Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với mục tiêu tăng cường quản trị doanh nghiệp tại công ty bột giặt viso

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 20 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29271 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu HiÖn nay, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng môc tiªu t×m kiÕm lîi nhuËn vÉn lu«n lµ môc tiªu c¬ b¶n nhÊt cña c¸c doanh nghiÖp, nã chÞu sù chi phèi ®Õn mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. BÊt kú doanh nghiÖp nµo còng lu«n t×m vµ thùc thi nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m h¹ gi¸ thµnh vµ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra. Nh-ng ®Ó lµm ®-îc ®iÒu nµy th× kh«ng ph¶i lµ ®¬n gi¶n mµ nã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp bªn c¹nh viÖc t×m h-íng ®i ®óng ®¾n cho m×nh cßn ph¶i cã mét chÕ ®é kÕ to¸n hîp lý tøc ph¶i phï hîp víi thùc tÕ, ®Æc ®iÓm kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh. Bëi v× viÖc tÝnh to¸n chi phÝ ®Ó tÝnh ra gi¸ thµnh s¶n phÈm quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ viÖc t¨ng hay gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn c¸c chØ tiªu kinh tÕ kh¸c. ThÊy râ ®-îc tÇm quan träng trªn, cïng víi qu¸ tr×nh häc t¹i tr-êng em ®· ®i s©u vµo nghiªn cøu ®Ò tµi: “Tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm víi môc tiªu t¨ng c-êng qu¶n trÞ doanh nghiÖp t¹i c«ng ty bét giÆt Viso ” Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung chuyªn ®Ò sÏ kÕt cÊu thµnh ba ch-¬ng nh- sau: Ch-¬ng I: Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Ch-¬ng II: T×nh h×nh tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty bét giÆt Viso. Ch-¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn qu¸ tr×nh tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty bét giÆt Viso. V× thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n nªn trong qu¸ tr×nh viÕt chuyªn ®Ò, em kh«ng sao tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em mong thÇy, c« gãp ý ®Ó chuyªn ®Ò ®-îc hoµn thiÖn h¬n. §ång thêi, em xin c¶m ¬n ViÖn qu¶n trÞ kinh doanh vµ thÇy NguyÔn Huy MËu ®· gióp em hoµn thµnh kho¸ häc nµy. CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 ch-¬ng I: nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt I-/ chi phÝ s¶n xuÊt: 1- Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i tiªu dïng trong mét kú ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm. Thùc chÊt chi phÝ lµ sù chuyÓn dÞch vèn - chuyÓn dÞch gi¸ trÞ cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt - vµo c¸c ®èi t-îng tÝnh gi¸ (s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô ). NÒn s¶n xuÊt x· héi cña bÊt kú ph-¬ng thøc s¶n xuÊt nµo còng g¾n liÒn víi sù vËn ®éng vµ tiªu hao c¸c yÕu tè c¬ b¶n t¹o nªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nãi mét c¸ch dÔ hiÓu h¬n, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp cña 3 yÕu tè: T- liÖu lao ®éng, ®èi t-îng lao ®éng vµ søc lao ®éng. Do ®ã, ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt hµng ho¸, ng-êi s¶n xuÊt ph¶i bá chi phÝ vÒ thï lao lao ®éng, vÒ t- liÖu lao ®éng vµ ®èi t-îng lao ®éng. V× vËy, sù h×nh thµnh nªn c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt lµ tÊt yÕu kh¸ch quan. Nh- vËy, chi phÝ s¶n xuÊt trong kú lµ nh÷ng hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt trong kú ®ã. 2- Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt ë c¸c doanh nghiÖp cã nhiÒu lo¹i, nhiÒu s¶n phÈm kh¸c nhau c¶ vÒ néi dung, tÝnh chÊt, c«ng dông, vai trß... trong qu¸ tr×nh kinh doanh. §Ó qu¶n lý vµ h¹ch to¸n ®-îc thuËn lîi th× cÇn ph¶i ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. §ã lµ viÖc s¾p xÕp chi phÝ s¶n xuÊt vµo tõng laäi, tõng nhãm kh¸c nhau theo nh÷ng ®Æc tr-ng nhÊt ®Þnh. Sau ®©y lµ mét sè c¸ch ph©n lo¹i ®-îc sö dông phæ biÕn: a. Ph©n lo¹i theo lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh:  Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh: gåm chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt, tiªu thô vµ qu¶n lý hµnh chÝnh.  Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh: gåm chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng vÒ vèn vµ ®Çu ttµi chÝnh.  Chi phÝ bÊt th-êng: gåm nh÷ng chi phÝ ngoµi dù kiÕn cã thÓ do chñ quan hay kh¸ch quan mang l¹i. C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho viÖc ph©n ®Þnh chi phÝ ®-îc chÝnh x¸c, phôc vô cho viÖc ph©n tÝch gi¸ thµnh, x¸c ®Þnh chi phÝ vµ kÕt qu¶ cña tõng lo¹i ho¹t ®éng kinh doanh ®óng ®¾n. 2 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 b. Ph©n theo yÕu tè chi phÝ: Bao gåm 7 yÕu tè sau:  Nguyªn liÖu, vËt liÖu: gåm toµn bé gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, phô tïng thay thÕ, c«ng cô, dông cô ... sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh.  Nhiªn liÖu, ®éng lùc sö dông vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong kú.  TiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l-¬ng: ph¶n ¸nh l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn chøc.  BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh theo tû lÖ quy ®Þnh.  KhÊu hao TSC§: ph¶n ¸nh tæng sè khÊu hao TSC§ ph¶i trÝch trong kú cña tÊt c¶ TSC§ sö dông cho SXKD trong kú.  DÞch vô mua ngoµi: ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ dÞch vô mua ngoµi dïng vµo SXKD.  Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ch-a ph¶n ¸nh vµo c¸c yÕu tè trªn dïng vµo ho¹t ®éng SXKD trong kú. C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cung cÊp th«ng tin cô thÓ vÒ chi phÝ nh»m phôc vô cho viÖc x©y dùng vµ ph©n tÝch ®Þnh møc vèn l-u ®éng, viÖc lËp, kiÓm tra vµ ph©n tÝch dù to¸n chi phÝ, c¸c yÕu tè chi phÝ trªn cã thÓ ®-îc chi tiÕt ho¸ theo néi dung kinh tÕ cô thÓ cña nã. c. Ph©n theo kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm: gåm 8 kho¶n môc chi phÝ:  Chi phÝ nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp: ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ vÒ nguyªn, vËt liÖu chÝnh, phô ... tham gia trùc tiÕp vµp viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn lao vô, dÞch vô.  Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: gåm tiÒn l-¬ng, phô cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch cho c¸c quÜ BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ.  Chi phÝ s¶n xuÊt chung: lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong ph¹m vi ph©n x-ëng s¶n xuÊt( trõ chi phÝ vËt liÖu vµ nh©n c«ng trùc tiÕp ). d. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo chøc n¨ng: gåm ba lo¹i:  Chi phÝ s¶n xuÊt: lµ chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm trong ph¹m vi ph©n x-ëng.  Chi phÝ tiªu thô: lµ chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô ...  Chi phÝ qu¶n lý: lµ nh÷ng chi phÝ qu¶n lý kinh doanh, hµnh chÝnh vµ nh÷ng chi phÝ chung liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña toµn doanh nghiÖp. e. Ph©n theo quan hÖ cña chi phÝ víi khèi l-îng c«ng viÖc, s¶n phÈm hoµn thµnh:  Chi phÝ cè ®Þnh.  Chi phÝ biÕn ®æi. 3 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 II -/ Gi¸ thµnh s¶n phÈm: 1- Kh¸i niÖm vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm: Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ®· hoµn thµnh nªn thµnh phÈm, dÞch vô. 2 - Ph©n lo¹i gi¸ thµnh:  Theo thêi ®iÓm tÝnh vµ nguån sè liÖu ®Ó tÝnh gi¸ thµnh, gåm:  Gi¸ thµnh ®Þnh møc: lµ nh÷ng chi phÝ theo ®Þnh møc ®Ó hoµn thµnh thµnh phÈm, dÞch vô.  Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: lµ nh÷ng chi phÝ theo kÕ ho¹ch ®Ó hoµn thµnh thµnh phÈm, dÞch vô.  Gi¸ thµnh thùc tÕ: lµ nh÷ng chi phÝ thùc tÕ ®Ó hoµn thµnh thµnh phÈm, dÞch vô.  Theo ph¹m vi ph¸t sinh chi phÝ, gi¸ thµnh ®-îc chia thµnh:  Gi¸ thµnh s¶n xuÊt: ph¶n ¸nh tÊt c¶ chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm trong ph¹m vi ph©n x-ëng s¶n xuÊt.  Gi¸ thµnh toµn bé( tiªu thô ): ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm. Gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm = Gi¸ thµnh s¶n xuÊt + Chi phÝ QLDN + Chi phÝ b¸n hµng 3- Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm: Chi phÝ s¶n xuÊt ph¶n ¸nh mÆt hao phÝ s¶n xuÊt, cßn gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶n ¸nh mÆt kÕt qu¶ cña s¶n xuÊt. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra bÊt kÓ ë kú nµo nh-ng cã liªn quan ®Õn khèi l-îng c«ng viÖc, s¶n phÈm ®· hoµn thµnh trong kú. S¬ ®å mèi quan hÖ gi÷a CPSX vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. CPSX dë dang ®Çu kú A CPSX ph¸t sinh trong kú B C CPSX Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm Qua s¬ ®å ta thÊy: D dë dang cuèi kú AC = AB + BD - CD. Lỗi! 4. Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: lµ mét ph-¬ng ph¸p kü thuËt tÝnh to¸n chi phÝ cho tõng ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh. Sau ®©y lµ mét sè ph-¬ng ph¸p: 4 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688  Ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp (cßn gäi lµ ph-¬ng ph¸p gi¶n ®¬n): ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp thuéc lo¹i h×nh s¶n xuÊt gi¶n ®¬n, sè l-îng mÆt hµng Ýt, s¶n xuÊt víi khèi l-îng lín vµ chu kú s¶n xuÊt ng¾n nh- c¸c nhµ m¸y ®iÖn, n-íc ... Gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc tÝnh theo c«ng thøc : Lỗi! Lỗi!  Ph-¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ: Ph-¬ng ph¸p nµy ¸p dông víi c¸c doanh nghiÖp mµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®-îc thùc hiÖn nhiÒu ë nhiÒu bé phËn s¶n xuÊt, nhiÒu lo¹i ®o¹n c«ng nghÖ, ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¸c bé phËn, chi tiÕt s¶n phÈm hoÆc giai ®o¹n c«ng nghÖ hay bé phËn s¶n xuÊt. Gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch céng chi phÝ s¶n xuÊt cña c¸c bé phËn, chi tiÕt s¶n phÈm hay tæng chi phÝ s¶n xuÊt cña c¸c giai ®o¹n, bé phËn s¶n xuÊt t¹o nªn thµnh phÈm. Gi¸ thµnh s¶n phÈm = Z1 + Z2 + ....... + Zn Trong ®ã Z1, Z2, ..., Zn lµ gi¸ thµnh cña c¸c bé phËn, chi tiÕt s¶n phÈm. + Ph-¬ng ph¸p hÖ sè quy ®æi:  Ph-¬ng ph¸p nµy ¸p dông cho doanh nghiÖp cã ph©n x-ëng tæ ®éi s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i thµnh phÈm dÞch vô chi tiÕt cïng nhãm. C¸ch x¸c ®Þnh gi¸ thµnh cho mçi lo¹i thµnh phÈm dÞch vô trong nhãm :  KÕ to¸n chän mét lo¹i thµnh phÈm, dÞch vô trong nhãm lµm s¶n phÈm gèc sau ®ã qui ®æi c¸c lo¹i thµnh phÈm cßn l¹i trong nhãm vÒ s¶n phÈm gèc nµy th«ng qua hÖ sè qui ®æi Hi: Hi = Lỗi! Sè l-îng s¶n phÈm cña c¸c lo¹i thµnh phÈm, dÞch vô qui vÒ s¶n phÈm gèc lµ: Qgèc =  qi.Hi Trong ®ã qi lµ sè l-îng thµnh phÈm dÞch vô i hoµn thµnh. * X¸c ®Þnh tæng gi¸ thµnh c«ng x-ëng thùc tÕ cña nhãm thµnh phÈm dÞch vô hoµn thµnh: Lỗi! * X¸c ®Þnh gi¸ thµnh cho mçi lo¹i thµnh phÈm dÞch vô: Z ®¬n vÞ s¶n phÈm gèc= Lỗi! Z ®¬n vÞ thµnh phÈm dÞch vô i = Z®¬n vÞ s¶n phÈm gèc x Hi VËy tæng ZCXTT cña sè thµnh phÈm = Z®¬n vÞ thµnh phÈm i x qi dÞch vô i (hoµn thµnh) 5 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 + Ph-¬ng ph¸p tû lÖ: ®-îc ¸p dông ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm cã qui c¸ch phÈm chÊt kh¸c nhau nh- may mÆc, dÖt kim, ®ãng giÇy ... ®Ó gi¶m bít khèi l-îng h¹ch to¸n, kÕ to¸n th-êng tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo nhãm s¶n phÈm cïng lo¹i. C¨n cø vµo tû lÖ chi phÝ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ víi chi phÝ s¶n xuÊt kÕ ho¹c (hoÆc ®Þnh møc), kÕ ho¹ch sÏ tÝnh ra gi¸ thµnh ®¬n vÞ vµ tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm cïng lo¹i. Gi¸ thµnh thùc tÕ ®¬n vÞ s¶n phÈm tõng lo¹i Tû lÖ = = Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ®¬n vÞ s¶n phÈm tõng lo¹i x Tû lÖ chi phÝ Tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ cña c¸c lo¹i s¶n phÈm ––––––––––––– x 100 Tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt kÕ ho¹ch cña c¸c lo¹i s¶n phÈm + Ph-¬ng ph¸p lo¹i trõ gi¸ trÞ s¶n phÈm phô: Ph-¬ng ph¸p nµy dïng trong c¸c doanh nghiÖp mµ trong mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, bªn c¹nh c¸c s¶n phÈm chÝnh thu ®-îc cßn cã thÓ thu ®-îc nh÷ng s¶n phÈm phô, vµ ®Ó tÝnh gi¸ trÞ s¶n phÈm chÝnh, kÕ to¸n ph¶i lo¹i trõ gi¸ s¶n phÈm phô khái tæng chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm: Tæng gi¸ thµnh = Gi¸ thµnh s¶n phÈn + Tæng chi phÝ s¶n _ Gi¸ trÞ s¶n phÈm _ Gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n phÈm chÝnh dë dang ®Çu kú xuÊt ph¸t sinh trong kú phô thu håi chÝnh dë dang cuèi kú ch-¬ng II t×nh h×nh tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty bét giÆt Haso A. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: I. Theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn: 1. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (NVL) lµ chi phÝ vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô tham gia trùc tiÕp vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm. §èi víi nh÷ng vËt liÖu khi xuÊt dïng cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ riªng biÖt th× h¹ch to¸n trùc tiÕp cho ®èi t-îng ®ã. Tr-êng hîp vËt liÖu xuÊt dïng cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ, kh«ng thÓ h¹ch to¸n riªng th× ¸p dông ph-¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸m tiÕp ®Ó ph©n bæ cho c¸c ®èi t-îng cã liªn quan. Tiªu thøc ph©n bæ th-êng ®-îc sö dông lµ ph©n bæ theo ®Þnh møc tiªu hao, theo hÖ sè, theo träng l-îng, theo sè l-îng s¶n phÈm ... C«ng thøc ph©n bæ nh- sau: 6 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 Chi phÝ vËt liÖu ph©n bæ = Tiªu thøc ph©n bæ cho tõng ®èi t-îng cña tõng ®èi t-îng HÖ sè ph©n bæ = X tû lÖ (hÖ sè) ph©n bæ Tæng chi phÝ vËt liÖu cÇn ph©n bæ –––––––––––––– Tæng tiªu thøc ph©n bæ §Ó theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 621- Chi phÝ nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp. Ph-¬ng ph¸p tËp hîp nh- sau: TK 152 TK 621(chi tiÕt ®èi t-îng) Gi¸ thùc tÕ cña NVL xuÊt kho cho s¶n TK 411 xuÊt trùc tiÕp ®èi t-îng TK 152 Gi¸ thùc tÕ cña NVL kh«ng hÕt nhËp l¹i Gi¸ thùc tÕ cña NVL ®-îc cÊp, gãp ®-a vµo sx trùc tiÕp ko qua kho TK 111, 112, 331... Gi¸ thùc tÕ cña NVL mua ngoµi ®-a vµo s¶n xuÊt trùc tiÕp kh«ng qua kho TK151 TK 154 Gi¸ thùc tÕ cña NVL trªn ®-êng ®· vÒ ®-a vµo s¶n xuÊt trùc tiÕp kh«ng qua kho TK 311, 336, 338 Gi¸ thùc tÕ cña NVL ®i vay ®-a vµo s¶n xuÊt trùc tiÕp kh«ng qua kho Cuèi kú kÕt chuyÓn gi¸ trÞ NVLTT ®· sö dông trong kú vÒ TK' tæng hîp 2. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp( NCTT ) lµ nh÷ng kho¶n tiÒn ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm, trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô, nh- tiÒn l-¬ng chÝnh, l-¬ng phô vµ c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l-¬ng. Ngoµi ra cßn bao gåm c¸c kho¶n ®ãng gãp cho c¸c quÜ BHXH, BHYT, KPC§ do chñ sö dông lao ®éng chÞu vµ ®-îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh theo mét tû lÖ nhÊt ®Þnh víi sè tiÒn l-¬ng ph¸t sinh cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. §Ó theo dâi chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 622- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. 7 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 Ph-¬ng ph¸p tËp hîp nh- sau: TK 334 TK 622(chi tiÕt) TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp ®èi t-îng TK 154(ct) Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ NCTT vÒ tµi kho¶n tæng hîp. TK 338(2,3,4) Kho¶n trÝch nép 19% theo l-¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp ®èi t-îng TK 335 Sè trÝch l-¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp( víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt theo mïa vô ) 3. H¹ch to¸n chi phÝ tr¶ tr-íc: Chi phÝ tr¶ tr-íc lµ nh÷ng chi phÝ ®· thùc tÕ ph¸t sinh trong kú nh-ng sö dông cho nhiÒu kú sau. VÝ dô: - C«ng cô dông cô xuÊt - dïng nhiÒu kú. - L·i tiÒn thuª tµi s¶n cè ®Þnh tµi chÝnh. - Gi¸ trÞ söa ch÷a lín TSC§ ngoµi kÕ ho¹ch. - TiÒn thuª TSC§ ho¹t ®éng tr¶ tr-íc cho nhiÒu kú. - TiÒn ®iÖn, n-íc, ®iÖn tho¹i, fax, l·i tiÒn vay tr¶ tr-íc trong nhiÒu kú. C¸c chi phÝ tr¶ tr-íc nµy ®-îc gäi lµ chi phÝ tr¶ tr-íc chê ph©n bæ vµ ®-îc tËp hîp vµo tµi kho¶n 1421- " chi phÝ chê ph©n bæ ". Sau ®ã hµng kú ph©n bæ chi phÝ nµy cho ®èi t-îng sö dông. Chi phÝ thêi kú( 641, 642 ) trong kú, phÇn kh«ng phï hîp víi doanh thu kú ®ã th× ®-îc gäi lµ chi phÝ tr¶ tr-íc chê kÕt chuyÓn vµ ®-îc tËp hîp vµo tµi kho¶n 1422" Chi phÝ chê kÕt chuyÓn ". 8 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 Ph-¬ng ph¸p tËp hîp nh- sau: TK 1531 TK 142 C«ng cô dông cô xuÊt-dïng nhiÒu TK 627,641,642 (1421) hµng kú phÇn bæ kú( 1421 ) chi phÝ nµy cho ®èi t-îng sö dông TK 342 L·i thuª ph¶i tr¶ cña TSC§(1421) thuª tµi chÝnh TK 2413 Gi¸ trÞ SCL TSC§(1421) ngoµi kÕ ho¹ch TK 111,112,311 TiÒn thuª TSC§ h®, tiÒn ®iÖn, n-íc...tr¶ tr-íc nhiÒu kú TK 641,642 TK 911 Cuèi kú kÕt chuyÓn phÇn kh«ng phï (1422) Chi phÝ thêi kú hîp víi doanh thu ®ã K/chuyÓn c.fÝ khi nã phï hîp víi doanh thu PhÇn phï hîp víi doanh thu kú ®ã 4. H¹ch to¸n chi phÝ ph¶i tr¶ - trÝch tr-íc: Chi phÝ tr¶ tr-íc lµ nh÷ng chi phÝ ch-a thùc tÕ ph¸t sinh trong kú nh-ng ®· ghi nhËn lµ ®ang sö dông. VÝ nh-: - TrÝch tr-íc tiÒn l-¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n SXTT( Dn mïa vô ). - TrÝch tr-íc ®Ó söa ch÷a lín TSC§ trong kÕ ho¹ch( kÕ ho¹ch trÝch tr-íc ). - TrÝch tr-íc tiÒn thuª TSC§ ho¹t ®éng, ®iÖn, l·i tiÒn vay ... tr¶ sau nhiÒu kú. - TrÝch tr-íc ®Ó b¶o d-ìng, duy tu s¶n phÈm, hµng ho¸ háng. C¸c chi phÝ nµy ®-îc tËp hîp vµo bª ®ã cña tµi kho¶n 335-" Chi phÝ ph¶i tr¶-trÝch tr-íc". §Õn khi chi phÝ ®ã thùc tÕ ph¸t sinh th× trõ vµo sè ®· trÝch tr-íc. 9 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 Ph-¬ng ph¸p tËp hîp nh- sau: TK 334 TK 335 TK 622 TiÒn l-¬ng nghØ phÐp thøc tÕ ph¸t TrÝch tr-íc l-¬ng nghØ sinh cña CNSXTT trõ vµo trÝch tr-íc phÐp cña CNSXTT(DN vô) TK 2413 TK 627,641,642 Gi¸ trÞ SCL TSC§ trong kÕ ho¹ch ®· TrÝch tr-íc ®Ó CSL TSC§ thùc tÕ ph¸t sinh söa ch÷a trong kÕ ho¹ch( møc trÝch TK 111,112,311 theo dù to¸n ) TiÒn thuª TSC§ ho¹t ®éng... TrÝch tr-íc tiÒn thuª tµi l·i tiÒn vay ®· ph¸t sinh chi tr¶ s¶n cè ®Þnh h®, l·i tiÒn vay tr¶ sau nhiÒu kú TK 154,155,156 Chi phÝ söa ch÷a, gi¸ trÞ s¶n phÈm dÞch vô hµng ho¸ háng ®· ph¸t sinh trõ vµo trÝch tr-íc TK 6415 TrÝch tr-íc ®Ó b¶o d-ìng duy tu, s¶n phÈm, dÞch vô hµng ho¸ háng 5. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung: Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong ph©n x-ëng hoÆc tæ ®éi kh«ng cã tÝnh chÊt trøc tiÕp nh- 621, 622. C¸c chi phÝ ®ã khi ph¸t sinh trong kú ®-îc t©p hîp vµo tµi kho¶n 627-" Chi phÝ s¶n xuÊt chung"- Chi tiÕt cho tõng ph©n x-ëng, tæ ®éi. C¸c chi phÝ nµy ®-îc chi tiÕt theo yÕu tè ci phÝ vµo tµi kho¶n chi tiÕt t-¬ng øng lµ : - TK 6271 "Chi phÝ nh©n viªn s¶n xuÊt chung " - TK 6272 "Chi phÝ NVL cho s¶n xuÊt chung" - TK 6273 "Chi phÝ CCDC cho s¶n xuÊt chung" - TK 6274 "Chi phÝ khÊu hao TSC§ cho s¶n xuÊt chung" - TK 6277 "Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi hµng kú" - TK 6278 "Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn Ph-¬ng ph¸p tËp hîp nh- sau:(trang sau) NÕu trong mét ph©n x-ëng (tæ, ®éi) cã s¶n xuÊt ≥ 2 lo¹i thµnh phÈm, dÞch vô th× viÖc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung trong kú cho mçi lo¹i thµnh phÈm, dÞch vô ®ã th-êng ®-îc lùa chän tiªu chuÈn ph©n bæ lµ mét trong c¸c tiªu chuÈn sau sao cho phï hîp. - Tiªu chuÈn ph©n bæ theo tiÒn c«ng nh©n SXTT mçi lo¹i thµnh phÈm dÞch vô. - Tiªu chuÈn ph©n bæ theo sè l-îng thµnh phÈm dÞch vô cña mçi lo¹i - Tiªu chuÈn ph©n bæ theo sè giê m¸y ch¹y cña mçi lo¹i thµnh phÈm dÞch vô. 10 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 TK 334 TK 627(CTPX) TK 154(CT§T) TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ nh©n viªn SXC Cho ®èi t-îng trong vµ 19% trÝch nép (6271) ph©n x-ëng TK 152 tæ, ®éi NVL xuÊt cho s¶n xuÊt chung(6272) Cuèi kú TK 154(CT§T) kÕt chyÓn CPSXC Cho ®èi t-îng TK 1531 trong ph©n CCDC xuÊt-dïng 1 kú (6273) x-ëng tæ, ®éi TK 1421,335 Chi phÝ tr¶ tr-íc ph©n bæ(....) vµ chi phÝ trÝch tr-íc hµng kú TK 214(1,2,3) Chi phÝ khÊu hao TSC§ trong s¶n xuÊt chung (6274) TK 111,112,311,331 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi hµng kú, chi phÝ kh¸c = tiÒn (6278) 6. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kiÓm kª, ®¸nh gi¸, gi¸ trÞ s¶n phÈm dÞch vô dë dang cuèi kú: ZCXTT cña 1 thµnh phÈm = Tæng ZCXTT cña chóng(i) dÞch vô hoµn thµnh(i) Sè l-îng thµnh phÈm, dÞch vô hoµn thµnh Vµ c¨n cø vµo kÕ ho¹ch l-u chuyÓn sè thµnh phÈm dÞch vô hoµn thµnh trong kú (dïng néi bé, nhËp kho, göi b¸n, b¸n ngay) ®Ó h¹ch to¸n. 11 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: TK 621 TK 154(Ct) TK 111,1528 PhÕ liÖu thu håi Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp TK 335,1386 TK 622 Gi¸ trÞ s¶n phÈm, dÞch vô háng (trong ®Þnh møc vµ ngoµi ®Þnh møc) Cuèi kú k/c chi phÝ NCTT TK 627, 641,642 Tæng ZCXTT cña sè Sè dïng ngay trong TP, DV hoµn thµnh néi bé doanh nghiÖp TK 627 TK155 Cuèi kú ph©n bæ k/c chi phÝ Sè nhËp kho s¶n xuÊt chung TK 157 Sè göi b¸n TK 632 Sè b¸n ngay IV -/ Theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú 1- H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu §Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ vËt liÖu ®· xuÊt dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt, s¶n phÈm, kÕ to¸n sö dông TK 621 - chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. C¸c chi phÝ ®-îc ph¶n ¸nh trªn TK 621 kh«ng ghi theo tõng chøng tõ xuÊt dïng nguyªn, vËt liÖu, c«ng cô, dông cô mµ ®-îc ghi mét lÇn vµo cuèi kú h¹ch to¸n, sau khi tiÕn hµnh kiÓm kª vµ x¸c ®Þnh ®-îc gi¸ trÞ nguyªn, vËt liÖu, dông cô tån kho vµ hµng mua ®ang ®i ®-êng. 12 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 Ph-¬ng ph¸p tËp hîp nh- sau: TK 331, 111 TK 611 (611) Gi¸ trÞ vËt liÖu nhËp trong kú TK 621 Gi¸ trÞ VL xuÊt dïng cho S¶n xuÊt s¶n phÈm, thùc hiÖn lao vô, dÞch vô TK 631 KÕt chuyÓn CPVL, dông cô vµo gi¸ thµnh SP, lao vô, dÞch vô TK 151, 152 Gi¸ trÞ VL tån kho vµ ®i ®-êng cuèi kú 2- Gi¸ trÞ VL tån kho vµ ®ang ®i ®-êng ®Çu kú H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: C¸ch tËp hîp chi phÝ trong kú gièng ph-¬ng ph¸p kiÓm kª th-êng xuyªn Cuèi kú, ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô, kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo TK 631 theo tõng ®èi t-îng b»ng bót to¸n Nî TK 631 Cã TK 622 3- H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt chung cuèi kú ®-îc tËp hîp vµo TK 627 vµ ®-îc chi tiÕt theo c¸c tiÓu kho¶n t-¬ng øng t-¬ng tù n- víi doanh nghiÖp ¸p dông ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. Sau ®ã sÏ ®-îc ph©n bæ vµo TK 631 chi tiÕt theo tõng s¶n phÈm, lao vô ®Ó tÝnh gi¸ thµnh vµ ghi: Nî TK 631 Cã TK 627 4Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kiÓm kª, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú §Ó tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 631 - “Gi¸ th¯nh s°n xuÊt” t¯i kho°n n¯y ®­îc h¹ch to¸n chi tiÕt theo tõng ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ vµ theo lo¹i, nhãm s¶n phÈm chi tiÕt s¶n phÈm... cña c¶ bé phËn s¶n xuÊt - kinh doanh chÝnh, s¶n xuÊt kinh doanh phô, chi phÝ thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn... §-îc h¹ch to¸n vµo TK 631 bao gåm 3 lo¹i chi phÝ sau: - Chi phÝ nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - Chi phÝ s¶n xuÊt chung * C¸ch thøc h¹ch to¸n: - §Çu kú, kÕt chuyÓn gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang vµo gi¸ thµnh tõng lo¹i s¶n phÈm lao vô, dÞch vô. - Cuèi kú kÕt chuyÓn c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú vµo gi¸ thµnh tõng lo¹i s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô... - Cuèi kú, c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. - Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô hoµn thµnh. 13 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm TK 154 TK 631 TK 154 KÕt chuyÓn gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú KÕt chuyÓn gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú TK 621 Chi phÝ NVL trùc tiÕp TK 632 TK 622 Tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm lao vô, dÞch vô hoµn thµnh Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung B-/ t×nh h×nh tæ chøc ho¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty bét giÆt haso I- §Æc ®iÓm cña c«ng ty C«ng ty bét giÆt DaSo lµ mét c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt bét giÆt nh»m tho¶ m·n nhu cÇu thÞ tr-êng. §Æc ®iÓm cña c«ng ty nµy lµ trong cïnh mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nã cïng sö dông mét thø nguyªn liÖu vµ mét l-îng lao ®éng nh-ng thu ®-îc ®ång thêi hai lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau lµ xµ phßng giÆt vµ xµ phßng th¬m, vµ chi phÝ kh«ng tËp hîp riªng cho tõng lo¹i s¶n phÈm ®-îc mµ ph¶i tËp hîp chung cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. ChÝnh v× vËy, kÕ to¸n cña c«ng ty ®· ¸p dông ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ph-¬ng ph¸p hÖ sè. II - ViÖc ho¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh ë c«ng ty. KÕ to¸n ®· sö dông c¸c tµi kho¶n sau ®Ó h¹ch to¸n -TK621 Chi phÝ NVLTT -TK622 Chi phÝ NCTT -TK627 Chi phÝ SXC -TK154 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang C«ng ty ®· quy ®Þnh xµ phßng giÆt cã hÖ sè b»ng 1 vµ xµ phßng th¬m cã hÖ sè b»ng 0,8 th«ng qua nhiÒu ®ît s¶n xuÊt. C«ng ty cã tû träng c¸c chi phÝ trong tæng chi phÝ lµ : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chiÕm 60 - 70% so víi tæng chi phÝ, chi phÝ c«ng trùc tiÕp chiÕm 15 - 20% so víi tæng chi phÝ. Sau ®©y lµ sè liÖu trong th¸ng 1- 1998 cña c«ng ty (®v: ®ång) 14 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 *Chi phÝ cña s¶n phÈm dë dang ®Çu th¸ng gåm: -Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: 50.000.000 -Nh©n c«ng trùc tiÕp: 10.000.000 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung: 10.500.000 *Trong th¸ng: -Nguyªn vËt liÖu chÝnh s¶n xuÊt dïng theo gi¸ thùc tÕ (ho¸ chÊt) víi khèi l-îng 6 tÊn trÞ gi¸ 480.000.000 -Nguyªn vËt liÖu phô suÊt dïng theo gi¸ thùc tÕ (h-¬ng liÖu, vµ c¸c chÊt phô gia) víi khèi l-îng 0,5 tÊn trÞ gi¸ 100.000.000 ë ®©y chi phÝ NVLTT chiÕm 60 -70% so víi tæng chi phÝ gåm: Chi phÝ NVL chÝnh vµ chi phÝ NVL phô. -TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp chiÕm 15 -20% so víi tæng chi phÝ gåm tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n s¶n xuÊt, c¸c kho¶n b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn... + C«ng nh©n s¶n xuÊt 90.000.000 + Cho nh©n viªn phôc vô qu¶n lý ph©n x-ëng: 30.000.000 + TrÝch b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm x· héi, kinh phÝ c«ng ®oµn theo tû lÖ quy ®Þnh. - TrÝch khÊu hao TSC§ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, trong ®ã: +KhÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ : 2.000.000 + Nhµ kho, ph©n x-ëng s¶n xuÊt : 210.000 + TSC§ cho bé phËn b¸n hµng : 100.000 + Nhµ lµm viÖc, phßng ban : 100.000 - Chi phÝ ®iÖn n-íc phôc vô s¶n xuÊt ph¶i tr¶ trong th¸ng lµ: 243.000. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong th¸ng cña c«ng ty ®· chÕ biÕn ®-îc 80.000 gãi xµ phßng giÆt vµ 100.000 b¸nh xµ phßng th¬m nhËp kho. * Cuèi th¸ng trÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi k× lµ 40.000.000. Tõ sè liÖu trªn, kÕ to¸n c«ng ty ®· ho¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh nh- sau: 1 - H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt a) H¹ch to¸n chi phÝ NVLTT +Khi s¶n xuÊt kho NVL chÝnh kÕ to¸n ghi: Nî 6211: 480.000.000 Cã 1521:480.000.000 +Khi xuÊt kho NVL phô, kÕ to¸n ghi Nî 6212: 100.000.000 Cã 1522:100.000.000 +Cuèi k× kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp Nî 154: 580.000.000 Cã 621: 580.000.000 15 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 Ph¶n ¸nh trªn tµi kho¶n: TK1521 TK621 480.000.000 TK154 580.000.000 TK1522 100.000.000 0 0 b> H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: + Khi tÝnh tiÒnl-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt kÕ to¸n ghi: Nî TK622 90.000.000 Cã TK334 90.000.000 +Khi trÝch c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§..., kÕ to¸n ghi Nî TK622 17.100.000 Cã TK338 17.100.000 +Cuèi k× chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Nî TK154 107.100.000 Cã TK622 107.000.000 Ph¶n ¸nh lªn tµi kho¶n TK334 TK622 TK154 90.000.000 107.100.000 TK338 17.100.000 0 0 c> H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung +Khi tÝnh tiÒnl-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n phôc vô vµ qu¶n lý, kÕ to¸n ghi: Nî TK627 300.000.000 Cã TK334 300.000.000 16 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 +Khi trÝch c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§..., kÕ to¸n ghi Nî TK627 5.700.000 Cã TK338 5.700.000 +Khi trÝch khÊu hao TSC§, kÕ to¸n ghi: Nî TK627 2.410.000 Cã TK2141 2.410.000 §ång thêi ghi Nî TK 009 +Chi phÝ ®iÖn n-íc phôc vô s¶n xuÊt ph¶i tr¶ trong th¸ng Nî TK627 2.430.000 Cã TK331 2.430.000 Ph¶n ¸nh lªn tµi kho¶n: TK334 TK627 30.000.000 TK154 40.540.000 TK331 2.430.000 TK214 2.410.000 TK338 5.700.000 0 0 17 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 d.Tæng hîp chÝ phÝ: TK621 TK154 580.00.000 TK622 107.100.000 727.640 TK627 40.540.000 2- TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm : *Quy ®æi s¶n phÈm thùc tÕ ra s¶n phÈm tiªu chuÈn Xµ phßng giÆt: 80.000  1 = 80.000 Xµ phßng th¬m: 100.000  0.8 = 80.000 Tæng céng 160.000 *TÝnh tæng gi¸ thµnh c«ng x-ëng thùc tÕ cña c¶ hai lo¹i s¶n phÈm: C¸c kho¶n môc s¶n phÈm dë s¶n phÈm ph¸t dang ®Çu kú sinh trong kú s¶n phÈm Tæng gi¸ dë dang thµnh cuèi kú 58.000.000 40.000.000 590.000.000 Chi phÝ NVL trùc tiÕp 50.000.000 Chi phÝ NVL trùc tiÕp 10.000.000 107.100.000 Chi phÝ SXC 10.500.000 40.540.000 0 117.100.000 0 51.040.000 70.500.000 727.460.000 40.000.000 758.140.000 Tæng *X¸c ®Þnh gi¸ thµnh cña tõng lo¹i s¶n phÈm - Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm tiªu chuÈn 18 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 758.140.000 Z®¬n vÞ sp tiªu chuÈn =  = 4.738,378 ®/1sp 160.000 - Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm lµ xµ phßng giÆt Z®¬n vÞ sp XPG = 4.738,375  1=4.738,375®/1sp -Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm lµ xµ phßng th¬m Z®¬n vÞ sp XPT = 4.738,375  0.8 = 3.790,7®/1sp Nh- vËy: + Gi¸ thµnh c«ng x-ëng thùc tÕ cña mét gãi xµ phßng giÆt lµ: 4.738,375®/1s¶n phÈm + Gi¸ thµnh c«ng x-ëng thùc tÕ cña mét b¸nh xµ phßng th¬m lµ: 3.790,7 ®/1s¶n phÈm Ch-¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn qu¸ tr×nh tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt I -/ Nh÷ng nhËn xÐt chung vÒ tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty bét giÆt VisO HiÖn nay, khi n-íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc th× c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ tµi chÝnh, c¸c chÕ ®é thÓ lÖ kÕ to¸n ®· cã chiÒu h-íng thay ®æi c¨n b¶n. §iÒu nµy ®· gióp cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n, ph¸t huy ®-îc hÕt tiÒm n¨ng vèn cã cña m×nh nh-ng t¹i c¸c doanh nghiÖp, vÊn ®Ò tæ chøc hîp lý vµ khoa häc c«ng t¸c kÕ to¸n vÉn ®ang cßn lµ vÊn ®Ò mµ c¸c nhµ qu¶n lý cÇn quan t©m ®Ó nh»m t¨ng hiÖu lùc cña th«ng tin kÕ to¸n, ph¸t huy vai trß quan träng cña kÕ to¸n trong qu¶n lý vµ tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Thùc tÕ t¹i c«ng ty bét giÆt Viso, c«ng t¸c h¹ch to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c vµ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng ®· cã nhiÒu ®æi míi, thùc hiÖn ®óng c¸c chÕ ®é h¹ch to¸n mµ nhµ n-íc ®· ban hµnh. ChÝnh v× vËy bé phËn kÕ to¸n cña c«ng ty ®· ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ: 19 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 - C«ng ty h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty ®· tu©n theo ®óng nguyªn t¾c, c¸c phÇn viÖc kÕ to¸n cã sù phèi hîp thèng nhÊt chÆt chÏ víi nhau. - Bé phËn kÕ to¸n ®-îc tæ chøc gän nhÑ nh-ng ho¹t ®éng ¨n khíp nhau vµ ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ cao, ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña c«ng viÖc, bªn c¹nh ®ã ph¸t huy ®-îc tÝnh n¨ng lùc tÝnh s¸ng t¹o cña mçi ng-êi trong tæ chøc. -C«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ ®©y lµ mét ®iÓm hoµn toµn phï hîp víi ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tr×nh ®é h¹ch to¸n vµ kÕ to¸n cña c«ng ty. ViÖc ghi chÐp nµy ®· kÕt hîp ®-îc chÆt chÏ gi÷a ghi theo thêi gian vµ hÖ thèng, gi÷a h¹ch to¸n tæng hîp víi chi tiÕt trªn c¬ së mÉu sæ s¸ch in s½n thuËn lîi cho viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ rót ra c¸c chØ tiªu qu¶n lý kinh tÕ. Nã ®· gi¶m bít ®-îc khèi l-îng ghi chÐp, cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, c¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n c«ng ty theo h×nh thøc tæ chøc tËp chung sÏ t¹o ®iÒu kiÖn kiÓm tra chØ ®¹o nghiÖp vô vµ b¶o ®¶m sù l·nh ®¹o tËp trung thèng nhÊt cña kÕ to¸n tr-ëng còng nh- sù l·nh ®¹o kÞp thêi cña l·nh ®¹o c«ng ty ®èi víi toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - KÕ to¸n h¹ch to¸n b»ng tµi kho¶n víi sè l-îng chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ ®· gióp cho c«ng t¸c chi phÝ ®-îc chÝnh x¸c tõ ®ã gi¸ thµnh ®-îc tÝnh mét c¸ch x¸t thùc. Tuy hhiªn, trong c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vÉn cã mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh mµ c«ng ty ph¶i cã biÖn ph¸p kh¾c phôc. - ViÖc x¸c ®Þnh s¶n phÈm dë dang cÇn chó ý ®Õn tÝnh kinh tÕ tøc lµ nÕu x¸c ®Þnh s¶n phÈm dë dang qu¸ cao sÏ dÉn ®Õn l·i gi¶m vµ ¶nh h-ëng ®Õn lîi nhuËn, cßn nÕu x¸c ®Þnh s¶n phÈm dë dang thÊp th× l·i sÏ cao nh-ng lµ l·i gi¶, ch-a ph¶n ¸nh ®-îc hiÖu qu¶ kinh doanh kú b¸o c¸o vÉn tån t¹i - Ch-a x¸c ®Þnh ®óng ®èi t-îng chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng ®èi t-îng cho hîp lý c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt mÆc dï thuéc vÒ kÕ to¸n qu¶n trÞ doanh nghiÖp xong nã l¹i cã ý nghÜa rÊt quan träng vµ chi phèi ®Õn chÊt l-îng c«ng t¸c kÕ to¸n kh¸c còng nh- chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, t×nh h×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch, chÕ ®é tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. V× vËy ®Ó hoµn thiÖn ngµy cµng tèt h¬n qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm th× nh÷ng ng-êi qu¶n lý nãi chung vµ nh÷ng ng-êi lµm c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng trong c¸c doanh nghiÖp cÇn hoµn thµnh vai trß, nhiÖm vô cña m×nh mét c¸ch tèt nhÊt. II -/ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ hoach tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty visO - Lùa chän, ®µo t¹o nh©n viªn kÕ to¸n cã tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n tèt cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc ®-îc giao. C«ng viÖc giao ph¶i phï hîp víi n¨ng lùc tõng ng-êi vµ ph¶i cã sù ph©n cÊp qu¶n lý râ rµng. Sù phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c bé phËn kÕ to¸n ph¶i ®ång bé h¬n n÷a, ®Æc biÖt lµ gi÷a c¸c bé phËn kÕ to¸n c¸c yÕu 20
- Xem thêm -