Tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty giày thụy khuê

  • Số trang: 77 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29302 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Kinh tÕ thÞ tr-êng lµ viÖc tæ chøc nÒn kinh tÕ x· héi dùa trªn c¬ së mét nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. ThÞ tr-êng lu«n më ra c¸c c¬ héi kinh doanh míi, nh-ng ®ång thêi còng chøa ®ùng nh÷ng nguy c¬ ®e do¹ cho c¸c doanh nghiÖp. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng tr-íc qui luËt c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ thÞ tr-êng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i vËn ®éng, t×m tßi mét h-íng ®i cho phï hîp. ViÖc ®øng v÷ng nµy chØ cã thÓ kh¼ng ®Þnh b»ng c¸ch ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ, lµ mét chØ tiªu chÊt l-îng tæng hîp. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh lµ qu¸ tr×nh so s¸nh gi÷a chi phÝ bá ra vµ kÕt qu¶ thu vÒ víi môc ®Ých ®· ®-îc ®Æt ra vµ dùa trªn c¬ së gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ nµy: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh- thÕ nµo? vµ s¶n xuÊt cho ai? Do ®ã viÖc nghiªn cøu vµ xem xÐt vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu ®èi víi mçi doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh kinh doanh hiÖn nay. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®ang lµ mét bµi to¸n khã ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn, ®©y lµ mét vÊn ®Ò cã ý nghÜa quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã ®é nh¹y bÐn, linh ho¹t cao trong qóa tr×nh kinh doanh cña m×nh. V× vËy, qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty Giµy Thôy Khuª, víi nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch luü ®-îc cïng víi sù nhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy cho nªn em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty Giµy Thôy Khuª" lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh. Thùc ra ®©y lµ mét vÊn ®Ò cã néi dung rÊt réng v× vËy trong chuyªn ®Ò nµy em chØ ®i vµo thùc tr¹ng thùc hiÖn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty vµ ®-a ra mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Néi dung chuyªn ®Ò bao gåm c¸c phÇn sau: Ch-¬ng I: Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp Ch-¬ng II: T×nh h×nh thùc hiÖn hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty Giµy Thôy Khuª 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty Giµy Thôy Khuª. Chuyªn ®Ò nµy ®-îc hoµn thµnh d-íi sù h-íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o TS. §inh Ngäc Quyªn vµ c¸c c¸n bé phßng KÕ ho¹ch - Kinh doanh - XNK cña C«ng ty Giµy Thôy Khuª. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì quÝ b¸u ®ã. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp I. Quan niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh vµ vai trß cña nã ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. 1. C¸c quan ®iÓm vµ b¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp 1.1. C¸c quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶: Ngµy nay, khi ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò hiÖu qu¶ th× ng-êi ta vÉn ch-a cã ®-îc mét kh¸i niÖm thèng nhÊt. Bëi v× ë mçi mét lÜnh vùc kh¸c nhau, xem xÐt trªn c¸c gãc ®é kh¸c nhau th× ng-êi ta cã nh÷ng c¸ch nh×n nhËn kh¸c nhau vÒ vÊn ®Ò hiÖu qu¶. Nh- vËy, ë mçi lÜnh vùc kh¸c nhau th× ng-êi ta cã nh÷ng kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ hiÖu qu¶, vµ th«ng th-êng khi nãi ®Õn hiÖu qu¶ cña mét lÜnh vùc nµo ®ã th× ng-êi ta g¾n ngay tªn cña lÜnh vùc ®ã liÒn ngay sau hiÖu qu¶. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ vÊn ®Ò hiÖu qu¶ th× chóng ta xem xÐt c¸c vÊn ®Ò hiÖu qu¶ ë trªn c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ x· héi. T-¬ng øng víi c¸c lÜnh vùc nµy lµ 3 ph¹m trï hiÖu qu¶: hiÖu qu¶ kinh tÕ, hiÖu qu¶ chÝnh trÞ vµ hiÖu qu¶ x· héi. * HiÖu qu¶ kinh tÕ: NÕu ®øng trªn ph¹m vi tõng yÕu tè riªng lÎ th× chóng ta cã ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh tÕ, vµ xem xÐt vÊn ®Ò hiÖu qu¶ trong ph¹m vi c¸c doanh nghiÖp th× hiÖu qu¶ kinh tÕ chÝnh lµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. HiÓu theo môc ®Ých cuèi cïng th× hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ hÖ sè gi÷a kÕt qu¶ thu vÒ vµ chi phÝ bá ra ®Ó ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ ®ã. Trong ®ã kÕt qu¶ thu vÒ chØ lµ kÕt qu¶ ph¶n ¶nh nh÷ng kÕt qu¶ kinh tÕ tæng hîp nh- lµ: doanh thu, lîi nhuËn, gi¸ trÞ s¶n l-îng c«ng nghiÖp... nÕu ta xÐt theo tõng yÕu tè riªng lÎ th× hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ thÓ hiÖn tr×nh ®é vµ sö dông c¸c yÕu tè ®ã trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, nã ph¶n ¶nh kÕt qu¶ kinh tÕ thu ®-îc tõ viÖc sö dông c¸c yÕu tè tham gia vµo qu¸ tr×nh kinh doanh. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Còng gièng nh- mét sè chi tiÕt kh¸c hiÖu qu¶ lµ mét chØ tiªu chÊt l-îng tæng hîp ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c yÕu tè trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®ång thêi lµ mét ph¹m trï kinh tÕ g¾n liÒn víi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. S¶n xuÊt hµng ho¸ cã ph¸t triÓn hay kh«ng lµ nhê ®¹t hiÖu qu¶ cao hay thÊp. Nãi mét c¸ch kh¸c, chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ ph¶n ¸nh vÒ mÆt ®Þnh l-îng vµ ®Þnh tÝnh trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Nh×n ë tÇm vi m« cña tõng doanh nghiÖp riªng lÎ hiÖu qu¶ kinh tÕ ®-îc biÓu hiÖn qua ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh doanh. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét chØ tiªu ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c mÆt cña c¶ mét qu¸ tr×nh kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. Cô thÓ lµ: HiÖu qu¶ kinh doanh lµ ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh nh÷ng lîi Ých ®¹t ®-îc tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trªn c¬ së so s¸nh lîi Ých thu ®-îc víi chi phÝ bá ra trong suèt qóa tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. D-íi gi¸c ®é nµy th× chóng ta cã thÓ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh doanh mét c¸ch cô thÓ b»ng c¸c ph-¬ng ph¸p ®Þnh l-îng thµnh c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ cô thÓ vµ tõ ®ã cã thÓ tÝnh to¸n so s¸nh ®-îc, lóc nµy ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï cô thÓ nã ®ång nhÊt vµ lµ biÓu hiÖn trùc tiÕp cña lîi nhuËn, doanh thu... Ngoµi ra nã cßn ®-îc biÓu hiÖn møc ®é ph¸t triÓn doanh nghiÖp theo chiÒu s©u, ph¶n ¸nh tr×nh ®é khai th¸c c¸c nguån lùc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh»m thùc hiÖn ®-îc môc tiªu kinh doanh. Lóc nµy th× ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï tr×u t-îng vµ nã ph¶i ®-îc ®Þnh tÝnh thµnh møc ®é quan träng hoÆc vai trß cña nã trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. Nãi mét c¸ch kh¸c, ta cã thÓ hiÓu hiÖu qu¶ kinh doanh lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Lóc nµy hiÖu qu¶ kinh doanh thèng nhÊt víi hiÖu qu¶ qu¶n lý doanh nghiÖp. D-íi gãc ®é nµy th× hiÖu qu¶ kinh doanh ph¶n ¸nh tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng kÕt hîp c¸c yÐu tè ®Çu vµo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong thùc tÕ hiÖu qu¶ kinh doanh trong c¸c doanh nhgiÖp ®¹t ®-îc trong c¸c tr-êng hîp sau: - KÕt qu¶ t¨ng, chi phÝ gi¶m: - KÕt qña t¨ng, chi phÝ gi¶m nh-ng tèc ®é t¨ng cña chi phÝ gi¶m nhá h¬n tèc ®é t¨ng cña kÕt qu¶. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nãi tãm l¹i ë tÇm vÜ m« hiÖu qña kinh doanh ph¶n ¸nh ®ång thêi c¸c mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh-: kÕt qu¶ kinh doanh, tr×nh ®é s¶n xuÊt tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý, tr×nh ®é sö dông cña yÕu tè ®Çu vµo.. ®ång thêi nã yªu cÇu sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp theo chiÒu s©u. Nã lµ th-íc ®o ngµy cµng trë nªn quan träng cña sù t¨ng tr-ëng kinh tÕv µ lµ chç dùa c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ cña doanh nghiÖp trong thêi kú. Sù ph¸t triÓn tÊt yÕu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, ®©y lµ môc tiªu c¬ b¶n nhÊt cña doanh nghiÖp. * HiÖu qu¶ x· héi vµ hiÖu qña chÝnh trÞ: NÕu ®øng trªn ph¹m vi toµn x· héi vµ nÒn kinh tÕ quèc d©n th× hiÖu qña x· héi vµ hiÖu qu¶ chÝnh trÞ lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh ¶nh h-ëng cña ho¹t ®éng kinh doanh ®èi víi viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng yªu cÇu vµ môc tiªu chung cña toµn bé nÒn kinh tÕ x· héi. Bëi vËy hai lo¹i hiÖu qña nµy ®Òu cã vÞ trÝ quan träng trong viÖc ph¸t triÓn ®Çu n-íc mét c¸ch toµn diÖn vµ bÒn v÷ng. §©y lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ x· héi ë c¸c mÆt: tr×nh ®é tæ chøc s¶n xuÊt, tr×nh ®é qu¶n lý, møc sèng b×nh qu©n ... thùc tÕ ë c¸c n-íc t- b¶n chñ nghÜa ®· cho thÊy c¸c doanh nghiÖp t- b¶n chØ ch¹y theo hiÖu qu¶ kinh tÕ mµ kh«ng ®Æt vÊn ®Ò hiÖu qu¶ chÝnh trÞ x· héi ®i kÌm vµ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng: thÊt nghiÖp, khñng ho¶ng cã tÝnh chu kú, « nhiÔm m«i tr-êng, chªnh lÖch giµu nghÌo qu¸ lín... ChÝnh v× vËy §¶ng vµ Nhµ n-íc ta ®· cã nh÷ng ®-êng lèi, chÝnh s¸ch cô thÓ ®Ó ®ång thêi t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ kÌm víi t¨ng hiÖu qu¶ chÝnh trÞ x· héi. Tuy nhiªn, chóng ta kh«ng thÓ chó träng mét c¸ch th¸i qu¸ ®Õn hiÖu qu¶ chÝnh trÞ vµ hiÖu qu¶ x· héi mét bµi häc rÊt lín tõ thêi kú chÕ ®é quan liªu bao cÊp ®Ó l¹i ®· cho chóng ta thÊy râ ®-îc ®iÒu ®ã. 1.2. B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh doanh. B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh doanh lµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng x· héi vµ tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi. §©y lµ hai mÆt cã mèi quan hÖ mËt thiÕt cña vÊn ®Ò hiÖu qu¶ kinh doanh. ChÝnh viÖc khan hiÕm nguån lùc vµ viÖc sö dông chóng cã tÝnh chÊt c¹nh tranh nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· h«Þ, ®Æt ra yªu cÇu ph¶i khai th¸c, tËn dông triÖt ®Ó vµ tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc. §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp buéc ph¶i chó träng c¸c ®iÒu kiÖn néi t¹i, ph¸t huy n¨ng lùc, hiÖu lùc cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm mäi chi phÝ. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 V× vËy, yªu cÇu cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ph¶i ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ tèi thiÓu, hay lµ ph¶i ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ nhÊt ®Þnh hoÆc ng-îc l¹i ®¹t kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh víi chi phÝ tèi thiÓu. Chi phÝ ë ®©y ®-îc hiÓu theo nghÜa réng lµ chi phÝ t¹o ra nguån lùc vµ chi phÝ sö dông nguån lùc, ®ång thêi ph¶i bao gåm c¶ chi phÝ c¬ héi. Chi phÝ c¬ héi lµ gi¸ trÞ cña viÖc lùa chän tèt nhÊt ®· bÞ bá qua, hay lµ gi¸ trÞ cña sù hy sinh c«ng viÖc kinhdoanh kh¸c ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh nµy. Chi phÝ c¬ héi ph¶i ®-îc bæ sung vµo chi phÝ kÕ to¸n vµ ph¶i lo¹i ra khái lîi nhuËn kÕ to¸n ®Ó thÊy râ lîi Ých kinh tÕ thùc. C¸ch tÝnh nh- vËy sÏ khuyÕn khÝch c¸c nhµ kinh doanh lùa chän ph-¬ng ¸n kinh doanh tèt nhÊt, c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ h¬n. 2. Vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr-êng: Trong qóa tr×nh kinh doanh c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n g¾n m×nh víi thÞ tr-êng, nhÊt lµ trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay ®Æt c¸c doanh nghiÖp trong sù c¹nh tranh gay g¾t lÉn nhau. Do ®ã ®Ó tån t¹i ®-îc trong c¬ chÕ thÞ tr-êng c¹nh tranh hiÖn nay ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n. §Ó thÊy ®-îc vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng tr-íc hÕt chóng ta ph¶i nghiªn cøu c¬ chÕ thÞ tr-êng vµho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. ThÞ tr-êng lµ n¬i diÔn ra qu¸ tr×nh trao ®æi hµng ho¸. Nã tån t¹i mét c¸ch kh¸ch quan kh«ng phô thuéc vµo mét ý kiÕn chñ quan nµo. Bëi v× thÞ tr-êng ra ®êi vµ ph¸t triÓn g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Ngoµi ra thÞ tr-êng cßn cã mét vai trß quan träng trong viÖc ®iÒu tiÕt vµ l-u th«ng hµng ho¸. Th«ng qua ®ã c¸c doanh nghiÖp cã thÓ nhËn biÕt ®-îc sù ph©n phèi c¸c nguån lùc th«ng qua hÖ thèng gi¸ c¶ trªn thÞ tr-êng. Trªn thÞ tr-êng lu«n tån t¹i c¸c qui luËt vËn ®éng cña hµng ho¸, gi¸ c¶, tiÒn tÖ... Nhc¸c qui luËt gi¸ trÞ, qui luËt thÆng d-, qui luËt gi¸ c¶, qui luËt c¹nh tranh... C¸c qui luËt nµy t¹o thµnh hÖ thèng thèng nhÊt vµ hÖ thèng nµy chÝnh lµ c¬ chÕ thÞ tr-êng. Nh- vËy c¬ chÕ thÞ tr-êng ®-îc h×nh thµnh bëi sù t¸c ®éng tæng hîp trong s¶n xuÊt vµ trong l-u th«ng hµng ho¸ trªn thÞ tr-êng. Th«ng 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 qua c¸c quan hÖ mua b¸n hµng ho¸, dÞch vô trªn thÞ tr-êng nã t¸c ®éng ®Õn viÖc ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt, tiªu dïng, ®Çu t- vµ tõ ®ã lµm thay ®æi c¬ cÊu s¶n phÈm, c¬ cÊu ngµnh. Nãi c¸ch kh¸c c¬ chÕ thÞ tr-êng ®iÒu tiÕt qu¸ tr×nh ph©n phèi l¹i c¸c nguån lùc trong s¶n xuÊt kinh doanh nh»m ®¸p øng nhu cÇu x· héi mét c¸ch tèi -u nhÊt. Tãm l¹i, víi sù vËn ®éng ®a d¹ng, phøc t¹p cña c¬ chÕ thÞ tr-êng dÉn ®Õn sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp, gãp phÇn thóc ®Èy sù tiÕn bé cña c¸c doanh nghiÖp c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. Tuy nhiªn ®Ó t¹o ra ®-îc sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh cho m×nh mét ph-¬ng thøc ho¹t ®éng riªng, x©y dùng c¸c chiÕn l-îc, c¸c ph-¬ng ¸n kinh doanh mét c¸ch phï hîp vµ cã hiÖu qu¶. Cô thÓ lµ doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh cho m×nh mét c¬ chÕ ho¹t ®éng trªn c¶ hai thÞ tr-êng ®Çu vµo vµ ®Çu ra ®Ó t¹o ®-îc mét kÕt qu¶ cao nhÊt vµ kÕt qu¶ nµy ph¶i kh«ng ngõng ph¸t triÓn n©ng cao c¶ vÒ mÆt chÊt vµ mÆt l-îng. Nh- vËy trong c¬ chÕ thÞ tr-êng viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cã mét vai trß v« cïng quan träng, nã ®-îc thÓ hiÖn th«ng qua: Thø nhÊt: n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ c¬ së c¬ b¶n ®Ó ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Sù tån t¹i cña doanh nghiÖp ®-îc x¸c ®Þnh bëi sù cã mÆt cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng, mµ hiÖu qu¶ kinh doanh l¹i lµ nh©n tè trùc tiÕp ®¶m b¶o sù tån t¹i nµy, ®ång thêi môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ lu«n tån t¹i vµ ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng ch¾c. Do ®ã viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay. Do yªu cÇu cña sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp ®ßi hái nguån thu nhËp cña doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng t¨ng lªn. Nh-ng trong ®iÒu kiÖn nguån vèn vµ c¸c yÕu tè kü thuËt còng nh- c¸c yÕu tè kh¸c cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chØ thay ®æi trong khu«n khæ nhÊt ®Þnh th× ®Ó t¨ng lîi nhuËn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Nh- vËy, hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc quan träng trong viÖc ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét c¸ch nh×n kh¸c sù tån t¹i cña doanh nghiÖp ®-îc x¸c ®Þnh bëi sù t¹o ra hµng ho¸, cña c¶i vËt chÊt vµ c¸c dÞch vô phôc vô cho nhu cÇu cña x· héi, ®ång thêi t¹o ra sù tÝch luü cho x· héi. §Ó thùc hiÖn ®-îc nh- vËy th× mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i v-¬n lªn ®Ó ®¶m b¶o thu nhËp ®ñ bï ®¾p chi phÝ bá ra vµ cã l·i trong qóa tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Cã nh- vËy míi ®¸p øng ®-îc nhu cÇu t¸i s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ. Vµ nh- vËy chóng ta buéc ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh mét c¸ch liªn tôc trong mäi kh©u cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh nh- lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu. Tuy nhiªn, sù tån t¹i míi chØ lµ yªu cÇu mang tÝnh chÊt gi¶n ®¬n cßn sù ph¸t triÓn vµ më réng cña doanh nghiÖp míi lµ yªu cÇu quan träng. Bëi v× sù tån t¹i cña doanh nghiÖp lu«n lu«n ph¶i ®i kÌm víi sù ph¸t triÓn më réng cña doanh nghiÖp, ®ßi hái ph¶i cã sù tÝch luü ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng theo ®óng qui luËt ph¸t triÓn. Nh- vËy ®Ó ph¸t triÓn vµ më réng doanh nghiÖp môc tiªu lóc nµy kh«ng cßn lµ ®ñ bï ®¾p chi phÝ bá ra ®Ó ph¸t triÓn qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n mµ ph¶i ®¶m b¶o cã tÝch luü ®¸p øng nhu cÇu t¸i s¶n xuÊt më réng, phï hîp víi qui luËt kh¸ch quan vµ mét lÇn n÷a n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®-îc nhÊn m¹nh. Thø hai, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ nh©n tè thóc ®Èy sù c¹nh tranh vµ tiÕn bé trong kinh doanh. ChÝnh viÖc thóc ®Èyc¹nh tranh yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù t×m tßi, ®Çu t- t¹o nªn sù tiÕn bé trong kinh doanh. ChÊp nhËn c¬ chÕ thÞ tr-êng lµ chÊp nhËn sù c¹nh tranh. Trong khi thÞ tr-êng ngµy cµng ph¸t triÓn th× c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng gay g¾t vµ khèc liÖt h¬n. Sù c¹nh tranh lóc nµy kh«ng cßn lµ c¹nh tranh vÒ mÆt hµng mµ c¹nh tranh c¶ vÒ chÊt l-îng, gi¸ c¶ vµ c¸c yÕu tè kh¸c. Trong khi môc tiªu chung cña c¸c doanh nghiÖp ®Òu lµ ph¸t triÓn th× c¹nh tranh lµ yÕu tè lµm c¸c doanh nghiÖp m¹nh lªn nh-ng ng-îc l¹i còng cã thÓ lµ c¸c doanh nghiÖp kh«ng tån t¹i ®-îc trªn thÞ tr-êng. §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu lµ tån t¹i vµ ph¸t triÓn më réng th× doanh nghiÖp ph¶i chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. Do ®ã doanh nghiÖp ph¶i cã hµng ho¸ dÞch vô chÊt l-îng tèt, gi¸ c¶ hîp lý. MÆt kh¸c hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ®ång nghÜa víi viÖc gi¶m gi¸ thµnh t¨ng khèi l-îng hµng ho¸ b¸n, chÊt l-îng kh«ng ngõng ®-îc c¶i thiÖn n©ng cao... Thø ba, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh lµ nh©n tè c¬ b¶n t¹o ra sù th¾ng lîi cho doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng trªn thÞ tr-êng. Muèn t¹o ra sù th¾ng lîi trong c¹nh tranh ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kh«ng ngõng n©ng cao hiªô qu¶ kinh doanh cña m×nh. ChÝnh sù n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ con ®-êng n©ng cao søc c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng tån t¹i, ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp. II. C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp lµ yªu cÇu quan träng vµ lµ môc tiªu hµng ®Çu trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh lµ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ cña tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng trong qóa tr×nh kinh doanh. Ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp chÞu sù t¸c ®éng cña rÊt nhiÒu c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng kh¸c nhau. §Ó ®¹t ®-îc hiÖu qña n©ng cao ®ßi hái ph¶i cã c¸c quyÕt ®Þnh chiÕn l-îc vµ quyÕt s¸ch ®óng trong qóa tr×nh lùa chän c¸c c¬ héi hÊp dÉn còng nh- tæ chøc, qu¶n lý vµ ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng kinh doanh cÇn ph¶i nghiªn cøu mét c¸ch toµn diÖn vµ hÖ thèng c¸c yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cã thÓ ®-îc chia thµnh hai nhãm ®ã lµ nhãm c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng bªn ngoµi doanh nghiÖp (nh©n tè kh¸ch quan) vµ nhãm c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng bªn trong doanh nghiÖp (nh©n tè chñ quan). Môc tiªu cña qu¸ tr×nh nghiªn cøu c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh nh»m môc ®Ých lùa chän môc ®Ých c¸c ph-¬ng ¸n kinh doanh phï hîp. Tuy nhiªn viÖc nghiªn cøu c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cÇn ph¶i ®-îc thùc hiÖn liªn tôc trong suèt qóa tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. 1. Nhãm c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng liªn quan: 1.1. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng thuéc m«i tr-êng kinh doanh: C¸c yÕu tè thuéc m«i tr-êng kinh doanh lµ c¸c yÕu tè kh¸ch quan mµ doanh nghiÖp kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®-îc. Nh©n tè m«i tr-êng kinh doanh bao gåm nhiÒu nh©n tè nh- lµ: §èi thñ c¹nh tranh, thÞ tr-êng, c¬ cÊu ngµnh, tËp qu¸n, møc thu nhËp b×nh qu©n cña d©n c-... * §èi thñ c¹nh tranh: Bao gåm c¸c ®èi thñ c¹nh tranh s¬ cÊp (cïng tiªu thô c¸c s¶n phÈm ®ång nhÊt) vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh thø cÊp (s¶n xuÊt vµ tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng thay thÕ). NÕu doanh nghiÖp cã ®èi thñ 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¹nh tranh m¹nh th× viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh sÏ trë nªn khã kh¨n h¬n rÊt nhiÒu. Bëi v× doanh nghiÖp lóc nµy chØ cã thÓ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh b»ng c¸ch n©ng cao chÊt l-îng, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó ®Èy m¹nh tèc ®é tiªu thô, t¨ng doanh thu t¨ng vßng quay cña vèn, yªu cÇu doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc l¹i bé m¸y ho¹t ®éng phï hîp tèi -u h¬n, hiÖu qu¶ h¬n ®Ó t¹o cho doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶, chÊt l-îng, chñ lo¹i, mÉu m·... Nh- vËy ®èi thñ c¹nh tranh cã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®ång thêi t¹o ra sù tiÕn bé trong kinh doanh, t¹o ra ®éng lùc ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. ViÖc xuÊt hiÖn cµng nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh th× viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp sÏ cµng khã kh¨n vµ sÏ bÞ gi¶m mét c¸ch c©n ®èi. * ThÞ tr-êng: Nh©n tè thÞ tr-êng ë ®©y bao gåm c¶ thÞ tr-êng ®Çu vµo vµ thÞ tr-êng ®Çu ra cña doanh nghiÖp. Nã lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh qóa tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng cña doanh nghiÖp. §èi víi thÞ tr-êng ®Çu vµo: cung cÊp c¸c yÕu tè cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh- nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ... Cho nªn nã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm, tÝnh liªn tôc vµ hiÖu qu¶ cña qóa tr×nh s¶n xuÊt. Cßn ®èi víi thÞ tr-êng ®Çu ra quyÕt ®Þnh doanh thu cña doanh nghiÖp trªn c¬ së chÊp nhËn hµng ho¸, dÞch vô cña doanh nghiÖp, thÞ tr-êng ®Çu ra sÏ quyÕt ®Þnh tèc ®é tiªu thô, t¹o vßng quay vèn nhanh hay chËm tõ ®ã t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. * TËp qu¸n d©n c- vµ møc ®é thu nhËp b×nh qu©n d©n c-: §©y lµ mét nh©n tè quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Nã quyÕt ®Þnh møc ®é chÊt l-îng, sè l-îng, chñng lo¹i, gam hµng... Doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¾m b¾t vµ nghiªn cøu lµm sao phï hîp víi søc mua, thãi quen tiªu dïng, møc thu nhËp b×nh qu©n cña tÇng líp d©n c-. Nh÷ng yÕu tè nµy t¸c ®éng mét c¸ch gi¸n tiÕp lªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng nh- c«ng t¸c marketing vµ cuèi cïng lµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. * Mèi quan hÖ vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng: §©y chÝnh lµ tiÒm lùc v« h×nh cña doanh nghiÖp t¹o nªn søc m¹nh cña doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, nã t¸c ®éng rÊt lín tíi sù thµnh b¹i cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Sù t¸c ®éng nµy lµ sù t¸c ®éng phi l-îng ho¸ bëi v× chóng ta kh«ng thÓ tÝnh to¸n, ®Þnh l-îng ®-îc. Mét h×nh ¶nh, uy tÝn tèt vÒ doanh nghiÖp liªn quan ®Õn hµng ho¸, dÞch vô chÊt l-îng s¶n phÈm, gi¸ 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¶... lµ c¬ së t¹o ra sù quan t©m cña kh¸ch hµng ®Õn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp mÆt kh¸c t¹o cho doanh nghiÖp mét -u thÕ lín trong viÖc t¹o nguån vèn, hay mèi quan hÖ víi b¹n hµng... Víi mèi quan hÖ réng sÏ t¹o cho doanh nghiÖp nhiÒu c¬ héi, nhiÒu ®Çu mèi vµ tõ ®ã doanh nghiÖp lùa chän nh÷ng c¬ héi, ph-¬ng ¸n kinh doanh tèt nhÊt cho m×nh. Ngoµi ra m«i tr-êng kinh doanh cßn cã c¸c nh©n tè kh¸c nh- hµng ho¸ thay thÕ, hµng ho¸ phô thuéc doanh nghiÖp, m«i tr-êng c¹nh tranh... nã t¸c ®éng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. V× vËy doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i quan t©m ®Õn nã ®Ó cã nh÷ng c¸ch øng xö víi thÞ tr-êng trong tõng doanh nghiÖp tõng thêi ®iÓm cô thÓ. 1.2. Nh©n tè m«i tr-êng tù nhiªn: M«i tr-êng tù nhiªn bao gåm c¸c nh©n tè nh- thêi tiÕt, khÝ hËu, mïa vô, tµi nguyªn thiªn nhiªn, vÞ trÝ ®Þa lý... * Nh©n tè thêi tiÕt, khÝ hËu, mïa vô: c¸c nh©n tè nµy ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn qui tr×nh c«ng nghÖ, tiÕn ®é thùc hiÖn kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh c¸c mÆt hµng mang tÝnh chÊt mïa vô nh- n«ng, l©m, thñy s¶n, ®å may mÆc, giµy dÐp... Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn thêi tiÕt, khÝ hËu vµ mïa vô nhÊt ®Þnh th× doanh nghiÖp ph¶i cã chÝnh s¸ch cô thÓ phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®ã. Vµ nh- vËy khi c¸c yÕu tè nµy kh«ng æn ®Þnh sÏ lµm cho chÝnh s¸ch ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp kh«ng æn ®Þnh vµ chÝnh lµ nh©n tè ®Çu tiªn lµm mÊt æn ®Þnh ho¹t ®éng kinh doanh ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. * Nh©n tè tµi nguyªn thiªn nhiªn: Nh©n tè nµy chñ yÕu ¶nh h-ëng ®Õn c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn. Mét khu vùc cã nhiÒu tµi nguyªn thiªn nhiªn, víi tr÷ l-îng lín vµ cã chÊt l-îng tèt sÏ ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp khai th¸c. Ngoµi ra, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt n»m trong khu vùc nµy mµ cã nhu cÇu ®Õn lo¹i tµi nguyªn, nguyªn vËt liÖu nµy còng ¶nh h-ëng ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. * Nh©n tè vÞ trÝ ®Þa lý: §©y lµ nh©n tè kh«ng chØ t¸c ®éng ®Õn c«ng t¸c n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ cßn t¸c ®éng ®Õn c¸c mÆt 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kh¸c trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nh-: Giao dÞch, vËn chuyÓn, s¶n xuÊt... c¸c nh©n tè nµy t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh th«ng qua sù t¸c ®éng lªn c¸c chi phÝ t-¬ng øng. 1.3. M«i tr-êng chÝnh trÞ - ph¸p luËt: C¸c yÕu tè thuéc m«i tr-êng chÝnh trÞ - ph¸p luËt chi phèi m¹nh mÏ ®Õn ho¹t ®äng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Sù æn ®Þnh chÝnh trÞ ®-îc x¸c ®Þnh lµ mét trong nh÷ng tiÒn ®Ò quan träng cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Sù thay ®æi cña m«i tr-êng chÝnh trÞ cã thÓ ¶nh h-ëng cã lîi cho mét nhãm doanh nghiÖp nµy nh-ng l¹i k×m h·m sù ph¸t triÓn nhãm doanh nghiÖp kh¸c hoÆc ng-îc l¹i. HÖ thèng ph¸p luËt hoµn thiÖn, kh«ng thiªn vÞ lµ mét trong nh÷ng tiÒn ®Ò ngoµi kinh tÕ cña kinh doanh. Møc ®é hoµn thiÖn, sù thay ®æi vµ thùc thi ph¸p luËt trong nÒn kinh tÕ cã ¶nh h-ëng lín ®Õn viÖc ho¹ch ®Þnh vµ tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l-îc kinh doanh cña doanh nghiÖp. M«i tr-êng nµy nã t¸c ®éng trùc tiÐp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Bëi v× m«i tr-êng ph¸p luËt ¶nh h-ëng ®Õn mÆt hµng s¶n xuÊt, ngµnh nghÒ, ph-¬ng thøc kinh doanh ... cña doanh nghiÖp. Kh«ng nh÷ng thÕ nã cßn t¸c ®éng ®Õn chi phÝ cña doanh nghiÖp còng nh- lµ chi phÝ l-u th«ng, chi phÝ vËn chuyÓn, møc ®é vÒ thuÕ... ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh XNK cßn bÞ ¶nh h-ëng bëi chÝnh s¸ch th-¬ng m¹i quèc tÕ, h¹n ng¹ch do nhµ n-íc giao cho, luËt b¶o hé cho c¸c doanh nghiÖp tham gia ho¹t ®éng kinh doanh. Tãm l¹i m«i tr-êng chÝnh trÞ - luËt ph¸p cã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp b»ng c¸ch t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp th«ng qua hÖ thèng c«ng cô luËt ph¸p, céng cô vÜ m«... 2. C¸c nh©n tè chñ quan: C¸c nh©n tè chñ quan trong doanh nghiÖp chÝnh lµ thÓ hiÖn tiÒm lùc cña mét doanh nghiÖp. C¬ héi, chiÕn l-îc kinh doanh vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp lu«n phô thuéc chÆt chÏ vµo c¸c yªó tè ph¶n ¸nh tiÒm lùc cña mét doanh nghiÖp cô thÓ. TiÒm lùc cña mét doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lµ bÊt biÕn cã thÓ ph¸t triÓn m¹nh lªn hay yÕu ®i, cã thÓ thay ®æi toµn bé hay bé phËn. ChÝnh v× vËy trong qu¸ tr×nh kinh doanh c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i chó ý tíi c¸c nh©n tè nµy nh»m n©ng cao hiÖu qña kinh doanh cña doanh nghiÖp h¬n n÷a. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1. Nh©n tè vèn: §©y lµ mét nh©n tè tæng hîp ph¶n ¸nh søc m¹nh cña doanh nghiÖp th«ng qua khèi l-îng (nguån) vèn mµ doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng vµo kinh doanh, kh¶ n¨ng ph©n phèi, ®Çu t- cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn, kh¶ n¨ng qu¶n lý cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn kinh doanh. YÕu tè vèn lµ yÕu tè chñ chèt quyÕt ®Þnh ®Õn qui m« cña doanh nghiÖp vµ quy m« cã c¬ héi cã thÓ khai th¸c. Nã ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp vµ lµ sù ®¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kinh doanh. 2.2. Nh©n tè con ng-êi. Trong kinh doanh con ng-êi lµ yÕu tè quan träng hµng ®Çu ®Ó ®¶m b¶o thµnh c«ng. ChÝnh con ng-êi víi n¨ng lùc thËt sù cña hä míi lùa chän ®óng ®-îc c¬ héi vµ sö dông c¸c nguån lùc khai th¸c mµ hä ®· cã vµ sÏ cã: vèn, tµi s¶n, kü thuËt, c«ng nghÖ... mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®Ó khai th¸c v-ît qua c¬ héi. Nh©n tè con ng-êi ®-îc ®Æt ë vÞ trÝ hµng ®Çu trªn c¶ vèn vµ tµi s¶n, quyÕt ®Þnh søc m¹nh cña mét doanh nghiÖp, quyÕt ®Þnh sÏ thµnh c«ng cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. 2.3. Nh©n tè tr×nh ®é kü thuËt c«ng nghÖ: Tr×nh ®é kü thuËt, c«ng nghÖ tiªn tiÕn cho phÐp doanh nghiÖp chñ ®éng n©ng cao chÊt l-îng hµng ho¸, n¨ng suÊt lao ®éng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. C¸c yÕu tè nµy t¸c ®éng hÇu hÕt ®Õn c¸c mÆt vÒ s¶n phÈm nh-: ®Æc ®iÓm s¶n phÈm, gi¸ c¶ s¶n phÈm, søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm. Nhê vËy doanh nghiÖp cã thÓ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh, t¨ng vßng quay cña vèn l-u ®éng, t¨ng lîi nhuËn ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng cña doanh nghiÖp. Ng-îc l¹i víi tr×nh ®é c«ng nghÖ thÊp th× kh«ng nh÷ng gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp mµ cßn gi¶m lîi nhuËn, k×m h·m sù ph¸t triÓn. Nãi tãm l¹i, nh©n tè tr×nh ®é kü thuËt c«ng nghÖ cho phÐp doanh nghiÖp n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l-îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm nhê ®ã mµ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, t¨ng vßng quay cña vèn, t¨ng lîi nhuËn tõ ®ã t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.4. Nh©n tè tæ chøc qu¶n lý: Nh©n tè nµy lµ sù biÓu hiÖn cña tr×nh ®é tæ chøc s¶n xuÊt nã ®¶m b¶o cho tÝnh tèi -u trong tæ chøc d©y chuyÒn s¶n xuÊt, cho phÐp doanh nghiÖp khai th¸c tíi møc ®é tèi ®a c¸c yÕu tè c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Ngoµi ra nã cßn thÓ hiÖn sù phï hîp vÒ c¬ cÊu bé m¸y kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cô thÓ lµ, nã biÓu hiÖn tr×nh ®é phèi hîp cña c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp trªn c¬ së t-¬ng hç lÉn nhau dÉn ®Õn viÖc sö dông c¸c nguån lùc ®Çu vµo tèi -u nhÊt. Nh©n tè nµy cßn cho phÐp doanh nghiÖp sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm c¸c yÕu tè vËt chÊt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, gióp l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®Ò ra nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh x¸c vµ kÞp thêi, t¹o ra nh÷ng ®éng lùc to lín ®Ó kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2.5.Nh©n tè vÒ vËn dông c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ: Nh©n tè nµy cho phÐp doanh nghiÖp khai th¸c tíi møc tèi ®a tiÒm n¨ng vÒ lao ®éng, t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi ng-êi, mäi kh©u vµ bé phËn ph¸t huy ®Çy ®ñ quyÒn chñ ®éng s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh. III. Ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh 1. C¸c quan ®iÓm c¬ b¶n trong ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh: Trong thùc tiÔn kh«ng ph¶i ai còng hiÓu biÕt vµ quan niÖm gièng nhau vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh vµ chÝnh ®iÒu nµy ®· lµm triÖt tiªu nh÷ng cè g¾ng, nç lùc cña hä mÆc dï ai còng muèng lµm t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh. Nh- vËy khi ®Ò cËp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh chóng ta ph¶i xem xÐt mét c¸ch toµn diÖn c¶ vÒ mÆt thêi gian vµ kh«ng gian trong mèi quan hÖ víi hiÖu qu¶ chung cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n, hiÖu qu¶ ®ã bao gåm c¶ hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ x· héi. a. VÒ mÆt thêi gian: Sù toµn diÖn cña hiÖu qu¶ ®¹t ®-îc trong tõng giai ®o¹n kh«ng ®-îc lµm gi¶m hiÖu qu¶ khi xÐt trong thêi kú dµi, hoÆc hiÖu qu¶ cña chu kú s¶n xuÊt tr-íc kh«ng ®-îc lµm h¹ thÊp hiÖu qu¶ chu kú sau. Trong thùc tÕ kh«ng Ýt nh÷ng tr-êng hîp chØ thÊy lîi Ých tr-íc m¾t, thiÕu xem xÐt toµn diÖn vµ l©u dµi nh÷ng ph¹m vi nµy dÔ x¶y ra trong viÖc nhËp vÒ mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ cò 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kü l¹c hËu... HoÆc xuÊt å ¹t c¸c lo¹i tµi nguyªn thiªn nhiªn. ViÖc gi¶m mét c¸ch tuú tiÖn, thiÕu c©n nh¾c toµn diÖn vµ l©u dµi c¸c chi phÝ c¶i t¹o m«i tr-êng tù nhiªn, ®¶m b¶o c©n b»ng sinh th¸i, b¶o d-ìng vµ hiÖn ®¹i ho¸, ®æi míi TSC§, n©ng cao toµn diÖn tr×nh ®é chÊt l-îng ng-êi lao ®éng... Nhê ®ã lµm mèi t-¬ng quan thu chi gi¶m ®i vµ cho r»ng nh- thÕ lµ cã "hiÖu qu¶" kh«ng thÓ coi lµ hiÖu qu¶ chÝnh ®¸ng vµ toµn diÖn ®-îc. b. VÒ mÆt kh«ng gian: Cã hiÖu qu¶ kinh tÕ hay kh«ng cßn tuú thuéc vµo chç hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng kinh tÕ cô thÓ nµo ®ã, cã ¶nh h-ëng nh- thÕ nµo ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¶ hÖ thèng mµ nã liªn quan tøc lµ gi÷a c¸c ngµnh kinh tÕ nµy víi c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c, gi÷a tõng bé phËn víi toµn bé hÖ thèng, gi÷a hiÖu qu¶ kinh tÕ víi viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ngoµi kinh tÕ. Nh- vËy, víi nç lùc ®-îc tÝnh tõ gi¶i ph¸p kinh tÕ - tæ chøc - kü thuËt nµo ®ã dù ®Þnh ¸p dông vµo thùc tiÔn ®Òu ph¶i ®-îc ®Æt vµo sù xem xÐt toµn diÖn. Khi hiÖu qu¶ Êy kh«ng lµm ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ chung cña nÒn kinh tÕ quèc d©n th× míi ®-îc coi lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. c. VÒ mÆt ®Þnh l-îng: HiÖu qu¶ kinh tÕ ph¶i ®-îc thÓ hiÖn qua mèi t-¬ng quan gi÷a thu chi theo h-íng t¨ng thu gi¶m chi. §iÒu nµy cã nghÜa lµ tiÕt kiÖm ®Õn møc tèi ®a chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó t¹o ra mét ®¬n vÞ s¶n phÈm cã Ých. d. VÒ mÆt ®Þnh tÝnh: §øng trªn gãc ®é nÒn kinh tÕ quèc d©n, hiÖu qu¶ kinh tÕ mµ doanh nghiÖp ®¹t ®-îc ph¶i g¾n chÆt víi hiÖu qu¶ cña toµn x· héi. Giµnh ®-îc hiÖu qu¶ cao cho doanh nghiÖp ch-a ph¶i lµ ®ñ mµ cßn ®ßi hái mang l¹i hiÖu qu¶ cho x· héi. Trong nhiÒu tr-êng hîp, hiÖu qu¶ toµn x· héi l¹i lµ mÆt cã tÝnh quyÕt ®Þnh khi lùa chän mét gi¶i ph¸p kinh tÕ, dï xÐt vÒ mÆt kinh tÕ nã ch-a hoµn toµn ®-îc tho¶ m·n. Trong bÊt kú ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng Êy kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®¹t ®-îc mµ cßn ®¸nh gi¸ chÊt l-îng cña kÕt qu¶ Êy. Cã nh- vËy th× hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh míi ®-îc ®¸nh gi¸ mét c¸ch toµn diÖn h¬n. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cô thÓ khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh chóng ta cÇn ph¶i qu¸n triÖt mét sè quan ®iÓm trong viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh. Thø nhÊt: B¶o ®¶m sù kÕt hîp hµi hoµ c¸c lo¹i lîi Ých x· héi, lîi Ých tËp thÓ, lîi Ých ng-êi lao ®éng, lîi Ých tr-íc m¾t, lîi Ých l©u dµi... Quan ®iÓm nµy ®ßi hái viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ph¶i xuÊt ph¸t tõ viÖc tho¶ m·n mét c¸ch thÝch ®¸ng nhu cÇu cña c¸c chñ thÓ trong mèi quan hÖ m¾t xÝch phô thuéc lÉn nhau. Trong ®ã quan träng nhÊt lµ x¸c ®Þnh ®-îc h¹t nh©n cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®· tõ ®ã tho¶ m·n lîi Ých cña chñ thÓ nµy t¹o ®éng lùc, ®iÒu kiÖn ®Ó tho¶ m·n lîi Ých cña chñ thÓ tiÕp theo vµ cø thÕ cho ®Õn ®èi t-îng vµ môc ®Ých cuèi cïng. Nãi tãm l¹i theo quan ®iÓm nµy th× quy tr×nh tho¶ m·n lîi Ých gi÷a c¸c chñ thÓ ph¶i ®¶m b¶o tõ thÊp ®Õn cao. Tõ ®ã míi cã thÓ ®iÒu chØnh kÕt hîp mét c¸ch hµi hoµ gi÷a lîi Ých c¸c chñ thÓ. Thø hai : lµ b¶o ®¶m tÝnh toµn diÖn vµ hÖ thèng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Theo quan ®iÓm nµy th× viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ph¶i lµ sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp víi hiÖu qu¶ toµn doanh nghiÖp. Chóng ta kh«ng v× hiÖu qu¶ chung mµ lµm mÊt hiÖu qu¶ bé phËn. Vµ ng-îc l¹i, còng kh«ng v× hiÖu qu¶ kinh doanh bé phËn mµ lµm mÊt hiÖu qu¶ chung toµn bé doanh nghiÖp. Xem xÐt quan ®iÓm nµy trªn lÜnh vùc réng h¬n th× quan ®iÓm nµy ®ßi hái viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ph¶i xuÊt ph¸t tõ viÖc ®¶m b¶o yªu cÇu n©ng cao hiÖu qu¶ cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸, cña ngµnh, cña ®Þa ph-¬ng, cña c¬ së. Trong tõng ®¬n vÞ c¬ së khi xem xÐt ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh ph¶i coi träng toµn bé c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh kinh doanh. §ång thêi ph¶i xem xÐt ®Çy ®ñ c¸c mèi quan hÖ t¸c ®éng qua l¹i cña c¸c tæ chøc, c¸c lÜnh vùc trong mét hÖ thèng theo mét môc tiªu ®· x¸c ®Þnh. Thø ba: lµ ph¶i b¶o ®¶m tÝnh thùc tiÔn cho viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Quan ®iÓm nµy ®ßi hái khi ®¸nh gi¸ vµ x¸c ®Þnh biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ph¶i xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm, ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi cña ngµnh, cña ®Þa ph-¬ng vµ cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú. Thø t-: lµ ®¶m b¶o thèng nhÊt gi÷a nhiÖm vô chÝnh trÞ, x· héi víi nhiÖm vô kinh tÕ trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Tr-íc hÕt ta ph¶i nhËn thÊy r»ng sù æn ®Þnh cña mét quèc gia lµ mét nh©n tè quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Trong khi ®ã chÝnh sù æn ®Þnh ®ã l¹i ®-îc 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quyÕt ®Þnh bëi møc ®é tho¶ m·n lîi Ých cña quèc gia. Do vËy, theo quan ®iÓm nµy ®ßi hái viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ph¶i ®-îc xuÊt ph¸t tõ môc tiªu chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n-íc. Cô thÓ lµ, nã ®-îc thÓ hiÖn ë viÖc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu ph¸p lÖnh hoÆc ®¬n hµng cña nhµ n-íc giao cho doanh nghiÖp hoÆc c¸c hîp ®ång kinh tÕ mµ doanh nghiÖp ký kÕt víi nhµ n-íc. Bëi v× ®ã lµ nhu cÇu ®iÒu kiÖn ®· ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn c©n ®èi cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Thø n¨m lµ: §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh ph¶i c¨n cø vµo c¶ mÆt hiÖn vËt lÉn gi¸ trÞ cña hµng ho¸. Theo quan ®iÓm nµy ®ßi hái viÖc tÝnh to¸n vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ph¶i ®ång thêi chó träng c¶ hai mÆt hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. ë ®©y mÆt hiÖn vËt thÓ hiÖn ë sè l-îng s¶n phÈm vµ chÊt l-îng s¶n phÈm, cßn mÆt gi¸ trÞ lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña hµng ho¸ s¶n phÈm, cña kÕt qu¶ vµ chi phÝ bá ra. Nh- vËy, c¨n cø vµo kÕt qu¶ cuèi cïng c¶ vÒ mÆt hiÖn vËt vµ mÆt gi¸ trÞ lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. 2. HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp: Khi xem xÐt hiÖu qu¶ kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp, cÇn ph¶i dùa vµo mét hÖ thèng c¸c tiªu chuÈn, c¸c doanh nghiÖp ph¶i coi c¸c tiªu chuÈn lµ môc tiªu phÊn ®Êu. Còng cã thÓ nãi r»ng, c¸c doanh nghiÖp cã ®¹t ®-îc c¸c chØ tiªu nµy míi cã thÓ ®¹t ®-îc c¸c chØ tiªu vÒ kinh tÕ. HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm: 2.1. Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp: - HÖ sè sö dông lao ®éng: HÖ sè sö dông lao ®éng = = Tæng sè lao ®éng ®-îc sö dông Tæng sè lao ®éng hiÖn cã ChØ tiªu nµy cho biÕt tr×nh ®é sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp, sè lao ®éng cña doanh nghiÖp ®· ®-îc sö dông hÕt ch-a, tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nguån lùc lao ®éng cña doanh nghiÖp. Tõ ®ã t×m ra biÖn ph¸p kh¾c phôc nh»m t¨ng hiÖu qu¶ sö dông nguån lao ®éng trong doanh nghiÖp. - ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng: N¨ng suÊt lao ®éng = = Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú Tæng sè lao ®éng trong kú - ChØ tiªu lîi nhuËn b×nh qu©n cho 1 lao ®éng: Lîi nhuËn b×nh qu©n Lîi nhuËn trong kú = tÝnh cho mét lao ®éng Tæng sè lao ®éng b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cho thÊy víi mçi lao ®éng trong kú t¹o ra ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn trong kú. Dùa vµo chØ tiªu nµy ®Ó so s¸nh møc t¨ng hiÖu qu¶ cña mçi lao ®éng trong kú. 2.2. Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh: - HÖ sè sö dông sè l-îng tµi s¶n cè ®Þnh: HÖ sè sö dông sè l-îng Tæng tµi s¶n cè ®Þnh ®-îc sö dông = tµi s¶n cè ®Þnh Tæng tµi s¶n hiÖn cã - Søc s¶n xuÊt cña vèn cè ®Þnh: Doanh thu tiªu thô trong kú Søc s¶n xuÊt vèn cè ®Þnh = Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú - Søc sinh lêi cña vèn cè ®Þnh Lîi nhuËn trong kú Søc sinh lêi vèn cè ®Þnh = Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú x 100 ChØ tiªu nµy cho biÕt víi mét ®ång vèn cè ®Þnh t¹o ra ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. - HÖ sè sö dông c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ HÖ sè sö dông c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ = 18 C«ng suÊt thùc tÕ m¸y mãc thiÕt bÞ C«ng suÊt thiÕt kÕ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.3. Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng: - Søc s¶n xuÊt cña vèn l-u ®éng: Søc s¶n xuÊt cña vèn l-u ®éng = Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú vèn l-u ®éng b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt víi mét ®ång vèn l-u ®éng t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu trong kú. NÕu chØ tiªu nµy qua c¸c kú t¨ng chøng tá hiÖu qu¶ sö dông ®ång vèn l-u ®éng t¨ng. - Søc sinh lîi cña vèn l-u ®éng: Lîi nhuËn trong kú Søc sinh lêi vèn l-u ®éng = Vèn l-u ®éng b×nh qu©n trong kú x 100 ChØ tiªu nµy cho ta biÕt víi mét ®ång vèn l-u ®éng sÏ t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn trong kú. ChØ sè nµy cµng cao cµng tèt. Chøng tá hiÖu qu¶ cao trong viÖc sö dông vèn l-u ®éng. - Tèc ®é lu©n chuyÓn vèn: trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, nguån vèn l-u ®éng th-êng xuyªn vËn ®éng kh«ng ngõng, nã tån t¹i ë c¸c d¹ng kh¸c nhau. Cã khi lµ tiÒn, cã khi lµ hµng ho¸, vËt t-, b¸n thµnh phÈm... ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt diÔn ra liªn tôc. Do ®ã viÖc ®Èy nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn l-u ®éng sÏ gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc ¸ch t¾c, ®×nh trÖ cña vèn, gi¶i quyÕt nhanh nhu cÇu vÒ vèn cho doanh nghiÖp, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn trong doanh nghiÖp ®ång thêi n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña toµn bé doanh nghiÖp. Th«ng th-êng ng-êi ta sö dông c¸c chØ tiªu sau ®Ó ®¸nh gi¸ tèc ®é lu©n chuyÓn vèn trong doanh nghiÖp. + Sè vßng quay cña vèn l-u ®éng: Doanh thu trong kú Sè vßng quay vèn l-u ®éng = Vèn l-u ®éng b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt sè vßng quay cña vèn l-u ®éng b×nh qu©n trong kú. ChØ sè nµy cµng lín cµng tèt, chøng tá vßng quay cña vèn t¨ng nhanh, ®iÒu nµy thÓ hiÖn viÖc sö dông vèn l-u ®éng cã hiÖu qu¶ vµ ng-îc l¹i. + Sè ngµy lu©n chuyÓn b×nh qu©n 1 vßng quay: 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sè ngµy lu©n chuyÓn b×nh 365 ngµy = qu©n mét vßng quay Sè vßng quay cña vèn l-u ®éng ChØ tiªu nµy cho chóng ta biÕt thêi gian ®Ó vèn l-u ®éng quay ®-îc mét vßng. Thêi gian nµy cµng nhá th× chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cµng cao vµ ng-îc l¹i. + HÖ sè ®¶m nhiÖm cña vèn l-u ®éng: HÖ sè ®¶m nhiÖm cña Vèn l-u ®éng b×nh qu©n trong kú = doanh thu tiªu thô (trõ thuÕ) vèn l-u ®éng 2.4. Nhãm chØ tiªu d¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tæng hîp: Nhãm chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh doanh cña toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®-îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh chÝnh x¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp vµ ®-îc dïng ®Ó so s¸nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau vµ so s¸nh trong doanh nghiÖp qua c¸c thêi kú ®Ó xem xÐt c¸c thêi kú doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n hay kh«ng. - ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn theo doanh thu: Lîi nhuËn trong kú Tû suÊt lîi nhuËn theo doanh thu = Doanh thu trong kú x 100 ChØ tiªu nµy cho biÕt hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp ®· t¹o ra ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn tõ mét ®ång doanh thu b¸n hµng. ChØ tiªu nµy cã ý nghÜa khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp t¨ng doanh thu gi¶m chi phÝ. Nh-ng ®Ó cã hiÖu qu¶ th× tèc ®é t¨ng doanh thu ph¶i nhá h¬n tèc ®é t¨ng lîi nhuËn. - ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn theo vèn chñ së h÷u: Tû suÊt lîi nhuËn theo Lîi nhuËn rßng = vèn chñ së h÷u x 100 vèn chñ së h÷u ChØ tiªu nµy cho biÕt hiÖu qu¶ sö dông vèn chñ së h÷u. Mét ®ång vèn chñ së h÷u t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh møc ®é lîi Ých cña chñ së h÷u. - ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn theo vèn s¶n xuÊt: 20
- Xem thêm -