Tài liệu 133 phát triển thị trường tiêu thụ tại cty may huy hoàng

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI ®· ®¸nh dÊu sù chuyÓn m×nh cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. §Êt níc ta chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lÝ kinh tÕ tõ c¬ chÕ hµnh chÝnh, tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù quÈn lÝ cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Theo c¬ chÕ míi nµy tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ®îc tù do ph¸t triÓn, tù m×nh t×m thÞ trêng kinh doanh, tù h¹ch to¸n kinh doanh, më réng thÞ trêng cña m×nh. NÕu doanh nghiÖp nµo lµm ¨n cã l·i, cã chç ®øng trªn thÞ trêng th× sÏ tån t¹i, nÕu doanh nghiÖp nµo lµm ¨n thua lç th× sÏ bÞ ®µo th¶i khái thÞ trêng. Khi nÒn kinh tÕ chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× cÇn ph¶i cã mét chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ, ®óng ®¾n vµ cã hiÖu qu¶. Mét trong nh÷ng chiÕn lîc ph¸t triÓn mµ bÊt k× doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nµo còng cÇn ph¶i chó träng ®ã chÝnh lµ chiÕn lîc vÒ tiªu thô s¶n phÈm. NÕu doanh nghiÖp kh«ng x¸c ®Þnh ®îc chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm mét c¸ch ®óng ®¾n th× sÏ g©y ra sù tån ®äng hµng ho¸, lµm chËm vßng quay cña vèn s¶n xuÊt dÉn ®Õn sù kÐm hiÖu qu¶ trong sö dông vèn, doanh nghiÖp sÏ lµm ¨n kh«ng cã l·i. §Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm ngµy cµng mang tÝnh cÊp thiÕt ®èi víi mäi doanh nghiÖp nã ®ßi hái sù quan t©m h¬n n÷a cña c¸c cÊp l·nh ®¹o vµ ®Æc biÖt lµ c¸c bé phËn phßng ban lµm c«ng t¸c tiªu thô. ChØ cã nh vËy doanh nghiÖp míi cã thÓ ®øng v÷ng tríc sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t khi thùc hiÖn héi nhËp nÒn kinh tÕ. Trong bèi c¶nh nh trªn c«ng ty dÖt may Huy Hoµng còng kh«ng n»m ngoµi xu híng ®ã. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty em nhËn thøc ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó nghiªn cøu ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm mét c¸ch hîp lý, phï hîp. §îc sù híng dÉn tËn t×nh cña hai c« gi¸o U«ng ThÞ Ph¬ng Mai vµ Lª ThÞ Kim Hoa, cïng sù gióp ®ì chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c anh, chÞ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty dÖt may Huy Hoµng, em ®· m¹nh d¹n chän thùc hiÖn ®Ò tµi: “Nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty dÖt may xuÊt nhËp khÈu Huy Hoµng”. Víi môc tiªu nh»m ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty dÖt may Huy Hoµng, trªn c¬ së thµnh tùu ®¹t ®îc vµ c¸c khã kh¨n mµ c«ng ty gÆp ph¶i, kÕt hîp gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tÕ em ®· ®a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, kÕt cÊu chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lÝ luËn c¬ b¶n vÒ tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña doanh nghiÖp 1 Ch¬ng II: Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty DÖt may Huy Hoµng trong thêi gian qua. Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty dÖt may Huy Hoµng. Do tr×nh ®é nhËn thøc cßn cã h¹n, thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty kh«ng nhiÒu, nh÷ng thiÕu sãt xuÊt hiÖn trong chuyªn ®Ò nµy lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh khái. V× vËy, em rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« cïng c¸c c«, chó vµ c¸c anh, chÞ trong c«ng ty ®Ó chuyªn ®Ò nµy ®îc hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Th¸i B×nh, ngµy 5 th¸ng 7 n¨m 2005. Sinh viªn thùc hiÖn. NguyÔn Quang Vinh Néi dung Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lÝ luËn c¬ b¶n vÒ tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña doanh nghiÖp I. Mét sè vÊn ®Ò lÝ luËn chung vÒ tiªu thô: 1. Kh¸i niÖm vÒ tiªu thô: Tiªu thô lµ mét qu¸ tr×nh ®a s¶n phÈm tõ nhµ cung cÊp ®Õn ngêi sö dông cuèi cïng nh»m môc ®Ých ®Ó thu ®îc tiÒn. ý nghÜa: Qua tiªu thô s¶n phÈm chuyÓn tõ h×nh th¸i hiÖn vËt sang h×nh th¸i tiÒn tÖ vµ kÕt thóc mét vßng lu©n chuyÓn vèn. Cã tiªu thô s¶n phÈm míi cã vèn ®Ó tiÕn hµnh t¸i s¶n xuÊt më réng, t¨ng nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. 2 Qua tiªu thô tÝnh h÷u Ých cña s¶n phÈm míi ®îc x¸c ®Þnh hoµn toµn. Cã tiªu thô ®îc s¶n phÈm míi chøng tá ®îc n¨ng lùc kinh doanh cña c«ng ty. Sau qu¸ tr×nh tiªu thô c«ng ty kh«ng nh÷ng thu håi ®îc tæng sè chi phÝ cã liªn quan ®Õn viÖc chÕ t¹o vµ tiªu thô s¶n phÈm mµ cßn thùc hiÖn ®îc gi¸ trÞ lao ®éng thÆng d. §©y lµ nguån quan träng ®Ó tÝch luü vµo ng©n s¸ch vµo c¸c quü cña xÝ nghiÖp nh»m më réng quy m« s¶n xuÊt vµ n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. 2. Vai trß, nhiÖm vô cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm: §¸nh gi¸ ®óng t×nh h×nh tiªu thô vÒ mÆt sè lîng, chÊt lîng vµ mÆt hµng, ®¸nh gi¸ tÝnh kÞp thêi cña tiªu thô. T×m ra nh÷ng nguyªn nh©n vµ x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè ®Õn t×nh h×nh tiªu thô. §Ò ra c¸c biÖn ph¸p nh»m ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm t¨ng khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô c¶ vÒ mÆt khèi lîng lÉn chÊt lîng. Môc ®Ých: Qua tiªu thô s¶n phÈm kh«ng nh÷ng thu ®îc lîi nhuËn mµ cßn gióp c«ng ty t¸i s¶n xuÊt më réng s¶n xuÊt. Quan hÖ Maketing vµ tiªu thô s¶n phÈm: Tiªu thô s¶n phÈm nhiÒu hay Ýt phô thuéc rÊt nhiÒu vµo chÝnh s¸ch Maketing cña c«ng ty vµ chÝnh s¸ch Maketing thùc hiÖn chÝnh lµ nh»m tiªu thu s¶n phÈm. Qua tiªu thô c¸c th«ng tin ph¶n håi sÏ ®îc bé phËn Maketing xö lý ®Ó ®a ra chÝnh s¸ch phï hîp h¬n. 3.Yªu cÇu ®èi víi ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm: Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Ho¹t ®éng tiªu thô cña doanh nghiÖp cã thuËn lîi, cã thu ®îc hiÖu qu¶ th× vèn cña doanh nghiÖp míi ®îc quay vßng nhanh, míi cã hiÖu qu¶, ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp míi cã thÓ diÔn ra mét c¸ch liªn tôc vµ ®em l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Do vËy, ®èi víi ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp còng cã nh÷ng yªu cÇu cô thÓ sau ®©y: - Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ph¶i ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch nhanh nhÊt, thuËn lîi nhÊt, an toµn vµ ®¶m b¶o sù æn ®Þnh vÒ sè lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm. -Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ph¶i ®¶m b¶o ®îc tÝnh l©u dµi cña m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm. -§¶m b¶o tiªu thô nhanh chãng s¶n phÈm vµ ®¶m b¶o thêi gian thu håi vèn nhanh nhÊt. 3 - §¶m b¶o uy tÝn vµ chÊt lîng cña nhµ s¶n xuÊt ®èi víi ngêi tiªu dïng th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch hËu m·i vµ tiÕp thÞ s¶n phÈm. II. Néi dung cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm trong doanh nghiÖp: 1. Nghiªn cøu vµ dù b¸o thÞ trêng: Trong kinh doanh muèn kinh doanh trªn lÜnh vùc nµo th× ta ph¶i t×m hiÓu râ nh÷ng yÕu tè v¨n ho¸, x· héi con ngêi ë n¬i mµ trong ®ã diÔn ra ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng thùc chÊt lµ t×m hiÓu nhu cÇu, thÞ hiÕu søc mua cña ngêi tiªu dïng ®Ó x¸c ®Þnh ®©u lµ thÞ trêng träng ®iÓm ®©u lµ thÞ trêng tiÒm n¨ng cña c«ng ty. ViÖc x¸c ®Þnh nµy lµ v« cïng quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh bÊt kÓ doanh nghiÖp ®ã ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµo. V× vËy nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng lµ kh©u ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh kinh doanh, ®ã lµ viÖc t×m kiÕm vµ khai th¸c c¬ héi kinh doanh xuÊt hiÖn trªn thÞ trêng. Môc ®Ých cña viÖc nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng lµ x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng b¸n mét lo¹i mÆt hµng hoÆc mét nhãm mÆt hµng trªn thÞ trêng. NÕu ta x¸c ®Þnh thÞ trêng qu¸ hÑp th× cã thÓ lµm cho c«ng ty bá lì thêi c¬ kinh doanh. Cßn nÕu ta x¸c ®Þnh thÞ trêng qu¸ réng th× sÏ lµm cho c¸c nç lùc vµ tiÒm n¨ng cña c«ng ty bÞ l·ng phÝ lµm cho s¶n xuÊt kinh doanh kÐm hiÖu qu¶. ThÞ trêng thÝch hîp víi doanh nghiÖp lµ thÞ trêng phï hîp víi môc ®Ých vµ kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp. Do vËy viÖc nghiªn cøu thÞ trêng cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi tiªu thô s¶n phÈm. *Néi dung cña viÖc nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng: Ph©n tÝch cÇu:nh»m x¸c ®Þnh nhu cÇu thùc sù cña thÞ trêng vÒ hµng ho¸, xu híng biÕn ®éng tõng thêi k× trong tõng khu vùc ®Ó thÊy ®îc ®Æc ®iÓm cña nhu cÇu ë tõng khu vùc. Trong ®ã ph¶i nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò sau: + Kh¸ch hµng mµ doanh nghiÖp nh»m vµo. + Khu vùc tiªu thô. + S¶n phÈm thay thÕ. + C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi cÇu. Ph©n tÝch t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ trêng nh»m t×m hiÓu râ vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh hiÖn t¹i vµ t¬ng lai bëi v× nã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty cÇn chó ý tíi viÖc nghiªn cøu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh vÒ sè lîng, kh¶ n¨ng cung øng, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch tiªu thôv..v. CÇn ph¶i nghiªn cøu kü ph¶n øng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh tríc c¸c biÖn ph¸p vÒ gi¸, qu¶ng c¸o khuyÕn m¹i cña c«ng ty. Ph©n tÝch m¹ng líi tiªu thô: nh»m ®¸p øng, phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cÇn nghiªn cøu tæ chøc m¹ng líi tiªu thô sao cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña m×nhnh»m ®¹t hiÖu qu¶ tèt nhÊt. 4 *Ph¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin: Th«ng tin ®îc lÊy tõ: B¸o, t¹p chÝ, Ên phÈm, b¸o c¸o. Ph¬ng ph¸p nµy thêng ¸p dông ®Ó nghiªn cøu kh¸i qu¸t vÒ thÞ trêng, lËp danh s¸ch nh÷ng thÞ trêng cã triÓn väng mµ c«ng ty cÇn tËp trung khai th¸c. Nhîc ®iÓm: cña ph¬ng ph¸p nµy lµ khã kh¨n trong viÖc lùa chän th«ng tin tõc¸c nguån kh¸c nhau, th«ng tin cã thÓ bÞ cò, th«ng tin kh«ng chÝnh x¸c, kh«ng ®Çy ®ñ, ®é tin cËy kh«ng cao. ¦u ®iÓm : DÔ thùc hiÖn tiÕt kiÖm chi phÝ. Th«ng tin s¬ cÊp thu ®îc khi sö dông mét sè ph¬ng ph¸p nh: Quan s¸t, thùc nghiÖm th¨m dß, pháng vÊn. Sau khi thu thËp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt c«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh xö lý th«ng tin ®Ó lo¹i bá nh÷ng th«ng tin kh«ng quan träng, cha chÝnh x¸c, kh«ng thuyÕt phôc. Trªn c¬ së ®ã x©y dùng ph¬ng ¸n kinh doanh cã tÝnh kh¶ thi. Trªn c¬ së c¸c ph¬ng ¸n ®a ra doanh nghiÖp tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ lùa chän vµ quyÕt ®Þnh ph¬ng ¸n cã hiÖu qu¶ nhÊt. ý nghÜa cña viÖc nghiªn cøu thÞ trêng: + Trªn c¬ së nghiªn cøu thÞ trêng, c«ng ty n©ng cao kh¶ n¨ng thÝch øng víi thÞ trêng cña c¸c s¶n phÈm do m×nh s¶n xuÊt ra vµ tiÕn hµnh tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ mµ thÞ trêng ®ßi hái. + Doanh nghiÖp cã thÓ dù ®o¸n hµng ho¸ tiªu thô trªn thÞ trêng. + Th«ng qua nghiªn cøu thÞ trêng doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®îc ®èi thñ c¹nh tranh, ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña hä. *Nghiªn cøu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh: Ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Õn c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. §èi thñ c¹nh tranh lµ ngêi ®ang chiÕm gi÷ mét phÇn thÞ phÇn vµ giµnh giËt mét phÇn kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp. Do vËy doanh nghiÖp cÇn ph¶i t×m c¸ch ®Ó n¾m b¾t, ph©n tÝch c¸c th«ng tin vÒ ®èi thñ nh: ChÝnh s¸ch gi¸, chÝnh s¸ch ph©n phèi, chÝnh s¸ch s¶n phÈm v.v... tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p phï hîp. 2.LËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm: 2.1. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm: §Ó cã ®îc chiÕn lîc s¶n phÈm ®óng ®¾n bªn c¹nh viÖc t×m hiÓu c¸c nhu cÇu vÒ thÞ trêng vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña doanh nghiÖp th× doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu kü chÝnh s¸ch s¶n phÈm hîp lý th× míi n©ng cao ®îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, h¹n chÕ rñi ro tèt nhÊt.ChÝnh s¸ch s¶n phÈm lµ nÒn mãng cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh doanh.Bëi v× nÕu chÝnh s¸ch s¶n phÈm kh«ng ®¶m b¶o mét sù tiªu thô ch¾c ch¾n th× nh÷ng ho¹t ®éng trªn cã thÓ bÞ thÊt b¹i. Khi nãi ®Õn chÝnh s¸ch s¶n phÈm th× cÇn ph¶i ph©n tÝch chu kú sèng cña s¶n phÈm: Mét chu kú sèng cña s¶n phÈm th«ng thêng ph¶i tr¶i qua bèn giai ®o¹n: Th©m nhËp- t¨ng trëng- chÝn muåi- suy tho¸i. Chu kú sèng cña bÊt cø 5 s¶n phÈm nµo còng g¾n víi mét thÞ trêng nhÊt ®Þnh. Bëi v× s¶n phÈm cã thÓ ®ang ë giai ®o¹n suy tho¸i ë thÞ trêng nµy nhng cã thÓ ®ang ë giai ®o¹n ph¸t triÓn cña thi trêng kh¸c. ViÖc nghiªn cøu chu kú sèng cña s¶n phÈm gióp c«ng ty hµnh ®éng trong lÜnh vùc tiÕp thÞ mét c¸ch hiÖu qu¶ nh»m kÐo dµi h¬n chu kú sèng cña s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn mµ mét s¶n phÈm ®em l¹i cho c«ng ty toµn bé ®êi sèng cña nã. - Giai ®o¹n th©m nhËp: S¶n phÈm ®îc ®a vµo thi trêng nhng tiªu thô rÊt chËm do hµng ho¸ ®îc Ýt ngêi biÕt ®Õn. Chi phÝ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm lµ rÊt lín. Trong giai ®o¹n nµy doanh nghiÖp thêng bÞ lç. NhiÖm vô cña giai ®o¹n nµy ®èi víi doanh nghiÖp lµ: gi÷ bÝ mËt c«ng nghÖ, thiÕt bÞ, thiÕt lËp c¸c kªnh ph©n phèi, th¨m dß thÞ trêng vµ t¨ng cêng qu¶ng c¸o. -Giai ®o¹n t¨ng trëng: Khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô t¨ng nhanh do thÞ trêng ®· chÊp nhËn thÞ trêng míi. Chi phÝ tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm gi¶m nhanh. ViÖc më réng hay tÊn c«ng vµo nh÷ng ph©n ®o¹n míi cña thÞ trêng lµ t¬ng ®èi thuËn tiÖn. CÇn ph¶i sö dông c¸c nguån lùc ®Ó: + C¶i tiÕn chÊt lîng vµ ph¸t triÓn mÉu m· míi. + Khai th¸c c¸c ®o¹n thÞ trêng míi. T×m kiÕm c¸c kªnh tiªu thô míi. - Giai ®o¹n b·o hoµ: §©y lµ giai ®o¹n kÐo dµi nhÊt nã ®îc ®Æc trng bëi sè lîng b¸n ra æn ®Þnh. ë cuèi giai ®o¹n nµy khèi lîng hµng ho¸ b¸n ra gi¶m dÇn. Trong giai ®o¹n nµy th× chi phÝ kinh doanh tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm thÊp nhÊt, l·i tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm cao nhÊt do khèi lîng s¶n phÈm b¸n ra lín nhÊt nªn tæng lîi nhuËn thu ®îc lín nhÊt. Khi s¶n lîng tiªu thô bÞ ch÷ng l¹i vµ gi¶m xuèng, doanh nghiÖp cÇn cã ngay c¸c biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch ®Ó khai th¸c thÞ trêng ë giai ®o¹n tiÕp sau. - Giai ®o¹n suy tho¸i: §Æc trng cña giai ®o¹n nµy lµ khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô gi¶m rÊt nhanh.NÕu kh«ng gi¶m s¶n lîng s¶n xuÊt th× khèi lîng s¶n phÈm tån kho lín dÇn dÉn tíi lîi nhuËn gi¶m nhanh. NÕu t×nh tr¹ng nµy kÐo dµi th× doanh nghiÖp cã thÓ bÞ thua lç nÆng dÉn tíi ph¸ s¶n. Doanh nghiÖp cÇn ph¶i t×m nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó kh¾c phôc nh: c¶i tiÕn s¶n phÈm, qu¶ng c¸o, chuÈn bÞ s½n nh÷ng s¶n phÈm thay thÕ ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc diÔn ra liªn tôc. Nghiªn cøu ph©n tÝch chu kú sèng cña s¶n phÈm hiÓu biÕt tû mû vÊn ®Ò nµy cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c¸c nhµ kinh doanh. V× nã gióp cho c¸c nhµ kinh doanh hiÓu biÕt ®îc b¶n chÊt cña vÊn ®Ò ph¸t triÓn s¶n phÈm míi tõ ®ã t×m mäi c¸ch n©ng cao lîi nhuËn gi¶m thiÓu rñi ro. 6 2.2. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶: ViÖc quy ®Þnh møc gi¸ b¸n cho mét s¶n phÈm cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh gäi lµ chÝnh s¸ch gi¸. ViÖc ®Þnh gi¸ s¶n phÈm lµ mét quyÕt dÞnh quan träng ®èi víi doanh nghiÖp v× gi¸ c¶ s¶n phÈm lu«n ®îc coi lµ c«ng cô m¹nh mÏ h÷u hiÖu trong sù c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. X¸c ®Þnh gi¸ c¶ cho hµng ho¸ lµ mét qu¸ tr×nh gåm 6 bíc: + Bíc 1: C«ng ty x¸c ®Þnh môc tiªu hay nh÷ng môc tiªu Marketing cña m×nh nh: ®¶m b¶o sèng sãt, t¨ng tèi ®a lîi nhuËn tríc m¾t, giµnh vÞ trÝ dÉn ®Çu vÒ thÞ phÇn hay chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸. + Bíc 2: C«ng ty x©y dùng cho m×nh ®å thÞ ®êng cÇu thÓ hiÖn sè lîng hµng ho¸ ch¾c ch¸n sÏ b¸n ®îc trªn thÞ trêng trong mét kho¶ng thêi gian cô thÓ theo c¸c møc gi¸ kh¸c nhau. + Bíc 3: C«ng ty tÝnh to¸n xem tæng chi phÝ cña m×nh thay ®æi nh thÕ nµo khi møc s¶n xuÊt kh¸c nhau. + Bíc 4: C«ng ty nghiªn cøu møc gi¸ cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó sö dông chóng lµm c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ gi¸ c¶ cho hµng ho¸ cña m×nh. + Bíc 5: C«ng ty lùa chän cho m×nh mét trong nh÷ng ph¬ng ph¸p h×nh thµnh gi¸ sau: chi phÝ b×nh qu©n céng l·i, ph©n tÝch ®iÒu kiÖn hoµ vèn vµ ®¶m b¶o lîi nhuËn môc tiªu, x¸c ®Þnh gi¸ c¨n cø vµo gi¸ trÞ c¶m nhËn cña hµng ho¸, x¸c ®Þnh gi¸ trªn c¬ së gi¸ hiÖn hµnh. + Bíc 6: C«ng ty quyÕt ®Þnh gi¸ cuèi cïng cho hµng ho¸ cã lu ý ®Õn sù chÊp nhËn vÒ mÆt t©m lý ®èi víi s¶n phÈm ®ã vµ nhÊt thiÕt ph¶i kiÓm tra xem gi¸ ®ã cã phï hîp víi nh÷ng môc tiªu cña chÝnh s¸ch gi¸ c¶ mµ c«ng ty ®ang thi hµnh kh«ng vµ nh÷ng ngêi ph©n phèi, nh÷ng nhµ kinh doanh, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, nh÷ng ngêi cung øng, kh¸ch hµng cã chÊp nhËn nã hay kh«ng. 2.3. ChÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕch tr¬ng: §©y còng lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch quan träng vÒ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Mçi khi cã mét s¶n phÈm míi ra ®êi, doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã mét chÝnh s¸ch khuyÕch tr¬ng qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®Ó s¶n phÈm cã thÓ ®Õn ®îc nhu cÇu tiªu dïng cña ngêi tiªu dïng. Mét s¶n phÈm cã thÓ tiªu thô mét c¸ch cã hiÖu qu¶ lµ s¶n phÈm mang l¹i cho ngêi tiªu dïng c¶m gi¸c quen thuéc vµ sÏ nghÜ ngay ®Õn s¶n phÈm ®ã khi cã nhu cÇu sö dông. ChÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕch tr¬ng s¶n phÈm chÝnh lµ c¸c chÝnh s¸ch vÒ giíi thiÖu, qu¶ng c¸o vµ tiÕp thÞ s¶n phÈm ®Õn víi ngêi tiªu dïng. Do vËy, khi bÊt k× mét s¶n phÈm míi nµo b¾t ®Çu ®îc tung ra thÞ trêng th× ngoµi viÖc x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch vÒ gi¸, chÝnh s¸ch ph©n phèi, chÝnh 7 s¸ch vÒ s¶n phÈm ®Ó cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm kh¸c vµ tån t¹i trªn thÞ trêng th× c¸c nhµ qu¶n trÞ còng cÇn ph¶i x©y dùng mét chÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕch tr¬ng, tiÕp thÞ, q¶ng c¸o cho s¶n phÈm ®Õn ®îc víi ngêi tiªu dïng. 2.4. ChÝnh s¸ch ph©n phèi: Ph©n phèi lµ toµn bé c¸c c«ng viÖc ®Ó ®a mét s¶n phÈm hoÆc dÞch vô tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn ngêi tiªu dïng cã nhu cÇu ®¶m b¶o vÒ chÊt lîng thêi gian, sè lîng, chñng lo¹i mµ ngêi tiªu dïng mong muèn. Kªnh ph©n phèi lµ con ®êng mµ hµng ho¸ ®îc lu th«ng tõ c¸c nhµ s¶n xuÊt ®Õn ngêi tiªu dïng, nhê nã mµ kh¾c phôc ®îc nh÷ng ng¨n c¸ch dµi vÒ thêi gian ®Þa ®iÓm vµ quyÒn së h÷u gi÷a ngêi s¶n xuÊt Víi ngêi tiªu dïng. Do vËy mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i t×m ra kªnh ph©n phèi hiÖu qu¶ nhÊt cho m×nh. H×nh 9 : S¬ ®å c¸c kªnh ph©n phèi. Nhµ SX Ngêi TD Nhµ SX Ngêi b¸n lÎ Nhµ SX Ngêi b¸n sØ Nhµ SX Ngêi b¸n SØ lín Ngêi TD Ngêi b¸n lÎ Ngêi b¸n SØ nhá Ngêi b¸n lÎ Ngêi TD Ngêi TD C¸c kªnh ph©n phèi ®îc ph©n lo¹i theo sè cÊp cÊu thµnh chóng. Kªnh kh«ng cÊp( kªnh tiªu thô trùc tiÕp): Gåm c¸c nhµ s¶n xuÊt b¸n hµng trùc tiÕp cho ngêi tiªu dïng. Ph¬ng thøc b¸n lµ b¸n t¹i c«ng ty, b¸n lu ®éng. Kªnh mét cÊp: Bao gåm mét ngêi trung gian.Trªn c¸c thÞ trêng ngêi tiªu dïng ngêi trung gian nµy thêng lµ ngêi b¸n lÎ. Cßn trªn thÞ trêng hµng t liÖu s¶n xuÊt th× ngêi trung gian lµ ngêi ®¹i lý tiªu thô hay ngêi m«i giíi. Kªnh hai cÊp Bao gåm hai ngêi trung gian. Trªn thÞ trêng th× nh÷ng ngêi nµy thêng lµ ngêi b¸n sØ vµ ngêi b¸n lÎ. Kªnh ba cÊp: Gåm ba nhµ trung gian. §èi víi kªnh tiªu thô trùc tiÕp do trùc tiÕp quan hÖ víi ngêi tiªu dïng vµ thÞ trêng nªn dÔ n¾m b¾t ®îc thÞ hiÕu, t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ tõ ®ã dÔ t¹o 8 uy tÝn víi kh¸ch hµng. Ph¬ng thøc ph©n phèi trùc tiÕp diÔn ra chËm, c«ng t¸c thanh to¸n phøc t¹p, doanh nghiÖp lµ ngêi chÞu rñi ro. §èi víi kªnh tiªu thô gi¸n tiÕp th× viÖc ph©n phèi diÔn ra nhanh chãng, c«ng t¸c thanh to¸n ®¬n gi¶n. NÕu x¶y ra rñi ro th× sau khi giao hµng c¸c tæ chøc trung gian ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm . MÆc dï vËy ë kªnh gi¸n tiÕp nµy c«ng ty kh«ng quan hÖ trùc tiÕp víi thÞ trêng, víi ngêi tiªu dïng nªn rÊt khã kiÓm tra ®¸nh gi¸ ph¶n håi tõ phÝa kh¸ch hµng. Trªn thùc tÕ doanh nghiÖp thêng sö dông c¶ kªnh tiªu thô trùc tiÕp vµ kªnh tiªu thô gi¸n tiÕp. Doanh nghiÖp võa b¸n s¶n phÈm cña m×nh cho trung gian võa më cöa hµng b¸n s¶n phÈm trùc tiÕp cho ngêi tiªu dïng cuèi cïng ph¸t huy ®îc u ®iÓm cña c¶ hai ph¬ng thøc trªn. Khi x©y dùng kªnh ph©n phèi doanh nghiÖp cÇn tÝnh ®Õn: + §Æc ®iÓm thÞ trêng, s¶n phÈm. + §Æc tÝnh kü thuËt cña s¶n phÈm. + §Æc ®iÓm cña ®èi thñ c¹nh tranh. III. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn tiªu thô s¶n phÈm: 1. Nhãm nh©n tè kh¸ch quan: 1.1.Nhu cÇu cña thÞ trêng: ThÞ trêng lµ nh©n tè quan träng trong chiÕn lîc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. Cã thÓ nãi, thÞ trêng chÝnh lµ m«i trêng sèng cña c¸c doanh nghiÖp, doanh nghiÖp sÏ kh«ng thÓ tån t¹i nÕu t¸ch khái thÞ trêng, ho¹t ®éng tr¸i víi c¸c quy luËt ph¸t triÓn cña thÞ trêng. Tuy nhiªn, doanh nghiÖp chØ cã thÓ ho¹t ®éng dùa theo quy luËt ph¸t triÓn cña thÞ trêng mµ kh«ng thÓ ®iÒu chØnh thÞ trêng ®îc, do vËy thÞ trång tiªu thô chÝnh lµ nh©n tè kh¸ch quan ®iÒu chØnh trùc tiÕp, ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. BÊt k× mét doanh nghiÖp nµo khi ®Çu t vµo mét lo¹i s¶n phÈm ®Òu ph¶i xÐt ®Õn nhu cÇu cña thÞ trêng ®Ó cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Çu t hîp lÝ cho s¶n phÈm. 1.2. §èi thñ c¹nh tranh : Ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Õn c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. §èi thñ c¹nh tranh lµ ngêi ®ang chiÕm gi÷ mét phÇn thÞ phÇn vµ giµnh giËt mét phÇn kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp. Do vËy doanh nghiÖp cÇn ph¶i t×m c¸ch ®Ó n¾m b¾t, ph©n tÝch c¸c th«ng tin vÒ ®èi thñ nh: ChÝnh s¸ch gi¸, chÝnh s¸ch ph©n phèi, chÝnh s¸ch s¶n phÈm v.v... tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p phï hîp. 1.3. C¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®Þa lÝ... C¸c ®iÒu kiÖn ®Þa lÝ, tù nhiªn... ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vµ tiªu thô s¶n phÈm. §iÒu kiÖn tù nhiªn, thiªn nhiªn sÏ quyÕt ®Þnh chi 9 phÝ vËn chuyÓn cña hµng ho¸, do ®ã ¶nh hëng ®Õn gi¸ thµnh cuèi cïng cña s¶n phÈm vµ søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. §ång thêi, c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn còng sÏ lµm cho chi phÝ qu¶ng c¸o vµ tiÕp thÞ s¶n phÈm ®Õn tay ngêi tiªu dïng t¨ng lªn do ®ã sÏ lµm cho quy m« vµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng tiÕp thÞ s¶n phÈm sÏ gi¶m. 2. Nhãm nh©n tè chñ quan: Nh÷ng nguyªn nh©n thuéc vÒ b¶n th©n c«ng ty ¶nh hëng ®Õn t×nh h×nh tiªu thô bao gåm : Gi¸, chÊt lîng s¶n phÈm, c«ng t¸c tiÕp cËn thÞ trêng, tæ chøc tiªu thô.v.v... + Gi¸ b¸n s¶n phÈm lµ mét nh©n tè ¶nh hëng®Õn khèi lîng s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô( xÐt c¶ vÒ gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt) ¶nh hëng ®Õn lîi nhuËn cña c«ng ty. Gi¸ b¸n t¨ng lªn lµm cho doanh thu t¨ng trong ®iÒu kiÖn gi¶ ®Þnh khèi lîng s¶n phÈm b¸n ra kh«ng ®æi. Tuy nhiªn cÇn chó ý r»ng khi gi¸ b¸n t¨ng lªn kh«ng nh÷ng khèi lîng s¶n phÈm b¸n ra sÏ gi¶m do nhu cÇu gi¶m, mét khi thu nhËp cña ngêi tiªu dïng kh«ng t¨ng, møc ®é t¨ng gi¶m khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô cßn phô thuéc vµo møc ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cu¶ hµng ho¸, gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸. Nh÷ng s¶n phÈm ®¬n gi¶n khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô thay ®æi Ýt phô thuéc vµo gi¸ c¶. Ngîc l¹i nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ cao cÊp, xa xØ khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô sÏ gi¶m khi gi¸ c¶ t¨ng lªn. V× vËy, c«ng ty cÇn quyÕt ®Þnh khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô vµ gi¸ c¶ nh thÕ nµo cho hîp lý nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. + ChÊt lîng s¶n phÈm : Lµ tËp hîp nh÷ng ®Æc tÝnh kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña c¸c s¶n phÈm. Nã ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c th«ng sè kü thuËt cã thÓ so s¸nh ®o lêng ®îc. Cµng ho¹t ®éng trong m«i trêng c¹nh tranh m¹nh, chÊt lîng cµng cÇn thiÕt v× nã lµ mét trong c¸c nh©n tè chñ yÕu ®Ó quyÕt ®Þnh søc c¹nh tranh cu¶ c«ng ty. Nã t¸c ®éng tíi lîi nhuËn vµ uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ trêng. C«ng ty kh«ng thÓ b¸n ®îc nhiÒu, kh«ng thÓ gi÷ uy tÝn víi kh¸ch hµng nÕu s¶n phÈm cña c«ng ty chÊt lîng tåi. ChÊt lîng s¶n phÈm tèt cã thÓ lµm cho tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm nhanh h¬n vµ Ên tîng tèt h¬n ®èi víi kh¸ch hµng. ChÝnh v× thÕ c«ng ty ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. C«ng t¸c tæ chøc tiªu thô: Bao gåm c¸c kh©u kh¸c nhau tõ viÖc thiÕt kÕ m¹ng líi tiªu thô, qu¶ng c¸o khuyÕn m¹i.. NÕu c«ng t¸c tæ chøc tiªu thô kh«ng tèt sÏ ¶nh hëng tiªu cùc ®Õn toµn bé qu¸ tr×nh kinh doanh. Vµ ngîc l¹i nÕu tæ chøc tèt th× c«ng ty sÏ tiªu thô nhiÒu s¶n phÈm h¬n, doanh thu t¨ng , vßng quay vèn lu ®éng t¨ng, gi¶m chi phÝ dù tr÷ b¶o qu¶n... V× vËy c«ng ty cÇn lùa chän tæ chøc tiªu thô sao cho phï hîp víi ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm vµ quy m« s¶n xuÊt. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng hç trî nh: Qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i, dÞch vô sau b¸n hµng, héi häp ®Ó t¹o dùng lßng tin cña kh¸ch hµng ®èi víi c«ng ty. 10 VI. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp: 1. Lîng s¶n phÈm tiªu thô: §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh, lîng s¶n phÈm tiªu thô lµ nh÷ng s¶n phÈm ®· xuÊt kho thµnh phÈm ®Ó giao cho kh¸ch hµng vµ ®· nhËn ®îc tiÒn. X¸c ®Þnh lîng s¶n phÈm trong n¨m ph¶i c¨n cø vµo s¶n lîng s¶n xuÊt cña s¶n phÈm, hîp ®ång kinh tÕ ký kÕt víi kh¸ch hµng, nhu cÇu thÞ trêng, kh¶ n¨ng ®æi míi ph¬ng thøc thanh to¸n vµ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm tiªu thô cña n¨m tríc. Lîng s¶n phÈm tiªu thô kú kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc. Q kh = Q- Q 1 - Q 2 . Trong ®ã: Q kh : Lîng s¶n phÈm dù kiÕn tiªu thô kú kÕ ho¹ch. Q: Khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt kú kÕ ho¹ch. Q 1 : Lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt tån kho ®Çu kú. Q 2 : Lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt tån kho cuèi kú. 2. Doanh thu: Doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cã kho¶n thu nhËp lín nhÊt vµ thêng xuyªn lµ doanh thu b¸n hµngho¸ vµ dÞch vô hay cßn gäi lµ doanh sè b¸n hµng cña doanh nghiÖp. §iÒu quan träng ®èi víi doanh nghiÖp lµ b¸n ®îc hµng ho¸, thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng vµ më réng ®îc thÞ trêng. Sù ®a d¹ng ho¸ hµng ho¸ vµ dÞch vô cho phÐp më réng ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng, tho¶ m·n nhu cÇu nhiÒu vÎ vµ ®a d¹ng cña kh¸ch hµng, cho phÐp t¨ng ®îc sè lîng hµng ho¸ vµ dÞch vô b¸n ra. Doanh thu cña doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: TR=  Qi x Pi. TR: Doanh thu cña doanh nghiÖp. Qi: Khèi lîng hµng ho¸, dÞch vô i. Pi: Gi¸ c¶ hµng ho¸ dÞch vô i. Doanh thu cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo khèi lîng hµng ho¸ vµ dÞch vô b¸n ra vµ phô thuéc vµo gÝa c¶ hµng ho¸ vµ dÞch vô ®ã. Trong c¬ chÕ thÞ trêng nÕu khèi lîng hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra cµng nhiÒu th× gi¸ c¶ hµng ho¸ dÞch vô sÏ h¹ xuèng vµ ngîc l¹i theo quy luËt cung cÇu. V× vËy ®èi víi mçi lo¹i hµng ho¸ dÞch vô trªn mçi thÞ trêng cÇn ph¶i tÝnh to¸n doanh thu biªn( MR) b»ng chi phÝ biªn( MC ). MR= MC. 11 Tõ ®ã míi quyÕt ®Þnh lîng cung hµng ho¸ vµ dÞch vô. Khèi lîng hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra cña doanh nghiÖp nhiÒu hay Ýt, gi¸ c¶ cao hay thÊp cßn phô thuéc chñ yÕu vµo chÊt lîng hµng ho¸ nhu cÇu cña kh¸ch hµng dung lîng thÞ trêng, ®Þa ®iÓm b¸n hµng, ph¬ng thøc ph©n phèi vµ b¸n hµng. 3. Lîi nhuËn vµ møc doanh lîi: Lîi nhuËn lµ môc tiªu ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. §©y chÝnh lµ chØ tiªu chÊt lîng quan träng ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Lîi nhuËn lµ phÇn d«i ra ngoµi nh÷ng chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. LN= TR- TC = (P - ATC)x Q. LN: Tæng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. TR: Tæng doanh thu b¸n hµng cña doanh nghiÖp TC: Tæng chi phÝ cña doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu cè g¾ng nh»m môc ®Ých tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. C¸c doanh nghiÖp chØ ®¹t ®îc lîi nhuËn tèi ®a khi MR= MC. Khi x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ngoµi gi¸ trÞ tuyÖt ®èi lîi nhuËn ta cßn sö dông chØ tiªu møc doanh lîi. Cã ba c¸ch tÝnh møc doanh lîi kh¸c nhau. - TÝnh trªn vèn kinh doanh: Møc doanh lîi = Tæng lîi nhuËn/ vèn kinh doanh. - TÝnh trªn doanh sè b¸n hµng thùc hiÖn. Møc doanh lîi = tæng lîi nhuËn/ Doanh thu. - TÝnh trªn chi phÝ kinh doanh. Møc doanh lîi=Tæng lîi nhuËn /Tæng chi phÝ kinh doanh. Ngoµi ra ngêi ta thêng cã tÝnh ®Õn møc t¨ng trëng hµng n¨m cña doanh lîi ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. Møc t¨ng trëng = Doanh lîi n¨m kÕ ho¹ch/ Doanh lîi n¨m gèc. 4. N¨ng suÊt lao ®éng: N¨ng suÊt lao ®éng lµ mét chØ tiªu c¬ b¶n cña mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. N¨ng suÊt lao ®éng cao hay thÊp lµ mét yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®Æc biÖt nã cã ¶nh hëng hai chiÒu ®Õn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. N¨ng suÊt lao ®éng cao gãp phÇn lµm gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, tõ ®ã cã kh¶ n¨ng h¹ thÊp gi¸ b¸n s¶n phÈm trªn thÞ trêng vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. ViÖc tiªu thô s¶n phÈm ®îc thùc hiÖn 12 tèt cã ®iÒu kiÖn ®Ó kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn, cã nh÷ng biÖn ph¸p ®éng viªn thùc tÕ ®Õn s¶n xuÊt nhê ®ã mµ n¨ng suÊt lao ®éng ®îc n©ng cao. N¨ng suÊt lao ®éng ®îc x¸c ®Þnh b»ng sè s¶n phÈm s¶n xuÊt ra trong mét ®¬n vÞ thêi gian cña mét c¸ nh©n hay tËp thÓ. N¨ng suÊt lao ®éng cña c¸ nh©n= Q/T. Q: Lµ sè lîng s¶n phÈm c¸ nh©n s¶n xuÊt trong kú kÕ ho¹ch. T: Thêi gian kú kÕ ho¹ch( 1 th¸ng, 3 th¸ng). N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n= Q/ Tx Sè ngêi lao ®éng. Q: Sè lîng s¶n phÈm cña ®¬n vÞ c¶ mét d©y truyÒn s¶n xuÊt trong kú kÕ ho¹ch. T: Thêi gian kú kÕ ho¹ch. Sè ngêi lao ®éng: Sè ngêi lao ®éng thùc tÕ cña ®¬n vÞ. 5. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh vµ vèn lu ®éng: Vèn cè ®Þnh lµ mét gi¸ trÞ øng ra ®Ó ®Çu t vµo c¸c tµi s¶n cè ®Þnh nh»m phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Vèn nµy sÏ tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu hao dÇn theo sù hao mßn cña tµi s¶n cè ®Þnh. HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh lµ nh÷ng kÕt qu¶ mµ doanh nghiÖp ®¹t ®îc trong viÖc b¶o toµn vèn cè ®Þnh. B¶o toµn vèn cè ®iÞnh lµ b¶o toµn ®îc n¨ng lùc s¶n xuÊt cña tµi s¶n cè ®Þnh. §Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy, doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn qu¶n lý chÆt chÏ kh«ng ®Ó mÊt m¸t tµi s¶n cè ®Þnh, thùc hiÖn ®óng quy chÕ sö dông, b¶o dìng söa ch÷a, mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh nh»m duy tr× vµ n©ng cao n¨ng lùc cña tµi s¶n cè ®Þnh, ®ång thêi doanh nghiÖp cÇn chñ ®éng ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh. Vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp lµ sè tiÒn øng tríc vÒ tµi s¶n lu ®éng vµ tµi s¶n lu th«ng nh»m ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch thêng xuyªn vµ liªn tôc . Vèn lu ®éng tham gia toµn bé vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nã ®îc thu håi toµn bé sau mçi chu kú s¶n xuÊt kinh doanh . Vßng quay cña vèn lu ®éng nhanh hay chËm hay nãi c¸ch kh¸c mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp dµi hay ng¾n thÓ hiÖn râ hiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ trùc tiÕp ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm . V. Néi dung cña ph¬ng ph¸p ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô : 1. Ph©n tÝch chung t×nh h×nh tiªu thô: 13 Ph©n tÝch chung t×nh h×nh tiªu thô lµ xem xÐt ®¸nh gi¸ sù biÕn ®éng cña khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô xÐt ë toµn c«ng ty vµ ®èi víi tõng mÆt hµng ®ång thêi xem xÐt mèi quan hÖ c©n ®èi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu thô ®Ó thÊy kh¸i qu¸t t×nh h×nh tiªu thô vµ nh÷ng nguyªn nh©n ban ®Çu ¶nh hëng ®Õn t×nh h×nh ®ã. S¶n phÈm cña c«ng ty chØ ®îc xem lµ tiªu thô khi c«ng ty xuÊt kho s¶n phÈm göi tiªu thô vµ thu ®îc tiÒn hoÆc ®îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch: ¸p dông ph¬ng ph¸p so s¸nh: So s¸nh doanh thu thùc tÕ tÝnh theo gi¸ b¸n kÕ ho¹ch(hoÆc gi¸ cè ®Þnh) víi doanh thu kÕ ho¹ch tÝnh theo gi¸ b¸n kÕ ho¹ch(hoÆc gi¸ cè ®Þnh) vÒ c¶ sè tuyÖt ®èi lÉn sè t¬ng ®èi. Tû lÖ hoµn ( Khèi lîng tiªu thôTT* gi¸TT) thµnh kÕ ho¹ch = tiªu thô chung (Khèi lîng tiªu thôKH* gi¸ KH). So s¸nh khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô thùc tÕ víi kÕ ho¹ch vµ n¨m tríc cña tõng lo¹i s¶n phÈm , ®ång thêi so s¸nh tû lÖ hoµn thµnh kÕ ho¹ch tiªu thô víi tû lÖ hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n phÈm hµng ho¸. 2. Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô mÆt hµng chñ yÕu: Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ hoach tiªu thô kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tiªu thô vÒ mÆt khèi lîng s¶n phÈm mµ cßn ph¶i tiÕp tôc ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô nh÷ng mÆt hµng chñ yÕu.Bëi v× c«ng ty kh«ng thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tiªu thô mÆt hµng chñ yÕu sÏ ¶nh hëng t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty,t×nh h×nh s¶n xuÊt, kinh doanh lµm gi¶m uy tÝn cña c«ng ty. Nguyªn t¾c ph©n tÝch lµ: Kh«ng lÊy gi¸ trÞ mÆt hµng tiªu thô vît møc bï cho nh÷ng mÆt hµng kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch tiªu thô. Tr×nh tù ph©n tÝch: C¨n cø vµo tû lÖ hoµn thµnh kÕ ho¹ch mÆt hµng ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô cña c«ng ty. §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô tõng lo¹i s¶n phÈm ®Ó thÊy ®îc nguyªn nh©n ¶nh hëng ®Õn t×nh h×nh trªn. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty DÖt may Huy HOµng trong thêi gian qua I. S¬ lîc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh: 1. LÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp: 1.1.Tªn c«ng ty: C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n dÖt may Huy HOµng 1.2 Trô së chÝnh: Khu c«ng nghiÖp Chïa Tæng-La Phï- Hoµi §øc- Hµ T©y §iÖn tho¹i: 034.650318 14 Fax: 034.650319 Email: dmhuyhoang0905@fpt.vn 1.3. Nghµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu: S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm may mÆc vµ hµng dÖt kim, s¶n phÈm kh¨n, v¶i Denim. Gia c«ng vµ chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm tõ sîi c¸c lo¹i, sîi dÖt kim, sîi Denim. 1.4. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: Th¸ng 4 n¨m 1993 c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ ViÖt Nam( Techno import) ký hîp ®ång víi c«ng ty Union matex céng hoµ liªn bang §øc vÒ viÖc cung cÊp thiÕt bÞ c«ng nghÖ cho mét nhµ m¸y kÐo sîi cã 100000 cäc sîi. Ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 1993 Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Hµ T©y ra quyÕt ®Þnh cho phÐp x©y dùng dÖt may Huy Hoµng ®Æt t¹i khu C«ng nghiÖp Chïa Tæng-La Phï-Hoµi §øc-Hµ T©y. *C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña c«ng ty dÖt may Huy Hoµng: Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty ®îc ®¸nh dÊu b»ng ba giai ®o¹n chÝnh: Giai ®o¹n 1: Tõ n¨m 1994 ®Õn n¨m 1996 ®©y lµ giai ®o¹n x©y dùng vµ l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ. Ngµy 21th¸ng 11 n¨m 1996 c¸c h¹ng môc c¬ b¶n chÝnh ®îc hoµn thµnh vµ chÝnh thøc bµn giao c«ng tr×nh cho nhµ m¸y qu¶n lÝ. Giai ®o¹n 2: Tõ n¨m 1996 ®Õn n¨m 2000 lµ giai ®o¹n võa s¶n xuÊt võa hoµn thiÖn. C«ng ty ®· x©y dùng thªm mét ph©n xëng dÖt kim ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 1999 víi c«ng suÊt 1000 tÊn mçi n¨m. Giai ®o¹n 3: Tõ n¨m 2000 ®Õn nay lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Th¸ng 4 n¨m 2001 l·nh ®¹o c«ng ty quyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi tæ chøc ho¹t ®éng cña nhµ m¸y sîi thµnh xÝ nghiÖp liªn hiÖp sîi dÖt kim Huy Hoµng. Tªn giao dÞch lµ C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Huy Hoµng víi c¬ cÊu tæ chøc lµ c¸c phßng chøc n¨ng vµ c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt. C«ng ty dÖt may Huy Hoµng lµ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n bao gåm c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt sau: - Ph©n xëng s¶n xuÊt sîi. - Ph©n xëng dÖt . - Ph©n xëng nhuém. - Ph©n xëng may sè 1. - Ph©n xëng may sè 2. - Ph©n xëng may sè 3. - Ph©n xëng bao gãi s¶n phÈm. - §¬n vÞ dÞch vô. 15 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô kinh doanh cña doanh nghiÖp: *Chøc n¨ng: Chøc n¨ng chÝnh cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng: Sîi c¸c lo¹i, v¶i dÖt kim , s¶n phÈm dÖt kim , s¶n phÈm kh¨n, v¶i Denim, s¶n phÈm Denim, mò vµ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu trang thiÕt bÞ chuyªn nghµnh dÖt may: b«ng, s¬, ho¸ chÊt, thuèc nhuém, m¸y mãc. *NhiÖm vô: -X©y dùng thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. -Thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ níc. -Ch¨m lo ®êi sèng tinh thÇn cho ngêi lao ®éng. 3. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lÝ vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp: 3.1. ChÕ ®é qu¶n lý: Gi¸m ®èc cña c«ng ty lµ ngêi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty theo chÕ ®é mét thñ trëng. Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc cã c¸c phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vµ kÕ to¸n trëng do Gi¸m ®èc chän vµ ®Ò nghÞ bé bæ nhiÖm. C¸c bé phËn qu¶n lý cÊp ®èc c«ng c¸c ph©n xëng thµnh viªn trë xuèng do gi¸m ®èc bæ nhiÖm. H×nh 2: S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty dÖt may Huy Hoµng.. Gi¸m ®èc PG§ ®iÒu hµnh kü thuËt Phßng KCS Phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt PG§ ®iÒu hµnh kinh doanh Phßng KÕ To¸n Phßng kÕ Ho¹ch thÞ tr êng Phßng xuÊt nhËp khÈu Ph©n xëng bao gãi SP Ph©n xëng sè hµnhPh©n Phã gi¸m ®iÒu kü thuËts¶n xuÊt: viÖcx choPh©n gi¸m ®èc§¬n cã Ph©n x ®ècdÖt x Ph©n x Gióp Ph©n ëng sîi ëng ëng ëng x ëng vÞ nhiÖm vô ®iÒu hµnh tiÕn ®é künhuém thuËt trong ng¾n dµi h¹n. may ChØ 3®¹o viÖc may h¹n vµ may dÞch vô nghiªn cøu thiÕt kÕ kü thuËt vµ theo dâi qu¸1 tr×nh c«ng2 nghÖ, chÊt lîng s¶n 16 phÈm. Lµ ngêi cã quyÒn ®Ò nghÞ xÐt thëng, kû luËt trong ph¹m vi kü thuËt, ®Ò nghÞ n©ng bËc cho c«ng nh©n s¶n xuÊt, duyÖt c¸c thiÕt kÕ, ®Þnh møc... Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kinh doanh: Lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ c¸c lÜnh vùc cung øng vËt t, tiªu thô s¶n phÈm, x©y dùng c¸c ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ, ch¨m lo ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn. 3.2. C¸c phßng ban chøc n¨ng: §øng ®Çu c¸c phßng ban chøc n¨ng lµ c¸c trëng phßng. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Gióp viÖc cho gi¸m ®èc vÒ toµn bé c«ng t¸c h¹ch to¸n thèng kª tµi chÝnh, x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, x©y dùng c¸c ®Þnh møc chi phÝ, t×m nguån vèn ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n thèng kª theo chÕ ®é hiÖn hµnh. Phßng xuÊt nhËp khÈu: X¸c ®Þnh môc tiªu ph¬ng híng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. T×m kiÕm ®Çu vµo ®Çu ra cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Phßng KCS: Cã nhiÖm vô gióp viÖc cho tæng gi¸m ®èc chøc n¨ng kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm. NhiÖm vô cña trung t©m lµ n©ng cao, kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm, x©y dùng c¸c tiªu chuÈn vÒ chÊt lîng s¶n phÈm. Phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt:Cã nhiÖm vô ®iÒu tiÕt c«ng viÖc s¶n xuÊt cña c«ng ty nãi chung vµ cña c¸c nhµ m¸y thµnh viªn nãi riªng. Phßng kÕ ho¹ch thÞ trêng: Cã nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm trªn c¬ së nghiªn cøu thÞ trêng. C¸c ph©n xëng s¶n xuÊt: Ph©n xëng sîi: Cã nhiÖm vô s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i sîi cotton, PE víi c¸c chØ sè kü thuËt kh¸c nhau ®Ó b¸n vµ phôc vô cho c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt trong c«ng ty. S¶n phÈm sîi thµnh phÈm ®îc kiÓm tra ®ãng gãi nhËp vµo kho. Ph©n xëng dÖt v¶i: Cã nhiÖm vô dÖt v¶i tõ sîi theo c¸c quy ®Þnh cña c«ng ty ®Ó phôc vô cho ph©n xëng may. Ph©n xëng may: May gia c«ng c¸c lo¹i ¸o dÖt kim theo kÕ ho¹ch, sau ®ã nhËp kho. C«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ theo hai cÊp qu¶n lý, cÊp c«ng ty vµ cÊp ph©n xëng s¶n xuÊt víi c¸c chøc n¨ng thÓ hiÖn ë c¸c mÆt sau: Tiªu thô s¶n phÈm. C«ng nghÖ. Cung øng vËt t. Lao ®éng tiÒn lu¬ng. Tµi chÝnh kÕ to¸n. KÕ ho¹ch. 17 C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty theo h×nh thøc trùc tuyÕn chøc n¨ng. Theo c¬ cÊu nµy c¸c bé phËn chøc n¨ng kh«ng ra mÖnh lÖnh trùc tiÕp cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt mµ chØ híng dÉn víi t c¸ch lµ c¬ quan tham mu cho gi¸m ®èc ®Ó th«ng qua gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh. §ång thêi c¸c bé phËn nµy cã quyÒn ®Ò xuÊt chØ dÉn vµ kiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu ®ã cña cÊp díi. 4. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kÜ thuËt chñ yÕu ¶nh hëng ®Õn tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp: 4.1.§Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm: H×nh1 : S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty dÖt may. Sîi DÖt Nhuém May Cung M¾c §èt l«ng C¾t B«ng Hå NÊu tÈy May Ch¶i Go khæ Nhuém GhÐp DÖt v¶i Th« Hoµn tÊt V¶i §ãng kiÖn Lµ S¶n phÈm Bao gãi KiÓm gÊp SîiQuy con tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty cã thÓ chia ra nhiÒu giai ®o¹n riªng biÖt, gi¸n ®o¹n vÒ mÆt thêi gian kh«ng ®ßi hái tÝnh liªn tôc chÆt chÏ trong qu¸ tr×nh gia c«ng chÕ biÕn nh tõ b«ng kÐo tõ sîi dÖt B¸nthµnh ra thÞsîi, trêng §Ëu xe NhËp kho thµnh v¶i, tõ v¶i méc nhuém in hoa thµnh v¶i thµnh phÈm, tõ v¶i thµnh phÈm c¾t may thµnh c¸c s¶n phÈm quÇn ¸o ®Òu tiÕn hµnh ë nh÷ng ph©n xëng s¶n xuÊt riªng biÖt. Trong mçi giai ®o¹n c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®îc thùc hiÖn ë mét sè ph©n xëng s¶n xuÊt. S¶n phÈm cña tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt nh: Sîi, v¶i méc, v¶i thµnh phÈm, s¶n phÈm may ®Òu cã gi¸ trÞ sö dông ®éc lËp vµ cã thÓ ®îc tiÕp tôc chÕ biÕn trong néi bé c«ng ty hoÆc b¸n ra ngoµi thÞ trêng. * Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm sîi: 18 Cung b«ng: B«ng, x¬ ®îc xÐ nhá tõ c¸c kiÖn b«ng nguyªn liÖu. Mçi miÕng b«ng cã khèi lîng 100g- 150gam ®îc ®a vµo m¸y b«ng ®Ó lµm thµnh nh÷ng miÕng nhá 1mg- 1,5mg sau ®îc ®a sang m¸y ch¶i. Ch¶i: T¹i ®©y b«ng ®îc lo¹i trõ ®Õn møc tèi ®a c¸c t¹p chÊt, x¬ kÕt. M¸y ch¶i lµm cho c¸c x¬ duçi th¼ng h¬n vµ song song víi nhau theo híng ra cña cói t¹o thµnh cói ch¶i. GhÐp: C¸c cói ch¶i, tõ 6-8 cói ch¶i cã cïng ®é nhá ®îc ®a vµo m¸y ghÐp t¹o thµnh cói ghÐp ®ång thêi c¸c suèt kÐo dµi ®Ó muèt lµm cho c¸c s¬ duçi th¼ng. Tuú theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ c¸c lo¹i sîi cã tû lÖ thµnh phÇn cotton vµ PE kh¸c nhau viÖc pha trén ®îc tiÕn hµnh trong giai ®o¹n nµy. Th«: C¸c cói ghÐp ®îc ®a sang m¸y th« ®Ó kÐo dµi t¹o s¨n, lµm nhá c¸c cói ghÐp vµ t¨ng ®é bÒn. B¸n thµnh phÈm cña bíc c«ng viÖc nµy lµ c¸c qu¶ sîi th«. KÐo sîi con: Lµm nhá sîi th« thµnh sîi con vµ xe sîi s¨n b»ng c¸ch xo¾n cho sîi cã ®é s¨n cÇn thiÕt ®Ó t¹o ®é bÒn cho sîi con. §Ëu xe( §¸nh èng): C¸c qu¶ sîi con ®îc th¸o ra vµ cuèn l¹i thµnh nh÷ng qu¶ sîi lín cã h×nh d¸ng kÝch thíc phï hîp. Khi quÊn sîi con ®îc lµm s¹ch. T¹i nh÷ng chç qu¸ dÇy hoÆc qu¸ máng sîi sÏ bÞ c¾t ®øt, c¸c ®Çu sîi ®îc nèi l¹i ®óng kiÓu. Qu¶ sîi lµ s¶n phÈm cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 4.2. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm. C¸c mÆt hµng cña c«ng ty DÖt may xuÊt nhËp khÈu Huy Hoµng bao gåm: C¸c lo¹i sîi, s¶n phÈm dÖt kim , kh¨n, v¶i Denim ... MÆt hµng sîi: C«ng ty cã 50.000 cäc sîi, s¶n lîng trªn 3500 tÊn mçi n¨m. ChØ sè Ne trung b×nh 36/1 víi nhiÒu chñng lo¹i sîi nh sîi cotton, sîi PE. MÆt hµng sîi lµ s¶n phÈm truyÒn thèng vµ chñ lùc cña c«ng ty. Nguyªn liÖu ®Çu vµo cho s¶n xuÊt lµ b«ng x¬ ph¶i nhËp tõ níc ngoµi.MÆt hµng sîi cña c«ng ty ®îc ®¸nh gi¸ lµ cã chÊt lîng cao trªn thÞ trêng. MÆt hµng dÖt kim bao gåm : V¶i dÖt kim c¸c lo¹i nh Rib, Lacol, Single, Interlack. S¶n lîng 120 tÊn mçi n¨m vµ c¸c s¶n phÈm may dÖt kim nh c¸c lo¹i quÇn ¸o cho ngêi lín, trÎ em víi sè lîng kho¶ng 2,5 triÖu s¶n phÈm trong ®ã xuÊt khÈu 1,5 triÖu s¶n phÈm mçi n¨m. §Æc ®iÓm cña mÆt hµng dÖt kim lµ v¶i dÖt kim cã ®é co d·n lín, nguyªn liÖu ®Çu vµo lµ sîi chÊt lîng cao ch¶i kü, c«ng ®o¹n nhuém kh¸ phøc t¹p. S¶n phÈm dÖt kim cña c«ng ty cã ba chñng lo¹i chÝnh: ¸o dÖt kim cã cæ(Poloshirt), ¸o dÖt kim cæ bo( T shirt+ Hineck), quÇn ¸o thÓ thao. 19 ChÊt lîng s¶n phÈm dÖt kim cña c«ng ty ®îc ®¸nh gi¸ lµ tèt so víi c¸c s¶n phÈm dÖt kim trong nãc tuy nhiªn ®èi víi thÞ truêng níc ngoµi s¶n phÈm cña c«ng ty chØ ®¹t chÊt lîng trung b×nh. MÆt hµng kh¨n: Bao gåm kh¨n t¾m , kh¨n ¨n, kh¨n mÆt víi s¶n lîng 350 tÊn mçi n¨m . §©y lµ nh÷ng s¶n phÈm c«ng ty s¶n xuÊt chñ yÕu theo ®¬n ®Æt hµng cña nh÷ng kh¸ch hµng quen thuéc. MÉu m· kh«ng phong phó nhng yªu cÇu chÊt lîng cao chñ yÕu dïng ®Ó xuÊt khÈu. II. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong thêi gian qua: Tõ tríc n¨m 2002 c«ng ty dÖt may Huy Hoµng chñ yÕu b¸n ra thÞ trêng c¸c lo¹i sîi 100% cotton vµ sîi Peco ®îc lµm tõ nguyªn liÖu chÝnh lµ b«ng thiªn nhiªn vµ s¬ tæng hîp Polyeste. Sau n¨m 2002 trë l¹i ®©y c«ng ty ®· thùc hiÖn chiÕn lîc më réng s¶n xuÊt, ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng. HiÖn nay ngoµi mÆt hµng chñ lùc lµ sîi c«ng ty cßn s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng nh: kh¨n, hµng dÖt kim, v¶i Denim. C«ng ty lu«n thùc hiÖn ph¬ng tr©m s¶n xuÊt lµ chØ ®a vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt mÆt hµng ®· kÝ hîp ®ång vµ ch¾c ch¾n sÏ ®îc tiªu thô trªn thÞ trêng B¶ng 10 : B¶ng kÕt qu¶ tiªu thô c¸c mÆt hµng cña c«ng ty dÖt may Hµ Néi. §¬n vÞ tÝnh : TriÖu ®ång. C¸c chØ tiªu N¨m 2002 47.331 2003 55.898 2004 53.580 So s¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c n¨m ( §VT %) 2003/2002 2004/2003 109,3204 97,54719 Tæng doanh thu Sîi 28.880 28.295 27.397 97,9743 96,82629 DÖt kim 14.107 15.579 14.837 110,4345 95,23718 Kh¨n 3.750 4.903 4.647 130,7467 94,77871 Denim 4.954 5.870 5.749 118,4901 97,93867 Mò 375 686 947 18,29333 138,04666 Kh¸c 593 562 947 94,77234 168,5053 Qua b¶ng trªn ta thÊy r»ng tæng doanh thu cña c«ng ty n¨m 2003 t¨ng kh¸ m¹nh so víi n¨m 2002 nhng sang n¨m 2004 l¹i gi¶m xuèng. Cô thÓ lµ: Tæng doanh thu n¨m 2003®¹t 55.898 triÖu ®ång t¨ng 9% so víi n¨m 2002, sang n¨m 2004 th× tæng doanh thu l¹i gi¶m 2,5%. Nh×n chung t×nh h×nh thùc hiÖn doanh thu n¨m 2003 t¨ng m¹nh so víi n¨m 2002 nhng ®Õn n¨m 2004 th× gi¶m ®iÒu nµy chøng tá thÞ trêng biÕn ®éng rÊt kh«ng æn ®Þnh. T×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu doanh thu c¸c mÆt hµng n¨m 2003 nh sau: Doanh thu mÆt hµng sîi ®¹t 2.829 triÖu ®ång, dÖt kim ®¹t 1.557 triÖu ®ång, kh¨n ®¹t 490 triÖu ®ång vµ Denim lÇn ®Çu tung ra thÞ trêng còng ®¹t 587 triÖu ®ång. 20
- Xem thêm -