Tài liệu 01_02_da_tap_xac_dinh_dao_ham (1)

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 353 |
  • Lượt tải: 0
leminhngoc

Tham gia: 14/02/2017

Mô tả:

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam Khóa học: Pen C – Trắc nghiệm (Thầy Lê Anh Tuấn – Thầy Nguyễn Thanh Tùng) Chuyên đề: Hàm số TẬP XÁC ĐỊNH VÀ ĐẠO HÀM HÀM SỐ BÀI TẬP TỰ LUYỆN Giáo viên: LÊ ANH TUẤN Câu 1. Miền giá trị của y  x2  6x  1 là A. T   ; 10  B. T  10;   Câu 2. Tập xác định của hàm số y  C. T   ; 10  1 2 sin x  3 D. T   10;   là   A. D  R\   2k; k  z  3    B. D  R\   2k; k  z  6   5  C. D  R\   2k,  2k; k  z  6 6   2  D. D  R\   2k,  2k; k  z  3 3  Câu 3. Hàm số y  1 có tập xác định là: 4  5cos x  2sin 2 x  5  A. D  R\   2k; k  z   6     B. D  R\   2k; k  z   4     C. D  R\   2k; k  z   6     D. D  R\   2k; k  z   3  Câu 4. Tập xác định của hàm số y  1 cot x  3   A. D  R\   k; k  z  6    B. D  R\   k; k; k  z  6     C. D  R\   k;  k; k  z  2 3   2   D. D  R\   k;  k; k  z  2 3  2 Câu 5. Nhận xét về hàm số sau đây y   x3  mx2   m  3  x  4m , nhận xét nào là đúng 3 A. Hàm số có TXĐ là D  R B. Hàm số luôn có CĐ - CT m  D B. Hàm số luôn nghịch biến trên R D. A và B đều đúng Câu 6. Đạo hàm của hàm số y  cos  tan x  bằng A. sin  tan x  . B.  sin  tan x  . Câu 7. Cho hàm số y  g(x)   A. 8 3 B. C. sin  tan x  . 1 cos2 x D. sin  tan x  . 1 . cos2 x  1  ln  tan x  . Giá trị đúng của g   là 2 2sin x 6 12 3 Hocmai – Ngôi trường chung của học trò Việt !! C. 16 3 Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 D. 32 3 - Trang | 1 - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam Khóa học: Pen C – Trắc nghiệm (Thầy Lê Anh Tuấn – Thầy Nguyễn Thanh Tùng) Chuyên đề: Hàm số Câu 8. Cho hàm số y  ecos x . Hãy chọn hệ thức đúng: A. y'.cos x  y.sin x  y''  0 B. y'.sin x  y.cosx  y''  0 C. y'.sin x  y''.cos x  y'  0 D. y'.cos x  y.sin x  y''  0 Câu 9. Đạo hàm của hàm số y  x tại điểm x  0 là A. 0 B. - 1  C. 1  D. Không tồn tại Câu 10. Cho hàm số y  sin cos x . Đạo hàm của hàm số  A. y  sin x.cos cos2 x 2   C. y   sin 2x.cos cos2 x  B. y  2cos x.sin xcos cos 2 x   D. y '  sin 2x.cos x.cos(cos2 x). Câu 11. Điều kiện cần và đủ để y  x2  4x  m  3 xác định với mọi x  A. m  7 B. m  7 C. m  7 Câu 12. Tính đạo hàm của hàm số sau: y  A. y'  C. y'  3x 2  4x  3 x  1 2 3x 2  4x  3 x 2  1 D. y'  2 Câu 13. Đạo hàm của hàm số y  A. y  1  1  x  3 3x 2  8x  3 x  1 2 2 3x 2  4x  3 x 2  1 2 x2  3x  1 x3 B. y  2 D. m  7 2x 2  3x  4 x2  1 B. y'  2 : x 2  6x  5  x  3 C. y  2 x 2  6x  9  x  3 D. y  2 x 2  6x  8  x  3 2 Câu 14. Đạo hàm của hàm số 𝑦 = (𝑥 2 − 𝑥 + 4)√2𝑥 2 + 1 tại điểm 𝑥0 = 1 là 2 3 C. 4 3 3 2x Câu 15. Hàm số y  có đạo hàm là: x1 A. 7 3 A. y  B. 1 (x  1)2 B. y   3 (x  1)2 Câu 16. Tập xác định của hàm số y  x  A. D = R B. D = R\{  1} C. y  D. 3 (x  1)2 1 là: x C. D  R\{0} Câu 17. Tính đạo hàm của hàm số sau: f(x)  4 (e  e  x )2 B. f '(x)  ex  e x C. f '(x)  ex (e x  e  x )2 D. f '(x)  Hocmai – Ngôi trường chung của học trò Việt !! D. y  2 (x  2)2 D. R \ {2} ex  ex ex  ex A. f '(x)  x 11 3 3 5 (e  e  x )2 x Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 - Trang | 2 - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam Khóa học: Pen C – Trắc nghiệm (Thầy Lê Anh Tuấn – Thầy Nguyễn Thanh Tùng) Chuyên đề: Hàm số Câu 18. Tập xác định của hàm số y  (x  2)3 là: A. B. \{2} C. ( ; 2) Câu 19. Tập xác định của hàm số y  log 3 A. (;1)  (2;10) B. (2;10) D. (2; ) 10  x là: x  3x  2 C. ( ;10) 2 D. (1; )  Câu 20. Cho f(x) = ln sin 2x . Đạo hàm f '   bằng: 8 A.1 B. 2 C. 4 Câu 21. Tập xác định của hàm số f  x   log D. 3 x  1  log 1  3  x   log 8  x  1 là: 3 2 2 A. x  1 B. 1  x  3   C. x  3 D. 1  x  1 C. (-; 0) D. (2; 3) Câu 22. Hàm y = ln x2  5x  6 có tập xác định là A. (-; 2)  (3; +) B. (0; +) Câu 23. Tập xác định của hàm số 2x2  5x  2  ln 1 là: x 1 2 A.  1; 2  B. 1; 2  C. 1; 2  Câu 24. Tập xác định của hàm số y  ( x2  3x  2)e là: D.  1; 2  A. (; 2) D.   2; 1 B. ( 1; ) C. ( 2; 1) Câu 25. Đạo hàm của hàm số: y  (x2  x) là: A. 2(x2  x)1 B. (x2  x)1 (2 x 1) C. (x2  x)1 (2 x 1) D. (x2  x)1 Câu 26. Tập xác định của hàm số log 3x2 1   1  4x2 là  1 1  1  2   1 A.   ;  \ 0;   B.   ;   \   3  2 2   3   3 Câu 27. Đạo hàm của hàm số y = x(lnx – 1) là: A. B. lnx lnx -1  2  C.   ;   \0  3  C. 1 D. 1 1 x Câu 28. Tập xác định của hàm số y  log 3 x2  x  12 : A. ( 4; 3) B. (; 4)  (3; )  2  D.   ;    3  D. R\4 C. ( 4; 3] Câu 29. Hàm số nào sau đây có tập xác định là R?  A. y  x2  4  0,1 x2 C. y     x  B. y   x  4  1/2 3  D. y  x2  2x  3  2 1 Câu 30. Tập xác định của hàm số y   2x  1 2 là 1  A.  ;   2  B. 1   2 Hocmai – Ngôi trường chung của học trò Việt !! 1  C.  ;   2  Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 D. - Trang | 3 - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam Khóa học: Pen C – Trắc nghiệm (Thầy Lê Anh Tuấn – Thầy Nguyễn Thanh Tùng) Chuyên đề: Hàm số BẢNG ĐÁP ÁN 1. B 11. D 21. B 2. D 12. A 22. D 3. D 13. A 23. A 4. B 14. D 24. C Hocmai – Ngôi trường chung của học trò Việt !! 5. A 15. B 25. C 6. B 16. C 26. A 7. C 17. A 27. B 8. B 18. A 28. B 9. D 19. A 29. A 10. C 20. B 30. A Giáo viên : Lê Anh Tuấn Nguồn : Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 Hocmai - Trang | 4 -
- Xem thêm -