Tổng hợp và tính chất của vài hợp chất Per-O-Acetylglycopyranosyl Thiosemicarbazon của Isatin thế

  • Số trang: 291 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu