Human resource development (hrd) practices in bac thang long and nam thang long industrial parks bases for a comprehensive hrd program for industrial parks in vietnam

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 21 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu