So do ket chuyen tuan tu theo khoan muc

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

G§ 1 Chi phÝ bá vµo 1 lÇn + chi phÝ gia c«ng chÕ biÕn G§1 G§ 2 ................ NTP’ G§ 1 + chi phÝ gia c«ng chÕ biÕn G§ 2 G§ n NTP’ G§(n-1) + chi phÝ gia c«ng chÕ biÕn G§ n NTP’ G§ 1 NTP’ G§ 2 ................ Z thµnh phÈm
- Xem thêm -