Vân dụng một số phương pháp thống kê phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của công ty xây dựng công trình giao thông việt _ lào

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 25 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29251 tài liệu

Mô tả:

1. nh÷ng ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña c«ng ty x©y d-ng c«ng tr×nh giao th«ng ViÖt – lµo. 1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: Tr-íc khi ®-îc thµnh lËp c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng ViÖt - Lµo lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc h¹ch to¸n phô thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng giao th«ng 8 vµ ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 114/QD/TCLB - L§ ngµy 16/4/1996 cña tæng c«ng ty x©y dùng giao th«ng 8 chuyÓn tõ c«ng tr-êng ®-êng 13 (Lµo) thµnh c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng ViÖt - Lµo. §Õn ngµy 23/7/1997 Bé tr-ëng Bé giao th«ng vËn t¶i ký quyÕt ®Þnh 1 sè 1828 /L§ /TTCB - L§ thµnh lËp c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng ViÖt - Lµo lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc trùc thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng giao th«ng 8 vµ ®-îc h¹ch to¸n ®éc lËp cã t- c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng vµ ®-îc më tµi kho¶n riªng t¹i ng©n hµng. C«ng ty ®-îc thµnh lËp víi tæng sè vèn ®-îc giao lµ: 35.185.000.000 ®ång Trong ®ã: a.Vèn ®iÒu lÖ b»ng vèn ph¸p ®Þnh : 5.184.000.000 b.Vèn vay trong n-íc 28.001.000.000 2 : Bao gåm: - Vèn cè ®Þnh - Vèn l-u ®éng : 25.801.000.000 : 2.200.000.000 c.Vèn b¶o toµn(thuéc nguån vèn NS): 5.184.000.000 - Vèn cè ®Þnh : - Vèn l-u ®éng : 4.382.000.000 856.000.000 C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i 222 - ®-êng NguyÔn Tr·i _QuËn Thanh Xu©n _Hµ Néi. C«ng ty ®-îc së kÕ ho¹ch ®Çu t- thµnh phè Hµ Néi cÊp giÊy phÐp kinh doanh sè 111889 ngµy 15/8/1997 víi c¸c néi dung sau: 3 - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng d©n dông vµ c«ng nghiÖp. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh khai th¸c : Thuû lîi,S©n bay,Quèc phßng. - S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng xi m¨ng,s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng,thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng nhãm B (§-êng bé,S©n bay,CÇu cèng c¸c lo¹i võa vµ nhá). - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ phÇn bao che c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp nhãm C. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh kªnh m-¬ng,tr¹m b¬m thuû lîi. 4 C«ng ty ®¶m nhËn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh ë hai n¬i: - Céng hoµ DCND Lµo : 60% - C¸c c«ng tr×nh bªn ViÖt Nam: 40% Lµ mét c«ng ty míi ®-îc thµnh lËp, c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n ban ®Çu vÒ c«ng ¨n viÖc lµm,vÒ vèn phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh vµ khã kh¨n lín nhÊt lµ ®Þa bµn ho¹t ®éng réng (gåm cã m¶ng bªn Lµo vµ bªn ViÖt Nam), nh-ng víi sù nç lùc phÊn ®Êu liªn tôc cña c«ng ty nªn t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cã chiªu h-íng ph¸t triÓn m¹nh vÒ mäi mÆt. C¸c c«ng tr×nh do c«ng ty thi c«ng kh«ng nh-ng t¨ng vÒ sè l-îng 5 mµ cßn ®¶m b¶o nh-ng yªu c©u vÒ kû thuËt. Víi ph-¬ng ch©m ho³t ®éng “ §­a ch÷ tÝn lªn h¯ng ®Çu” c«ng ty ®± ngµy cµng më réng ®-îc ®Þa bµn ho¹t ®éng cña m×nh. Sù ph¸t triÓn cña c«ng ty ®-¬c ph¶n ¸nh qua b¶ng sè liÖu sau: B¶ng 1.1: C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh sù t¨ng tr-ëng cña c«ng ty. T ChØ tiªu N¨m 1997 N¨m 1998 N¨m 1999 T 1 Doanh thu 2 Lîi nhuËn 16.195.121 61.933.000 .234 6 .000 80.815.000 3 Sè nép ng©n 4 s¸ch .000 229.878.34 548.000.00 5 Tæng quÜ 9 0 794.543.00 0 l-¬ng Thu nhËp 894.208.21 1.588.215. 5 b×nh qu©n 000 3.111.428. 000 4.663.844. 8.674.179. 087 000 8.887.000 1.432.584 1.475.000 1.485.000 7 C¸c chØ tiªu trªn cho thÊy doanh thu cña c«ng ty t¨ng lªn mét c¸ch ®¸ng kÓ.Bªn c¹nh ®ã c¸c kho¶n ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch nhµ n-íc còng ngµy cµng t¨ng lªn. Lîi nhuËn sau thuÕ vµ thu nhËp b×nh qu©n cña c«ng nh©n còng t¨ng lªn. Nh×n chung ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cã chiÒu h-íng ®i lªn.C«ng ty ®· duy tr× ®-îc tèc ®é ph¸t triÓn,t¹o ®ñ c«ng ¨n viÖc lµm cho ®a sè c¸n bé c«ng nh©n viªn,ph¸t huy ®-îc n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ,®Çu t- ®óng h-íng kÞp thêi t¹o ®-îc uy tÝn vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm. Míi h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®-îc h¬n hai n¨m song b»ng c¸c ho¹t ®éng thùc tiÔn cña m×nh,c«ng ty ®· chøng tá mét b¶n lÜnh v÷ng vµng trong sù c¹nh tranh ®Çy 8 kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ míi.Víi nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®-îc c«ng ty ®· trë thµnh mét trong nh÷ng c«ng ty m¹nh cña Tæng c«ng ty. 1.2. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ vµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh: C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng ViÖt - Lµo lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y l¾p. Do vËy,vÒ c¬ b¶n ®iÒu kiÖn tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt còng nh- s¶n phÈm cña c«ng ty cã sù kh¸c biÖt lín so víi nh÷ng nghµnh s¶n xuÊt vËt chÊt kh¸c.S¶n phÈm cña c«ng ty chñ yÕu lµ c¸c c«ng tr×nh giao th«ng vÒ ®-êng bé. 9 Ngoµi ra cßn cã mét sè c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c nh-ng th-êng lµ c¸c c«ng tr×nh nhá cã gi¸ trÞ kh«ng lín. Sù kh¸c biÖt vÒ ®iÒu kiÖn tæ chøc ho¹t ®éng quy ®Þnh ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty.Quy tr×nh c«ng nghÖ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cã thÓ ®-îc kh¸i qu¸t b»ng s¬ ®å sau: S¬ ®å 2.1 : Quy tr×nh ho¹t ®éng SXKD cña c«ng ty Gi¶i phãng mÆt b»ng: - Ph¸ dì c«ng tr×nh cò. - San nÒn,lÊp nÒn Thi c«ng phÇn th«: - Lµm cèng - Lµm mãng - Lµm mÆt 10 Hoµn thiÖn c«ng tr×nh: - Bã vØa. - Trang. §Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cña qu¸ tr×nh x©y l¾p, c«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh râ ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt,®Æc ®iÓm vÞ trÝ khÝ hËu,®Þa h×nh n¬i x©y d-ng, thêi gian ®Çu tvèn cña c«ng tr×nh ®ã, tõ ®ã lËp mét b¶ng d- to¸n, b¶ng thiÕt kÕ thi c«ng phï h¬p víi tõng c«ng tr×nh. Th«ng th-êng, khi tróng thÇu phßng kÕ ho¹ch tiÕn hµnh lËp dù to¸n néi bé vµ giao kho¸n cho ®éi c«ng tr×nh thi c«ng. Theo c¸ch giao kho¸n cña c«ng ty,khi nhËn ®-îc hîp ®ång thÇu míi c«ng ty giao kho¸n cho ®éi c«ng tr×nh 11 86.85% tæng chi phÝ hîp ®ång.PhÇn nµy giao cho ®éi tr-ëng ®Ó tæ ch-c thi c«ng theo ®óng tiÕn ®é, chÊt l-îng, khèi l-îng c«ng viÖc ®· kÝ hîp ®ång vµ d-íi sù gi¸m s¸t cóa c«ng ty. §éi tr-ëng ph¶i tù lo vÒ mÆt vËt t- nh©n lùc.Khi gÆp khã kh¨n cã thÓ nhê c«ng ty gióp ®ì. PhÇn cßn l¹i 13,15% c«ng ty gi÷ l¹i ®Ó trang tr¶i chi phÝ qu¶n lý vµ thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n-íc. Nh- vËy, ph-¬ng thøc kho¸n cña c«ng ty kh«ng ph¶i l¯ “kho²n tr¾ng “ m¯ l¯ “kho²n qu°n”. Phßng kÕ to²n t¯i vô theo dâi gi¸m s¸t vÒ mÆt tµi chÝnh vµ phèi hîp v¬Ý phßng kÜ thuËt lËp thñ tôc thanh to¸n v«i bªn A. §éi tr-ëng ®éi thi c«ng chÞu tr¸ch nhiªm vÒ vËt t-, nh©n c«ng … phôc vô cho viÖc thi c«ng cña c¸c c«ng 12 tr×nh d-íi sù gi¸m s¸t cña c¸c phßng ban th«ng qua viÖc so s¸nh ®Þnh m-c thi c«ng ®· ®-îc ®-a ra.C¸ch tæ chøc giao kho¸n nh- trªn gãp phÇn n©ng cao tÝnh tù chñ, mang tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 13 S¬ ®å 2.2: S¬ ®å tæ chøc s¶n xuÊt t¹i c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng ViÖt - Lµo: Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch bªn Lµo §éi TiÕn H¶i §éi CT1 Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch bªn ViÖt Nam §éi CT2 §éi Sxvl §éi CT4 14 …… §éi CT11 Toµn c«ng ty gåm cã 12 ®éi s¶n xuÊt trùc thuéc.Trong ®ã: - PhÝa bªn Lµo gåm cã 4 ®éi : §éi TiÕn H¶i, §éi CT1,§éiCT2,§éi SXVL. Trong ®ã cã ®éi s¶n xuÊt vËt liÖu chuyªn s¶n xuÊt ®¸ phôc vô cho viÖc thi c«ng cña c¸c ®éi c«ng tr×nh kh¸c. 15 - PhÝa bªn ViÖt Nam gåm cã 8 ®éi s¶n xuÊt tõ ®éi CT4 ®Õn ®éi CT11. Tãm l¹i,ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ t-¬ng ®èi phøc t¹p,®Æc biÖt cã nhiÒu khã kh¨n do ®Þa bµn ho¹t ®éng réng.Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt, x©y dùng kinh doanh t¹i n-íc b¹n (Lµo) nªn trong qu¸ tr×nh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng bªn Lµo, c«ng ty ph¶i sö dông nhiÒu lo¹i tiÒn tÖ kh¸c nhau. §iÒu ®ã g©y ra nhiÒu khã kh¨n cho c«ng ty trong viÖc ghi chÐp kÕ to¸n còng nh- viÖc qu¶n lý c¸c chi phÝ ph¸t sinh b»ng ngo¹i tÖ.Ngoµi ra cßn cã nhiÒu khã kh¨n kh¸c ®ßi hái tæ chøc thi c«ng vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n ph¶i chi tiÕt,cô thÓ,b¸m s¸t 16 vµo thùc tÕ ®Ó t¹o thuËn lîi cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh mét c¸ch chÝnh x¸c. 1.3. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty: Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®-îc x©y dùng trªn c¬ së m« h×nh qu¶n lý tËp trung ®-îc ¸p dông réng r·i trong c¸c c«ng ty trùc thuéc Tæng c«ng ty,kÕt hîp víi ®iÒu kiÖn tæ chøc s¶n xuÊt cña b¶n th©n ®¬n vÞ.Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng tybao gåm ban gi¸m ®èc,c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ c¸c ®éi c«ng tr×nh ®-îc bè trÝ theo s¬ ®å sau: 17 S¬ ®å 2.3: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch bªn Lµo Phßng KÕ Ho¹ch Kü ThuËt Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch bªn ViÖt Nam Phßng KÕ To¸n Tµi Vô Phßng Tæ Chøc Lao §éng C¸c §éi C«ng Tr×nh 18 Phßng VËt TThiÕt BÞ 19 Do ®Þa bµn ho¹t ®éng cña c«ng ty bao gåm c¶ bªn Lµo vµ bªn ViÖt Nam nªn c¸c phßng ban còng ®-îc chia lµm hai bé phËn: bé phËn bªn lµo vµ bé phËn bªn ViÖt Nam. C¸c bé phËn cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: - Ban gi¸m ®èc:Gåm cã 3 ng-êi: + Mét gi¸m ®èc :Lµ ng-êi ®iÒu hµnh trùc tiÕp c«ng ty, lµ ®¹idiÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty tr-íc ph¸p luËt, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Tæng c«ng ty vµ nhµ n-¬c vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng cña c«ng ty. + Mét gi¸m ®èc: Phô tr¸ch c¸c hîp ®ång bªn ViÖt Nam. 20
- Xem thêm -