕp tôc nhËn ®îc sù ñng hé, quan t©m gióp ®ì quý b¸u cña l·nh ®¹o tØnh, c¸c Së , ban ngµnh cÊp tØnh; l·nh ®¹o c¸c HuyÖn/ Thµnh phè/ ThÞ x·,c¸c x· / Phêng/ThÞ trÊn trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Ho¸ 2.Nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi sù ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: Lµ m«t ®¬n vÞ trùc thuéc cña tæng c«ng ty b¶o hiÓm viÖt nam ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Ho¸. B¶o hiÓm nh©n thä Thanh Ho¸ cã nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n nhÊt ®Þnh ®èi víi sù ph¸t triÓn Nh÷ng thuËn lîi: Trong n¨m 2004 t×nh h×nh nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc nãi chung vµ tØnh Thanh Ho¸ nãi riªng ®ang trªn ®µ t¨ng trëng( N¨m 2004 t¨ng trëng gÇn 10%) ®ã lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm nh©n thä §Æc biÖt Thanh Ho¸ lµ mét tØnh cã sè d©n lín so víi toµn quèc, nªn ®ã lµ mét thÞ trêng tiÒm rÊt lý tëng cho ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm nh©n thä. §îc sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o kÞp thêi cña tæng c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam, B¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam trªn mäi lÜnh vùc vÒ c«ng t¸c tæ chøc, chÝnh s¸ch, chÕ
- Xem thêm -